Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2018.122

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się zasady (politykę) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia - dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 r. poz. 73, z 2012 r. poz. 1, z 2015 r. poz. 43 oraz z 2017 r. poz. 124).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK 2  

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI MINISTERSTWA ZDROWIA Dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1. ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.MZ.2019.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 czerwca 2019 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.