Dz.Urz.MPiT.2018.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) oraz w celu realizacji przepisów:
1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),

3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911)

- zarządza się, co następuje:

§  1.  Wprowadza się do stosowania w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, zwanym dalej "Ministerstwem":
1) zasady organizacji rachunkowości części budżetowych 20, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) zakładowy plan kont części budżetowych 20, określony w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3) system przetwarzania danych części budżetowej 20, określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie tymczasowego stosowania zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. Urz. Min. Przed. i Tech. z 2018 r. poz. 39).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZASADY ORGANIZACJI RACHUNKOWOŚCI

grafika

Załącznik Nr  1

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI W MINISTERSTWIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA ................................ ROKU

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKŁADOWY PLAN KONT

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

grafika
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).