Zasady uczestnictwa resortu obrony narodowej w "Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie... - OpenLEX

Zasady uczestnictwa resortu obrony narodowej w "Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP)".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.9.100

Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 2004 r.

DECYZJA Nr 215/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 lipca 2004 r.
w sprawie zasad uczestnictwa resortu obrony narodowej w "Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP)"

Departament Infrastruktury

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań wynikających z uczestnictwa resortu obrony narodowej w "Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP)" ustalam:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

1.
Decyzja określa ogólne zadania osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, szefów komórek organizacyjnych MON, dowództw rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi" i innych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, wynikające z udziału w "Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP)" - zwanego dalej "programem NSIP", oraz zasady realizacji tych zadań.
2.
Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1)
etapy programu NSIP - czynności i działania związane z:
a)
projektowaniem i przygotowaniem pakietów inwestycyjnych CP,
b)
realizacją (implementacją) pakietów inwestycyjnych CP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c)
użytkowaniem obiektów infrastruktury wspólnej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO);
2)
fundusz NSIP - fundusz tworzony z corocznych składek wnoszonych przez państwa członkowskie NATO, uczestniczące w programie NSIP;
3)
infrastruktura cywilna - pozostałą infrastrukturę, udostępnioną na potrzeby obronności państwa;
4)
infrastruktura wojskowa - infrastrukturę będącą w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej lub będącą w dyspozycji Sił Zbrojnych;
5)
infrastruktura wspólna - infrastrukturę powstałą w wyniku realizacji programu NSIP i przyjętą na ewidencję NATO;
6)
jednostka organizacyjna - jednostkę organizacyjną w rozumieniu zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 5/MON z dnia 20 lutego 2002 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 20, z późn. zm.);
7)
komórka organizacyjna - komórkę organizacyjną w rozumieniu zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 5/MON z dnia 20 lutego 2002 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 20, z późn. zm.);
8)
kosztorys typu "B" - dokument planistyczny, wymagany przez władze NATO, stanowiący założenia techniczno-ekonomiczne projektu planowanego do realizacji;
9)
pakiet CP - infrastrukturę składającą się z infrastruktury państwa członkowskiego (wojskowej i cywilnej) i infrastruktury wspólnej NATO, środki finansowe na pokrycie kosztów jej eksploatacji i technicznego utrzymania oraz towarzyszących kosztów osobowych, służące łącznie zapewnieniu dowódcy NATO niezbędnych warunków do osiągnięcia przez podporządkowane wojska wymaganych zdolności operacyjnych;
10)
państwo - gospodarz - państwo członkowskie NATO, na którego terytorium planuje się realizację pakietu CP lub państwo albo instytucję Sojuszu, wskazane w decyzji władz NATO, jako odpowiedzialne za realizację pakietu CP na terytorium innego państwa;
11)
prefinansowanie - zaliczkowe sfinansowanie realizacji projektu, o którym mowa w ppkt 13, zrealizowane z części planu wydatków dyrektora zakładu budżetowego Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) obejmującego środki krajowe;
12)
procedura krajowa (NCB) - zasady udzielania zamówień publicznych, zgodne z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi tych zamówień;
13)
projekt - jednostkowe zamierzenie inwestycyjne zdefiniowane w pakiecie CP, wyszczególnione przez władze NATO poprzez przyznanie numeru identyfikacyjnego;
14)
przetarg międzynarodowy NATO (ICB) - procedurę postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych, usług lub dostaw, zdefiniowaną w dokumencie normatywnym NATO AC/4-D/2261 (wydanie 1996);
15)
środki krajowe - środki wydzielone z części 29 budżetu państwa - Obrona Narodowa i przekazane przez Ministra Obrony Narodowej Dyrektorowi ZIOTP, środek specjalny oraz środki uzyskane z refundacji przez NATO wydatków poniesionych na realizację projektów prefinansowanych;
16)
zadanie okołopakietowe - zadanie inwestycyjne, niezbędne do wykonania w związku z realizowanym projektem, które zgodnie z zasadami NSIP nie kwalifikuje się do finansowania ze środków NATO i wymaga finansowania ze środków krajowych.
3.
Źródłem finansowania inwestycji programu NSIP są:
1)
fundusz NSIP;
2)
środki krajowe.
4.
Ze środków krajowych pokrywane są wydatki na sfinansowanie:
1)
corocznej składki do funduszu NSIP;
2)
udziału narodowego w projektach, o których mowa w pkt 2 ppkt 8;
3)
zadań okołopakietowych, o których mowa w pkt 2 ppkt 16.
5.
Do głównych zadań wynikających z uczestnictwa w programie NSIP zalicza się:
1)
udział w procedurze projektowania i przygotowania pakietów inwestycyjnych CP, realizowanej przez dowództwa NATO szczebla strategicznego lub regionalnego (ETAP I);
2)
realizacja poszczególnych projektów objętych pakietami CP (ETAP II), polegającą w szczególności na:
a)
uzyskaniu finansowania projektów z funduszu NSIP oraz, jeśli jest to wymagane i uzasadnione, także ze środków krajowych,
b)
przygotowaniu zadania inwestycyjnego do realizacji,
c)
zleceniu, w oparciu o procedurę przetargu międzynarodowego NATO lub procedurę krajową, realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług i zawarciu stosownych umów,
d)
zapewnieniu, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych,
e)
wprowadzeniu do Sił Zbrojnych uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
f)
przekazaniu w użytkowanie zrealizowanej infrastruktury lub instalacji wojskowej,
g)
przeprowadzeniu odbioru końcowego zrealizowanego projektu wg procedury NATO (Joint Format Acceptance Inspection - JFAI),
h)
rozliczeniu zadania inwestycyjnego i uzyskaniu zatwierdzenia przez właściwe władze NATO wydatków poniesionych na jego realizację (Certificate of Final Financial Acceptance - COFFA);
3)
użytkowanie obiektów infrastruktury wspólnej NATO zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywanie ich we właściwym stanie technicznym oraz organizowanie okresowych przeglądów tej infrastruktury przez przedstawicieli właściwych dowództw NATO (ETAP III).
6.
Współpracę międzynarodową, związaną z uczestnictwem resortu obrony narodowej w programie NSIP, komórki i jednostki organizacyjne, stosownie do wykonywanych zadań, realizują za pośrednictwem:
1)
Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO i UZE, w zakresie kontaktów z władzami Sojuszu, w tym szczególnie z Radą Północnoatlantycką (North Atlantic Council - NAC), Komitetem Planowania Obronnego (Defence Planning Committee - DPC), Wyższą Radą Zasobów (Senior Resource Board - SRB) i Komitetem Infrastruktury NATO (Infrastructure Committee - IC), dotyczących przedstawiania stanowiska MON w sprawach polityki inwestycyjnej oraz w zakresie planowania, programowania, opiniowania, zatwierdzania pakietów CP i procedur NSIP;
2)
Polskich Przedstawicielstw Wojskowych przy dowództwach strategicznych NATO i przy Międzynarodowym Sztabie Wojskowym (International Military Staff - IMS) w sprawach dotyczących projektowania i przygotowywania pakietów CP, uzgadniania minimalnych wymagań wojskowych (Minimum Military Requirements - MMR), uzgadniania zakresów rzeczowych zatwierdzanych do finansowania ze środków NATO oraz w zakresie sprawozdawczości z przebiegu implementacji poszczególnych pakietów CP.

Rozdział  2

Zadania komórek i jednostek organizacyjnych uczestniczących w realizacji przedsięwzięć wynikających z udziału resortu obrony narodowej w programie NSIP

Etap I - projektowanie i przygotowywanie pakietów CP
7.
Na etapie projektowania i przygotowywania pakietów CP do zadań resortu obrony narodowej zalicza się:
1)
organizowanie przeglądów infrastruktury narodowej i innych zasobów, proponowanych do wykorzystania na potrzeby projektowanego pakietu CP, w których uczestniczą eksperci dowództwa strategicznego NATO;
2)
sporządzenie dokumentu planistycznego NATO "Project Data Sheet - (PDS)";
3)
sporządzenie dokumentu planistycznego NATO "Analysis Work Sheet - (AWS)";
4)
opracowanie w formie dokumentu "Memorandum of Understanding - (MoU)" lub "Letter of Agreement - (LoA)" i przedłożenie dowództwu strategicznemu NATO zgody Rzeczypospolitej Polskiej na wykorzystanie wskazanej, narodowej infrastruktury i innych zasobów na potrzeby projektowanego pakietu CP;
5)
opiniowanie projektów pakietów inwestycyjnych CP, opracowywanych przez dowództwa strategiczne NATO.
8.
Koordynatorem realizacji zadań wynikających z udziału resortu obrony narodowej w projektowaniu i przygotowywaniu pakietów CP jest Szef Sztabu Generalnego WP.
9.
Szef Sztabu Generalnego WP wyznacza spośród komórek i jednostek organizacyjnych, w zależności od zakresu przedmiotowego przygotowywanego pakietu CP, Koordynatora Pakietu CP oraz komórki i jednostki organizacyjne współpracujące.
10.
Zadania i kompetencje Koordynatora Pakietu CP określi Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej w wytycznych, o których mowa w pkt 22.

Etap II - realizacja pakietów CP

11.
Koordynatorem realizacji zatwierdzonych pakietów CP, dla których Rzeczpospolita Polska występuje jako państwo - gospodarz, jest Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej.
12.
Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej koordynuje realizację pakietów CP za pośrednictwem Departamentu Infrastruktury.
13.
Organem wykonawczym, odpowiedzialnym za realizację pakietów CP, o których mowa w pkt 11, w resorcie obrony narodowej jest zakład budżetowy Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP).
14.
Określanie i uzgadnianie wymagań techniczno-wojskowych dla projektów realizowanych w ramach pakietów CP, stosownie do kompetencji, należy do właściwości dowództw rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa.
15.
Szef Sztabu Generalnego WP monitoruje proces realizacji pakietów CP w zakresie jego zgodności ze zobowiązaniami wynikającymi z "Celów Sił Zbrojnych i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej".
16.
Implementacja projektów objętych pakietami CP może się odbywać w trybie prefinansowania.
17.
Prefinansowanie projektów następuje po zaakceptowaniu przez Komitet Infrastruktury NATO oświadczenia o prefinansowniu, przedłożonego w imieniu resortu obrony narodowej przez Sekretarza Stanu - I Zastępcę Ministra Obrony Narodowej.

Etap III - użytkowanie infrastruktury wspólnej NATO

18.
Za zgodne z przeznaczeniem użytkowanie infrastruktury wspólnej NATO, powstałej w ramach programu NSIP, utrzymanie jej we właściwym stanie technicznym oraz za zapewnienie dostaw mediów komunalnych (woda, energia elektryczna, energia cieplna, gaz itp.) odpowiadają użytkownicy.
19.
Użytkowników wyznaczają właściwi dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych i każdorazowo informują o tym Dyrektora Departamentu Infrastruktury.
20.
Zadania, o których mowa w pkt 18, użytkownicy realizują w ramach funkcjonujących w Siłach Zbrojnych systemów zarządzania infrastrukturą i eksploatacji uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego.

Rozdział  3

Postanowienia końcowe

21.
Przy wprowadzaniu w ramach realizacji pakietów CP uzbrojenia lub sprzętu wojskowego nowego typu stosuje się procedury określone w "Instrukcji o wprowadzeniu do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego nowego typu oraz wycofaniu uzbrojenia i sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska", wprowadzonej do stosowania w Siłach Zbrojnych decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 193/MON z dnia 13 października 1999 r. (Dz. Rozk. MON poz. 90 z późn. zm).
22.
Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej określi w formie wytycznych szczegółowe warunki planowania i wykonywania zadań wynikających z udziału resortu obrony narodowej w programie NSIP.
23.
W Decyzji Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 4 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przedmiotem działalności Zakładu jest zarządzanie realizacją pakietów CP, dla których Rzeczpospolita Polska została wskazana jako kraj - gospodarz, polegające na wypełnianiu funkcji inwestora i obejmujące w szczególności:

1) planowanie;

2) organizowanie procesu inwestycyjnego;

3) udzielanie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy;

4) finansowanie zamierzeń i prowadzenie ewidencji księgowej;

5) sprawozdawczość i rozliczenia.";

2)
w pkt 8 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) utrzymania inwestycji zakończonych do czasu przekazania ich użytkownikom.";

3)
w załączniku Nr 1 w pkt 3 skreśla się ppkt 1.
24.
W decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 13 z późn. zm.) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) pakiet CP - infrastrukturę składającą się z infrastruktury państwa członkowskiego (wojskowej i cywilnej) i infrastruktury wspólnej NATO, środki finansowe na pokrycie kosztów jej eksploatacji i technicznego utrzymania oraz towarzyszących kosztów osobowych, służące łącznie zapewnieniu dowódcy NATO niezbędnych warunków do osiągnięcia przez podporządkowane wojska wymaganych zdolności operacyjnych;";

2)
pkt 12a otrzymuje brzmienie:

"12a) wydatki okołopakietowe - wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które zgodnie z zasadami NSIP nie kwalifikują się do finansowania ze środków NATO, a niezbędnych do wykonania w związku z realizowanym projektem z pakietu CP;";

3)
pkt 12b otrzymuje brzmienie:

"12b) wydatki prefinansowane - wydatki podlegające refundacji z funduszu NSIP, przeznaczone na zaliczkowe sfinansowanie realizacji projektu z pakietu CP, realizowane z planu wydatków dysponenta, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 4;".

25.
Traci moc decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 199/MON z dnia 2 listopada 2000 r. (nieogł.) w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących koordynacji i zarządzania w resorcie obrony narodowej "Programem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa".
26.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.