Zasady wynagradzania członków komisji naprawczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1990.12.31

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1990 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 lipca 1990 r.
w sprawie zasad wynagradzania członków komisji naprawczych.

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1987 r. Nr 35, poz. 201, z 1989 r. Nr 10, poz. 57 i Nr 20, poz. 107 oraz z 1990 r. Nr 17, poz. 99) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Za udział w posiedzeniu komisji naprawczej przysługuje wynagrodzenie, którego podstawę obliczania stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce uspołecznionej za kwartał poprzedzający, w którym odbywa się posiedzenie komisji.
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wynosi:
1)
dla przewodniczącego komisji - 15% podstawy obliczania,
2)
dla członka komisji - 10% podstawy obliczania.
§  2.
1.
Po zakończeniu postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, Minister Finansów może przyznać nagrody dla przewodniczącego i członków komisji.
2.
Podstawę obliczania nagród, o których mowa w ust. 1, stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce uspołecznionej za kwartał poprzedzający zakończenie postępowania naprawczego.
3.
Nagrody, o których mowa w ust. 1, wynoszą:
1)
dla przewodniczącego - do 10-krotności podstawy obliczania,
2)
dla członków komisji - do 7-krotności podstawy obliczania.
§  3.
Wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji oraz nagrody wypłaca przedsiębiorstwo państwowe, w którym powołano komisję naprawczą.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie również do komisji naprawczych powołanych przed datą wejścia w życie zarządzenia.