Zasady przyznawania i wypłacania policjantom nagród z funduszu motywacyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2005.5.16

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 18 kwietnia 2005 r.
w sprawie zasad przyznawania i wypłacania policjantom nagród z funduszu motywacyjnego

Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie określa zasady przyznawania i wypłacania policjantom nagród ze środków finansowych w wysokości 20% dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przeznaczonych na fundusz motywacyjny.
2.
Użyte w zarządzeniu określenie jednostka Policji oznacza Komendę Główną Policji oraz komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji.
3.
Przestępstwa i wykroczenia, o których mowa w ust. 1, ujawnione przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji obejmują także przestępstwa i wykroczenia ujawnione przez działające na obszarze ich właściwości terytorialnej komendy powiatowe, miejskie, rejonowe oraz komisariaty i komisariaty specjalistyczne Policji.
§  2.
Nagrody z funduszu motywacyjnego przyznaje się policjantom, w tym również zwolnionym ze służby, którzy bezpośrednio przyczynili się do ujawnienia przestępstw lub wykroczeń, o których mowa w § 1 ust. 1.
§  3.
Nagrody z funduszu motywacyjnego przyznaje się i wypłaca nie wcześniej niż po uzyskaniu przez jednostkę Policji środków przekazanych na ten cel przez urząd skarbowy lub inny podmiot wykonujący czynności egzekucyjne.
§  4.
W przypadku udziału kilku jednostek Policji w realizacji postępowania karnego lub postępowania w sprawie o wykroczenie, nagrody przyznaje się po uzgodnieniu przez kierowników tych jednostek, w drodze porozumienia, podziału kwoty uzyskanych w sprawie dochodów na poszczególne fundusze motywacyjne. W razie braku porozumienia decyzję w tej sprawie podejmuje Komendant Główny Policji.
§  5.
1.
Nagrody przyznają z własnej inicjatywy lub na wniosek niższych przełożonych:
1)
Komendant Główny Policji - policjantom Komendy Głównej Policji;
2)
komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji - policjantom podległej jednostki Policji oraz działających na obszarze jej właściwości terytorialnej komend powiatowych, miejskich, rejonowych, a także komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji.
2.
Nagrody dla policjantów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w wysokości przewyższającej kwotę 3-miesięcznego przeciętnego uposażenia zasadniczego policjantów wraz z dodatkami o charakterze stałym za czerwiec ubiegłego roku, ogłoszonego w trybie określonym w art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, przyznaje Komendant Główny Policji na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.
3.
Wysokość indywidualnej nagrody ustala się uwzględniając:
1)
wysokość uzyskanych w danej sprawie dochodów;
2)
liczbę policjantów wytypowanych do wyróżnienia;
3)
nakład pracy oraz okoliczności dokonanych przez poszczególnych policjantów czynności w sprawie.
4.
Przy ocenie czynników, o których mowa w ust. 3 pkt 3, należy brać pod uwagę w szczególności:
1)
złożoność prowadzonego w sprawie postępowania;
2)
warunki działania policjantów biorących udział w postępowaniu, w tym prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych;
3)
stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa osobistego uczestników postępowania.
§  6.
1.
Podstawę do wypłaty nagrody z funduszu motywacyjnego stanowi rozkaz personalny o wyróżnieniu.
2.
Wypłata nagrody może nastąpić w uroczystej formie.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

_________

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.