Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2013.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie zasad prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa zasady prowadzenia konsultacji społecznych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
§  2.
1. Konsultacje społeczne prowadzone są w sposób otwarty i powszechny, zapewniający każdemu obywatelowi dostęp do konsultowanych dokumentów i możliwość wypowiedzenia się.
2. Konsultacje społeczne prowadzone są przy uwzględnieniu zasad: dobrej wiary, powszechności, przejrzystości, responsywności, koordynacji, przewidywalności oraz zasady poszanowania dobra ogólnego, zawartych w dokumencie "Kodeks Konsultacji" - "Siedem Zasad Konsultacji" wypracowanym przez ekspertów podczas warsztatu Kongresu Wolności w Internecie1).
§  3. Konsultacjom społecznym podlegają:
1) projekty założeń projektów ustaw,
2) projekty aktów normatywnych,
3) strategie i inne dokumenty uznane przez kierownictwo ministerstwa za strategiczne,

- zwane dalej "dokumentami".

§  4.
1. Projekty założeń projektów ustaw oraz projekty aktów normatywnych, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej RCL oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji.
2. Dokumenty powinny być także publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz na innych stronach internetowych przeznaczonych do prowadzenia konsultacji społecznych.
§  5.
1. Konsultacje społeczne trwają co najmniej 21 dni, jeżeli przepisy odrębne nie wskazują dłuższych terminów. Dniem rozpoczęcia konsultacji społecznych jest dzień publikacji dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji.
2. Do dokumentów poddawanych konsultacjom należy dołączać informację, wskazującą podstawowe reguły przeprowadzanych konsultacji oraz wskazującą w sposób zrozumiały dla obywatela ich przedmiot. Informacja ta powinna:
1) zawierać datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji wraz z uzasadnieniem ewentualnego skrócenia okresu konsultacji, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 zarządzenia;
2) zawierać streszczenie - opis celów i przesłanek konsultowanego dokumentu napisane w sposób zrozumiały dla obywatela;
3) wskazywać sposób zgłaszania uwag;
4) wskazywać koordynatora konsultacji - osobę z komórki merytorycznej odpowiedzialnej za dokument, która czuwać będzie nad przebiegiem konsultacji i stosowaniem zasad, o których mowa w § 2 ust. 2.
3. Do informacji, o której mowa w ust. 2, należy dołączyć listę podmiotów, do których dokument zostanie indywidualnie skierowany w ramach konsultacji społecznych.
4. Informacje i dokumenty powinny być publikowane w postaci elektronicznej umożliwiającej przeszukiwanie ich treści.
§  6.
1. Komórka merytoryczna odpowiedzialna za dokument, zwana dalej "komórką merytoryczną", konsultuje z komórką odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych sposób przeprowadzanych konsultacji, w tym wykorzystanie stron internetowych, o których mowa w § 4 ust. 2, oraz termin konsultacji, a następnie:
1) przesyła dokument oraz listę, o której mowa w § 5 ust. 3, z podanymi adresami elektronicznymi oraz numerami faksów do komórki właściwej do spraw legislacji w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji a także w celu rozesłania podmiotom wskazanym w liście, o której mowa w § 5 ust. 3;
2) opracowuje informację, o której mowa w § 5 ust. 2 i przesyła ją wraz z dokumentem oraz listą, o której mowa w § 5 ust. 3, do komórki odpowiedzialnej za koordynację konsultacji społecznych.
2. Komórka merytoryczna zamieszcza dokument wraz z informacją na stronach internetowych, o których mowa w § 4 ust. 2.
§  7.
1. W rozsądnym terminie od dnia zakończenia konsultacji w miejscach publikacji dokumentu komórka merytoryczna zamieszcza podsumowanie konsultacji, z merytorycznym odniesieniem się do uwag oraz krótką informacją, które z nich i w jaki sposób zostały uwzględnione. Możliwe jest zbiorcze odniesienie się do uwag.
2. Komórka merytoryczna przesyła również podsumowanie do komórki właściwej do spraw legislacji.
§  8.
1. Minister, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu sprawujący nadzór nad komórką merytoryczną może podjąć decyzję o przeprowadzeniu uproszczonych konsultacji, w których:
1) termin konsultacji trwa co najmniej 7 dni;
2) komórka merytoryczna nie ma obowiązku sporządzenia streszczenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, oraz
3) komórka merytoryczna może odstąpić od sporządzenia listy podmiotów, o której mowa w § 5 ust. 3.
2. Powodem przeprowadzenia uproszczonych konsultacji może być pilność sprawy lub charakter dokumentu, który tylko w nieznacznym stopniu wpływa na prawa i obowiązki obywateli.
§  9. Minister, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu sprawujący nadzór nad komórką merytoryczną w wyjątkowych przypadkach może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu konsultacji społecznych. W takim przypadku należy opublikować dokument w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji wraz z uzasadnieniem odstąpienia od konsultacji.
§  10.
1. Czas trwania rozpoczętych konsultacji społecznych może zostać przedłużony decyzją Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu sprawującego nadzór nad komórką merytoryczną prowadzącą konsultacje.
2. W przypadku przedłużenia czasu trwania konsultacji, komórka merytoryczna informuje o tym w miejscach publikacji dokumentu.
§  11. Przepisy dotyczące terminów przeprowadzania konsultacji określone w niniejszym zarządzeniu nie mają zastosowania, w przypadku innych terminów określonych w przepisach odrębnych.
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Zgodnie z punktem 6.I.B.I. Załącznika do uchwały Rady Ministrów z 22 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu "Lepsze regulacje 2015", do momentu opracowania i przyjęcia przez Radę Ministrów wytycznych do przeprowadzania Oceny Wpływu możliwe jest przyjęcie w poszczególnych ministerstwach Zasad Konsultacji jako dokumentu określającego i przejrzyście formułującego podstawowe standardy przeprowadzanych w danym ministerstwie konsultacji. Wzorem takiego dokumentu może być dokument Siedem Zasad Konsultacji.