Zasady rachunkowości depozytów sądowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1989.1.3

Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 stycznia 1989 r.
w sprawie zasad rachunkowości depozytów sądowych

Na podstawie § 113 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1983 r. w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 40, poz. 233 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rachunkowość w sprawach depozytów sądowych prowadzi się na zasadach określonych w instrukcji, stanowiącej załącznik do zarządzenia.*)
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

__________________

*) Załącznika nie ogłasza się. Tekst załącznika wydany w formie odrębnej broszury otrzymują zainteresowane jednostki organizacyjne.