Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w bibliotekach jednostek organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1989.6.32

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 7 sierpnia 1989 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w bibliotekach jednostek organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej

Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Nr 158 Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r. w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury (Mon. Pol. Nr 36, poz. 240, z 1986 r. Nr 29, poz. 210 i Nr 33, poz. 241, z 1987 r. Nr 33, poz. 279, z 1988 r. Nr 21, poz. 192 i Nr 32, poz. 290, z 1989 r. Nr 8, poz. 72) zarządza się, co następuje:
§  1.
Do bibliotekarzy i pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w bibliotekach dla pacjentów (kuracjuszy, pensjonariuszy) i w bibliotekach dla pracowników w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej mają zastosowanie w zakresie wynagrodzenia i zatrudnienia przepisy uchwały Nr 158 Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r. w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury (Mon. Pol. Nr 36, poz. 240, z 1986 r. Nr 29, poz. 210 i Nr 33, poz. 241, z 1987 r. Nr 33, poz. 279, z 1988 r. Nr 21, poz. 192 i Nr 32, poz. 290 oraz z 1989 r. Nr 8, poz. 72) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 listopada 1985 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, zasad i trybu stwierdzania kwalifikacji oraz dokonywania ocen kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 56, poz. 291), z tym że wysokość dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacje wymagane do jego otrzymania określa załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej (Dz. Urz. MZiOS z 1987 r. Nr 4, poz. 20).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Lp.FunkcjaWymagane kwalifikacjeStawka dodatku funkcyjnegoProcent najniższego wynagrodzenia* (kwotę dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 100 zł w górę)
12345
1.Kierownik biblioteki dla pacjentów (kuracjuszy, pensjonariuszy) i pracowników, kierownik biblioteki fachowej:
– zatrudniającej co najmniej 3

pracowników łącznie z

kierownikiem

starszy bibliotekarz3–714–60
– zatrudniającej do 3

pracowników łącznie z

kierownikiem

bibliotekarz2–612–55
*) Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się obowiązujące w danym roku najniższe wynagrodzenie pracowników uspołecznionych zakładów pracy, określone przez Radę Ministrów na podstawie Kodeksu pracy.