Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2018.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się do stosowania Instrukcję w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla dysponenta części 23 i 45 budżetu państwa - jednostki budżetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i dysponenta trzeciego stopnia środków budżetu państwa - jednostki budżetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwaną dalej "Instrukcją", która stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych do zapoznania podległych im pracowników z treścią Instrukcji oraz do nadzoru w zakresie przestrzegania ustaleń jej przepisów.
§  3.  Traci moc zarządzenie nr 46 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 78).
§  4.  Instrukcję, o której mowa w § 1, stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Instrukcja w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla dysponenta części 23 i 45 budżetu państwa - jednostki budżetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i dysponenta trzeciego stopnia środków budżetu państwa - jednostki budżetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

grafika

Załącznik Nr  1

ZAKŁADOWY PLAN KONT MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Załącznik Nr  2

ZAKŁADOWY PLAN KONT MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Załącznik Nr  3

ZAKŁADOWY PLAN KONT MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Załącznik Nr  4

ZAKŁADOWY PLAN KONT MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 98).