Zasady prowadzenia kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego w resorcie finansów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1973.17.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE Nr 127
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 października 1973 r.
w sprawie zasad prowadzenia kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego w resorcie finansów.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 22, poz. 188 z późniejszymi zmianami), § 6 uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie niektórych zasad dotyczących prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego (Monitor Polski Nr 58, poz. 274 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:
§  1.
Kursowe szkolenie lub doskonalenie zawodowe w formach określonych w uchwale Nr 239 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie niektórych zasad dotyczących prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego (Monitor Polski Nr 58, poz. 274 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej uchwałą, może być prowadzone w resorcie finansów przez następujące instytucje i ich terenowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa:
1)
kursy zawodowe z całkowitym oderwaniem od pracy III i II stopnia:
a)
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów, zwany dalej Ośrodkiem,
b)
wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad narodowych, zwane dalej wydziałami finansowymi,
c)
Narodowy Bank Polski - centrala i oddziały wojewódzkie,
d)
Bank Rolny - centrala i oddziały wojewódzkie,
e)
Powszechna Kasa Oszczędności - centrala i oddziały wojewódzkie,
f)
Państwowy Zakład Ubezpieczeń - centrala i oddziały wojewódzkie,
g)
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - centrala,
h)
Bank Handlowy S.A. - centrala,
i)
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. - centrala,
2)
kursy zawodowe z całkowitym oderwaniem od pracy II i I stopnia:
a)
Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych,
b)
Mennica Państwowa,
3)
kursy zawodowe bez oderwania lub z częściowym oderwaniem od pracy - instytucje (przedsiębiorstwa) wymienione w pkt 1 i 2, a ponadto:
a)
jednostki terenowe stopnia powiatowego - Narodowego Banku Polskiego, Banku Rolnego, Powszechnej Kasy Oszczędności, Państwowego Zakładu Ubezpieczeń oraz jednostki terenowe Banku Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. - za każdorazową zgodą centrali danej instytucji;
b)
inspektoraty kontrolno-rewizyjne przy prezydiach wojewódzkich (m. st. Warszawy i m. Łodzi) rad narodowych, zwane dalej inspektoratami kontrolno-rewizyjnymi;
c)
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki Finansowej, Instytut Finansów, Drukarnia Skarbowa, Polski Monopol Loteryjny,
4)
kursy zaoczne - Ośrodek, wydziały finansowe oraz centrala i oddziały wojewódzkie Narodowego Banku Polskiego, Banku Rolnego, Powszechnej Kasy Oszczędności i Państwowego Zakładu Ubezpieczeń,
5)
kursokonferencje - instytucje i ich jednostki terenowe stopnia wojewódzkiego oraz przedsiębiorstwa wymienione w pkt 1 i 2, a ponadto Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki Finansowej, Instytut Finansów i Polski Monopol Loteryjny.
§  2.
1.
Prowadzenie kursów i kursokonferencji może się odbywać jedynie w ramach resortowego planu szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr, na podstawie programów zatwierdzonych w trybie określonym w § 6.
2.
W przypadkach uzasadnionych potrzebami służby może być za zgodą Ośrodka dokonana zmiana zaplanowanych zadań w resortowym planie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr albo realizacja zadań ponadplanowych w ramach zatwierdzonych na dany rok środków finansowych na cele szkolenia i doskonalenia zawodowego.
§  3.
Podstawową formą szkolenia i doskonalenia zawodowego są kursy z oderwaniem i bez oderwania od pracy, których celem jest zarówno nauczanie praktycznych umiejętności wykonywania czynności służbowych jak również aktualizowanie i doskonalenie wiedzy fachowej pracowników.
§  4.
Kursy z oderwaniem od pracy oraz kursy zaoczne przeznaczone są w zasadzie dla kadry podstawowej, jeżeli nie można zorganizować kursów bez oderwania od pracy ze względu na rozmieszczenie terenowe pracowników, bądź szczególne wymogi programu szkolenia.
§  5.
Kursokonferencje mogą być organizowane w zasadzie dla kadry kierowniczej w celu aktualizowania i doskonalenia wiedzy zawodowej tej kadry oraz dla zapoznania jej z nowymi założeniami polityki gospodarczej i osiągnięciami w zakresie postępu ekonomicznego, organizacji i techniki pracy lub w celu przestudiowania zagadnień szczególnie ważnych z punktu widzenia efektywności działania resortu, bądź poszczególnych instytucji finansowych.
§  6.
1.
Programy kursów z oderwaniem od pracy i kursów zaocznych zatwierdza Minister Finansów na wniosek Ośrodka zaopiniowany przez Radę Programową działającą przy Ośrodku.
2.
Programy kursów bez oderwania od pracy, kursów z częściowym oderwaniem od pracy, jak również kursokonferencji zatwierdza kierownik danej instytucji (przedsiębiorstwa, wydziału finansowego, inspektoratu kontrolno-rewizyjnego).
3.
W przypadkach uzasadnionych szczególną wagą problematyki kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego kadr zatwierdzenie programów, o których mowa w ust. 2, może nastąpić w trybie określonym w ust. 1. Przypadki takie powinny być określone w resortowym planie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr.
§  7.
1.
Uruchomienie kursu z oderwaniem od pracy w każdym przypadku wymaga zgody Ośrodka.
2.
Uruchomienie w instytucjach finansowych form kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego innych niż wymienione w ust. 1 wymaga zgody jednostki nadrzędnej z wyjątkiem przypadków, gdy szkolenie prowadzą centrale instytucji finansowych.
3.
Uruchomienie w wydziałach finansowych, inspektoratach kontrolno-rewizyjnych i w przedsiębiorstwach form kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego innych niż wymienione w ust. 1 wymaga zgody Ośrodka.
4.
Uruchomienie kursów języków obcych może nastąpić za zgodą Ośrodka.
5.
Wyrażenie zgody na uruchomienie określonej formy kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego może nastąpić tylko wówczas, jeżeli zostały spełnione warunki zabezpieczające prawidłowy przebieg szkolenia, a w szczególności dobór odpowiednio kwalifikowanych wykładowców, opracowanie prawidłowego planu zajęć, przygotowanie pomocy naukowych przewidzianych w programie i odpowiednie warunki lokalowe.
§  8.
1.
Decyzje w sprawie wysokości wynagrodzeń wykładowców, w ramach norm określonych w załączniku Nr 3 uchwały, na kursach zawodowych z oderwaniem od pracy podejmuje Ośrodek, a w pozostałych przypadkach jednostka wyrażająca zgodę na uruchomienie danej formy szkolenia (§ 7) z tym, że ustalenie wynagrodzenia powyżej średniej wysokości między najniższą a najwyższą stawką w danej formie kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego wymaga w każdym przypadku zgody dyrektora Ośrodka w odniesieniu do wydziałów finansowych, inspektoratów kontrolno-rewizyjnych oraz przedsiębiorstw, a w pozostałych instytucjach - członka dyrekcji (zarządu) danej instytucji.
2.
Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć na kursokonferencjach należy ustalać według norm przewidzianych w uchwale.
§  9.
Tryb organizowania i prowadzenia kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego określa instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia.
§  10.
1.
W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego kadr, instytucje finansowe oraz Ośrodek zapewnią odpowiedni nadzór nad jego przebiegiem przez systematyczną kontrolę i wizytowanie prowadzonych zajęć.
2.
W toku wizytacji i kontroli szczególna uwaga powinna być skierowana na następujące sprawy:
1)
dobór uczestników szkolenia i dobór wykładowców,
2)
zgodność przebiegu zajęć z programem oraz poziom zajęć pod względem dydaktycznym,
3)
dyscyplinę pracy, warunki lokalowe oraz realizację budżetu.
3.
Ogólny nadzór nad kursowym szkoleniem i doskonaleniem zawodowym sprawuje Ministerstwo Finansów.
§  11.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Nr 111 Ministra Finansów z dnia 18 października 1965 r. w sprawie zasad prowadzenia kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego w resorcie finansów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 9, poz. 31),
2)
zarządzenie Nr 75 Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1968 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych wykładowców kursów organizowanych w resorcie finansów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 14).
§  12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

INSTRUKCJA

w sprawie trybu organizowania i prowadzenia kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego.

1. Instrukcja niniejsza określa tryb i warunki prowadzenia kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego w resorcie finansów.

2. Przez użyty w instrukcji wyraz "szkolenie" należy rozumieć "kursowe szkolenie lub doskonalenie zawodowe".

3. Zabezpieczenie prawidłowego przebiegu szkolenia i jego efektywności wymaga starannego i dokonanego w odpowiednim czasie opracowania i przygotowania wszystkich elementów programowo-organizacyjnych każdej formy szkolenia.

4. Program szkolenia powinien zawierać:

1) ramowy program uwzględniający:

a) założenia organizacyjno-programowe określające cel danej formy szkolenia, charakterystykę uczestników, przesłanki doboru tematów, organizację zajęć, wskazówki metodyczne dla uczestników zajęć i wykładowców,

b) plan tematyczny zawierający wykaz zasadniczych tematów, ilość przewidzianych godzin dla każdego tematu z podaniem ilości godzin przeznaczonych na wykłady, ćwiczenia i konsultacje,

2) szczegółowe rozwinięcie planu tematycznego wraz z podaniem literatury ze wskazaniami pozycji podstawowych, przewidzianych do obowiązkowego przestudiowania przez uczestników szkolenia przed przybyciem na zajęcia, bądź w czasie trwania zajęć oraz pozycji pomocniczych jako materiału uzupełniającego.

5. W ramach obowiązujących form szkolenia przewiduje się następujące zajęcia: wykład, konsultacja, ćwiczenie, kolokwium i dyskusja.

6. Każdy wykład obejmuje:

1) podanie materiału w sposób planowy i w formie przystosowanej do poziomu uczestników szkolenia,

2) krótkie powtórzenie i usystematyzowanie materiału z podkreśleniem najistotniejszych zagadnień, udzielenie w końcu wyjaśnień i wskazówek dotyczących pracy samodzielnej.

7. Konsultacja ma na celu przedyskutowanie określonych zagadnień, zanalizowanie przykładów z praktyki i wyjaśnienie wątpliwości wysuwanych przez uczestników szkolenia.

8. Ćwiczenie ma na celu uzyskanie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą, a między innymi dokonywania analiz i sporządzania niezbędnych w praktyce dokumentów oraz stosowania przepisów prawnych i prawidłowej ich interpretacji.

9. Kolokwium ma na celu sprawdzenie bieżąco stopnia opanowania przez uczestników szkolenia nabytych wiadomości objętych określoną częścią programu.

10. Dyskusja ma na celu wszechstronne omówienie problemu będącego przedmiotem dyskusji pod kierunkiem prowadzącego zajęcia i wyciągnięcie prawidłowych wniosków.

11. Przy prowadzeniu poszczególnych zajęć należy w szerokim zakresie stosować metody aktywizujące, przy równoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych środków audiowizualnych.

12. Angażowani wykładowcy powinni posiadać nie tylko głęboką znajomość danej dziedziny wiedzy zawodowej, lecz również umiejętności dydaktyczne, gwarantujące prawidłowe i skuteczne przekazywanie wiedzy uczestnikom szkolenia.

13. Od wykładowców, którzy nie są nauczycielami akademickimi bądź pracownikami naukowo-badawczymi instytutów naukowych i nauczycielami średnich szkół zawodowych, wymagane jest:

1) wykształcenie wyższe i 5 lat stażu pracy zawodowej lub wykształcenie średnie i 8 lat stażu pracy zawodowej; kierunek wykształcenia oraz zakres stażu pracy powinien odpowiadać tematyce kursu,

2) przygotowanie bądź praktyka pedagogiczna, a co najmniej praktyka z pozytywnymi osiągnięciami w wielokrotnym spełnianiu funkcji organizacyjnych w szkoleniu zawodowym jak np. opiekuna stażystów-praktykantów, zakładowego kierownika praktyk dla studentów lub uczniów szkół zawodowych, organizatora szkolenia wewnątrzzakładowego lub instruktażu służbowego.

14. Na kursach III stopnia mogą prowadzić zajęcia szkoleniowe wyłącznie osoby z wyższym wykształceniem. Odstąpienie od tej zasady może nastąpić za zgodą Ministerstwa Finansów w przypadkach wyjątkowo uzasadnionych.

15. Celem umożliwienia kandydatom szkolenia należytego przygotowania się do zajęć należy doręczyć im program przynajmniej na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć.

16. Przy rekrutacji na szkolenie należy przestrzegać zasady doboru kandydatów o wyrównanym poziomie wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego w zakresie objętym programem.

17. Liczba uczestników zajęć szkolenia nie powinna być mniejsza niż 25 osób i nie większa niż 50 osób, a w odniesieniu do zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi nie może być mniejsza niż 10 osób.

18. Na kursach języków obcych dopuszcza się tworzenie grup nie mniejszych jednak niż 10 osób.

19. Zajęcia na kursach z oderwaniem od pracy nie powinny trwać krócej niż 5 godzin i nie dłużej niż 7 godzin dziennie. Za godzinę zajęć przyjmuje się jednostkę lekcyjną - 45 minut.

20. Zajęcia na kursie bez oderwania od pracy powinny odbywać się w zasadzie 2-3 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie.

21. Zajęcia uczestników kursów zaocznych powinny się odbywać w punktach konsultacyjnych w wymiarze 12-18 godzin (w ciągu 2-3 dni) i w odstępach czasu 3-6 tygodniowych.

22. Na kursach z oderwaniem i bez oderwania od pracy i na kursach zaocznych jednostka prowadząca kurs powołuje kierownika kursu. Kierownikiem kursu powinien być pracownik doświadczony w zakresie zagadnień objętych programem kursu i posiadać przygotowanie pedagogiczne bądź praktykę pedagogiczną.

23. Kierownik kursu - w rozumieniu przepisów o dyscyplinie pracy - jest zwierzchnikiem służbowym wykładowców (w zakresie pełnionych przez nich na kursie obowiązków) i uczestników kursu.

24. Kierownik kursu jest odpowiedzialny za należytą organizację i realizację programu kursu oraz za wykonanie zarządzeń i poleceń jednostki prowadzącej kurs. W szczególności do obowiązków kierownika kursu należy:

1) angażowanie wykładowców w porozumieniu z kierownictwem jednostki prowadzącej kurs,

2) opracowanie szczegółowego planu zajęć na kursie i czuwanie nad jego realizacją,

3) utrzymanie dyscypliny pracy na kursie,

4) organizowanie zajęć grup samokształceniowych,

5) hospitowanie zajęć na kursie i w grupach samokształceniowych,

6) udział w naradach uczestników kursów,

7) zaopatrywanie uczestników kursu w środki nauczania,

8) prowadzenie dziennika lekcyjnego,

9) wykonywanie planu finansowego kursu,

10) dbanie o warunki bytowe uczestników kursu,

11) organizowanie życia społecznego i kulturalnego uczestników kursu,

12) opracowanie sprawozdania z zakończenia kursu.

25. Uczestnicy kursu wybierają spośród siebie radę kursu, która współdziała z kierownikiem kursu w sprawach związanych z organizacją nauki i życia zbiorowego na kursie.

26. W przypadkach uzasadnionych jednostka prowadząca kurs może powołać sekretarza kursu.

27. Na kursach o wymiarze ponad 100 godzin programowych zespół wykładowców tworzy radę pedagogiczną, która jest organem doradczym kierownika kursu. W skład rady pedagogicznej wchodzi kierownik kursu jako przewodniczący rady.

28. Do zakresu działania rady pedagogicznej należy:

1) współdziałanie w zakresie realizacji programu kursu przy uwzględnieniu korelacji poszczególnych partii materiału programowego,

2) ocena postępów w nauce uczestników szkolenia, z czym wiąże się opinia o dopuszczeniu uczestników kursu do egzaminu końcowego.

Ponadto rada pedagogiczna rozpatruje sprawy wniesione pod jej obrady przez kierownika kursu.

29. 1. Każdy kurs powinien być w zasadzie zakończony egzaminem (ustnym lub pisemnym i ustnym) przed komisją egzaminacyjną. Egzamin powinien obejmować zagadnienia uwzględnione w zrealizowanym programie kursu i w materiałach zleconych do samodzielnego przestudiowania.

2. Egzamin z języka obcego po zakończonym kursie przeprowadza wykładowca (lektor).

30. Komisję egzaminacyjną w składzie - przewodniczący oraz do pięciu członków, spośród wykładowców, powołuje na wniosek jednostki prowadzącej kurs, jednostka wyrażająca zgodę na uruchomienie kursu (§ 7 zarządzenia). Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej powinna być osoba reprezentująca wysoki poziom wiedzy z zakresu objętego programem kursu oraz posiadająca duże doświadczenie zawodowe i pedagogiczne.

31. Do egzaminu dopuszczeni są uczestnicy kursu, którzy wykonali wszystkie przewidziane programem zadania.

32. Czas trwania egzaminu pisemnego nie powinien być krótszy niż 2 godziny lekcyjne (90 minut), a egzaminu ustnego jednego uczestnika kursu nie powinien przekraczać 20 minut.

33. Z przebiegu egzaminu komisja egzaminacyjna spisuje protokół, w którym należy poczynić adnotacje o zaliczeniu lub nie zaliczeniu każdego przedmiotu, ustalając jednocześnie ogólny wynik odbytego egzaminu.

34. Zaświadczenie ukończenia kursu otrzymują uczestnicy kursu, którzy złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Zaświadczenie ukończenia kursu wystawia jednostka prowadząca kurs w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz uczestnik przekazuje kierownictwu swojego zakładu pracy do wiadomości i włączenia do akt osobowych.

35. Zaświadczenie wystawia się według następującego wzoru:

..................................

Nazwa jednostki prowadzącej kurs

Nr ewid. ........

............ dnia .....19... r.

ZAŚWIADCZENIE

Obywatel(ka) ...................... ur. dnia ........ 19... r.

w .....................

(miejscowość)

..............................................................

(stanowisko służbowe, zakład pracy i jego siedziba)

uczestniczył(a) w kursie .....................................

(rodzaj kursu)

stopnia ........................ w wymiarze ............ godz

zorganizowanym w okresie .....................................

.................................................... z zakresu

..............................................................

..............................................................

Po wykonaniu zadań przewidzianych w programie i złożeniu

egzaminu w dniu ................ 19.... r. ukończył(a) kurs z

wynikiem pozytywnym.

Przewodniczący Komisji

Egzaminacyjnej Kierownik jednostki

m. p.

Kierownik Kursu

36. Dla uczestników wyróżniających się w pracy samokształceniowej na kursie i w czasie egzaminu można stosować różne formy wyróżnień jak np. nagrody książkowe, listy pochwalne itp.

37. W uzasadnionych przypadkach komisja egzaminacyjna lub kierownictwo jednostki prowadzącej kurs może na wniosek uczestnika kursu, który nie złożył egzaminu z wynikiem pozytywnym, zezwolić mu na poddanie się powtórnemu egzaminowi po upływie 2 miesięcy od zakończenia kursu, przed komisją wyznaczoną przez jednostkę prowadzącą kurs.

38. Sprawozdawczość z zakresu szkolenia regulują odrębne przepisy.