Dziennik resortowy

B.I.LP.2018.10.150

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 64
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "Cuprum" w zakresie ubezpieczania majątku oraz likwidacji powstałych szkód

OB.252.262.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1  oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy o lasach oraz na podstawie Zasad Funkcjonowania Związku Wzajemności Członkowskiej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ustalonych dnia 1 października 2010 r., zarządza się, co następuje:

§  1.  Zgłoszenia do ubezpieczenia majątku zarządzanej jednostki dokonują kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" (zwanego dalej TUW "Cuprum").
§  2. 
1.  Zgłaszanie majątku do ubezpieczenia odbywa się zgodnie z informacją przesłaną przez TUW "Cuprum" do wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
2.  Pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych odpowiedzialni za zgłoszenie majątku do ubezpieczenia podlegają szkoleniom z tego zakresu prowadzonym przez TUW "Cuprum" nie rzadziej niż co 5 lat. Za organizację zbiorczego szkolenia dla podległych jednostek odpowiedzialny jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
3.  Należy w ramach regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych systematycznie, nie rzadziej niż co 5 lat, informować kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o podstawowych zasadach ubezpieczania majątku oraz sposobach likwidacji powstałych szkód.
§  3. 
1.  Wstępne prace związane z szacowaniem szkód realizują, w ramach likwidacji własnej PGL Lasy Państwowe, pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, zwani dalej Likwidatorami.
2.  Likwidatorów wyznacza dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych spośród pracowników sobie podległych lub spośród pracowników innych jednostek organizacyjnych w porozumieniu z kierownikiem danej jednostki, minimum dwóch w ramach regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, i zgłasza ich pisemnie do TUW "Cuprum".
3.  Wyznaczeni na podstawie ust. 2 Likwidatorzy otrzymują od dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych upoważnienie do wykonywania wstępnych prac likwidacyjnych, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
4.  Wstępne prace związane z szacowaniem szkód dla szkód powstałych w zakładach krajowych wykonują Likwidatorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, w których zasięgu terytorialnym szkody powstały, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyznacza Likwidatorów dla zdarzeń powstałych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych i wydaje im upoważnienie do wykonywania wstępnych prac związanych z szacowaniem szkód, o którym mowa w ust. 3.
6.  Wyznaczeni na podstawie ust. 2 Likwidatorzy mogą realizować wstępne prace związane z szacowaniem szkód na terenie innej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych na wniosek dyrektora tej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
7.  W przypadku zaistnienia szkody pracownik, który ją ujawnił, zobowiązany jest do zgłoszenia jej kierownikowi jednostki w terminie jednego dnia po stwierdzeniu szkody.
8.  Zgłoszenie zaistniałej szkody Likwidatorowi przez kierownika jednostki poszkodowanej następuje niezwłocznie po powzięciu informacji o jej zaistnieniu.
§  4. 
1.  Wstępne prace związane z szacowaniem szkód polegają w szczególności na:
a) podjęciu czynności niezbędnych do przygotowania dokumentacji likwidacyjnej;
b) sprawdzeniu dokumentacji ubezpieczeniowej (polisy, zakresu ubezpieczenia oraz odpowiedzialności);
c) sporządzeniu lub przyjęciu sporządzonej przez poszkodowanego dokumentacji fotograficznej;
d) zebraniu dokumentacji przekazanej przez organy dochodzeniowe i straż pożarną;
e) jeżeli to możliwe, zebraniu dokumentacji potwierdzającej wartość szkody;
f) przeprowadzeniu innych czynności wynikających ze specyfiki powstałej szkody.
2.  Po zakończeniu prac wymienionych w ust. 1 Likwidator sporządza protokół likwidacji szkody, który wraz z całą dokumentacją, o której mowa w ust. 1, jednostka poszkodowana samodzielnie przekazuje do TUW "Cuprum".
3.  W przypadkach wymagających powołania ekspertów lub/i rzeczoznawców celem oszacowania wartości szkody, przed zawarciem umów o wykonanie określonej pracy, wymagane jest uzyskanie akceptacji ze strony TUW "Cuprum" co do osób i firm wykonujących zlecenie.
4.  Likwidatorzy wstępne prace związane z szacowaniem szkód wykonują z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kierując się obiektywizmem, wnikliwością, rzetelnością i dokładnością.
5.  Powyższe nie zwalnia właściwych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z wykonywania obowiązków służbowych w zakresie wyjaśnienia przyczyn wystąpienia szkody.
6.  W celu wykonywania wstępnych prac związanych z szacowaniem szkód pracownik kierowany jest w ramach delegacji, której koszty pokrywa pracodawca.
§  5.  Likwidatorzy podlegają corocznemu szkoleniu prowadzonemu przez TUW "Cuprum".
§  6.  Wszystkie koszty związane z ostateczną likwidacją szkody ponosi TUW "Cuprum".
§  7.  Szkody na majątku własnym jednostek, z wyjątkiem zdarzeń objętych polisą OC, o wartości nie przekraczającej 600 zł obciążają koszty jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w której zaistniała szkoda.
§  8. 
1.  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może dysponować środkami gromadzonymi na funduszu prewencyjnym, w postaci 1 % odpisu zapłaconej składki ubezpieczeniowej za rok poprzedni w TUW "Cuprum", na wszelkie działania związane z zapobieganiem szkodom.
2.  Wnioski w sprawie wykorzystania środków zgromadzonych na funduszu prewencyjnym należy składać do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
3.  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołuje Komisję, która przeprowadza analizę wniosków i przedkłada do akceptacji projekt przydziału środków.
4.  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustanowi zasady pracy Komisji, o której mowa w ust. 3 oraz przyznawania środków zgromadzonych na koncie funduszu prewencyjnego.
§  9.  Uchyla się Zarządzenie nr 70 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z TUW "Cuprum" w zakresie ubezpieczania majątku oraz likwidacji powstałych szkód (EE-7-2525-6/99).
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Miejscowość, dnia .............................

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym upoważniam:

Pana/-ią .....................................................

Pesel .....................................................

Stanowisko .....................................................

Jednostka organizacyjna .....................................................

do wykonywania wstępnych prac likwidacyjnych związanych z zaistniałymi szkodami w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ..................................................... na podstawie § 3 Zarządzenia nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "Cuprum" w zakresie ubezpieczania majątku oraz likwidacji powstałych szkód (zn. sprawy: OB.252.262.2018) w ramach współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "Cuprum", ul. M. Skłodowskiej-Curie 90, 59-301 Lubin.

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100; z 2016 r. poz. 422, 586, z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.