Zasady wykonywania pracy zdalnej w urzędach górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2023.30

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie "Zasad wykonywania pracy zdalnej w urzędach górniczych"

Na podstawie art. 6720 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641), art. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 765), art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) oraz art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się "Zasady wykonywania pracy zdalnej w urzędach górniczych", określone w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w urzędach górniczych.
§  2. 
Dokument, o którym mowa w § 1, jest umieszczony w extranecie urzędów górniczych.
§  3. 
1. 
Osoby kierujące komórkami organizacyjnymi albo Samodzielnym Wydziałem Organizacyjnym w Wyższym Urzędzie Górniczym są obowiązane odebrać od pracowników oraz złożyć własne imienne potwierdzenia zapoznania się z treścią dokumentu, o którym mowa w § 1.
2. 
Osoby zajmujące stanowiska pracy niewchodzące w skład komórek organizacyjnych albo Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w Wyższym Urzędzie Górniczym są obowiązane złożyć imienne potwierdzenia zapoznania się z treścią dokumentu, o którym mowa w § 1.
3. 
Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych są obowiązani odebrać od pracowników oraz złożyć własne imienne potwierdzenia zapoznania się z treścią dokumentu, o którym mowa w § 1.
4. 
Potwierdzenia, o których mowa w ust. 1-3, opatrzone datą i podpisem pracownika, przechowuje się zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji pracowniczej.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.