Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1989.5.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1989 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 maja 1989 r.
w sprawie zasad przyznawania nagród pieniężnych za wykrycie przestępstw dewizowych, podatkowych i gospodarczych.

Na podstawie § 2 uchwały Nr 150/83 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. w sprawie nagród pieniężnych za wykrycie przestępstw dewizowych, podatkowych i gospodarczych zarządza się, co następuje:
§  1. Nagrody pieniężne mogą być przyznane osobom fizycznym, które wykryły lub przyczyniły się do wykrycia przestępstw dewizowych i podatkowych określonych w ustawie karnej skarbowej lub przestępstw o charakterze gospodarczym określonych w kodeksie karnym i ustawach szczególnych.
§  2. Przez przyczynienie się do wykrycia przestępstwa dewizowego, podatkowego lub o charakterze gospodarczym rozumie się:
1) zawiadomienie o przestępstwie, o jego sprawcy, o przedmiotach podlegających przepadkowi, o mieniu, na którym można dokonać zabezpieczenia lub egzekucji należności podatkowych bądź innych należności państwowych albo grożących sprawcy kar majątkowych - jeżeli organ powołany do ścigania tego rodzaju przestępstw nie posiadał jeszcze informacji w tym zakresie,
2) dokonanie innych czynności, które przyczyniły się lub doprowadziły do ujawnienia przestępstwa i ustalenia osoby sprawcy, a w szczególności do udowodnienia tego przestępstwa i winy jego sprawcy albo do wykonania orzeczeń skazujących za przestępstwo.
§  3. Jeżeli wykonanie czynności określonych w § 2 należało do obowiązków służbowych osoby (funkcjonariusza) nagroda może być przyznana tylko w wypadku gdy przy wykonywaniu tych czynności osoba wykazała szczególną aktywność, sumienność i inicjatywę.
§  4. Nagrody pieniężnej nie można przyznać osobie, która nakłoniła sprawcę do popełnienia przestępstwa albo zapewniła mu pomoc w popełnieniu przestępstwa bądź uczestniczyła w jakikolwiek sposób w popełnieniu tego przestępstwa, a następnie zawiadomiła o przestępstwie lub udzieliła innych informacji o jego popełnieniu.
§  5.
1. Nagroda pieniężna może być przyznana za wykrycie lub przyczynienie się do wykrycia przestępstw:
1) dewizowych - gdy orzeczenie skazujące uprawomocniło się, a orzeczone w związku z przestępstwem kary majątkowe oraz przepadek przedmiotów przestępstwa lub ich równowartości zostały co najmniej w 1/3 wykonane (ściągnięte),
2) podatkowych - gdy wymiaru podatku bądź ustalenia innej należności państwowej dokonano w związku z ujawnieniem przestępstwa, a orzeczenie skazujące uprawomocniło się, natomiast należności podatkowe bądź inne należności państwowe i orzeczone kary majątkowe zostały co najmniej w 1/3 wykonane (ściągnięte),
3) o charakterze gospodarczym - w tym nielegalnego wyrobu lub przerobu spirytusu, nielegalnej uprawy tytoniu i wytwarzania wyrobów tytoniowych, nielegalnego wyrobu lub przerobu środków odurzających lub psychotropowych oraz uprawy albo obrotu słomą makową lub konopiami - gdy orzeczenie skazujące uprawomocniło się.
2. Przez orzeczenie skazujące rozumie się orzeczenie karne urzędu skarbowego lub wyrok sądu, a także postanowienie o warunkowym umorzeniu postępowania, jeżeli tym postanowieniem orzeczono przepadek przedmiotów przestępstwa.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy przestępstw wyrobu i przerobu spirytusu, uprawy i wytwarzania wyrobów tytoniowych.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana bez spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3. Decyzję o wypłaceniu nagrody mimo nie spełnienia warunków, każdorazowo podejmuje Minister Finansów.
5. Nagroda pieniężna może być przyznana za wykrycie lub przyczynienie się do wykrycia:
1) każdego litra 100% spirytusu pochodzącego z nielegalnej produkcji lub kradzieży w jednostce gospodarki uspołecznionej zajmującej się przerobem spirytusu oraz każdego litra zacieru, jeżeli dokonano zabezpieczenia zacieru lub spirytusu, a zabezpieczony zacier lub spirytus został przekazany w obecności pracownika izby skarbowej do zakładu przemysłu spirytusowego lub gorzelni albo w jego obecności zniszczony. Gdy ujawniona ilość zacieru nie przekracza 100 litrów, może on być zniszczony na miejscu przestępstwa z tym, że protokół zniszczenia zacieru sporządzony przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej powinien być wtedy przesłany do terenowo właściwej izby skarbowej,
2) nielegalnego wyrobu, przerobu lub posiadania środków odurzających lub psychotropowych, preparatów tych środków, jak też ich surowców lub półproduktów, a także za ujawnienie czystej substancji tych środków, jeżeli dokonano ich zabezpieczenia i przekazania w obecności przedstawiciela właściwego terenowo wydziału zdrowia i opieki społecznej urzędu wojewódzkiego do zakładu przemysłu farmaceutycznego lub punktu skupu albo w jego obecności zniszczono.
§  6.
1. Przy ustalaniu wysokości nagrody pieniężnej bierze się pod uwagę:
1) rozmiar ujawnionego przestępstwa, wyrażający się wysokością uszczuplonego podatku lub innej należności państwowej albo wielkością wyrządzonej szkody interesom Państwa i stopniem szkodliwości społecznej czynu,
2) stopień przyczynienia się do wykrycia przestępstwa osoby nagradzanej,
3) wartość zabezpieczonego mienia stanowiącego własność sprawcy przestępstwa oraz stopień w jakim dana osoba przyczyniła się do jego ujawnienia.
2. Wysokość nagród przyznanych w tej samej sprawie nie może przekraczać w zakresie przestępstw:
1) dewizowych, w których orzeczono przepadek przedmiotów przestępstwa lub jego równowartości - 10% wartości przedmiotów (równowartości),
2) podatkowych - 10% wpływów podatkowych lub innych należności państwowych uzyskanych w związku z ujawnionym przestępstwem,
3) gospodarczych - 10% ujawnionej szkody, a w zakresie przestępstw:
a) dotyczących nielegalnego wyrobu i przerobu spirytusu:

– 75% wynagrodzenia - za ujawnienie osoby produkującej spirytus,

– 50% wynagrodzenia - za wskazanie miejsca produkcji spirytusu wraz z aparaturą do jego wytwarzania,

– 25% wynagrodzenia - za wykrycie aparatury służącej do produkcji spirytusu,

– 10% wynagrodzenia - za wykrycie każdego litra 100% spirytusu pochodzącego z nielegalnej produkcji lub kradzieży w jednostce gospodarki uspołecznionej zajmującej się przerobem spirytusu,

– 1% wynagrodzenia - za wykrycie każdego litra zacieru,

b) dotyczących nielegalnej uprawy tytoniu i wytwarzania wyrobów tytoniowych:

– 3% wynagrodzenia - za każdy kilogram ujawnionego surowca tytoniowego lub tytoniu wprowadzonego nielegalnie do obrotu,

– 1% wynagrodzenia - za każdy kilogram tytoniu, pochodzącego z kradzieży w państwowych zakładach przerobu tytoniu,

– 0,3% wynagrodzenia - za każdy metr kwadratowy nielegalnej plantacji tytoniu; w wypadku nielegalnej uprawy tytoniu pomiędzy innymi roślinami na większej przestrzeni, za jeden metr kwadratowy plantacji uznaje się 4 rośliny tytoniu,

c) dotyczących nielegalnego wyrobu lub przerobu środków odurzających grupy 1 - N lub psychotropowych grupy I-P i II-P wymienionych w wykazach środków odurzających i psychotropowych ustalonych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na podstawie odrębnych przepisów oraz nielegalnej uprawy roślin zawierających substancje odurzające lub psychotropowe:

– 100% wynagrodzenia - za ujawnienie miejsca wyrobu lub przerobu środków odurzających lub psychotropowych wraz z surowcami lub półproduktami albo środkami odurzającymi lub psychotropowymi i preparatami tych środków oraz osób wytwarzających lub przerabiających te środki,

– 75% wynagrodzenia - za ujawnienie osoby wprowadzającej do obrotu środki odurzające lub psychotropowe,

– 40% wynagrodzenia - za ujawnienie środków odurzających lub psychotropowych pochodzących z nielegalnego wyrobu prowadzonego w kraju lub przywiezionych z zagranicy,

– 5% wynagrodzenia - za jedno opakowanie ampułek lub tabletek pochodzących z kradzieży lub przemytu; za jedno opakowanie uznaje się 10 ampułek lub 30 tabletek,

– 1% wynagrodzenia - za ujawnienie jednego kilograma słomy makowej lub jednego kilograma konopi albo 1 grama czystej substancji środków odurzających z grupy 1-N lub psychotropowych z grup I-P i II-P,

– 0,3% wynagrodzenia - za jeden metr kwadratowy nielegalnej uprawy maku lub konopi.

3. Wysokość nagród pieniężnych za wykrycie przestępstw wymienionych w ust. 2 pkt 3 może być podwyższona, gdy rozmiar przestępstwa lub jego skutki dla Skarbu Państwa są wyjątkowo szkodliwe, np. ujawnienie grupy przestępczej.
4. Minister Finansów na wniosek dyrektora izby skarbowej może wyrazić zgodę na przyznanie nagrody za ujawnienie nielegalnego wyrobu lub przerobu bądź wprowadzania do obrotu środków odurzających nie zaliczonych do grupy I-N lub psychotropowych nie zaliczonych do grupy I-P i II-P, a także środków zastępczych, jeżeli rodzaj tych środków wskazuje na szczególne zagrożenie prowadzące do narkomanii.
5. Jeżeli w danej sprawie nagroda przysługuje kilku osobom, ustala się ogólną kwotę nagrody, a następnie dzieli się ją między te osoby w zależności od stopnia przyczynienia się do wykrycia przestępstwa.
6. Nagroda dla danej osoby w jednej sprawie nie może być wyższa niż 300% wynagrodzenia.
7. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a) - c) oraz ust. 6 rozumie się przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce uspołecznionej w roku poprzedzającym przyznanie nagrody ustalone i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.
§  7.
1. Nagrody przyznaje dyrektor izby skarbowej ze środków przyznanych corocznie na ten cel przez Ministra Finansów.
2. Nagrody przyznaje się funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i szefów wojewódzkich (stołecznego) urzędów spraw wewnętrznych, a innym osobom - na ich wniosek lub wniosek ich przełożonych albo z własnej inicjatywy.
3. Przyznanie nagrody dla jednej osoby w kwocie przekraczającej maksymalną wysokość określoną w § 6 ust. 6 wymaga zgody Ministra Finansów.
§  8. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) imię i nazwisko osoby, której wniosek dotyczy,
2) zwięzły opis wykrytego przestępstwa, rozmiar szkody, wysokość uszczuplenia podatkowego, wymiar kary, wartość przedmiotów, co do których orzeczono przepadek, wysokość dokonanego zabezpieczenia i wyegzekwowanej należności,
3) stopień przyczynienia się osoby nagradzanej do ujawnienia przestępstwa i zabezpieczenia mienia,
4) proponowaną wysokość nagrody dla każdej z osób,
5) nazwisko pracownika izby skarbowej albo przedstawiciela wydziału zdrowia i opieki społecznej urzędu wojewódzkiego, w których obecności dokonano przekazania lub zniszczenia zacieru spirytusu, środków odurzających, psychotropowych, ich surowców albo półproduktów, w przypadku przestępstw, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a) i c).
§  9.
1. Nagrody są wypłacane funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej - za pośrednictwem kierowników jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, o których mowa w § 7 ust. 2, a innym osobom, przez właściwą izbę skarbową.
2. Wypłata każdej nagrody powinna być udokumentowana zgodnie z przepisami o rachunkowości budżetowej.
§  10. Zasady przyznawania nagród dla pracowników izb i urzędów skarbowych za wykrycie przestępstw skarbowych i gospodarczych regulują odrębne przepisy.
§  11. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o przestępstwach podatkowych rozumie się przez to również przestępstwa w zakresie opłaty skarbowej i opłat lokalnych oraz gier losowych i totalizatorów.
§  12. Traci moc zarządzenie Nr 79 Ministra Finansów z dnia 23 października 1985 r. w sprawie zasad przyznawania nagród pieniężnych za wykrycie przestępstw dewizowych, podatkowych i gospodarczych.
§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.