B.I.LP.2018.8/9.128

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 46
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej pracownikom Lasów Państwowych w nabywaniu prywatnych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, używanych również do celów służbowych

OB.4001.7.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3 3 , zarządza się, co następuje:

§  1. 
1.  Wprowadzam do stosowania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe zasady udzielania pomocy finansowej przy nabywaniu przez pracowników Lasów Państwowych prywatnych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, zwanych dalej pojazdami, które używane będą również do celów służbowych.
2.  Niniejsze zasady umożliwiają pracodawcy stworzenie pracownikom możliwości zakupu pojazdu w zamian za deklarację zgody ich używania do celów służbowych na warunkach określonych umową.
§  2.  Pomoc finansowa polega na udzieleniu pracownikowi przez pracodawcę pożyczki z posiadanych środków obrotowych jednostki organizacyjnej LP zatrudniającej pracownika.
§  3. 
1.  Z pomocy finansowej, o której mowa w § 2, mogą skorzystać pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, wykonujący zadania służbowe w terenie.
2.  Z pomocy finansowej, o której mowa w § 2, nie mogą skorzystać pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych posiadający prawo do stałego dysponowania samochodem służbowym.
3.  Decyzję o udzieleniu pracownikowi pożyczki podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej LP zatrudniającej pracownika, kierując się możliwościami finansowymi jednostki, potrzebami transportowymi, koniecznością zapewnienia sprawnego nadzoru oraz funkcjonowania jednostki.
4.  Decyzję o udzieleniu pożyczki dyrektorom regionalnym Lasów Państwowych, kierownikom zakładów o zasięgu krajowym oraz pracownikom zespołów ochrony lasów podejmuje Dyrektor Generalny LP, a podpisanie umów i ich realizacja następuje w jednostkach organizacyjnych LP, prowadzących obsługę finansową tych pracowników.
5.  Kwota pożyczki, którą udziela się pracownikowi na podstawie stosownej umowy (stanowiącej wzór w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia), nie może przekraczać 40 000 zł i 90% wartości zakupionego pojazdu.
6.  Oprocentowanie pożyczki powinno być ustalone w wysokości nie niższej niż oprocentowanie środków obrotowych na rachunku bankowym w banku prowadzącym rachunek główny jednostki udzielającej pożyczkę lub w wysokości nie niższej niż oprocentowanie lokat tych środków, przyjmując zawsze oprocentowanie wyższe z wymienionych. Wysokość oprocentowania przyjmuje się z dnia poprzedzającego datę zawarcia umowy.
7.  Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi jedna z niżej wymienionych form:
a) poręczenie dwóch pracowników jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w której zatrudniony jest pracownik (pożyczkobiorca);
b) gwarancja bankowa;
c) zastaw rejestrowy.
8.  Kwota udzielonej pracownikowi pożyczki na zakup pojazdu jest przekazywana na konto bankowe wg wskazań pracownika kupującego pojazd.
9.  Pracownik po dokonaniu zakupu pojazdu, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy, licząc od daty otrzymania pożyczki, zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu w terminie 14 dni od daty zakupu pod rygorem natychmiastowego zwrotu otrzymanej pożyczki. Za datę otrzymania pożyczki uważa się datę zawarcia umowy.
10.  Z pomocy finansowej, o której mowa w § 2, po raz kolejny mogą korzystać pracownicy po zakończeniu całkowitej spłaty poprzedniej pożyczki, gdy suma pożyczek uzyskanych w okresie 5 lat nie przekroczyła limitu wskazanego w pkt 5.
§  4. 
1.  Udzielona pracownikowi pożyczka na zakup pojazdu nie podlega umorzeniu z zastrzeżeniem ust. 5 i powinna być przyznana pracownikowi gwarantującemu jej zwrot w okresie zatrudnienia. Okres zwrotu kwoty pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.
2.  Zabezpieczenia spłaty pożyczki, wszelkie opłaty i obciążenia wynikające z pożyczki leżą po stronie pożyczkobiorcy i powinny być ujęte i jednoznacznie określone w umowie pożyczki.
3.  Umowa pożyczki może być uzupełniona oświadczeniem pracownika o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 pkt 4 k.p.c. w odniesieniu do niespłaconej części pożyczki oraz odsetek.
4.  Spłata pożyczki na zakup pojazdu powinna następować poprzez potrącanie określonych kwot z miesięcznych wynagrodzeń pracownika.
5.  W szczególnych przypadkach, wynikających z sytuacji życiowych lub zawodowych i służbowych, pożyczka może być umorzona na podstawie stosownego wniosku złożonego do pracodawcy. Umorzenie pożyczki odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Zarządzeniu nr 38 Dyrektora Generalnego LP z 25 maja 2004 r. w sprawie udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz umarzania takich należności (zn.: FP¬6-3232/94/04) z późn. zm.
§  5.  Niespłacona część pożyczki staje się natychmiast wymagalna w wypadku:
1) nieuzasadnionej odmowy używania pojazdu prywatnego, zakupionego z udziałem środków pożyczki, do celów służbowych;
2) rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę;
3) cofnięcia zgody pracownika na potrącanie rat pożyczki z jego wynagrodzeń;
4) zbycia zakupionego pojazdu z udziałem środków pożyczki bez zgody kierownika jednostki (pożyczkodawcy) przed zakończeniem spłaty pożyczki;
5) użycia środków pożyczki na inne cele niż została udzielona.
6) nieprzedstawienia dowodu zakupu pojazdu w terminie określonym w § 3 ust. 9.
§  6.  W przypadku, gdy wartość udzielonej pożyczki przekracza 90% wartości zakupionego pojazdu, pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu różnicy ustalonej jako wartość udzielonej pożyczki minus 90% wartości zakupionego pojazdu.
§  7.  W wypadku zmiany miejsca pracy (pracodawcy) w ramach jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych spłata rat pożyczki wg harmonogramu spłat będącego załącznikiem do umowy może być kontynuowana na wniosek pracownika, za zgodą poprzedniego pracodawcy, poprzez indywidualne spłaty bądź potrącenia rat z wynagrodzenia u nowego pracodawcy i przekazywania ich do jednostki, która udzieliła pożyczki.
§  8.  Pracownik, korzystający z pożyczki, zobowiązany jest do używania zakupionego pojazdu do celów służbowych zgodnie z warunkami zawartej w tym celu umowy (wzór umowy na używanie prywatnego samochodu/motocykla/motoroweru do celów służbowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia). Pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę w przypadku zbycia zakupionego pojazdu z udziałem środków pożyczki.
§  9.  Traci moc Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2013 r. (zn.: EO-4020-2/13) w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej pracownikom Lasów Państwowych w nabywaniu samochodów prywatnych, używanych również do celów służbowych.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UMOWA POŻYCZKI nr ...../......

zawarta w dniu .................................... w ............................................................... pomiędzy:

Skarbem Państwa - ......................................................................................................................,

z siedzibą ..................................................................., NIP ........................................................,

reprezentowanym przez ...............................................................................................................,

zwaną w dalszej części umowy "Pożyczkodawcą",

a

Panem/Panią ................................................................................................................................,

zatrudnionym/zatrudnioną u Pożyczkodawcy na stanowisku ....................................................,

zamieszkałym/zamieszkałą: .........................................................................................................,

zwanym/zwaną w dalszej części umowy "Pożyczkobiorcą",

o następującej treści:

§  1.  Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości ............... zł (słownie: .............................................................) celem ułatwienia zakupu samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, zwanych dalej pojazdem, który Pożyczkobiorca zobowiązuje się wykorzystywać również do celów służbowych.
§  2.  Strony zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy o korzystanie z pojazdu prywatnego do celów służbowych.
§  3.  Kwota pożyczki zostanie przekazana w terminie uzgodnionym przez Strony, krótszym niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy, na konto bankowe wskazane przez Pożyczkobiorcę.
§  4.  Pożyczkobiorca zobowiązuje się przeznaczyć całą kwotę pożyczki na zakup pojazdu prywatnego, przy czym kwota pożyczki pokryje nie więcej niż 90% ceny zakupu.
§  5.  Pożyczkobiorca zobowiązuje się przedstawić Pożyczkodawcy dowód zakupu pojazdu prywatnego w terminie 14 dni od daty zakupu, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
§  6.  Oprocentowanie pożyczki ustala się w wysokości .......... %.
§  7.  Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać zwrotu (spłaty) pożyczki w okresie miesięcy, w comiesięcznych ratach po .................. zł (słownie: ..................................................) i wyraża zgodę na potrącanie tych rat ze swojego wynagrodzenia w trybie art. 91 Kodeksu pracy, co oznacza, że termin płatności raty za dany miesiąc będzie przypadał na termin zapłaty (polecenia przelewu) wynagrodzenia Pożyczkobiorcy za ten sam miesiąc.
§  8.  Pierwsza rata zwrotu (spłaty) pożyczki powinna być wpłacona (potrącona) za miesiąc następny po miesiącu, w którym Pożyczkodawca złożył polecenie przelewu kwoty pożyczki.
§  9.  Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest pisemne poręczenie dwóch pracowników Pożyczkodawcy, stanowiące część składową niniejszej umowy.
§  10.  Niespłacona część pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
1) nieuzasadnionej odmowy używania pojazdu, zakupionego z udziałem środków pożyczki, do celów służbowych;
2) rozwiązania umowy o pracę z Pożyczkobiorcą, chyba że zachodzi przypadek opisany w § 12;
3) cofnięcia zgody Pożyczkobiorcy na potrącanie rat pożyczki z jego wynagrodzeń;
4) odpłatnego lub nieodpłatnego zbycia pojazdu, zakupionego z udziałem środków pożyczki, bez zgody Pożyczkodawcy;
5) użycia środków pożyczki na inne cele niż została udzielona,
6) nieprzedstawienia dowodu zakupu pojazdu w terminie określonym w § 5.
§  11.  W przypadku, gdy wartość udzielonej pożyczki przekracza 90% wartości zakupionego pojazdu, pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu różnicy ustalonej jako wartość udzielonej pożyczki minus 90% wartość zakupionego pojazdu.
§  12.  Przed rozwiązaniem umowy o pracę Pożyczkobiorca może złożyć do Pożyczkodawcy wniosek o kontynuowanie spłaty pożyczki po rozwiązaniu umowy o pracę, ze względu na zatrudnienie go w innej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych. Jeżeli Pożyczkodawca wyrazi zgodę, Strony w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy o pracę zawierają aneks do umowy pożyczki określający, że pozostałe do spłaty raty pożyczki będą wpłacane bezpośrednio przez Pożyczkobiorcę albo potrącane z jego wynagrodzenia przez nowego pracodawcę i przekazywane Pożyczkodawcy.
§  13.  Zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz wszelkie opłaty i obciążenia, wynikające z udzielenia pożyczki, leżą po stronie Pożyczkobiorcy.
§  14.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Spory, jakie mogą pojawić się między Stronami umowy przy jej wykonaniu, będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby jednostki Pożyczkodawcy.
§  15.  Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach - po jednym dla: Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorcy i każdego z Poręczycieli.
........................................................................................................................
(podpis Pożyczkobiorcy)(podpis Pożyczkodawcy)

Poręczyciele: Zobowiązuję się spłacić pożyczkę wynikającą z umowy nr ........................ na wypadek, gdyby ....................................................................................... pożyczki nie spłacił/a.

1. ........................................................................

.............................................................................

..........................
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego)(podpis)
2. ..............................................................................

..................................................................................

...........................
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego)(podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UMOWA nr ............

o używanie prywatnego samochodu/motocykla/motoroweru* do celów służbowych

Zawarta w dniu ...................................................... w .................................................................

pomiędzy .....................................................................................................................................,

zwanym dalej Pracodawcą,

a Panem/nią ..................................................................................................................................,

zatrudnionym/ną na stanowisku .................................., zamieszkałym/łą w ...............................,

legitymującym/cą się dowodem osobistym seria i nr .............................., zwanym/ną dalej Pracownikiem.

§  1. 
1.  Pracownik oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego/motocykla/motoroweru* marki ..............................................., model, ......................................, o numerze rejestracyjnym ........................................ i pojemności skokowej silnika ........ cm3, zakupionego z udziałem pożyczki otrzymanej z ....................................., zwanego dalej pojazdem prywatnym.
§  2. 
1.  Pracownik w okresie obowiązywania umowy o pracę będzie używał pojazdu prywatnego do celów służbowych, związanych z działalnością Pracodawcy, w jazdach lokalnych i do obywania podróży służbowych.
2.  Pracodawca wyraża zgodę na używanie przez Pracownika pojazdu prywatnego do celów służbowych, o których mowa w ust. 1.
§  3. 
1.  Zwrot kosztów za podróż służbową odbytą pojazdem prywatnym następować będzie na podstawie przepisów wydanych przez właściwego ministra do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
2.  Do obliczenia kosztów użycia pojazdu prywatnego w podróży służbowej przyjmuje się maksymalną stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, w wysokości odpowiedniej dla pojazdu, o którym mowa w § 1, określonej w przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
3.  Podstawą zwrotu kosztów za podróż służbową, o której mowa w ust. 1, polecenie wyjazdu służbowego i rozliczenie kosztów podróży, do którego m.in. załączona będzie ewidencja przebiegu pojazdu prywatnego, obejmująca przejazd tym pojazdem za czas objęty poleceniem wyjazdu służbowego.
§  4. 
1.  Pracodawca wyznacza Pracownikowi miesięczny limit dla jazd lokalnych wynoszący ................... kilometrów.
2.  Obszar jazd lokalnych dla Pracownika jest odpowiedni do Jego miejsca pracy określonego w § 4 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
3.  Zwrot kosztów używania pojazdu prywatnego następować będzie w formie ryczałtu pieniężnego obliczonego jako iloczyn miesięcznego limitu kilometrów, o którym mowa w ust. 1, i stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonej w przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych.
4.  Do obliczenia ryczałtu pieniężnego za jazdy lokalne przyjmuje się maksymalną stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu, w wysokości odpowiedniej dla pojazdu, o którym mowa w § 1, określonej w przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
5.  W celu obliczenia ryczałtu za jazdy lokalne za okresy miesięczne używania pojazdu Pracownik składa Pracodawcy, w terminie do 3 dnia miesiąca następnego, oświadczenie o używaniu przez Niego pojazdu prywatnego do celów służbowych.
6.  Kwotę ryczałtu ustalonego w ust. 3 zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności w pracy w powodu choroby, urlopu lub innej nieobecności oraz podróży służbowej Pracownika trwającej co najmniej 8 godzin, a także za każdy dzień roboczy, w którym Pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych, w tym za dzień, w którym pracownik korzystał z samochodu służbowego.
7.  W przypadkach uzasadnionych limit określony w ust. 1 może zostać zwiększony lub zmniejszony w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
§  5. 
1.  Pracownik zobowiązuje się do ubezpieczenia pojazdu prywatnego we własnym zakresie oraz utrzymywania go w należytym stanie technicznym.
2.  Pracownik ponosi wszelkie inne koszty związane z używaniem pojazdu prywatnego, w tym m.in. koszty jego napraw oraz transportu na wypadek jego awarii w czasie wykorzystywania go do celów, o których mowa w § 2 ust. 1.
3.  Pracownik zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie pracodawcę w formie pisemnej o zbyciu oraz o innych zmianach dotyczących pojazdu prywatnego.
§  6.  Pracodawca nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe na skutek utraty pojazdu prywatnego, użytego do celów, o których mowa w § 2 ust. 1, a także za jego części i jego wyposażenie oraz za szkody powstałe w wyniku wypadku lub innego zdarzenia, w którym pojazd ten uczestniczył.
§  7. 
1.  Umowa obowiązuje do końca czasu użytkowania pojazdu prywatnego zakupionego z udziałem pożyczki udzielonej przez .................................................................................................................................................... .
2.  Umowa wygasa z chwilą rozwiązania umowy o pracę lub zbycia pojazdu prywatnego przez pracownika.
3.  Z ważnych powodów umowa może być rozwiązana z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.
§  8.  Wszystkie zmiany w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§  9.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:
1) przepisy wydane przez właściwego ministra do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju;
2) przepisy wydane przez właściwego ministra w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych;
3) art. 46a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
4) § 18 ust. 1, ust. 1a i ust. 1b Ponadzakładowego Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
§  10.  Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..............................................................................................................
(podpis Pracownika)(podpis Pracodawcy)

_________________________________________

Wzór umowy ma charakter uniwersalny. Należy go dostosować do przedmiotu umowy, odpowiednio pozostawiając postanowienia dotyczące regulowanego zakresu.

* Niepotrzebne skreślić.

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2017 poz. 788 ze zmian.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych. Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33. 3. 3. ustawy z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2100 ze zmian.) stanowi, że Dyrektor Generalny w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.