Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oraz placówce doskonalenia nauczycieli, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2012.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oraz placówce doskonalenia nauczycieli, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa:
1)
zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
2)
zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi, nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;
3)
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
a)
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym,
b)
nauczycieli kształcenia na odległość,
c)
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych,
d)
nauczycieli konsultantów zatrudnionych w placówce doskonalenia nauczycieli.
§  2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oraz placówce doskonalenia nauczycieli, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
2)
dyrektorze, wicedyrektorze i nauczycielach pełniących inne stanowisko kierownicze - należy przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora i nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkołach, placówkach oraz placówce doskonalenia nauczycieli, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
3)
szkołach - należy przez to rozumieć szkoły prowadzone przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
4)
placówkach - należy przez to rozumieć centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego prowadzone przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
5)
placówce doskonalenia nauczycieli - należy przez to rozumieć Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie prowadzone przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
§  3.
1.
Nauczyciele, dla których szkolny plan nauczania, w danym roku szkolnym, w różnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, są obowiązani do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni roczny wymiar godzin zajęć w ciągu roku szkolnego nie był niższy od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określonego w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Kartą Nauczyciela".
2.
Średni roczny wymiar godzin zajęć w ciągu roku szkolnego nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, stanowi iloraz:
1)
sumy liczby obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zrealizowanego w poszczególnych tygodniach w roku szkolnym, oraz
2)
liczby tygodni zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w okresie roku szkolnego.
3.
Średni wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, dla każdego nauczyciela powinien być określony w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:
1)
wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych;
2)
praktyk zawodowych uczniów i słuchaczy;
3)
różnej liczby godzin zajęć edukacyjnych w poszczególnych semestrach w szkołach dla dorosłych oraz w szkole policealnej dla młodzieży, wynikającej ze szkolnych planów nauczania, poszczególnych typów szkół i zawodów;
4)
różnej liczby zajęć edukacyjnych wynikających z programu nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
§  4.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli kształcenia na odległość zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin wynosi 18 godzin, przy czym przez godzinę należy rozumieć jednostkę 45 minut.
§  5.
1.
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, do wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia.
2.
Wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowiska w szkole i obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zastępstwo zostało im powierzone.
§  6.
1.
Dyrektor szkoły, w przypadku gdy warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań, może być zwolniony częściowo lub całkowicie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w załączniku do zarządzenia, w lp. 1.
2.
Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, na wniosek dyrektora udziela minister właściwy do spraw rolnictwa, określając jednocześnie okres, na który udzielono zwolnienia.
3.
Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, wymienione w załączniku do zarządzenia, w lp. 2-5 może być zwolniony częściowo lub całkowicie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Zwolnienia udziela, na jego wniosek, dyrektor szkoły za zgodą ministra właściwego do spraw rolnictwa, określając jednocześnie wymiar i czas trwania zwolnienia.
4.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 lub 3, może być cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie.
§  7.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz, przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkole w pełnym wymiarze zajęć, wynosi 30 godzin zajęć.
§  8.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej jest określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§  9.
1.
Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej zalicza się godziny:
1)
obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2)
nadzorowania semestralnych egzaminów pisemnych w szkołach dla dorosłych;
3)
przeprowadzania semestralnych egzaminów ustnych w szkołach dla dorosłych, licząc przeprowadzenie egzaminu trzech osób za 1 godzinę;
4)
nadzorowania egzaminów pisemnych oraz godziny przeprowadzania egzaminów ustnych licząc przeprowadzenie egzaminu trzech osób za 1 godzinę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, o ile taki sposób i forma zaliczenia została określona w programie nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
5)
poprawiania oraz oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc 3 prace za 1 godzinę zajęć w szkole dla dorosłych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, o ile taki sposób i forma zaliczenia określona została w programie nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
2.
W celu obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej należy stosować dla jednej godziny zajęć edukacyjnych - jednostkę 45 minut.
3.
Rozliczenie z realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela prowadzącego kształcenie w formie zaocznej, zatrudnionego w pełnym wymiarze, obejmuje rok szkolny.
4.
Za podstawę do rozliczenia przyjmuje się - według zapisów w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku zajęć - odbyte godziny zajęć, wymienione w ust. 1 i godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy liczone narastająco, aż do uzyskania rocznego wymiaru godzin zajęć nauczyciela.
5.
Odbyte godziny zajęć, wymienione w ust. 1, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz godziny zajęć wynikające z ustalonego planu zajęć, a nie realizowane przez nauczyciela z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i przekraczające roczny wymiar godzin zajęć, są godzinami ponadwymiarowymi.
§  10.
Przepisy § 3 stosuje się do nauczycieli, o których mowa w § 4, 7 i 8.
§  11.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli konsultantów zatrudnionych w placówce doskonalenia nauczycieli wynosi 35 godzin tygodniowo, przy czym przez jedną godzinę należy rozumieć jednostkę 60 minut.
§  12.
Nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektora i wicedyrektora w placówce doskonalenia nauczycieli, zwalnia się od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonego w § 11.
§  13.
Traci moc zarządzenie Nr 57 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oraz placówce doskonalenia nauczycieli, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa (Dz. Urz. Min. Rol. i Rozw. Wsi Nr 12, poz. 56).
§  14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

ZAŁĄCZNIK

Lp.StanowiskoTygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
1.Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej łącznie:
a) do 11 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych6
b) 12-16 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych4
c) 17 i więcej oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych2
2.Wicedyrektor szkoły liczącej łącznie:
a)12-16 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych6
b) 17 i więcej oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych4
3.Kierownik praktycznej nauki zawodu:
a) poniżej 12 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych8
b)12-16 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych6
c) 17 i więcej oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych4
4.Kierownik warsztatów szkolnych:
a) poniżej 12 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w których realizowana jest praktyczna nauka zawodu10
b) 12-16 oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w których realizowana jest praktyczna nauka zawodu8
c) 17 i więcej oddziałów i grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w których realizowana jest praktyczna nauka zawodu6
5.Kierownik internatu liczącego:
a) do 50 wychowanków15
b) 51 i więcej wychowanków10