Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2015.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie zasad postępowania w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa zasady postępowania w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanych dalej "odwołaniami", w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą".
§  2. 
1.  W oddziałach regionalnych i placówkach terenowych decyzje w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników wydają upoważnieni przez Prezesa Kasy pracownicy.
2.  Od decyzji w sprawach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także w przypadku niewydania decyzji, przysługuje odwołanie do sądu w terminach i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).
§  3. 
1.  Sprawy związane z rozpatrywaniem odwołań prowadzi, zgodnie z regulaminem organizacyjnym oddziału regionalnego, komórka organizacyjna wykonująca zadania z zakresu obsługi prawnej, zwana dalej "komórką".
2.  Do zadań komórki w zakresie postępowania w sprawach odwołań należy w szczególności:
1) prowadzenie rejestru odwołań, którego wzór określa załącznik do zarządzenia;
2) analiza treści odwołań i opiniowanie w zakresie ich zasadności;
3) współpraca z komórkami merytorycznymi;
4) w sprawach orzeczniczych uzyskanie od regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego stanowiska w sprawie zasadności odwołania;
5) sporządzanie pism procesowych;
6) przygotowywanie dokumentacji przekazywanej do sądu;
7) sporządzanie informacji do strony o skierowaniu sprawy do sądu;
8) zapewnienie reprezentacji Prezesa Kasy na rozprawach, a w przypadku nieobecności pełnomocnika Kasy na rozprawie podjęcie działań mających na celu uzyskanie informacji o treści orzeczenia wydanego przez sąd;
9) ustalanie sposobu rozstrzygnięcia odwołania w przypadku nieobecności pełnomocnika Kasy na rozprawie;
10) analiza treści wydanych orzeczeń w zakresie zasadności wniesienia środków odwoławczych;
11) przekazywanie wyroków właściwej komórce merytorycznej w celu terminowego jego wykonania;
12) analiza treści wydanych orzeczeń w zakresie prawidłowości pracy właściwych komórek merytorycznych oddziałów regionalnych i placówek terenowych oraz przedstawianie jej wyników dyrektorowi oddziału regionalnego.
§  4. 
1.  Placówka terenowa, w której nie ma komórki, o której mowa w § 3 ust. 1, przekazuje odwołanie, akta sprawy wraz ze stanowiskiem w sprawie odwołania do właściwego oddziału regionalnego lub placówki terenowej, której Prezes Kasy powierzył wykonywanie niektórych zadań, bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 5 dni od dnia wpływu odwołania do placówki terenowej.
2.  Jeżeli odwołanie nie dotyczy decyzji wydanej przez dany oddział regionalny lub placówkę terenową odwołanie przekazuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, do właściwego oddziału regionalnego lub placówki terenowej.
§  5. 
1.  Komórka, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania do Kasy szczegółowo je rozpatruje i przygotowuje w porozumieniu z właściwą komórką merytoryczną stanowisko w sprawie zasadności odwołania.
2.  W przypadku uznania odwołania:
1) za nieuzasadnione w całości, odwołanie przekazuje się wraz z aktami sprawy do sądu pierwszej instancji;
2) w całości za uzasadnione, zmienia się lub uchyla się zaskarżoną decyzję; decyzję przesyła się stronie, a odwołaniu nie nadaje dalszego biegu. W przypadku gdy odwołanie zostało przekazane za pośrednictwem sądu pierwszej instancji, sprawę kieruje się do sądu pierwszej instancji z wnioskiem o umorzenie postępowania lub informuje się o sposobie załatwienia sprawy;
3) częściowo za uzasadnione, zmienia się lub uchyla się zaskarżoną decyzję w części. Stronie przesyła się decyzję wraz z informacją w jakim zakresie uwzględniono jej odwołanie, w pozostałej części odwołanie wraz z aktami sprawy i uzasadnieniem przekazuje się do sądu pierwszej instancji.
§  6. 
1.  Prezesa Kasy w postępowaniu sądowym reprezentuje osoba przez niego upoważniona, zwana dalej "pełnomocnikiem". Prezes Kasy może upoważnić dyrektora oddziału regionalnego do reprezentowania Prezesa Kasy w postępowaniu sądowym z prawem wydawania w tym zakresie dalszych pełnomocnictw pracownikom oddziału regionalnego i placówki terenowej.
2.  Pełnomocnik w szczególności sporządza pisma procesowe, uczestniczy w rozprawach, zgłasza wnioski dowodowe oraz sporządza informacje o treści wydanego orzeczenia.
3.  W sprawach, w których biegły sądowy z zakresu medycyny wyraził opinię odmienną od orzeczenia organu orzekającego Kasy, pełnomocnik obowiązany jest każdorazowo przed rozprawą uzyskać pisemną opinię lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego, do wykorzystania jej w dalszym postępowaniu przed sądem.
§  7. 
1.  Pismo procesowe sporządza się zgodnie z wymogami formalnymi określonymi w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
2.  W przypadku odwołania od decyzji Prezesa Kasy dotyczącej prawa do świadczeń w zbiegu, w piśmie procesowym wnioskuje się o wezwanie do udziału w postępowaniu właściwego organu rentowego.
§  8. 
1.  Po ogłoszeniu wyroku sądu pierwszej instancji zmieniającego decyzję Prezesa Kasy pełnomocnik, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, występuje z wnioskiem do sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.
2.  Wyrok sądu pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem podlega ocenie przez komórkę i właściwą komórkę merytoryczną co do zasadności wniesienia apelacji.
3.  W przypadku:
1) uznania zasadności wniesienia apelacji, wnosi się ją do sądu drugiej instancji za pośrednictwem sądu pierwszej instancji w terminie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego;
2) nie uznania zasadności wniesienia apelacji wyrok podlega wykonaniu.
4.  W przypadku przekroczenia terminu do wniesienia apelacji, pełnomocnik wnosi do sądu apelację z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia. Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje wykonania wyroku sądu pierwszej instancji.
§  9.  Wyrok sądu drugiej instancji jest wyrokiem prawomocnym i podlega natychmiastowemu wykonaniu.
§  10.  Komórka w porozumieniu z właściwą komórką merytoryczną oceniają zasadność wniesienia skargi kasacyjnej. Skargę kasacyjną wnosi się w terminach i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
§  11. 
1.  1  Dyrektor oddziału regionalnego lub kierownik placówki terenowej, której Prezes Kasy powierzył wykonywanie zadań z zakresu obsługi prawnej każdorazowo pisemnie ocenia:
1) zasadność kierowania odwołania na drogę sądową;
2) zasadność wniesienia apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji;
3) zasadność wniesienia skargi kasacyjnej.
2.  Dyrektor oddziału regionalnego ocenia prawidłowość pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów przez właściwe komórki merytoryczne oddziałów regionalnych i placówek terenowych w każdym wypadku niekorzystnego dla Kasy orzeczenia sądu.
§  12. 
1.  Roczną informację dotyczącą postępowania w sprawach odwołań oddział regionalny sporządza na formularzu statystycznym KRUS-13 określonym w zarządzeniu Prezesa Kasy dotyczącym formularzy statystycznych.
2.  2  Roczną informację, o której mowa w ust. 1, oddział regionalny jest obowiązany przesłać do Biura Finansowego Centrali Kasy, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
3.  Roczną informację, o której mowa w ust. 1 oraz część opisową, która zawiera:
1) przyczyny nieterminowego przekazywania spraw do sądu,
2) powody braku pełnomocnika na rozprawach sądowych,
3) ilość spraw pozostających w sądzie do rozpatrzenia,
4) inne wyjaśnienia dotyczące sporządzonej informacji

- oddział regionalny jest obowiązany przesłać do Biura Organizacyjno-Prawnego Centrali Kasy w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

4.  3  Biuro Finansowe Centrali Kasy jest obowiązane przesłać do Biura Organizacyjno-Prawnego Centrali Kasy, w terminie do dnia 20 lutego roku następnego, zbiorczą roczną informację dotyczącą postępowania w sprawach odwłań w oddziałach regionalnych.
5.  Biuro Organizacyjno-Prawne Centrali Kasy opracowuje roczną analizę z zakresu postępowania w sprawach odwołań w oddziałach regionalnych.
6.  Biuro Organizacyjno-Prawne Centrali Kasy przedstawia Prezesowi Kasy analizę, o której mowa w ust. 5 w terminie do dnia 31 marca roku następnego.
§  13. 
1.  Za prawidłową realizację zasad postępowania w sprawach odwołań odpowiedzialny jest dyrektor oddziału regionalnego.
2.  Nadzór nad prawidłową realizacją zasad postępowania w sprawach odwołań sprawuje Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego Centrali Kasy.
§  14.  Traci moc zarządzenie nr 7 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad postępowania w sprawach odwołań od decyzji Prezesa KRUS", zmienione zarządzeniem nr 33 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 października 2001 r. oraz zarządzeniem nr 30 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 23 grudnia 2004 r.
§  15.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

Rejestr odwołań od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

L.p.Data wpływu do KRUSZnak sprawyImię i nazwisko, adres stronyPrzedmiot odwołaniaDecyzja co do dalszego biegu sprawyData przekazania odwołania komórce merytorycznejData i znak nowej decyzjiData przekazania sprawy do sąduSposób rozstrzygnięcia sprawy przez sąd pierwszej instancjiDecyzja co do dalszego biegu sprawyData wniesienia apelacjiSposób rozstrzygnięcia sprawy przez sąd drugiej instancjiUwagi
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.
1 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 30 z dnia 11 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.PKRUS.2015.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
2 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 26 z dnia 1 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.PKRUS.2017.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 czerwca 2017 r.
3 § 12 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 26 z dnia 1 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.PKRUS.2017.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 czerwca 2017 r.