Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1989.16.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1989 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 10 lipca 1989 r.
w sprawie zasad przekazywania przez organy administracji państwowej danych statystycznych organizacjom międzynarodowym

(znak: GP-3-020-49)

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (tekst jednolity Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221) zarządza się, co następuje:

§  1.
1. Dane statystyczne o Polsce przekazuje się organizacjom międzynarodowym w wyniku przyjętych umów międzynarodowych i innych ustaleń na zasadach określonych w mniejszym zarządzeniu.
2. Organizacjom międzynarodowym są przekazywane dane statystyczne uzyskane w wyniku badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
3. Organizacjom międzynarodowym mogą być przekazywane również dane statystyczne uzyskane w wyniku badań prowadzonych przez organy administracji państwowej określone w art. 4 ust. 2 ustawy o statystyce państwowej (tekst jednolity Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221), po uprzednim ich przedstawieniu Głównemu Urzędowi Statystycznemu dla sprawdzenia zgodności z wynikami badań GUS oraz poprawności przyjętych zasad metodologicznych.
4. Obowiązek przedstawienia danych Głównemu Urzędowi Statystycznemu, o którym mowa w ust. 3, dotyczy w szczególności danych statystycznych które powodują lub mogą powodować w przyszłości zobowiązania strony polskiej.
§  2.
1. Główny Urząd Statystyczny wyraża swoje stanowisko do przedstawionych danych w ciągu 7 dni od ich otrzymania; brak zastrzeżeń w tym terminie oznacza uzgodnienie.
2. W przypadku przekazywania danych statystycznych odbiegających od publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny należy podać skąd wynikają różnice (np. przyjęta inna metodologia).
3. Uzyskanie stanowiska Głównego Urzędu Statystycznego nie jest wymagane w stosunku do danych statystycznych podawanych na podstawie roczników statystycznych i innych wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego.
§  3. Do wyłącznej kompetencji Głównego Urzędu Statystycznego należy przekazywanie danych statystycznych do:
1) Komisji Statystycznej RWPG oraz Wydziału Statystyki w Sekretariacie Rady w Moskwie,
2) Konferencji Statystyków Europejskich oraz Departamentu Statystyki EKG ONZ w Genewie,
3) Komisji Statystycznej oraz Biura Statystycznego ONZ w Nowym Jorku,
4) Urzędu Statystycznego EWG,
5) innych organizacji wyspecjalizowanych w dziedzinie statystyki.
§  4.
1. Wykaz organów administracji państwowej przekazujących dane statystyczne organizacjom międzynarodowym - według stanu w dniu wejścia w życie zarządzenia - w zakresie swoich kompetencji zawiera załącznik do zarządzenia.
2. Wykaz jest aktualizowany stosownie do zachodzących zmian i nie wymaga zmiany zarządzenia.
3. Organy administracji państwowej, które przyjęły lub których dotyczą zobowiązania do przekazywania danych statystycznych organizacjom międzynarodowym zawiadamiają Główny Urząd Statystyczny o zakresie i rodzajach danych i przewidywanym terminie ich przekazania.
§  5. Główny Urząd Statystyczny prowadzi rejestr przekazanych przez organy administracji państwowej danych statystycznych organizacjom międzynarodowym.
§  6. Traci moc zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 stycznia 1983 r. w sprawie zasad przekazywania organizacjom międzynarodowym danych statystycznych przez organy administracji państwowej i jednostki gospodarki uspołecznionej (Dz. Urz. GUS Nr 2, poz. 2).
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz organów administracji państwowej przekazujących dane statystyczne organizacjom międzynarodowym - w zakresie swoich kompetencji

1. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

- RWPG - Sekretariat Rady

2. Minister Finansów

- IMF (MFW) - Międzynarodowy Fundusz Walutowy

3. Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

- Komisja Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego (Komisja Helsińska)

- RWPG - Stała Komisja do Spraw Współpracy w Dziedzinie Ochrony Środowiska

- EKG - Organ Wykonawczy Konwencji w sprawie Transgranicznego Zanieczyszczenia Powietrza na Dalekie Odległości

- EKG - Starsi Doradcy Rządowi do Spraw Środowiska i Problemów Wodnych

- UNEP - Program środowiska Narodów Zjednoczonych

4. Minister Przemysłu

- EKG - Komitet Stali

- EKG - Komitet Przemysłu Chemicznego

- EKG - Komitet Energii Elektrycznej

- EKG - Komitet Elektryczny

- EKG - Komitet Węgla

- EKG - Światowa Konferencja Energetyczna

- RWPG - Stała Komisja Przemysłu Chemicznego

- RWPG - Stała Komisja do Spraw Współpracy w Zakresie Przemysłu Lekkiego

- RWPG - Stała Komisja do Spraw Współpracy w Dziedzinie Przemysłu Naftowego i Gazowego

- RWPG - Stała Komisja Przemysłu Węglowego

- RWPG - Stała Komisja Energii Elektrycznej i Energetyki Jądrowej

- RWPG - Komitet do Spraw Współpracy Naukowo-Technicznej

- RWPG - Stała Komisja Normalizacyjna

- Centralny Zarząd Dyspozycji Mocy - Praga

- UNIPEDE - Międzynarodowy Związek Producentów i Dystrybutorów Energii Elektrycznej

- WEC - Światowa Konferencja Energetyczna

- CIGRE - Międzynarodowa Konferencja Wielkich Systemów Elektrycznych Wysokiego Napięcia

- IAPRI - Stowarzyszenie Badawczych Instytutów Opakowań

- EFP - Europejska Federacja Opakowań

5. Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej

- EKG - Komitet Rolny

- FAO - Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa

- EKG - Komitet Drzewny

6. Minister Transportu, Żeglugi i Łączności

- EKG - Komitet Transportu

- OSZD - Organizacja Współpracy Kolei

- ICAO - Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

- UPU - Światowy Związek Pocztowy

- OWŁ - Organizacje Współpracy Łączności

- RWPG - Stała Komisja Łączności

- FAO - Departament Rybołówstwa

- Międzynarodowa Rada Badań Morza

- Organizacja Rybołówstwa Pn. Atlantyku

- Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa na Pn. Pacyfiku

- Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego

- Komisja Ochrony Żywych Zasobów Antarktyki

- National Board of Fisheries Geteborg

- National Marina Fisheries USA

- National Marine Fisheries Serovice USA Bałt NIIRCH - Ryga ZSRR

7. Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą

- UNCTAD - Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju

- GATT - Ogólny Układ o Taryfach i Handlu

- Komisje EWG

- RWPG - Stała Komisja do Spraw Współpracy w Dziedzinie Transportu

- Międzynarodowa Organizacja Cukrownicza

- Międzynarodowe Porozumienie Tekstylne

- Międzynarodowe Porozumienie Mleczarskie GATT

- Międzynarodowe Porozumienie w sprawie Mięsa Wołowego

- EKG - Komitet Rozwoju Handlu

8. Minister Rynku Wewnętrznego

- WTO - Światowa Organizacja Turystyki

- Konferencja Urzędów Turystycznych Krajów Socjalistycznych

9. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej

- WHO - Światowa Organizacja Zdrowia

10. Urząd Patentowy PRL

- OMPI - Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

- RWPG - Biuro do Spraw Wynalazczości i Zagadnień Patentowych Komitetu Współpracy Naukowo-Technicznej

11. Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń

- ONZ - Sekretariat (Centrum do Spraw Nauki i Techniki dla Rozwoju)

- UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty Nauki i Kultury

- EKG - Starsi Doradcy Rządowi Państw-Członków EKG do Spraw Nauki i Techniki

- UNCTAD - Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju

- UNIDO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego

- UNDP - ONZ-owski Program Rozwoju

- RWPG - Komitet do Spraw Współpracy Naukowo-Technicznej

12. Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej

- IYHF - Międzynarodowa Federacja Schronisk Młodzieżowych

13. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- ILO/MOP - Międzynarodowa Organizacja Pracy

- AISS - Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego

14. Minister Sprawiedliwości

- ONZ - Wydział Zapobiegania Przestępczości

- Komitet Zapobiegania Przestępczości

- Sekretariat