Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2019.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 6/2019
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Kwotę rezerwy szacuje się w oparciu o ogólnie akceptowane i stosowane konsekwentnie przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", metody szacowania ryzyka finansowego.
2.  Oszacowana rezerwa jest równa kwocie, jaka pokryłaby potencjalną zmianę wartości zasobów walut obcych z tytułu zidentyfikowanego ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, pomniejszonej o oszacowane przychody niezrealizowane, wynikające ze zmian kursu złotego do walut obcych.
§  2.  Rezerwa jest tworzona w ciężar kosztów i rozwiązywana na dobro przychodów na dzień bilansowy.
§  3. 
1.  Rezerwę tworzy się w kwocie równej połowie nadwyżki przychodów ze zrealizowanych różnic kursowych nad kosztami ze zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych ujętych w wyniku finansowym roku obrotowego.
2.  Tworzenie rezerwy nie może powodować dla NBP ujemnego wyniku finansowego roku obrotowego.
3.  W przypadku gdy oszacowana na dzień bilansowy kwota rezerwy jest wyższa w stosunku do kwoty rezerwy utworzonej na dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego, niedobór rezerwy uzupełnia się, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2.
§  4.  Rezerwę rozwiązuje się:
1) na pokrycie kosztów z niezrealizowanych różnic kursowych powiększonych o nadwyżkę kosztów nad przychodami ze zrealizowanych różnic kursowych za dany rok obrotowy, w kwocie, która mogłaby spowodować stratę,
2) jeżeli oszacowana na dzień bilansowy kwota rezerwy jest niższa w stosunku do kwoty rezerwy utworzonej na dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego, w kwocie nadwyżki rezerwy

- w większej z dwóch kwot.

§  5.  Traci moc uchwała nr 12/2010 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP poz. 19).
§  6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.