Zasady sporządzania i kontroli sprawozdań budżetowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla dysponenta części budżetowych i dla dysponentów trzeciego stopnia środków budżetowych działających w kraju.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2018.55

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie zasad sporządzania i kontroli sprawozdań budżetowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla dysponenta części budżetowych i dla dysponentów trzeciego stopnia środków budżetowych działających w kraju

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w związku ze standardem nr 10 określonym w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się do stosowania instrukcję w sprawie zasad sporządzania i kontroli sprawozdań budżetowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla dysponenta części budżetowych i dla dysponentów trzeciego stopnia środków budżetowych działających w kraju, zwaną dalej "Instrukcją", która stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz kierowników podległych państwowych jednostek budżetowych działających w kraju do zapoznania podległych im pracowników z treścią Instrukcji oraz do nadzoru w zakresie przestrzegania jej przepisów.
§  3. 
Traci moc zarządzenie nr 35 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zasad sporządzania i kontroli sprawozdań budżetowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla dysponenta części budżetowej i dla dysponentów III stopnia środków budżetowych, działających w kraju (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 35).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Instrukcja w sprawie zasad sporządzania i kontroli sprawozdań budżetowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla dysponenta części budżetowych i dla dysponentów trzeciego stopnia środków budżetowych działających w kraju

grafika

Załącznik Nr  1

Sposób przygotowania oraz kontroli sprawozdań Rb – Dysponent części – Biuro Finansów (Resort SZ – Jednostkowe) w terminie dysponenta trzeciego stopnia

Załącznik Nr  2

Sposób przygotowania oraz kontroli sprawozdań Rb – Dysponent trzeciego stopnia – Biuro Administracji

Załącznik Nr  3

Sposób przygotowania oraz kontroli sprawozdań Rb - Dysponent trzeciego stopnia – Przychodnia Lekarska Służby Zagranicznej

Załącznik Nr  4

Sposób przygotowania oraz kontroli sprawozdań - Dysponentów trzeciego stopnia – placówek zagranicznych

Załącznik Nr  5

Sposób przygotowania oraz kontroli sprawozdań Rb - Dysponent części – Biuro Finansów (Resort SZ - Trezor)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Sposób przygotowania oraz kontroli sprawozdań Rb - Dysponent części – Biuro Finansów (Resort SZ - Łączne)

Załącznik Nr  7

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).