Zasady prowadzenia Systemu Monitoringu Floty Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2011.1.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 2012 r.

DECYZJA Nr 15/11
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie zasad prowadzenia Systemu Monitoringu Floty Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 76, poz. 953), postanawia się, co następuje:
§  1.
1.
W celu zapewnienia właściwego nadzoru nad sposobem wykorzystania pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego wprowadza się System Monitoringu Floty Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
2.
System Monitoringu Floty Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest zintegrowanym systemem monitorowania pojazdów służbowych umożliwiającym rejestrację zmian zachodzących w pojeździe w zakresie jego lokalizacji, prędkości, kierunku jazdy oraz rejestrację stanu czujników w nim zainstalowanych.
§  2.
Decyzja określa:
1)
zakres odpowiedzialności jednostek organizacyjnych CBA administrujących SMF;
2)
obowiązki osób odpowiedzialnych i korzystających z pojazdów służbowych wyposażonych w SMF;
3)
tryb i zasady zarządzania uprawnieniami dostępu do SMF;
4)
zasady usuwania danych zgromadzonych w SMF oraz niszczenia nośników zawierających te dane.
§  3.
Użyte w decyzji wyrażenia oznaczają:
1)
CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne;
2)
BKSW - Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych CBA;
3)
BL - Biuro Logistyki CBA;
4)
BT - Biuro Teleinformatyki CBA;
5)
DO - Departament Ochrony CBA;
6)
SMF - System Monitoringu Floty CBA;
7)
jednostka - jednostkę organizacyjną CBA, o której mowa w statucie CBA;
8)
osoba korzystająca - funkcjonariusza lub pracownika CBA kierującego pojazdem służbowym;
9)
osoba odpowiedzialna - funkcjonariusza lub pracownika CBA, któremu powierzono pojazd służbowy na podstawie protokołu przekazania, o którym mowa w decyzji nr 50/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA Nr 1, poz. 15, z poźn. zm.);
10)
użytkownik - funkcjonariusza lub pracownika CBA posiadającego uprawnienia do uzyskiwania danych z SMF.
§  4.
1.
Kierownicy jednostek mogą wystąpić do dyrektora BL z wnioskiem o:
1)
utworzenie lub zmianę lokalizacji stacji stanowiska użytkownika w podległej jednostce, wskazując jednocześnie stację roboczą;
2)
nadanie, modyfikację lub odebranie uprawnień użytkownika - wskazując dane upoważnionego funkcjonariusza lub pracownika CBA.
2.
Zatwierdzony przez dyrektora BL, wniosek o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przekazywany jest BTI celem realizacji. Wnioski zrealizowane przechowuje BL.
3.
Kierownik jednostki zobowiązany jest na bieżąco kontrolować wykorzystanie pojazdów służbowych w podległej jednostce.
4. 1
Użytkownik jest obowiązany zgłaszać usterki i nieprawidłowości w funkcjonowaniu SMF administratorowi, o którym mowa w § 6 ust. 3.
§  4a. 2
1.
Użytkownik w danej jednostce może mieć nadane uprawnienia do uzyskiwania danych z SMF jedynie tych pojazdów, które znajdują się na stanie funkcjonariuszy i pracowników tej jednostki, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3.
2.
Użytkownik w BKSW może mieć nadane uprawnienia do uzyskiwania danych z SMF wszystkich pojazdów w CBA.
3.
Użytkownik w BL może mieć nadane uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 4.
§  5.
Dyrektor BKSW jest odpowiedzialny za kontrolę wykorzystania stanowisk użytkowników utworzonych w jednostkach.
§  6.
1.
Za eksploatację merytoryczną SMF oraz właściwą organizację wykorzystania SMF w pojazdach służbowych jest odpowiedzialny dyrektor BL.
2.
BL, w miarę potrzeb, dokonuje analizy gromadzonych w SMF danych dotyczących wykorzystywania pojazdów służbowych w jednostkach.
3.
Dyrektor BL wyznacza, spośród podległych funkcjonariuszy lub pracowników, administratora merytorycznego odpowiadającego za:
1)
analizę danych zgromadzonych w SMF;
2)
nadawanie, modyfikację i odbieranie uprawnień do SMF;
3)
udostępnianie danych zgromadzonych w SMF;
4)
przydział osobistych elektronicznych identyfikatorów - pastylek Dallas, zwanych dalej "identyfikatorami", umożliwiających załogowanie się do SMF;
5)
realizację zgłoszeń dotyczących utraty lub uszkodzenia identyfikatorów w godzinach pracy BL;
6)
przechowywanie dokumentów dotyczących zakupu oraz eksploatacji SMF;
7) 3
realizację zgłoszeń, usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu SMF, w tym zmianę konfiguracji urządzeń SMF zainstalowanych w pojazdach.
4. 4
Administrator merytoryczny dysponuje uprawnieniami do uzyskiwania danych z SMF dotyczących wszystkich pojazdów CBA, zastrzeżeniem ust. 5.
5. 5
Uzyskanie uprawnień do danych z SMF dotyczących pojazdów BKSW, wymaga każdorazowej zgody dyrektora BKSW.
6. 6
BL, na pisemny wniosek kierownika jednostki, przekazuje sporządzane jednorazowo lub cyklicznie zestawienia danych SMF, dotyczące pojazdów o których mowa w § 4a ust. 1 i 2.
§  7.
1.
Za eksploatację techniczną SMF jest odpowiedzialny dyrektor BT.
2.
Dyrektor BT wyznacza, spośród podległych funkcjonariuszy, administratora technicznego odpowiedzialnego za:
1)
techniczną eksploatację SMF;
2)
realizację zgłoszeń serwisowych i usuwanie awarii systemu bądź jego składników;
3)
konfigurowanie stanowisk użytkowników do pracy z SMF;
4)
usuwanie danych z SMF;
5)
wykonywanie kopii zapasowych danych zgromadzonych w SMF.
§  8.
1.
Administratorem zdarzeń alarmowych w SMF, odpowiedzialnym za obsługę zdarzenia, jest DO.
2.
Dyrektor DO określi, w formie instrukcji, rodzaje zdarzeń alarmowych oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania w przypadku ich wystąpienia.
§  9.
1.
Funkcjonariusz lub pracownik, na polecenie bezpośredniego przełożonego, jest obowiązany odebrać z BL identyfikator, osobiście lub za pośrednictwem innego pisemnie upoważnionego funkcjonariusza lub pracownika.
2.
W przypadku utraty lub uszkodzenia identyfikatora osoba odpowiedzialna lub osoba korzystająca niezwłocznie sporządza na tę okoliczność notatkę służbową i przekazuję ją drogą służbową dyrektorowi BL
3.
Zwrot identyfikatora do BL, w przypadkach ustania stosunku pracy lub służby następuje w sposób i w trybie określonym w przepisach dotyczących zasad i trybu rozliczenia się funkcjonariusza i pracownika CBA z obowiązków służbowych lub pracowniczych.
4. 7
Upoważniony funkcjonariusz lub pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, jest obowiązany odebrać z BL, osobiście lub za pośrednictwem innego pisemnie upoważnionego funkcjonariusza lub pracownika, licencyjny klucz sprzętowy usb. Przepisy § 9 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. 8
Licencyjny klucz sprzętowy usb podlega zwrotowi do BL, jeżeli użytkownik nie korzystał ze stanowiska przez okres dłuższy niż 60 dni.
6. 9
Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu licencyjny klucz sprzętowy usb. W przypadku zagubienia lub zniszczenia w sposób uniemożliwiający jego dalsze użycie, użytkownik jest obowiązany zwrócić wartość księgową klucza, określoną przez Biuro Finansów CBA.
§  10.
1.
Usterki i nieprawidłowości w funkcjonowaniu SMF zgłasza się niezwłocznie administratorowi merytorycznemu.
2.
Administrator merytoryczny, po przyjęciu i analizie zgłoszenia niezwłocznie realizuje je lub przekazuje według właściwości administratorowi technicznemu lub administratorowi zdarzeń alarmowych.
§  11.
Osoby odpowiedzialne i korzystające są obowiązane do:
1) 10
zapisania w pamięci służbowego telefonu komórkowego numerów służbowych telefonów administratora merytorycznego oraz administratora zdarzeń alarmowych;
2)
noszenia włączonego służbowego telefonu komórkowego przy sobie, jeśli nie stoi to w sprzeczności z innymi przepisami oraz jeśli nie uniemożliwia to wykonywania obowiązków służbowych;
3)
odbierania połączeń od administratorów SMF;
4)
niezwłocznego oddzwonienia w przypadku stwierdzenia próby nawiązania połączenia z nim przez administratorów SMF;
5)
udzielania administratorom SMF wszelkich informacji niezbędnych do obsługi zdarzeń alarmowych, określonych w instrukcji wydanej na podstawie § 8 ust. 2.
§  12.
1.
Dane archiwalne zgromadzone w SMF, starsze niż 5 lat, mogą podlegać komisyjnemu usunięciu. Komisja powoływana jest przez dyrektora BT, w drodze decyzji.
2.
Dyrektor BKSW w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć na czas określony okres przechowywania danych, o których mowa w ust. 1, zwracając się do dyrektora BT z wnioskiem o ich nieusuwanie.
§  13.
Z usunięcia danych z SMF, o których mowa w § 12 ust. 1, komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie, zawierający:
1)
zakres danych, które zostały usunięte;
2)
imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe funkcjonariuszy dokonujących usunięcia.
§  14.
1.
Kierownicy jednostek są obowiązani do przekazywania BL informacji o zmianie lub nowych danych obejmujących:
1)
imiona i nazwiska oraz numery telefonów służbowych osób korzystających oraz osób odpowiedzialnych;
2)
indywidualne hasła osób korzystających odwołujące alarm napadowy;
3)
imiona i nazwiska oraz numery telefonów służbowych właściwych przełożonych właściwych do kontaktu z administratorem zdarzeń alarmowych, w przypadkach zaistnienia zdarzeń alarmowych;
4)
marka, model, rodzaj i kolor nadwozia, numer rejestracyjny oraz numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), pojazdów wyposażonych w SMF przekazanych jednostce.
2.
Dyrektor BL jest zobowiązany przekazywać kierownikom jednostek aktualne dane dotyczące wyznaczonego administratora merytorycznego.
§  15.
W decyzji nr 50/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego skreśla się § 7 ust. 1, § 18 ust. 2 i § 19.
§  16.
Wydana przez dyrektorów Departamentu Ochrony CBA i Samodzielnego Wydziału Inspekcji CBA, na podstawie § 19 decyzji, o której mowa w § 15, procedura nr 1/09 obsługi zdarzeń alarmowych oraz korzystania z pojazdów służbowych wyposażonych w System Monitoringu Floty, zachowuje moc w zakresie nieuregulowanym w niniejszej decyzji, do czasu wydania instrukcji na podstawie § 8 ust. 2 decyzji.
§  17.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 4 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 decyzji nr 9/12 z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.CBA.12.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 stycznia 2012 r.
2 § 4a dodany przez § 1 pkt 2 decyzji nr 9/12 z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.CBA.12.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 stycznia 2012 r.
3 § 6 ust. 3 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 9/12 z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.CBA.12.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 stycznia 2012 r.
4 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 4 decyzji nr 9/12 z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.CBA.12.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 stycznia 2012 r.
5 § 6 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 4 decyzji nr 9/12 z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.CBA.12.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 stycznia 2012 r.
6 § 6 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 4 decyzji nr 9/12 z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.CBA.12.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 stycznia 2012 r.
7 § 9 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 5 decyzji nr 9/12 z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.CBA.12.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 stycznia 2012 r.
8 § 9 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 5 decyzji nr 9/12 z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.CBA.12.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 stycznia 2012 r.
9 § 9 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 5 decyzji nr 9/12 z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.CBA.12.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 stycznia 2012 r.
10 § 11 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 decyzji nr 9/12 z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.CBA.12.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 stycznia 2012 r.