Zasady realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.15.186

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2006 r.

DECYZJA Nr 299/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 sierpnia 2006 roku
w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej

Centrum Informacyjne MON

Na podstawie § 2 pkt 3 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94 poz. 426), w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz. U. Nr 4, poz. 36) - w celu wykonywania zadań nałożonych na organy państwowe przez art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.1) oraz ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 późn. zm.2) ustala się, co następuje:

1.
Polityka informacyjna resortu obrony narodowej, zwanego dalej "resortem", jako całokształt działań i decyzji resortu związanych z informowaniem opinii publicznej o sprawach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi" i obronności oraz kształtowaniem wizerunku i promowaniem postaw proobronnych, jest integralną częścią polityki informacyjnej Rządu.
2.
Zadania z zakresu zarządzania informacją w resorcie realizuje i koordynuje Centrum Informacyjne MON, zwane dalej "Centrum" natomiast zadania z zakresu promocji obronności oraz zarządzania wizerunkiem resortu wykonuje i koordynuje Departament Wychowania i Promocji Obronności, na zasadach określonych w "Strategii informowania i promocji obronności resortu obrony narodowej".
3.
Polityka informacyjna resortu:
1)
jest zgodna z zasadami demokratycznego państwa prawnego, opierając się na podstawowych prawach człowieka i obywatela, stwarza warunki realizacji praw i swobód obywatelskich, w tym zwłaszcza swobody wypowiedzi i informacji, wolności mediów, prawa do krytyki oraz realizacji interesu publicznego;
2)
umożliwia zaspokojenie potrzeb informacyjnych społeczeństwa;
3)
tworzy warunki do swobodnej, nieskrępowanej debaty publicznej oraz kształtowania się poglądów i formowania opinii publicznej poprzez pełną i obiektywną informację;
4)
prezentuje opinii publicznej sprawy Sił Zbrojnych i obronności kształtując wizerunek Sił Zbrojnych;
5)
w zasadniczych aspektach uwzględnia standardy informowania opinii publicznej, wynikające z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.
4.
Zasadniczym celem polityki informacyjnej resortu jest uzyskanie zrozumienia i akceptacji społecznej dla celów, zadań i działań podejmowanych przez resort.
5.
Zadania z zakresu polityki informacyjnej resortu realizowane są poprzez rzetelne i obiektywne informowanie opinii publicznej na wszystkich szczeblach dowodzenia i zarządzania Siłami Zbrojnymi, w szczególności poprzez:
1)
współpracę ze środkami masowego przekazu, pozwalającą na skuteczne informowanie opinii publicznej o sprawach Sił Zbrojnych i obronności;
2)
budowę wzajemnie korzystnych relacji z instytucjami życia publicznego, w tym w szczególności z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami;
3)
budowę świadomości obywateli w zakresie potrzeb obronnych państwa;
4)
wspieranie procesu transformacji i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych;
5)
komunikację ze społeczeństwem przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjnych, w szczególności portalu internetowego i poczty elektronicznej;
6)
system informowania wewnętrznego za pomocą wewnętrznej sieci informacyjnej;
7)
współpracę z sojuszniczymi, koalicyjnymi i narodowymi komórkami, zajmującymi się problematyką komunikacji społecznej.
6.
Minister Obrony Narodowej, zwany dalej "Ministrem" określa zasadnicze kierunki polityki informacyjnej resortu.
7.
Dyrektor Centrum sprawuje - w imieniu Ministra - koordynację polityki informacyjnej resortu oraz nadzór merytoryczny nad realizacją zadań służby prasowej resortu.
8.
Dyrektor Centrum, po akceptacji Ministra, wydaje wytyczne i zalecenia dotyczące polityki informacyjnej resortu.
9.
Rzecznik prasowy MON lub dyrektor Centrum odpowiada za bieżące informowanie opinii publicznej, wypowiadanie się w imieniu Ministra w sprawach dotyczących Ministerstwa Obrony Narodowej jako urzędu oraz delegowanie właściwych osób do wystąpień medialnych.
10.
Przy Centrum funkcjonuje zespół ekspertów - przedstawicieli delegowanych ze wszystkich jednostek (komórek) organizacyjnych bezpośrednio nadzorowanych przez Ministra, który merytorycznie wspiera proces udostępniania opinii publicznej, za pośrednictwem mediów, informacji o sprawach Sił Zbrojnych i obronności państwa.
11.
Dowódcy, dyrektorzy, szefowie i komendanci jednostek (komórek) organizacyjnych resortu, zwani dalej "dowódcami" odpowiadają za realizację polityki informacyjnej resortu w podległych jednostkach (komórkach) organizacyjnych.
12.
Dowódcy realizują zadania, o których mowa w pkt 11, przy wykorzystaniu personelu prasowego, pozostającego w ich bezpośredniej podległości służbowej.
13.
Dowódcy - osobiście lub poprzez właściwych rzeczników, oficerów (asystentów) prasowych - prezentują, wyjaśniają i informują opinię publiczną za pośrednictwem mediów, o działaniach podległych sobie jednostek (komórek) organizacyjnych resortu, wyłącznie w sprawach należących do właściwości danej jednostki (komórki).
14.
Dowódcy, na podstawie propozycji podległych rzeczników, oficerów (asystentów) prasowych, podejmują decyzję o wyznaczeniu personelu do wystąpień medialnych, dotyczących działalności podległych jednostek (komórek) organizacyjnych resortu.
15.
W przypadku, gdy zainteresowanie mediów wykracza poza zakres kompetencyjny danego dowódcy, treść wypowiedzi powinna być uzgodniona z jego przełożonym oraz rzecznikiem prasowym MON lub Dyrektorem Centrum.
16.
Działania, o których mowa w pkt 13, realizowane są rzetelnie, elastycznie, w sposób wyczerpujący oraz - w miarę możliwości - bezzwłocznie po pojawieniu się takiego zapotrzebowania ze strony mediów.
17.
Dowódcy udostępniają Centrum informacje, analizy oraz opracowania niezbędne dla realizacji zadań, związanych z informowaniem opinii publicznej, które dotyczą kierowanych przez nich jednostek (komórek) organizacyjnych resortu.
18.
Dowódcy jednostek (komórek) organizacyjnych resortu, funkcjonujących poza granicami państwa, w tym w szczególności dowódcy polskich kontyngentów wojskowych, informują dyrektora Centrum o ukazaniu się w środkach masowego przekazu materiałów, które w swej treści poruszają istotną i aktualną problematykę dotyczącą Sił Zbrojnych i obronności oraz mają wpływ na międzynarodowy wizerunek Sił Zbrojnych.
19.
Dowódcy uwzględniają, zgodnie z właściwościami, główne zadania w zakresie informowania opinii publicznej w rocznych planach zamierzeń jednostek (komórek) organizacyjnych resortu.
20.
W sytuacjach kryzysowych, w czasie użycia Sił Zbrojnych poza granicami kraju oraz w stanach nadzwyczajnych, działania, o których mowa w pkt 13, traktowane są priorytetowo.
21.
Dyrektor Centrum - w celu zapewnienia publicznego zrozumienia i wsparcia, zwłaszcza w sytuacjach, o których mowa w pkt 20 - zapewnia prowadzenie elastycznej, aktywnej, dostosowanej do okoliczności, potrzeb i zainteresowania mediów oraz opinii publicznej, polityki informacyjnej resortu.
22.
Szczegółowe zasady prowadzenia polityki informacyjnej resortu w stanach nadzwyczajnych, sytuacjach kryzysowych i innych, związanych z użyciem Sił Zbrojnych, określi odrębna decyzja Ministra.
23.
W przypadku zainteresowania mediów żołnierze oraz pracownicy resortu mają prawo - za wiedzą i zgodą dowódcy - udzielania wypowiedzi przedstawicielom mediów, jeśli nie stoi to w sprzeczności z pkt 24 i 25.
24.
Dbałość o wizerunek i dobre imię resortu w kontaktach publicznych, w tym z przedstawicielami mediów jest powinnością każdego żołnierza oraz pracownika resortu.
25.
Żołnierze oraz pracownicy resortu, w kontaktach z przedstawicielami mediów, mają obowiązek ochrony informacji niejawnych oraz informacji związanych z bezpieczeństwem Sił Zbrojnych.
26.
Żołnierze oraz pracownicy resortu zgłaszają personelowi prasowemu przypadki wniosków przedstawicieli mediów o udzielenie wypowiedzi.
27.
Służba prasowa resortu zapewnia merytoryczne wsparcie w kontaktach z przedstawicielami mediów.
28.
Wypowiedzi, o których mowa w pkt 23, udziela się, w szczególności na podstawie informacji uzyskanych od służby prasowej właściwej jednostki (komórki) organizacyjnej resortu.
29.
Służba prasowa resortu realizuje aktywną politykę informacyjną, stwarzając przedstawicielom mediów warunki niezbędne do wykonania ich funkcji, zadań i misji, także w odniesieniu do realizowanych operacji wojskowych.
30.
Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa operacji oraz osób biorących w niej udział, możliwe jest stosowanie częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do informacji.
31.
Ograniczenia, o których mowa w pkt 30, powinny być adekwatne do charakteru i stopnia zagrożeń oraz zapewniać skuteczne prowadzenie operacji.
32.
Osobiste bezpieczeństwo dziennikarzy nie może być powodem wykluczenia ich z uczestnictwa w działaniach, o których mowa w pkt 29.
33.
Akredytacje, jako wyrażenie zgody na wykonywanie czynności dziennikarskich przez uprawnionego przedstawiciela mediów, wydaje dowódca właściwej jednostki (komórki) organizacyjnej resortu, z zastrzeżeniem pkt 35 i 36.
34.
Podstawą przyznania akredytacji jest ważna legitymacja dziennikarska, dokument stwierdzający wykonywanie zawodu lub upoważnienie zainteresowanej redakcji zawierające dane osobowe dziennikarza oraz określające przewidywany termin i zakres czynności dziennikarskich.
35.
Akredytacje dla dziennikarzy będących obywatelami państwa obcego lub pracujących na zlecenie pracodawcy zagranicznego, wydaje dowódca właściwej jednostki (komórki) organizacyjnej resortu po zasięgnięciu opinii Dyrektora Centrum.
36.
Dopuszcza się, z uwagi na dobre imię, wiarygodność i wizerunek Sił Zbrojnych, wydanie akredytacji dla dziennikarzy, o których mowa w pkt 35, oraz przedstawicieli instytucji zagranicznych współpracujących z resortem przy realizacji zadań związanych z informowaniem opinii publicznej, bezpośrednio przez Dyrektora Centrum, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej.
37.
Centrum, poza obowiązkami centralnej komórki prasowej, koordynuje działania w zakresie udostępniania informacji publicznej, pełniąc funkcję administratora Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanego dalej "BIP", w wersji elektronicznej, w trybie i zakresie przedmiotowym, określonym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
38.
Dowódcy, zgodnie z kompetencjami, zapewniają umieszczanie na stronach BIP informacji publicznej, dotyczącej podległych jednostek (komórek) organizacyjnych, wyznaczając ze składu podległego personelu administratorów podstron BIP.
39.
Właściwi dowódcy odpowiadają za treść informacji, o których mowa w pkt 38.
40.
Dowódcy - wypełniając zadania, o których mowa w pkt 5 ppkt 6 - zapewniają niezwłoczne udostępnianie, w ramach BIP, informacji o decyzjach oraz zmianach uregulowań prawnych, bezpośrednio dotyczących kadry zawodowej i pracowników resortu.
41.
Najważniejsze informacje o decyzjach dotyczących resortu publikowane są w portalu internetowym resortu, który składa się z części informacyjnej i promocyjnej.
42.
Za strukturę i zawartość oraz właściwe funkcjonowanie części informacyjnej i promocyjnej portalu internetowego resortu odpowiadają odpowiednio: Dyrektor Centrum i Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.
43.
Własne serwisy internetowe redagować mogą:
1)
dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych;
2)
Dowództwo Operacyjne;
3)
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej;
4)
wojewódzkie sztaby wojskowe;
5)
szkoły podoficerskie;
6)
centra szkolenia.
44.
Jednostki (komórki) organizacyjne resortu mogą redagować swoje podstrony stanowiące integralny element części informacyjnej portalu internetowego resortu lub podstron dowództw rodzajów Sił Zbrojnych.
45.
Podstrony, o których mowa w pkt 44, mogą być dostępne pod adresem domyślnym.
46.
Zezwolenie na uruchomienie serwisu internetowego innych podmiotów, niż wymienione w pkt 43 - po spełnieniu przez wnioskodawcę kryteriów wizualizacji, określonych w Katalogu identyfikacji wizualnej urzędu Ministra Obrony Narodowej - wydaje dyrektor Centrum.
47.
Rzecznik, oficer (asystent) prasowy właściwej jednostki (komórki) organizacyjnej resortu odpowiadają za treści zamieszczanych informacji oraz ich redagowanie.
48.
Użyte w niniejszej decyzji - zgodnie z pkt 3 ppkt 1 decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 276 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych i ustalenia limitów stanowisk etatowych w Ministerstwie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 172) - w różnym przypadku:
1)
wyrazy "Centrum Informacyjne MON" - zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Departament Prasowo-Informacyjny MON".
2)
skrót "Centrum" - zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku skrótem "DPI".
49.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania, z wyjątkiem pkt 48, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
______

1 Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 88, poz. 554, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181 oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 377.

2 Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, 2004 r. Nr 240, poz. 2407, oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.