Zasady rozliczeń z tytułu prowadzenia przez jednego zarządcę administracji budynków mieszkalnych w osiedlu (zespole) mieszkaniowym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1974.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1974 r.

ZARZĄDZENIE Nr 140
MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 19 grudnia 1973 r.
w sprawie zasad rozliczeń z tytułu prowadzenia przez jednego zarządcę administracji budynków mieszkalnych w osiedlu (zespole) mieszkaniowym.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 22, poz. 188, z 1951 r. Nr 25, poz. 185 i z 1969 r. Nr 20, poz. 148), § 3 pkt 3 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 28, poz. 200) oraz § 21 uchwały Nr 54 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych (Monitor Polski Nr 14, poz. 86) - zarządza się co następuje:

I.

Przepisy ogólne.

§  1.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
"uchwała" - uchwałę Nr 54 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych (Monitor Polski Nr 14, poz. 86),
2)
"przedsiębiorstwo" - przedsiębiorstwo gospodarki mieszkaniowej objęte przepisami uchwały, albo wielobranżowe przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej objęte przepisami uchwały Nr 53 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej objętych planowaniem terenowym państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń (Monitor Polski Nr 14, poz. 85),
3)
"spółdzielnia" - spółdzielnię budownictwa mieszkaniowego,
4)
"zakład pracy" - jednostkę państwową dysponującą zakładowymi domami mieszkalnymi,
5)
"zjednoczenie" - zjednoczenie (zrzeszenie) przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zjednoczenie przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej.

II.

Rozliczenia przedsiębiorstwa ze spółdzielnią.

§  2.
1.
Dochody z najmu lokali znajdujących się w budynkach przejętych przez spółdzielnię w administrację od przedsiębiorstwa - przeznacza się na pokrycie kosztów ich utrzymania.
2.
Najemcy zamieszkali w budynkach przejętych w administrację spółdzielczą dokonują wpłat czynszu i opłat związanych z najmem lokali na rzecz spółdzielni w wysokości i na zasadach obowiązujących w przedsiębiorstwie.
3.
Spółdzielnia prowadzi inkaso należnych dochodów od najemców zajmujących lokale w przejętych budynkach. W tym celu przedsiębiorstwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazuje na rzecz spółdzielni swoje uprawnienia w zakresie inkasa oraz windykacji czynszów i opłat z nimi związanych.
§  3.
1.
Do kosztów utrzymania przejętych budynków zalicza się:
1)
koszty eksploatacji.
2)
koszty remontów,
3)
koszty działalności społeczno-wychowawczej świadczone na rzecz mieszkańców zamieszkałych w przejętych budynkach - ustalone według zasad obowiązujących w spółdzielni,
4)
koszty utrzymania terenów wewnątrz osiedla mieszkaniowego, działek i ogródków przydomowych.
2.
Do kosztów eksploatacji zalicza się również koszty zarządu i administracji ponoszone przez spółdzielnię, koszty te obejmują całość administrowanych przez spółdzielnię budynków (własnych i przejętych) i rozlicza się je proporcjonalnie do ich średniorocznej powierzchni użytkowej.
3.
Poza kosztami, o których mowa w ust. 1 zalicza się koszty usług w zakresie centralnego ogrzewania, dostarczania ciepłej wody i eksploatacji dźwigów łącznie z remontami urządzeń służących do świadczenia tych usług.
4.
Tytułem wynagrodzenia za sprawowanie administracji, spółdzielnia dolicza do kosztów prowizję w wysokości 2% planowanych rocznie kosztów.
§  4.
Podstawą gospodarki finansowej przejętych budynków jest roczny plan opracowany przez spółdzielnię w porozumieniu z przedsiębiorstwem.
§  5.
Spółdzielnia obowiązana jest od przejętych budynków, do wyodrębnienia w ewidencji: dochodów według źródeł ich pochodzenia określonych w § 5 ust. 1 pkt 1-7 uchwały, z uwzględnieniem postanowień § 17 uchwały oraz kosztów, o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia.
§  6.
1.
W razie, gdy planowane dochody (§ 2) są wyższe od planowanych kosztów (§ 3) spółdzielnia obowiązana jest do przekazania tych nadwyżek na fundusz rezerwowy przedsiębiorstwa.
2.
W wypadku, gdy planowane dochody (§ 2) nie pokrywają planowanych kosztów (§ 3) spółdzielnia otrzymuje od przedsiębiorstwa dopłatę w wysokości różnicy zapewniającej pokrycie planowanych kosztów. Przekazaną na rzecz spółdzielni dopłatę przedsiębiorstwo zalicza w ciężar dotacji otrzymanej na zasadach określonych w przepisach o gospodarce finansowej przedsiębiorstw.
3.
Planowana nadwyżka lub planowana dopłata przekazywana jest zaliczkowo w okresach kwartalnych, do dnia 15 miesiąca rozpoczynającego kwartał, w wysokości 1/4 kwoty przewidzianej w planie rocznym.
§  7.
Jeżeli w wyniku rozliczenia rocznego kwota należnej dopłaty okaże się:

- niższa od zaliczek otrzymanych w ciągu roku, nadpłata podlega zwrotowi do przedsiębiorstwa w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spółdzielni, albo może być zarachowana na poczet należnej dopłaty w roku następnym,

- wyższa od zaliczek otrzymanych w ciągu roku, przedsiębiorstwo po uznaniu słuszności przekroczenia przez spółdzielnię planowanych rocznych kosztów brakującą kwotę przekaże spółdzielni w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spółdzielni.

§  8.
1.
Budynki i inne środki trwałe przejęte przez spółdzielnię od przedsiębiorstwa traktuje się jako środki obce otrzymane w nieodpłatny zarząd i użytkowanie. Od przejętych budynków spółdzielnia nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych, natomiast od innych środków trwałych dokonuje tych odpisów według zasad określonych w § 4 ust. 4 uchwały oraz w wysokości stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do uchwały Nr 534 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Monitor Polski z 1966 r. Nr 65, poz. 312, z 1967 r. Nr 60, poz. 284 i z 1971 r. Nr 29, poz. 184).
2.
Amortyzację, o której mowa w ust. 1 spółdzielnia przekazuje do przedsiębiorstwa na fundusz inwestycji i modernizacji lub na fundusz inwestycyjny, z którego finansuje się wymianę zużytego środka trwałego (poza budynkami).
§  9.
Przejęte od przedsiębiorstwa środki obrotowe według zasad ich zaliczania w przedsiębiorstwie (materiały, części zapasowe maszyn i urządzeń, przedmioty nietrwałe na składzie wraz z przypadającymi na nie kosztami zakupu) dla potrzeb eksploatacji oraz stanowiące wyposażenie zaplecza remontowego przekazanych budynków - spółdzielnia zakupuje według wartości wykazanej w ewidencji przedsiębiorstwa. Materiały niepełnowartościowe podlegają przecenie, której wyniki obciążają fundusz statutowy przedsiębiorstwa. Przedmioty nietrwałe w użytkowaniu wycenia się według wartości netto.
§  10.
Remonty wykonywane przez jednostki wykonawstwa remontowego spółdzielni na rzecz przejętych budynków spółdzielnia rozlicza według poniesionych kosztów.
§  11.
1.
Wydatki na zadania, o których mowa w § 11 ust. 2 uchwały, dotyczące przekazanych budynków finansuje przedsiębiorstwo ze środków przeznaczonych na te cele.
2.
Roboty, o których mowa w ust. 1 wykonywane na podstawie odrębnych umów przez jednostki wykonawstwa remontowego spółdzielnia rozlicza z przedsiębiorstwem według zasad obowiązujących dla rozliczeń robót budowlano-montażowych.
§  12.
Jeżeli na terenie miasta wszystkie budynki stanowiące własność rad narodowych zostaną przekazane do administracji spółdzielni wówczas:
1)
dopłatę do kosztów utrzymania przejętych budynków przekazuje spółdzielni zjednoczenie,
2)
nadwyżka nad kosztami utrzymania budynków podlega przekazaniu na fundusz rezerwowy zjednoczenia,
3)
amortyzację (§ 8 ust. 2) spółdzielnia przekazuje do zjednoczenia na scentralizowany fundusz inwestycji i modernizacji, z którego finansuje się wydatki określone w § 11 ust. 2 uchwały dotyczące przekazanych budynków.

III.

Rozliczenia spółdzielni z przedsiębiorstwem.

§  13.
Do budynków stanowiących własność spółdzielni przejętych w administrację przez przedsiębiorstwo mają zastosowanie przepisy określone w § 2-11 z tym, że:
1)
członkowie spółdzielni ponoszą na rzecz przedsiębiorstwa opłaty za użytkowanie lokali w wysokości ustalonej przez spółdzielnię,
2)
pobrane od członków spółdzielni należności przeznaczone na spłatę kredytu bankowego przedsiębiorstwo przekazuje do spółdzielni w kwotach i terminach z nią uzgodnionych,
3)
w wypadku wykonania przez przedsiębiorstwo na rzecz spółdzielni robót określonych w § 11 ust. 2 uchwały spółdzielnia przekazuje dodatkowe środki na ten cel,
4)
przedsiębiorstwo dokonuje odpisów amortyzacyjnych od pozostałych (poza budynkami) środków trwałych spółdzielni według zasad określonych w uchwale Nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Monitor Polski Nr 25, poz. 151) i przekazuje je do spółdzielni.

IV.

Rozliczenia zakładu pracy ze spółdzielnią.

§  14.
Utrzymanie budynków przejętych od zakładów pracy spółdzielnia finansuje według zasad określonych w § 2-11 z tym, że:
1)
udzielona przez zakład pracy dopłata na rzecz spółdzielni (§ 6) traktowana jest jako udział zakładu pracy w kosztach utrzymania przekazanych budynków, zgodnie z § 15 uchwały,
2)
od pozostałych środków trwałych (poza budynkami) spółdzielnia dokonuje odpisów amortyzacyjnych (§ 8) według zasad określonych w uchwale Nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r.,
3)
roboty, o których mowa w § 11 wykonywane na podstawie odrębnych umów przez spółdzielnię - finansuje zakład pracy ze środków określonych w § 15 uchwały niezależnie od dopłaty do kosztów utrzymania budynków.

V.

Rozliczenia zakładu pracy z przedsiębiorstwem.

§  15.
1.
Przedsiębiorstwo otrzymuje od zakładów pracy dopłatę do kosztów utrzymania przejętych domów zakładowych zgodnie z zasadami określonymi w § 15 uchwały.
2.
W wielobranżowym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wysokość dopłaty do kosztów utrzymania budynków przejętych od zakładów pracy należy ustalać w sposób następujący: planowaną stratę z działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej zwiększoną o 2,7% liczonych od planowanych kosztów tej działalności, należy podzielić przez liczbę m2 powierzchni budynków znajdujących się w zarządzie i administracji przedsiębiorstwa w celu ustalenia dopłaty jednostkowej. Ustaloną w ten sposób dopłatę należy pomnożyć przez liczbę m2 powierzchni budynków przekazanych przez zakład pracy.
§  16.
Modernizacja i inne wydatki, o których mowa w § 11 ust. 2 uchwały, dotyczące budynków przejętych od zakładów pracy przedsiębiorstwo finansuje ze środków funduszu inwestycji i modernizacji lub funduszu inwestycyjnego.

VI.

Przepisy końcowe.

§  17.
Przekazanie budynków w administrację zleconą powinno nastąpić z dniem 1 stycznia i powinno być uwzględnione w projektach planów jednostek przejmujących. Jeżeli jednak przekazanie budynków nastąpi w ciągu roku kalendarzowego lub po sporządzeniu projektów planów, przejmujący budynki powinien otrzymać od dotychczasowych zarządców fundusz płac i etaty wydzielone dla obsługi tych budynków oraz środki finansowe dla zrównoważenia dochodów z kosztami utrzymania przejętych budynków. Ponadto przekazujący etaty związane z obsługą przejmowanych budynków, powinien przenieść środki funduszu socjalnego w odpowiedniej proporcji wynikającej z planu rocznego w przeliczeniu na jednego zatrudnionego oraz na liczbę miesięcy od daty przejęcia do końca roku kalendarzowego.
§  18.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.