Zasady refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2016.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704, z późn. zm.) oraz § 2 pkt 4 i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwana dalej "Kasą", jako Pracodawca jest obowiązana do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok, zwanych dalej "okularami", jeżeli pracownik użytkuje monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
2.
Pracodawca realizuje obowiązek, o którym mowa w ust. 1 poprzez refundację zakupu okularów dokonanego przez pracownika, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
3.
Czynności w sprawach objętych zarządzeniem podejmuje w Centrali Kasy i oddziale regionalnym Kasy osoba upoważniona do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
§  2.
1.
Okulary przysługują, jeżeli w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, uprawniony lekarz potwierdzi potrzebę ich stosowania. Okulary zapewnia się pracownikom na okres ważności badań profilaktycznych.
2.
W przypadku stwierdzenia przez pracownika pogorszenia się jego stanu zdrowia w związku z powstaniem lub zmianą wady wzroku w okresie ważności badań profilaktycznych, pracownik powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia pracodawcy lub pracownikowi służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca, po uzyskaniu opinii pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przełożonego pracownika, może skierować pracownika na badania profilaktyczne w celu potwierdzenia powstania lub zmiany wady wzroku.
3.
Jeżeli lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w sytuacji, o której mowa w ust. 2, potwierdzi w orzeczeniu lekarskim w sposób jednoznaczny powstanie lub zmianę istniejącej wady wzroku wymagającej stosowania okularów pracodawca, pomimo ważnych badań profilaktycznych, jest obowiązany do zapewnienia okularów pracownikowi na warunkach określonych w niniejszym zarządzeniu.
§  3.
1.
Zakupu okularów, zgodnych z zaleceniem lekarskim, dokonuje pracownik w dowolnym zakładzie optycznym, w terminie trzech miesięcy od daty uzyskania orzeczenia lekarskiego w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
2.
Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, następuje na podstawie wniosku pracownika skierowanego do Pracodawcy.
3.
Do wniosku dołącza się kopię orzeczenia lekarskiego lub oryginał zaświadczenia lekarskiego pracownika, stwierdzającego konieczność pracy przy obsłudze monitora ekranowego w okularach korygujących wzrok, wydane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników oraz oryginał rachunku (faktury) wystawiony imiennie na pracownika, potwierdzający wydatkowaną kwotę.
4.
Dołączenie kopii orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 3, nie jest konieczne, w przypadku potwierdzenia na wniosku przez komórkę właściwą ds. kadr, informacji o konieczności pracy przy obsłudze monitora ekranowego w okularach korygujących wzrok umieszczonej na oryginale orzeczenia, znajdującego się w teczce akt osobowych pracownika.
5.
Wniosek podlega zaopiniowaniu przez przełożonego pracownika w zakresie czasu pracy, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz przez pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrali Kasy lub oddziale regionalnym Kasy.
§  4.
W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów, których zakup został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie refunduje kosztów zakupu nowych okularów. Zakupu nowych okularów, wynikającego z obowiązku stosowania się do zaleceń lekarskich, pracownik dokonuje na własny koszt.
§  5.
1.
Kwota refundacji za zakup okularów przez pracownika, wynika z przedłożonego rachunku (faktury), jednak nie może przekroczyć kwoty 350 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt).
2.
Kwota refundacji, o której mowa w ust. 1, w oddziałach regionalnych Kasy może zostać obniżona na podstawie zarządzenia dyrektora oddziału regionalnego Kasy.
§  6.
Termin trzech miesięcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 nie dotyczy pracowników, którzy uzyskali orzeczenie lekarskie w ramach profilaktycznej opieki lekarskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  7.
Traci moc Zarządzenie Nr 21 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zasad przydzielania okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz Zarządzenie Nr 10 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 marca 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.