Zasady refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2023.9

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208 i 337) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148 poz. 973), zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Pracownikom Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej KRUS, zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe przysługuje refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
2. 
Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje w przypadku użytkowania monitora ekranowego w trakcie pracy, przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
§  2. 
1. 
Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje osobom, o których mowa w § 1, na okres ważności badań profilaktycznych, w wysokości 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. 
W przypadku, gdy wartość faktury będzie mniejsza od kwoty wymienionej w ust. 1, to refundacja kosztów przysługuje w wysokości kwoty określonej na fakturze, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.
3. 
W przypadku stwierdzenia przez pracownika pogorszenia wzroku w okresie ważności badań okresowych, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania okulistyczne, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. 
Warunkiem uzyskania refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w sytuacji o której mowa w ust. 3, tj. przed upływem ważności badań profilaktycznych, jest przedstawienie dokumentu, wydanego w wyniku przeprowadzonych badań w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, potwierdzającego pogorszenie wzroku.
§  3. 
1. 
Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok następuje na podstawie złożonego do pracodawcy wniosku pracownika o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1)
kopię dokumentu, wydanego w wyniku przeprowadzonych badań w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, potwierdzającego konieczność używania okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub potwierdzającego pogorszenie wzroku;
2)
oryginalną fakturę (rachunek) wystawioną imiennie na pracownika przez sprzedawcę okularów potwierdzającą zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
§  4. 
Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 3 oraz § 3 ust. 1 podlega zaopiniowaniu przez przełożonego pracownika w zakresie czasu pracy, o którym mowa w § 1 ust. 2 oraz przez pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrali KRUS lub w Oddziale Regionalnym KRUS.
§  5. 
W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, których zakup został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie refunduje kosztów zakupu nowych okularów.
§  6. 
Do wniosków o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia.
§  7. 
Traci moc zarządzenie nr 5 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. KRUS poz. 5).
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wniosek o skierowanie na dodatkowe badania okulistyczne

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wniosek o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok