Zasady rachunkowości. - OpenLEX

Zasady rachunkowości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2019.42

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie zasad rachunkowości

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) oraz art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządza się co następuje:
§  1. 
W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wprowadza się zasady rachunkowości stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 33 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad rachunkowości (Dz. Urz. KRUS poz. 34).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

grafika

Załącznik Nr  1

Tabela do obliczenia wartości odpisów aktualizujących

Załącznik Nr  2

Tabela do obliczania korekty odpisów aktualizujących

Załącznik Nr  3

Wzór dokumentu wewnętrznego do ustalenia wielkości odpisu na ZF

ŚS

Załącznik Nr  4

Wzór dokumentu do korekty odpisu na ZFŚS