Zasady wynagradzania sióstr pogotowia i pozostałych pracowników punktów opieki nad chorym w domu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz opiekunek domowych i organizatorek usług opiekuńczych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1989.3.12

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 lutego 1989 r.
w sprawie zasad wynagradzania sióstr pogotowia i pozostałych pracowników punktów opieki nad chorym w domu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz opiekunek domowych i organizatorek usług opiekuńczych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

Na podstawie § 4 uchwały Nr 73/82 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach służby zdrowia i opieki społecznej zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie stosuje się do następujących pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej:
1)
kierowniczek punktów opieki nad chorym w domu Polskiego Czerwonego Krzyża, zwanych dalej "kierowniczkami punktów opieki",
2)
pielęgniarek terenowych i pracowników socjalnych zatrudnionych w punktach opieki nad chorym w domu Polskiego Czerwonego Krzyża,
3)
sióstr pogotowia zatrudnionych w punktach opieki nad chorym w domu Polskiego Czerwonego Krzyża,
4)
organizatorek usług opiekuńczych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
5)
opiekunek domowych zatrudnionych przez zarządy terenowe Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
§  2.
Ustala się:
1)
tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2)
tabelę zaszeregowania stanowisk pracy i stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§  3. 1
1.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w tabeli, o której mowa w § 2 pkt 1, przysługują pracownikom, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi przeciętnie 42 godziny.
2.
W razie zatrudnienia w niższym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do tygodniowego wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
3.
Stawkę godzinową oblicza się, dzieląc kwotę miesięcznego wynagrodzenia przysługującego za pełny wymiar czasu pracy przez 178.
4.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek funkcyjny.
5.
Pracownikowi, któremu powierzono czasowo zastępstwo pracownika na stanowisku kierowniczym przysługuje począwszy od czwartego miesiąca nieprzerwanego zastępstwa dodatek funkcyjny w wysokości nie niższej niż najniższy dodatek funkcyjny przewidziany na stanowisku zastępowanego.
6.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  4.
1.
Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy wzrastający o 1% w każdym następnym roku do 20% po 20 latach pracy.
2.
Zmiana wysokości dodatku za wysługę lat wynikająca z osiągnięcia określonej liczby lat pracy następuje od pierwszego dnia najbliższego miesiąca kalendarzowego.
3. 2
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy zaliczane do stażu pracy w myśl przepisów o uposażeniu pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej oraz zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
§  5.
1.
W ramach środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie za wykonanie przez pracowników określonych zadań, prac lub czynności.
2.
Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 20% funduszu wynagrodzeń zasadniczych.
§  6.
Szczegółowe zasady premiowania ustala Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża w stosunku do pracowników określonych w § 1 pkt 1–3 oraz Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w stosunku do pracowników określonych w § 1 pkt 4 i 5.
§  7.
1. 3
Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
1)
100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,
2)
150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,
3)
200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,
4)
300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2.
Ustalanie okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasady jej obliczania i wypłacania określają ogólnie obowiązujące przepisy.
§  8. 4
1.
Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
1)
jednomiesięcznego wynagrodzenia po 10 latach pracy,
2)
dwumiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy,
3)
trzymiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy.
2.
Okres pracy uprawniający do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu dodatku za wysługę lat.
3.
Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
§  9.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania sióstr pogotowia i pozostałych pracowników punktów opieki nad chorym w domu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz opiekunek domowych i organizatorek usług opiekuńczych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (Dz. Urz. MZiOS Nr 8, poz. 33, z 1987 r. Nr 6, poz. 31, z 1988 r. Nr 2, poz. 8 i Nr 7, poz. 42), z tym że do czasu określenia odrębnymi przepisami kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowiskach wymienionych w tabeli wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, stosuje się odpowiednio wymagania kwalifikacyjne określone w § 10 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1986 r. w brzmieniu dotychczasowym.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 1989 roku.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 5

Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego

Kategorie zaszeregowaniaMiesięczna kwota w złStawka dodatku funkcyjnegoProcent najniższego wynagrodzenie*) (kwotę dodatku zaokrągla się do 100 zł w górę)
VIII255.000-267.000115-20
IX267.000-281.000220-30
X281.000-296.000325-40
XI296.000-314.000430-55
XII314.000-331.000
XIII331.000-348.000
XIV348.000-365.000
*) Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się najniższe wynagrodzenie określone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 6

Tabela zaszeregowania stanowisk pracy (i stawek dodatku funkcyjnego)

Lp.Stanowisko pracy (funkcja)Kategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego
1234
1Kierowniczka punktu opiekiXIII-XIV1-4
2Organizatorka wojewódzka usług opiekuńczychXIII-XIV1-4
3Organizatorka terenowa usług opiekuńczych wykonująca własne zadania i ponadto koordynująca pracę co najmniej 5 organizatorek usług opiekuńczychXII-XIII1-3
4Pielęgniarka terenowa, pracownik socjalnyXI-XII-
5Organizatorka terenowa usług opiekuńczychXI-XII1-2*)
6Siostra pogotowia, opiekunka domowaVIII-IX-
*) Organizatorce terenowej usług opiekuńczych, której praca jest koordynowana przez inną organizatorkę terenową usług opiekuńczych dodatek funkcyjny przysługuje w stawce 1.
1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 września 1989 r. (Dz.Urz.MZ.89.8.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
2 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 22 września 1989 r. (Dz.Urz.MZ.89.8.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
3 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 września 1989 r. (Dz.Urz.MZ.89.8.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
4 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 22 września 1989 r. (Dz.Urz.MZ.89.8.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
5 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 22 września 1989 r. (Dz.Urz.MZ.89.8.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.Urz.MZ.89.9.55) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1989 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 stycznia 1990 r. (Dz.Urz.MZ.90.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1989 r.

6 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 22 września 1989 r. (Dz.Urz.MZ.89.8.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.