Zasady (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2019.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 czerwca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/19
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych;
2)
metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
3)
sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych;
4)
opis systemu informatycznego;
5)
system służący ochronie danych, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów;
6)
zakładowy plan kont Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA";
7)
zasady gospodarowania składnikami majątkowymi w CBA;
8)
instrukcję kasową w sprawie wartości pieniężnych, ich przechowywania oraz warunków zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem;
9)
zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych CBA, zwanego dalej "ZFŚS";
10)
zasady gospodarowania w CBA środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i środkami pochodzącymi z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
11) 1
 zasady planowania finansowego w CBA
§  2. 
1. 
Szef CBA jest dysponentem 56 części budżetowej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020).
2. 
Księgi rachunkowe CBA są prowadzone i przechowywane w siedzibie Biura Finansów CBA w Warszawie, w obrębie strefy ochronnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
3. 
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zwany dalej "rokiem budżetowym".
4. 
W ramach roku budżetowego okresami sprawozdawczymi są:
1)
każdy miesiąc danego roku budżetowego - dla miesięcznych sprawozdań budżetowych oraz innych rozliczeń, w szczególności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zwanym dalej "ZUS", z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
2)
każdy kwartał, to jest okres od 1 stycznia do 31 marca, od 1 kwietnia do 30 czerwca, od 1 lipca do 30 września i od 1 października do 31 grudnia każdego roku - dla kwartalnych sprawozdań budżetowych;
3)
każde półrocze, to jest okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku - dla półrocznych sprawozdań budżetowych;
4)
rok budżetowy, to jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - dla wszystkich sprawozdań budżetowych, finansowych i rozliczeń za dany rok obrotowy.
5. 
W CBA sporządza się:
1)
zestawienie obrotów dzienników za dany okres sprawozdawczy;
2)
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca; jednocześnie obowiązuje comiesięczne uzgadnianie obrotów zestawienia kont księgi głównej z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych.
6. 
Salda ksiąg pomocniczych na koniec okresu sprawozdawczego uzgadnia się z saldami na kontach księgi głównej.
§  3. 
1. 
Ustala się następujące metody wyceny aktywów i pasywów:
1)
aktywa trwałe według ceny:
a)
nabycia, przekazania;
b)
rzeczywistego kosztu budowy (inwestycje rozpoczęte);
2)
rzeczowe aktywa obrotowe, do których zaliczane są zapasy materiałowe (magazyn) - według cen zakupu;
3)
rozchód rzeczowych składników obrotowych (materiały) - według cen zakupu.
2. 
Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 - Wynik finansowy.
§  4. 
1. 
Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych jest prowadzona zgodnie z klasyfikacją zatwierdzonego na dany rok budżetowy planu finansowego.
2. 
Ewidencja kosztów prowadzona jest według ich rodzajów na kontach zespołu 4 "koszty według rodzajów i ich rozliczenie", z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym na dany rok.
3. 
Sprawozdawczość budżetową i finansową prowadzi się na zasadach określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości odpowiednio budżetowej lub finansowej.
§  5. 
1. 
Księgi rachunkowe CBA obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:
1)
dziennik;
2)
księgę główną;
3)
księgi pomocnicze;
4)
zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
5)
wykaz składników aktywów i pasywów.
2. 
Wykaz kont księgi głównej oraz zakres ewidencji pozabilansowej jest prowadzony w sposób umożliwiający prawidłowe sporządzanie wymaganych sprawozdań.
3. 
Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie i zostało udokumentowane dowodami księgowymi, zatwierdzone do wypłaty i przekazane do Biura Finansów CBA:
1)
do piątego dnia miesiąca następującego po zdarzeniu;
2)
do 15 stycznia następnego roku - za grudzień;
3)
do 31 stycznia - za poprzedni rok obrotowy.
§  6. 
1. 
Ustala się następujący podział składników majątkowych według jednostkowej wartości początkowej:
1)
wartość początkowa powyżej 10 000 zł brutto - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek, określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą pdop" oraz te, które podnoszą wartość danego środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych;
2)
wartość początkowa nieprzekraczająca 10 000 zł brutto określona w przepisach ustawy pdop - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) i pozostałe wartości niematerialne i prawne, które są amortyzowane w całości w miesiącu oddania do używania;
3)
wartość początkowa nieprzekraczająca 500 zł brutto - składniki majątkowe o niskiej cenie, które będą traktowane jako zużycie materiałów.
2. 
Składniki majątkowe wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej zgodnie z właściwością przez Biuro Logistyki CBA lub Biuro Teleinformatyki CBA.
3. 
Składniki majątkowe wymienione w ust. 1 pkt 3 podlegają ewidencji ilościowej prowadzonej zgodnie z właściwością przez Biuro Logistyki CBA lub Biuro Teleinformatyki CBA.
4. 
Składniki majątkowe o niskiej cenie zalicza się do kosztów w momencie zakupu, a materiały promocyjne w momencie zapłaty za nie.
5. 
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się w szczególności:
1)
księgozbiory i inne zbiory biblioteczne;
2)
odzież i umundurowanie;
3)
meble i dywany.
6. 
Gruntów oraz muzealiów nie umarza się.
7. 
Datą ustalenia wysokości amortyzacji - umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pod którą w ewidencji księgowej dokonuje się zmiany w stanie i rachunku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest dla:
1)
likwidacji - data protokołu z fizycznej likwidacji lub data dokumentu z przekazania do składnicy odpadów wtórnych lub inny stosowny dokument;
2)
nieodpłatnego przejęcia lub przekazania - data sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego;
3)
ujawnienia niedoboru lub nadwyżki - data ujawnienia różnicy inwentaryzacyjnej z protokołu komisji;
4)
sprzedaży - data wystawienia faktury;
5)
inwestycji - data protokolarnego przyjęcia środka do używania;
6)
darowizny - data sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.
8. 
Inwentaryzacja obejmuje własne składniki majątkowe objęte ewidencją ilościowo-wartościową. Ujawnione różnice inwentaryzacyjne wyjaśnia się i rozlicza w księgach rachunkowych tego roku, na który przypadł termin inwentaryzacji, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  7. 
Inwentaryzacja składników majątku CBA dotyczy:
1)
środków pieniężnych, należności i niezakończonych inwestycji - ostatniego dnia każdego roku;
2)
środków trwałych - nie rzadziej niż raz na cztery lata;
3)
księgozbiorów - nie rzadziej niż raz na dziesięć lat.
§  8. 
1. 
Ewidencja kont analitycznych (ksiąg pomocniczych) obejmuje:
1)
rozrachunki z kontrahentami (faktury własne, obce, umowy) z podziałem na:
a)
należności i zobowiązania,
b)
zaliczki otrzymane i zaliczki przekazane;
2) 2
 rozrachunki z funkcjonariuszami i pracownikami (umowy o pracę, listy, płac) - imienne kartoteki wynagrodzeń, zapewniające rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych i informacje dla celów ZUS oraz rozliczenia wpłat do PPK;
3)
operacje zakupu - obce faktury i inne dowody ze szczegółowością niezbędną do wyceny aktywów;
4)
operacje gotówkowe - dokument KP i KW oraz raport kasowy kasy głównej i kas delegatur.
2. 
Zasady obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych określają przepisy odrębne.
§  9. 
1. 
CBA nie ujmuje drobnych kwot rozliczeń międzyokresowych czynnych, które występują cyklicznie, w zbliżonej wartości we wszystkich okresach sprawozdawczych i nie powodują zniekształcenia porównywalności wyniku.
2. 
Drobne zakupy księgowane są bezpośrednio w koszty z pominięciem rozrachunków.
§  10. 
1. 
CBA pokrywa z własnych środków koszty związane z obsługą rachunku bankowego dotyczącego:
1)
ZFŚS,
2)
ubezpieczenia grupowego pracowników i funkcjonariuszy CBA,
3)
Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej.
2. 
Należność, której wysokość jest niższa niż opłata za usługę pocztową wynikającą z niezbędnego doręczenia noty obciążeniowej, podlega umorzeniu. Kwoty należności niższe niż opłata za znaczek pocztowy w wypadku konieczności przekazywania noty obciążeniowej pocztą są umarzane.
§  11. 
1. 
W CBA dopuszcza się stosowanie zastępczych dowodów księgowych.
2. 
Dowody zastępcze mogą mieć formę oświadczenia stanowiącego potwierdzenie dokonania zakupu materiałów, usług lub dokonania opłat.
3. 
Dowód zastępczy powinien zawierać:
1)
określenie daty dokonania operacji;
2)
miejsce i datę wystawienia dowodu;
3)
przedmiot, ilość, cenę jednostkową i wartość dokonanej operacji oraz wskazanie jego przeznaczenia (celowości zakupu);
4)
nazwisko i imię oraz podpis osoby dokonującej operacji;
5)
akceptację Szefa CBA.
4. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie w księgach rachunkowych dokumentów wystawionych imiennie na pracowników i funkcjonariuszy CBA.
§  12. 
Straty i zyski nadzwyczajne nie są w CBA planowane.
§  13. 
Księgi rachunkowe prowadzi się z wykorzystaniem techniki komputerowej z zastosowaniem oprogramowania SAP ERP.
§  14. 
1. 
Stosowany w CBA informatyczny system rachunkowości służy do bieżącej ewidencji finansowo-księgowej operacji gospodarczych; rejestruje i księguje faktury, rachunki, przelewy, wyciągi i inne dokumenty finansowe na odpowiednich kontach księgowych i na odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej, z równoczesną kontrolą wykonania budżetu CBA.
2. 
Operacje kasowe w systemie polegają na rejestracji poszczególnych kwot z zaznaczeniem, czy jest to przychód czy rozchód i jakiego zobowiązania dotyczy, drukowaniu raportów kasowych oraz pokwitowań. Przy każdej operacji rejestruje się, czego dana operacja dotyczy, formę operacji i dodatkowy opis - w zależności od potrzeb użytkownika.
§  15. 
1. 
Stosowany w CBA informatyczny system rachunkowości zapewnia:
1)
grupowanie, poprzez dziennik, zapisów księgowych w porządku chronologicznym;
2)
grupowanie zapisów w porządku systematycznym, tworząc księgę główną i księgi pomocnicze;
3)
tworzenie zestawień obrotów i sald księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych;
4)
automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald;
5)
wprowadzenie zapisu księgowego tylko i wyłącznie zgodnie z zasadą podwójnego zapisu;
6) 3
 uporządkowanie zapisów księgowych w sposób umożliwiający sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych, deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS, rozliczeń wpłat do PPK oraz rozliczeń z dostawcami;
7)
wydrukowanie w każdym czasie i za dowolny okres zestawienia obrotów i sald
2. 
Dowody tworzone automatycznie według algorytmu programu komputerowego spełniają warunki, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680), zwanej dalej "ustawą".
3. 
System jest na bieżąco modyfikowany poprzez dostosowanie go do aktualnych warunków i wymagań prawnych oraz zmian zachodzących w infrastrukturze teleinformatycznej CBA.
§  16. 
1. 
Zadaniem rachunkowości CBA jest bieżąca rejestracja operacji gospodarczych w sposób rzetelny, prawidłowy, kompletny i systematyczny.
2. 
Ewidencję operacji gospodarczych prowadzi się w porządku chronologicznym i systematycznym, przy czym:
1)
operacje gospodarcze ujmuje się na bieżąco w księgach rachunkowych z podziałem na poszczególne okresy sprawozdawcze;
2)
środki trwałe oraz zapasy materiałów objęte są ewidencją ilościowo-wartościową;
3)
stan gotówki, przychody i rozchody w kolejnych dniach ujmuje się bieżąco w raporcie kasowym za poszczególne dni lub części okresu sprawozdawczego;
4)
wysokość poniesionych kosztów, osiągniętych dochodów strat i zysków nadzwyczajnych oraz innych elementów wyniku finansowego ujmuje się w odpowiednich przekrojach.
3. 
Podstawą zapisu w księgach rachunkowych jest dokument księgowy, którym może być:
1)
wyciąg bankowy;
2)
faktura, rachunek lub nota;
3)
polecenie księgowania;
4)
raport kasowy;
5)
zaliczka.
4. 
Prawidłowy dokument księgowy stwierdza fakt dokonania operacji, zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem oraz:
1)
zawiera określenie wystawcy i wskazanie stron uczestniczących w operacji;
2)
zawiera datę i numer wystawienia dowodu;
3)
zawiera treść operacji i jej wartość;
4)
jest sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz podpisany przez osoby do tego upoważnione. Do dokonania kontroli dokumentów źródłowych pod względem merytorycznym, w tym do prawidłowego zakwalifikowania dowodu księgowego do właściwego zadania, jest uprawniony i zobowiązany kierownik właściwej jednostki organizacyjnej CBA lub inna upoważniona osoba;
5)
jest oznaczony numerem umożliwiającym powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonywanymi na jego podstawie. W stosowanym w CBA systemie informatycznym SAP ERP stosuje się odrębną numerację dla poszczególnych rodzajów dokumentów księgowych. Numer nadawany jest automatycznie według rodzaju dokumentu np. F 1 - faktury, WA - dochody, W5 - wydatki, S1 - noty, przypisy należności, P1 - korekty inne, WY - depozyty, AA - środki trwałe i inne podobne związane z majątkiem trwałym, WZ - operacje związane z rachunkiem bankowym podatków PDOF i VAT, P5 - ZFŚS; BI, BY, GD, KA, KR, LU, PO, RZ, W - raporty kasowe delegatur, RK i RR - raporty kasowe kasy głównej CBA, LP i L1 - listy płac, UE - zakupy współfinansowane ze środków UE itp.
5. 
W przypadku wystąpienia kwot wymagających zaokrągleń przyjmuje się, że będą one ujmowane w kosztach jako zwiększenie lub zmniejszenie. Górna granica zaokrągleń wynosi 1 zł.
6. 
Na koniec każdego miesiąca, na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, sporządza się zestawienia obrotów i sald. Narastające obroty od początku roku z zestawienia powinny być zgodne z narastającymi obrotami dziennika lub sumą dzienników. Koszty działalności podstawowej CBA ujmuje się na kontach zakładowego planu kont.
§  17. 
1. 
Ochronę zbiorów ksiąg rachunkowych przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniają sprawdzone zabezpieczenia pomieszczeń w obrębie strefy ochronnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
2. 
Autoryzacja użytkowników w systemie oraz weryfikacja ich uprawnień do plików i katalogów realizowana jest poprzez mechanizmy systemu operacyjnego, w którym działa oprogramowanie finansowo-księgowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. 
Mechanizmy, o których mowa w ust. 2, zapewniają w szczególności:
1)
dostęp do oprogramowania finansowo-księgowego tylko po podaniu poprawnej nazwy użytkownika i przypisanego do niej hasła;
2)
różnicowanie poziomu uprawnień do poszczególnych programów;
3)
uruchamianie oprogramowania tylko z określonych stanowisk komputerowych.
4. 
Oprogramowanie finansowo-księgowe oraz dane finansowo-księgowe przechowywane w systemie komputerowym archiwizuje Biuro Teleinformatyki CBA.
5. 
Dane przechowywane na dyskach serwera archiwizuje się i przechowuje zgodnie z planem tworzenia kopii zapasowych.
6. 
Zakres niezbędnych do pracy uprawnień - ról użytkownika jest określany przez naczelników wydziałów Biura Finansów CBA i po zatwierdzeniu przez dyrektora Biura Finansów CBA oraz dyrektora Biura Kadr i Szkolenia CBA przekazywany jest do realizacji do Biura Teleinformatyki CBA.
7. 
Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się ponadto:
1)
profilaktykę antywirusową - opracowane i przestrzegane procedury i programy zabezpieczające;
2)
zabezpieczenia przed atakiem z zewnątrz;
3)
systemy bezpiecznej transmisji danych;
4)
systemy podtrzymywania napięcia w razie awarii sieci energetycznej - UPS;
5)
fizyczne odseparowanie komputerów z danymi księgowymi od internetu.
8. 
Zawartość wszelkich zbiorów może zostać udostępniona do wglądu na ekranie monitora lub wydrukowana na żądanie osób upoważnionych.
§  18. 
1. 
Przechowywanie zbiorów w sposób trwały, nie krótszy niż 50 lat, dotyczy:
1)
zatwierdzonych sprawozdań finansowych;
2)
dokumentacji płacowej (listy płac, dowodów na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty) zgodnie z art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1270, z późn. zm.).
2. 
Okresowemu przechowywaniu podlegają odpowiednio:
1)
dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie - 5 lat od początku roku następującego po roku ostatecznego zakończenia operacji gospodarczej;
2)
dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości - 5 lat od upływu ich ważności,
3)
księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne, dowody księgowe - 5 lat
4)
dokumentacja związana z projektami finansowanymi ze środków UE - zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach odpowiedniego programu, lub przepisami krajowymi jeśli zakładają dłuższy okres. Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.
§  19. 
1. 
Zakładowy plan kont CBA określa załącznik nr 1.
2. 
Zasady gospodarowania składnikami majątkowymi w CBA określa załącznik nr 2.
3. 
Instrukcję kasową w sprawie wartości pieniężnych, ich transportowania, przechowywania oraz warunków zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem w CBA określa załącznik nr 3.
4. 
Instrukcję kasową w sprawie wartości pieniężnych, ich transportowania, przechowywania oraz warunków zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem w delegaturach CBA określa załącznik nr 4.
5. 
Zasady gospodarowania środkami ZFŚS w CBA określa załącznik nr 5.
6. 
Zasady gospodarowania w CBA środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej albo środkami pochodzącymi z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określa załącznik nr 6.
7.  4
 Zasady planowania finansowego w CBA określa załącznik nr 7.
§  20. 
Procedury kontroli finansowej określają przepisy odrębne.
§  21. 
Traci moc zarządzenie nr 30/13 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA poz. 38, z 2014 r. poz. 18, z 2015 r. poz. 13, z 2017 r. poz. 6 oraz z 2018 r. poz. 23).
§  22. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  5  

Zakładowy plan kont

I.

Wykaz kont

1.

Konta bilansowe

Zespól 0 - Majątek trwały

011 - Środki trwałe

013 - Pozostałe środki trwałe

016 - Dobra kultury

017 - Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

020 - Wartości niematerialne i prawne

071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

077 - Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego

080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)

090 - Pozostałe wyposażenie

099 - Konto techniczne środków trwałych

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe

101 - Kasa

130 - Rachunek bieżący jednostki

135 - Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

139 - Inne rachunki bankowe

141 - Środki pieniężne w drodze

160 - Potrącenia z tytułu należności CBA związanej z dochodami

165 - Środki pieniężne w drodze związane z listą płac

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

202 - Rozliczenia z BGK - projekty

221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych

222 - Rozliczenie dochodów budżetowych

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych

225 - Rozrachunki z budżetami

226 - Długoterminowe należności budżetowe

227 - Rozliczenia wydatków z budżetu środków europejskich

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

234 - Pozostałe rozrachunki z funkcjonariuszami i pracownikami

240 - Pozostałe rozrachunki

290 - Odpisy aktualizujące należności

Zespół 3 - Materiały i towary

301 - Rozliczenie zakupów

310 - Magazyn

340 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

400 - Amortyzacja

401 - Zużycie materiałów i energii

402 - Usługi obce

403 - Podatki, opłaty i cła

404 - Wynagrodzenia

405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

409 - Pozostałe koszty rodzajowe - w tym odszkodowania i kary dla osób fizycznych i prawnych

490 - Rozliczenie kosztów

Zespół 6 - Produkty

640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty

720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych

750 - Przychody finansowe

751 - Koszty finansowe

760 - Pozostałe przychody operacyjne

761 - Pozostałe koszty operacyjne

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

800 - Fundusz jednostki

810 - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

851 - Zakładowy Fundusz Socjalny

860 - Wynik finansowy

2.

Konta pozabilansowe

Zespół 9 - Konta pozabilansowe

900-940 - zapisy techniczne przy zmianie systemu komputerowego

970 - Płatności ze środków europejskich

971 - Zmiana adresu budżetowego, konto związane z planem 980 - Plan finansowy wydatków budżetowych

981 - Plan finansowy wydatków niewygasających

982 - Plan wydatków środków europejskich

983 - Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego

984 - Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat

990 - Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym

992 - Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa

998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

II.

Opis kont

Konto księgowe składa się z 8 znaków, z których trzy pierwsze są oznaczeniem konta syntetycznego, kolejne znaki stanowią analitykę.

Do kont zespołu 1 - analitykę stanowią pozycje finansowe. Konta kasy i banku posiadają analitykę rozbitą na kasy walutowe i złotówkowe oraz na delegatury.

Na kontach zespołu 2, w szczególności 201 i 234, zapisy księgowe prowadzi się jako rozrachunki z kontrahentami (dostawcami lub odbiorcami).

Do kont zespołu 3 - analitykę stanowią: rozliczenie zakupów, dostawy niefakturowane i materiały w drodze.

Do kont zespołu 4 (koszty) - kontami syntetycznymi są koszty według rodzajów, analitykę stanowią paragrafy na przykład 401, 421 itp.

1.

Konta bilansowe

1)
Zespól 0 - "Majątek trwały"

Konta zespołu 0 służą do ewidencji:

a)
rzeczowego majątku trwałego;
b)
wartości niematerialnych i prawnych;
c)
finansowego majątku trwałego;
d)
umorzenia majątku;
e)
inwestycji.

A. Konto 011 - "Środki trwale"

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach: 013 i 017. Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:

- przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych,

- przychody środków trwałych nowo ujawnionych,

- nieodpłatne przyjęcie środków trwałych,

- zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:

- wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,

- ujawnione niedobory środków trwałych,

- zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 umożliwia:

- ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych,

- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe,

- należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

B. Konto 013 - "Pozostałe środki trwałe"

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011 i 017, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:

- środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji,

- nadwyżki środków trwałych w używaniu,

- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe.

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:

- wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania,

- ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 umożliwia ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują się środki trwałe, lub jednostek organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

C. Konto 017 - "Uzbrojenie i sprzęt wojskowy"

Konto 017 służy do ewidencji środków trwałych zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Konto działa według zasad analogicznych do konta 011.

D. Konto 020 - "Wartości niematerialne i prawne"

Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 umożliwia należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów i osób odpowiedzialnych.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

E. Konto 071 - "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę.

Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011 i 020. Do kont: 011, 020 i 071 prowadzona jest wspólna ewidencja szczegółowa.

Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

F. Konto 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych"

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401. Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych.

Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór lub szkodę.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych obciążających odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

G. Konto 077 - "Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego"

Konto 077 służy do ewidencji wartości umorzenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Konto działa według zasad analogicznych jak konto 071.

H. Konto 080 - "Środki trwale w budowie (inwestycje)"

Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne.

Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:

- poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu,

- poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej,

- poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.

Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, w szczególności:

- środków trwałych,

- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.

Na koncie 080 księguje się również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 zapewnia wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów, środków trwałych.

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie i ulepszeń.

2)
Zespół 1 - "Środki pieniężne i rachunki bankowe"

Konta zespołu 1 służą do ewidencji:

a)
krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych w kasach,
b)
krótkoterminowych papierów wartościowych,
c)
krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach w bankach,
d)
udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych,
e)
innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych,
f)
płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Konta zespołu 1 odzwierciedlają operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych.

A. Konto 101 - "Kasa"

Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach jednostki.

Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, ana stronie Ma rozchody gotówki i niedobory kasowe.

Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w walucie obcej.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 umożliwia ustalenie:

- stanu gotówki w walucie polskiej,

- stanu gotówki w walucie zagranicznej, wyrażonego w walucie polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce,

- wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym.

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.

B. Konto 130 - "Rachunek bieżący jednostki"

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych:

- otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym w korespondencji z kontem 223,

- z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym właściwym kontem.

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:

- zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak również środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołów 1, 2, 4, 7 lub 8,

- okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222,

- okresowe przelewy środków pieniężnych dla delegatur, w korespondencji z kontem 240.

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem.

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych.

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 jest równe sumie sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont:

- wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku,

- dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu.

Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie:

- przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223,

- przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 222.

W celu zapewnienia ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym stosuje się rozbudowaną analitykę do konta 130, poprzez wprowadzenie dodatkowych poziomów struktury analitycznej. Zapisy na koncie dokonywane są w układzie: zadanie, podzadanie, działania. Wydatki rejestrowane są na stronie Ma kont analitycznych 130 w korespondencji z różnymi kontami planu kont na stronie Wn.

C. Konto 135 - "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia"

Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, którymi dysponuje jednostka. Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunki bankowe, a na stronie Ma wypłaty środków z rachunków bankowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 135 umożliwia ustalenie stanu środków każdego funduszu.

Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych funduszy.

D. Konto 139 - "Inne rachunki bankowe"

Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące, w tym na rachunkach pomocniczych i rachunkach specjalnego przeznaczenia. Na koncie 139 prowadzi się w szczególności ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

- czeków potwierdzonych,

- sum depozytowych,

- sum na zlecenie,

- środków obcych na inwestycje.

Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a księgowością banku.

Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków bieżących, sum depozytowych i na zlecenie.

Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych.

Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych.

E. Konto 141 - "Środki pieniężne w drodze"

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.

Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresu sprawozdawczego. Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.

3)
Zespół 2 - "Rozrachunki i rozliczenia"

Konta zespołu 2 służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń.

Konta zespołu 2 służą także do ewidencji i rozliczeń środków budżetowych, środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi.

Ewidencja szczegółowa do kont zespołu 2 umożliwia wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów oraz, jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych - według poszczególnych walut, a przy rozliczaniu środków europejskich również odpowiednio w podziale na programy lub projekty.

A. Konto 201 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"

Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Na koncie 201 nie ujmuje się należności jednostek zaliczanych do dochodów budżetowych, które są ujmowane na koncie 221.

Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje się za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa do konta 201 zapewnia możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań.

B. Konto 202 - "Rozliczenie z BGK - projekty"

Konto 202 służy do ewidencji płatności dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków europejskich dysponenta z rachunku Ministerstwa Finansów.

Na stronie Wn konta 202 ujmuje się wartość zleceń płatności przekazanych przez jednostkę do Banku Gospodarstwa Krajowego, celem realizacji wydatku.

Na stronie Ma konta 202 ujmuje się, na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek wykonawcy (odbiorcy), równowartość zrealizowanych płatności.

Ewidencja konta 202 umożliwia wyodrębnienie według poszczególnych projektów.

C. Konto 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych"

Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat.

Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności.

Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy.

Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty).

Ewidencja szczegółowa do konta 221 jest prowadzona według dłużników.

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.

D. Konto 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych"

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji odpowiednio z kontem 130.

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych.

Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu.

Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

E. Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych"

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się:

- w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich na konto 800,

- okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych oraz wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się:

- okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130.

Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku.

Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek budżetu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

F. Konto 225 - "Rozrachunki z budżetami"

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami, w szczególności z tytułu dotacji, podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami.

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów.

Ewidencja szczegółowa do konta 225 zapewnia możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.

Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań wobec budżetów.

G. Konto 226 - "Długoterminowe należności budżetowe"

Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem.

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności długoterminowe należności, w korespondencji z kontem 840, a także przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych, w korespondencji z kontem 221.

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok, w korespondencji z kontem 221.

Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności.

Ewidencja szczegółowa do konta 226 zapewnia możliwość ustalenia stanu poszczególnych należności budżetowych.

H. Konto 227 - "Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich"

Konto 227 służy do ewidencji i rozliczeń wydatków z budżetu środków europejskich ujętych w planie wydatków środków europejskich.

Na stronie Wn konta 227 ujmuje się w szczególności w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienie wydatków z budżetu środków europejskich na podstawie sprawozdań budżetowych na konto 800.

Na stronie Ma konta 227 ujmuje się w szczególności przeksięgowanie kwoty uregulowanego zobowiązania wobec wykonawcy (odbiorcy) na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek wykonawcy (odbiorcy), w korespondencji z kontami zespołu 2.

I. Konto 229 - "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"

Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.

Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 zapewnia możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi są dokonywane rozliczenia.

Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań.

J. Konto 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z funkcjonariuszami, pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie powołania, stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:

- wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń,

- wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,

- wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń,

- potrącenia wynagrodzeń obciążające funkcjonariusza lub pracownika.

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 zapewnia możliwość ustalenia stanów należności i zobowiązań z tytułu uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń.

Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.

K. Konto 234 - "Pozostałe rozrachunki z funkcjonariuszami i pracownikami"

Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec funkcjonariuszy i pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia.

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:

- wypłacone funkcjonariuszom i pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę,

- należności od funkcjonariuszy i pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych,

- należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- należności i roszczenia od funkcjonariuszy i pracowników z tytułu niedoborów i szkód,

- zapłacone zobowiązania wobec funkcjonariuszy i pracowników.

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:

- wydatki wyłożone przez funkcjonariuszy i pracowników w imieniu jednostki,

- rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych,

- wpływy należności od funkcjonariuszy i pracowników.

Zaliczki wypłacone funkcjonariuszom i pracownikom w walutach obcych można ujmować, do czasu ich rozliczenia, w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 zapewnia możliwość ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań według tytułów rozrachunków.

Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec funkcjonariuszy i pracowników.

L. Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki"

Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń, w szczególności: wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz innych zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-234, a także do rozliczania niedoborów i szkód.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 zapewnia ustalenie zobowiązań i należności pieniężnych dla każdego kontrahenta.

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 zapewnia ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań.

Ł. Konto 290 - "Odpisy aktualizujące należności "

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.

Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, ana stronie Ma zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności.

Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.

4)
Zespół 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"

Konta zespołu 4 służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (na przykład faktur korygujących).

Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych.

Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.

A. Konto 400 - "Amortyzacja"

Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.

Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 400 ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy. Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

B. Konto 401 - "Zużycie materiałów i energii"

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.

Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, ana stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii, ana dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.

C. Konto 402 - "Usługi obce"

Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki.

Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860.

D. Konto 403 - "Podatki, opłaty i cła"

Konto 403 służy w szczególności do ewidencji kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłat: notarialnej, skarbowej i administracyjnej i cła.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z wyżej wymienionych tytułów, a na stronie Ma zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

E. Konto 404 - "Wynagrodzenia"

Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu uposażeń funkcjonariuszy, wynagrodzeń pracowników i innych osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego funkcjonariuszom, pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto (to jest bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac).

Środki finansowe należne (rozdysponowane) funkcjonariuszom za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich ewidencjonuje się na koncie analitycznym 404.

Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zaewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytułu uposażeń i wynagrodzeń, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

F. Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz funkcjonariuszy, pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz funkcjonariuszy, pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i świadczeń na rzecz funkcjonariuszy, pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

G. Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe"

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych funkcjonariuszy i pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy, odszkodowania i kary dla osób fizycznych i prawnych oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z wyżej wymienionych tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.

H. Konto 490 - "Rozliczenie kosztów"

Na stronie Wn konta 490 księguje się wartości odłożone w czasie, to jest nierozdysponowane środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, przeznaczone na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich (20% pozostałego uposażenia niewypłaconego z tytułu chorobowego) w korespondencji z kontem 640 (strona Ma) bez rezerwacji budżetowej. W momencie przyznania nagrody z tych 20% księguje się na koncie kosztów 40440505 zużywając rezerwację budżetową w korespondencji z kontem wynagrodzeń, zdrowotnym, podatków i innych potrąceń. Równolegle wyksięgowuje się z konta 640 Wn i 490 Ma.

5)
Zespól 6 - "Produkty"

Konto 640 - "Rozliczenia międzyokresowe kosztów"

Konto 640 - służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne).

Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów oraz wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, na które utworzono w okresach poprzednich rezerwę.

Na stronie Ma konta 640 ujmuje się utworzenie rezerwy na wydatki przyszłych okresów oraz zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach poprzednich.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 umożliwia ustalenie:

- wysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie,

- wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym podziałem według ich tytułów. Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów, a saldo Ma rezerwy na wydatki przyszłych okresów. Nierozdysponowane środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, przeznaczone na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, to jest 20% pozostałego niewypłaconego uposażenia, księguje się na koncie 640.

6)
Zespół 7 - "Przychody, dochody i koszty"

Konta zespołu 7 służą do ewidencji:

-
przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
-
podatków nieujętych na koncie 403.

Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia podatków.

A. Konto 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych"

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma przychody z tytułu dochodów budżetowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 zapewnia wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.

W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy.

W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860.

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

B. Konto 750 - "Przychody finansowe"

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych.

Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 zapewnia wyodrębnienie przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki.

W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750).

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

C. Konto 751 - "Koszty finansowe"

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 zapewnia wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji finansowych naliczonych odsetek od pożyczek i odsetek za zwłokę od zobowiązań.

W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 751). Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

D. Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne"

Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 720, 750.

W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:

- przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów,

- przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie,

- odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe.

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

E. Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne"

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki.

W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:

-
koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów,
-
kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe.

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 761.

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.

7)
Zespół 8 - "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy"

Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.

A. Konto 800 - "Fundusz jednostki"

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma jego zwiększenia.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:

- przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,

- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222,

- przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810,

- różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych,

- wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu niepieniężnego środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie,

- wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek,

- wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:

- przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,

- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223,

- wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,

- różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych,

- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie,

- wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek,

- wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 zapewnia możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

B. Konto 810 - "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje"

Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje.

Na stronie Wn konta 810 ujmuje się:

- wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone,

- wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone,

- równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie: środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, salda konta 810 na konto 800. Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

C. Konto 840 - "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw.

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn jej zmniejszenie lub rozwiązanie.

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenia rozliczeń międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 zapewnia możność ustalenia stanu:

- rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń,

- rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń.

Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.

D. Konto 851 - "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS. Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na koncie 135 "Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia". Pozostałe środki majątkowe ujmuje się na odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki (z wyjątkiem kosztów i przychodów podlegających sfinansowaniu z funduszu).

Ewidencja szczegółowa do konta 851 pozwala na wyodrębnienie:

- stanu, zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS, z podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń,

- wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej.

Saldo Ma konta 851 wyraża stan ZFŚS.

E. Konto 860 - "Wynik finansowy"

Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki.

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:

- poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 409,

- kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751 oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761,

- strat nadzwyczajnych.

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

- uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,

- zysków nadzwyczajnych.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki: saldo Wn stratę netto, saldo Ma zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym na konto 800.

2.

Konta pozabilansowe

A. Konto 970 - "Płatności ze środków europejskich"

Konto 970 służy do ewidencji płatności dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków europejskich dysponenta z rachunku Ministerstwa Finansów.

Na stronie Wn konta 970 ujmuje się wartość zleceń płatności przekazanych przez jednostkę do Banku Gospodarstwa Krajowego celem realizacji wydatku ze środków europejskich.

Na stronie Ma konta 970 ujmuje się, na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek wykonawcy (odbiorcy), równowartość zrealizowanych płatności.

Ewidencja konta 970 umożliwia wyodrębnienie według poszczególnych projektów.

Konto 970 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość zleceń, przekazanych przez jednostkę, oczekujących na realizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

B. Konto 980 - "Plan finansowy wydatków budżetowych"

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych. Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany.

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:

- równowartość zrealizowanych wydatków budżetu,

- wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym,

- wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych.

Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.

C. Konto 981 - "Plan finansowy wydatków niewygasających"

Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.

Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych. Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:

- równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych,

- wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej.

Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych.

Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku.

D. Konto 982 - "Plan wydatków środków europejskich"

Konto 982 służy do ewidencji planu wydatków środków europejskich dysponenta środków budżetowych.

Na stronie Wn konta 982 ujmuje się plan wydatków środków europejskich oraz jego zmiany.

Na stronie Ma konta 982 ujmuje się w szczególności:

- równowartość zrealizowanych wydatków środków europejskich,

- wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa do konta 982 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej.

E. Konto 983 - "Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego"

Konto 983 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków środków europejskich na dany rok budżetowy.

Na stronie Wn konta 983 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków środków europejskich w danym roku budżetowym.

Na stronie Ma konta 983 ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy, wynikającej z decyzji lub zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków tych środków w roku bieżącym.

Na koniec roku konto 983 nie wykazuje salda.

F. Konto 984 - "Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat"

Konto 984 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetu środków europejskich przyszłych lat.

Na stronie Wn konta 984 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetu środków europejskich w latach poprzednich, a obciążających plan wydatków roku bieżącego jednostki przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.

Na stronie Ma konta 984 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków środków europejskich lat przyszłych.

Na koniec roku konto 984 może wykazywać saldo Ma, oznaczające zaangażowanie wydatków środków europejskich.

G. Konto 990 - "Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym"

Konto 990 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym.

Na stronie Wn konta 990 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz jego zmiany.

Na stronie Ma konta 990 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowanego.

Ewidencja szczegółowa do konta 990 umożliwia sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków w układzie zadaniowym.

H. Konto 992 - "Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa"

Konto 992 służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania lub dofinansowania wydatków, projektów i programów z budżetu państwa.

Na stronie Wn konta 992 ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia.

Na stronie Ma konta 992 ujmuje się przeniesienie kwot wynikających z wyżej wymienionego zapewnienia na konto 980.

I. Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:

- równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,

- równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu nie wygasających wydatków.

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

J. Konto 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat"

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.

Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma, oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

Integralną częścią załącznika jest aktualny wydruk planu kont.

Rozbudowanie kont syntetycznych o dodatkowe konta analityczne nie wymaga zmiany niniejszego planu kont, " _ _ _ xxxxx "- oznacza analitykę.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zasady gospodarowania składnikami majątkowymi w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

grafika

Załącznik Nr  1

Wzór dokumentu MT zmiana miejsca użytkowania/osoby odpowiedzialnej Protokół przekazania - przyjęcia składnika/ów majątkowego/ych

ZAŁĄCZNIK Nr  3  6  

Instrukcja kasowa w sprawie wartości pieniężnych, ich transportowania, przechowywania oraz warunków zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem

Rozdział  1.

Pomieszczenie kasy, ochrona i transport wartości pieniężnych

§  1. 
1. 
Kasa CBA zlokalizowana jest w obiekcie CBA, który podlega stałej ochronie.
2. 
Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania wartości pieniężnych wydziela się i odpowiednio zabezpiecza. W pomieszczeniu kasy instaluje się system alarmowy.
3. 
Wartości pieniężne są przechowywane w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem.
4. 
Klucze do kasy przechowuje się zgodnie z procedurą zarządzania kluczami w obiektach CBA.
§  2. 
1. 
Transport wartości pieniężnych z banku do kasy oraz z kasy do banku odbywa się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo transportowanych wartości pieniężnych.
2. 
Transport wartości pieniężnych przeprowadza się zgodnie z przepisami w sprawie czynności konwojowo - ochronnych wydanymi przez Szefa CBA.
3. 
Osobą transportującą jest kasjer lub inna osoba upoważniona przez dyrektora Biura Finansów CBA.
4. 
Osoba transportująca zobowiązana jest do zachowania tajemnicy o terminach transportu oraz o wysokościach kwot przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych.
5. 
W pojazdach przewożących wartości pieniężne nie mogą być równocześnie transportowane inne ładunki oraz przewożone osoby postronne nieuczestniczące w tym transporcie.

Rozdział  2.

Kasjer

§  3. 
1. 
Kasa prowadzona jest przez osobę, której powierzono funkcję kasjera.
2. 
Powierzenie obowiązków kasjera każdorazowo wymaga zasięgnięcia opinii Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych CBA.
3. 
Kasjer odpowiada materialnie za: stan gotówki w kasie, prawidłowe udokumentowanie operacji kasowych, funkcjonowanie kasy oraz powierzone mienie.
4. 
Kasjer przyjmując obowiązki, składa pisemną deklarację o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie i zobowiązuje się do przestrzegania przepisów w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej. Wzór deklaracji o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie określa załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
5. 
Odpowiedzialność materialna kasjera rozpoczyna się z dniem powierzenia obowiązków kasjera oraz przyjęcia protokołu zdawczo-odbiorczego kasy, a kończy z chwilą dokonania inwentaryzacji i dokonania ostatecznego rozliczenia kasy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. Wzór protokołu zdawczo- odbiorczego kasy określa załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
6. 
Przejęcie stanu kasy następuje na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 5.
7. 
W protokole, o którym mowa w ust. 5, podaje się wyniki przeliczenia wszelkich wartości pieniężnych, jakie są przekazywane czasowo przejmującemu kasę. Protokół podpisują: osoba przekazująca i osoba przyjmująca stan kasy oraz dyrektor Biura Finansów CBA lub osoba przez niego upoważniona.
§  4. 
Kasjer zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującą w jednostce instrukcją kasową.
§  5. 
Funkcji kasjera nie można łączyć z innymi funkcjami o charakterze dyspozycyjnym i kontrolnym w zakresie obrotu pieniężnego, w tym w szczególności z funkcją głównego księgowego.

Rozdział  3.

Gospodarka kasowa

§  6. 
W kasie mogą znajdować się:
1)
niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki;
2)
gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków;
3)
gotówka pochodząca z bieżących wpływów do kasy;
4)
gotówka, papiery wartościowe i gwarancje przechowywane w formie depozytu otrzymane od osób prawnych lub fizycznych;
5)
środki funduszu operacyjnego.
§  7. 
1. 
Wysokość niezbędnego zapasu gotówki w kasie na bieżące wydatki jako "pogotowie kasowe" ustala się w wysokości 250 000 PLN.
2. 
Pogotowie kasowe podejmowane jest przez kasjera na początek roku obrotowego i obciąża pozycję wydatków budżetowych z paragrafu 4210 - "zakup materiałów i wyposażenia" lub 4410 - "podróże krajowe służbowe".
3. 
Pogotowie kasowe w miarę wykorzystania powinno być na bieżąco uzupełniane maksymalnie do wysokości, o której mowa w ust. 1.
4. 
Pogotowie kasowe ponad wysokość określoną w ust. 1, należy odprowadzić na rachunek bankowy w dniu, w którym nastąpi przekroczenie, a jeżeli istnieją warunki odpowiedniego zabezpieczenia przechowywanej gotówki - w dniu następnym.
5. 
Gotówkę podjętą z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków przeznacza się na cel określony przy jej podjęciu.
6. 
Gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków może być przechowywana w kasie pod warunkiem należytego jej zabezpieczenia. Gotówka ta nie jest wliczana do ustalonej wysokości pogotowia kasowego, o którym mowa w ust. 1.
7. 
Przyjęta do kasy gotówka, stanowiąca dochód Skarbu Państwa, powinna być przekazana na rachunek bieżący dochodów jednostki w dniu wpływu lub w uzasadnionych przypadkach, w zależności od wysokości przyjętej gotówki oraz właściwego jej zabezpieczenia - z częstotliwością umożliwiającą zachowanie terminów określonych w przepisach dotyczących wpłat pobranych dochodów budżetowych do budżetu państwa.
8. 
Gotówka przechowywana w kasie w formie depozytu podlegająca zwrotowi podmiotowi, który złożył tę gotówkę do depozytu, nie może być wykorzystana na pokrycie wydatków oraz w celu uzupełnienia zapasu gotówki na bieżące wydatki. Gotówka ta nie jest wliczana do ustalonej wysokości pogotowia kasowego, o którym mowa w ust. 1.
§  8. 
1. 
Kasjer może przechowywać w kasie w formie depozytu zaplombowane koperty.
2. 
Ewidencję przyjętych i wydanych depozytów prowadzi kasjer.
3. 
Ewidencja depozytów powinna zawierać co najmniej następujące dane:
1)
kolejny numer depozytu;
2)
określenie deponowanego przedmiotu, np. papiery wartościowe, poręczenia, gwarancje, a przy deponowaniu gotówki jej kwotę;
3)
określenie podmiotu, którego własność stanowi depozyt;
4)
datę przyjęcia depozytu;
5)
datę zwrotu depozytu oraz podpis osoby pisemnie upoważnionej do podjęcia depozytu i podpis kasjera.
4. 
Kasjer wystawia pokwitowanie przyjęcia depozytu na wezwanie. Wzór pokwitowania określa załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.
§  9. 
1. 
Wszystkie operacje kasowe dokumentuje się dowodami kasowymi:
1)
dokumentami źródłowymi;
2)
zastępczymi dowodami kasowymi KP - "Kasa przyjmie" i KW - "Kasa wypłaci", wystawianymi przez kasjera.
2. 
Dokumentami źródłowymi obrotu kasowego w szczególności są: listy płac i inne dokumenty dotyczące wynagrodzeń oraz rozliczeń z funkcjonariuszami i pracownikami CBA, wnioski o wypłatę zaliczek, rozliczenia zaliczek, faktury, rachunki, dowody wpłat na rachunki bankowe, pokwitowania wpłat, rozliczenia delegacji.
3. 
Wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonywane są na podstawie zastępczych dowodów kasowych KP i KW, wystawianych ręcznie lub komputerowo. Muszą one być podpisane przez kasjera przyjmującego/wypłacającego gotówkę, a ponadto zawierać numer dowodu, datę i tytuł dokonanej wpłaty/wypłaty oraz kwotę - wypisaną cyframi i słownie.
4. 
Zastępcze dowody kasowe KP i KW wystawiane są przez kasjera w 2 egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Wydziału Finansowo - Księgowego Biura Finansów CBA, drugi jest pokwitowaniem dla wpłacającego/przyjmującego gotówkę.
5. 
Przed dokonaniem wypłaty kasjer sprawdza, czy dokument źródłowy jest prawidłowy pod względem formalno-rachunkowym oraz czy dokument jest zatwierdzony przez osobę do tego upoważnioną.
6. 
Odbiorca kwituje czytelnym podpisem, w sposób trwały, odbiór gotówki. Otrzymaną gotówkę odbiorca powinien przeliczyć w obecności kasjera.
7. 
Przy wypłacie gotówki kasjer może zażądać okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość odbiorcy gotówki.
8. 
Dopuszcza się wypłaty na podstawie upoważnienia wystawionego przez osobę wymienioną w rozchodowym dowodzie kasowym. Upoważnienie do odbioru gotówki powinno zawierać imię, nazwisko osoby upoważnionej oraz własnoręczny podpis osoby wymienionej w dowodzie kasowym. Upoważnienia stałe przechowuje się w kasie, a upoważnienie jednorazowe dołącza do dowodu kasowego.
§  10. 
1. 
Przychody i rozchody gotówki są księgowane na bieżąco w raporcie kasowym. Zapisy w raporcie kasowym powinny być dokonywane w ujęciu chronologicznym w dniu, w którym przychód i rozchód miał miejsce.
2. 
Zrealizowane dowody obrotu kasowego powinny być oznaczone przez wpisanie na nich daty i numeru dokumentu, pod którą przychody i rozchody zostały zaksięgowane.
§  11. 
1. 
Raporty kasowe sporządza się na koniec dnia, po zrealizowaniu wszystkich przychodów i rozchodów.
2. 
Raport kasowy zawiera wpłaty i wypłaty w porządku chronologicznym, z zachowaniem liczby porządkowej operacji oraz z podaniem symbolu źródłowego dowodu kasowego i krótkiej treści operacji.
3. 
Stan rzeczywisty gotówki kasjer sprawdza na koniec dnia, po zrealizowaniu wszystkich przychodów i rozchodów gotówki i uzgadnia ze stanem wynikającym z raportu kasowego.
4. 
Raport kasowy zamyka się poprzez sumowanie wpłat i wypłat gotówkowych oraz obliczenie stanu końcowego. Zaksięgowany i podpisany przez kasjera oryginał raportu wraz z dowodami kasowymi kasjer przekazuje do Wydziału Finansowo - Księgowego w Biurze Finansów CBA. Kopia raportu pozostaje w kasie.
5. 
Raport kasowy wraz z dokumentami KP i KW podlegają sprawdzeniu przez naczelnika Wydziału Finansowo - Księgowego w Biurze Finansów CBA/Głównego Księgowego CBA i zatwierdzeniu przez dyrektora Biura Finansów CBA.
§  12. 
Jeżeli obrót kasowy dotyczy różnych walut należy sporządzać odrębne raporty dla poszczególnych walut w przeliczeniu na walutę polską.
§  13. 
Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach i raportach kasowych przeróbek. Wszelkie błędy mogą być poprawione przez skreślenie błędnej treści lub kwoty z zachowaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i złożenie podpisu.
§  14. 
1. 
Rozchód gotówki z kasy nieudokumentowany rozchodowymi dowodami kasowymi stanowi niedobór kasowy i obciąża kasjera.
2. 
Niedoborem kasowym są także fałszywe banknoty i monety ujawnione w kasie.
3. 
Gotówka w kasie nieudokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi stanowi nadwyżkę kasową, co jest podstawą do przeprowadzenia kontroli i wyjaśnienia przyczyn powstałej nadwyżki.
§  15. 
1. 
Zasady i warunki wymiany wartości nominalnej zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych regulują przepisy odrębne.
2. 
Kasjer w przypadku przyjęcia do kasy uszkodzonego znaku pieniężnego:
1)
sporządza protokół w trzech egzemplarzach zawierający następujące dane:
a)
nazwisko, imię i adres osoby, która przedstawiła znak uszkodzony (o ile jest to możliwe),
b)
wartość nominalną, serię i numer znaku, datę emisji,
c)
dane dotyczące przyczyn zużycia, uszkodzenia, rodzaju zanieczyszczenia znaku pieniężnego oraz szczegółowy opis uszkodzeń znaku,
d)
datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz podpisy osoby przedstawiającej do wymiany znak pieniężny oraz kasjera;
2)
przedstawia w banku uszkodzony znak pieniężny do wymiany.
3. 
Osoba zainteresowana kwituje na protokole odbiór równowartości uszkodzonego znaku pieniężnego.
§  16. 
1. 
Podczas wpłaty gotówki, w przypadku otrzymania fałszywego lub budzącego wątpliwość co do autentyczności krajowego lub zagranicznego znaku pieniężnego, kasjer:
1)
zatrzymuje znak pieniężny i żąda dowodu osobistego od osoby wpłacającej;
2)
sporządza protokół w trzech egzemplarzach ujmując w nim następujące dane:
a)
numer protokołu i datę oraz miejsce sporządzenia,
b)
nazwę i adres miejsca, w którym wpłacono znak pieniężny,
c)
imię, nazwisko, adres oraz numer i serię dowodu osobistego wpłacającego,
d)
wartość nominalną, serię i numer znaku, datę emisji zatrzymanego znaku pieniężnego.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 podpisuje kasjer i osoba przedstawiająca znak pieniężny, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Znak pieniężny, o którym mowa w ust. 1, jest depozytem i nie stanowi podstawy wystawienia dowodu kasowego wpłaty "KP".
4. 
Obowiązkiem kasjera jest niezwłoczne powiadomienie o zaistniałym fakcie naczelnika Wydziału Finansowo - Księgowego w Biurze Finansów CBA.
§  17. 
1. 
Dowody kasowe należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. 
Dowody kasowe stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych jednostki, przechowuje się w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku dostosowanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w podziale na miesiące.
3. 
Dowody kasowe przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumenty kasowe dotyczą.
§  18. 
1. 
Funkcjonowanie kasy podlega kontroli: bieżącej, doraźnej i okresowej.
2. 
Kontrola bieżąca kasy polega na sprawdzaniu przez kasjera zgodności rzeczywistego stanu gotówki ze stanem gotówki wynikającym z raportów kasowych.
3. 
Kontrolę doraźną kasy przeprowadza się:
1)
przy przekazywaniu lub przejmowaniu kasy;
2)
w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych;
3)
w przypadku stwierdzenia kradzieży lub włamania;
4)
w przypadku stwierdzenia przez kasjera niedoboru lub nadwyżki;
5)
na polecenie Szefa CBA lub dyrektora Biura Finansów CBA - nie rzadziej niż raz na kwartał w roku obrachunkowym.
4. 
Kontrolę okresową kasy przeprowadza się na ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego.
5. 
Stan gotówki w kasie na ostatni dzień roboczy roku obrotowego powinien wynosić zero.
6. 
Kontroli doraźnej i okresowej kasy dokonuje komisja wyznaczona przez dyrektora Biura Finansów CBA w obecności kasjera. Wzór protokołu kontroli kasy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji.
7. 
W przypadku zmiany kasjera dopuszczalne jest dokonanie inwentaryzacji przez kolejnego kasjera w obecności osoby wyznaczonej przez dyrektora Biura Finansów CBA oraz udokumentowanie tego faktu notatką służbową.
§  19. 
Gospodarkę kasową funduszu operacyjnego określają przepisy odrębne.
§  20. 
Nadzór i kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem zadań określonych w instrukcji kasowej powierza się dyrektorowi Biura Finansów CBA.

Załącznik Nr  1

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU KASY Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MATERIALNĄ

Ja, niżej podpisany

....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

zatrudniony w Biurze Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego na stanowisku ............................... któremu powierzono od dnia .......................... obowiązki w zakresie obsługi kasowej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności z dnia ................................

OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

1.
Przyjmuję na siebie odpowiedzialność materialną z obowiązkiem wyliczenia się za powierzone mi składniki majątkowe, przyjęte protokołem zdawczo-odbiorczym kasy z dnia .................. oraz za wszelkie składniki mienia przyjęte w czasie wykonywania obowiązków kasjera. W szczególności przyjmuję odpowiedzialność materialną za powierzone mi pieniądze, papiery wartościowe, z których zobowiązuję się rozliczyć w każdym czasie na żądanie przełożonego. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie operacji kasowych i ponoszę odpowiedzialność za ich naruszenie.
2.
Przyjmuję obowiązek pokrycia straty, jaka wyniknie dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na skutek powstałego niedoboru, zniszczenia lub uszkodzenia środków pieniężnych i innych powierzonych mi składników majątkowych. Od obowiązku pokrycia straty będę zwolniony w takim zakresie, w jakim udowodnię, że niedobór, zniszczenie lub uszkodzenie powstały z przyczyn ode mnie niezależnych.
3.
Nie zgłaszam zastrzeżeń do warunków pracy i zabezpieczeń w kasie, w której mam wykonywać czynności kasjera jako osoba odpowiedzialna materialnie.
4.
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia swojego przełożonego o wszelkich przeszkodach, zdarzeniach i okolicznościach, mających wpływ na wykonywanie pracy kasjera.
5.
Zostałem zapoznany z przepisami o odpowiedzialności materialnej, a w szczególności znane mi są zasady określone w art. 114 - 127 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy/ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego*.
6.
Stosownie do treści pkt 2 zobowiązuję się, w przypadku zaistnienia niedoboru lub szkody objętej moją odpowiedzialnością, do niezwłocznego wpłacenia równowartości wyliczonej szkody oraz niedoboru.

Potwierdzam przyjęcie oświadczenia:

.................................................................................................................................

(data i czytelny podpis kasjera)(data i czytelny podpis dyrektora

 Biura Finansów CBA)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  2

Protokół zdawczo-odbiorczy

sporządzony dnia ........................................ w .............................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Pani/Pan ............................................ pełniąca/y obowiązki kasjera ...........................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

do dnia ................................... zdała/zdał, a Pani/Pan ..................................................................

przejmująca/y czynności kasjera w dniu .......................................................... przyjęła/przyjął:

stan gotówki w kasie ............................................

w kwocie ................ zł gr (słownie zł .............................................. groszy .............................).

Powyższy stan gotówki wykazuje zgodność/niezgodność* z saldem ustalonym w raporcie kasowym nr ..................... z dnia ..................... w kwocie zł ......................................................

Na różnicę w kwocie zł ........................... składają się następujące pozycje, nieujęte zgodnie

z bieżącą ewidencją księgową:

............................................................

............................................................

W ostatecznym rozliczeniu stwierdzono nadwyżkę/niedobór* w kwocie .................... zł

(słownie ......................................................................................................................... zł).

1. Papiery i znaki wartościowe

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(wyszczególnić według ilości przechowywanych w kasie papierów i znaków wartościowych i stwierdzić zgodność albo wykazać różnice między stanem faktycznym a ewidencją analityczną)

2. Depozyty

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(wyszczególnić rodzaj depozytów według ilości i ich właścicieli oraz stwierdzić zgodność albo wykazać różnicę między stanem faktycznym a prowadzoną w kasie ewidencją depozytów)

3. Dokumentacja kasowa

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(wyszczególnić przyjmowane przez kasjera druki specjalnego przeznaczenia, takie jak: raport kasowy itp. Przy każdej pozycji należy podać numer kolejny i datę ostatniego zapisu)

4. Ustalenia końcowe

Przejmujący kasę, Pani/Pan ............................, oświadczył/a że znane jej/mu są przepisy instrukcji kasowej obowiązujące w ..............................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

i złożył/a oświadczenie pisemne o przyjęciu odpowiedzialności materialnej.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

1. Podpis osoby zdającej kasę:

imię i nazwisko ................................................ podpis ................................................

2. Podpis osoby przejmującej kasę:

imię i nazwisko ................................................ podpis ................................................

3. Podpis naczelnika Wydziału Finansowo - Księgowego Biura Finansów CBA:

imię i nazwisko ................................................ podpis ................................................

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  3

 POKWITOWANIE przyjęcia depozytu

od ..................................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa osoby składającej depozyt)

.......................................................................................................................................................

(jednostka organizacyjna osoby składającej depozyt)

.......................................................................................................................................................

(rodzaj depozytu/oznaczenie sprawy)

...........................................................................................................

(data i czytelny podpis/(data i potwierdzenie

pieczątka kasjera)odbioru pokwitowania)

Termin odbioru przechowywanego depozytu do dnia ................................................................

Wymieniony w pokwitowaniu depozyt otrzymałem ...................................................................

 (data i podpis odbiorcy)

Załącznik Nr  4

Protokół kontroli kasy

Komisja w składzie:

przewodniczący - .........................................................................................................................

członek - .......................................................................................................................................

członek - .......................................................................................................................................

w obecności kasjera - ...................................................................................................................

w dniu ................... dokonała kontroli w kasie ............................................................................

1. Stan gotówki w kasie: ...........................................................................................................

2. Saldo kasowe na dzień: ................................. wartość: ........................................................

3. Nadwyżka/Niedobór .............................................................................................................

4. Ostatni numer raportu kasowego: .........................................................................................

5. Ostatni numer dowodu KP/KW: ...........................................................................................

6. Wyjaśnienia przyczyn powstania różnicy: ............................................................................

Protokół sporządzono w egzemplarzu pojedynczym i pozostawiono w dokumentacji kasy

.........................................................................................

Podpisy członków komisji:

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

3. .....................................................................................

Podpis kasjera:

.........................................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  4  7  

Instrukcja kasowa w sprawie wartości pieniężnych, ich transportowania, przechowywania oraz warunków zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem w delegaturach CBA

Rozdział  1.

Pomieszczenie kasy, ochrona i transport wartości pieniężnych

§  1. 
1. 
Kasa w delegaturze CBA zlokalizowana jest w obiekcie delegatury CBA, który podlega stałej ochronie.
2. 
Wartości pieniężne są przechowywane w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem w sejfie lub szafie metalowej.
3. 
Klucze do pomieszczenia, gdzie przetrzymywane są środki pieniężne delegatury, przechowuje się zgodnie z procedurą zarządzania kluczami w obiektach CBA.
§  2. 
1. 
Transport wartości pieniężnych z banku do kasy oraz z kasy do banku odbywa się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo transportowanych wartości pieniężnych.
2. 
Transport wartości pieniężnych przeprowadza się zgodnie z przepisami w sprawie czynności konwojowo-ochronnych wydanymi przez Szefa CBA.
3. 
Osobą transportującą jest kasjer lub inna osoba upoważniona przez dyrektora delegatury CBA.
4. 
Osoba transportująca zobowiązana jest do zachowania tajemnicy o terminach transportu oraz o wysokościach kwot przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych.
5. 
W pojazdach przewożących wartości pieniężne nie mogą być równocześnie transportowane inne ładunki oraz przewożone osoby postronne nieuczestniczące w tym transporcie.

Rozdział  2.

Kasjer

§  3. 
1. 
Kasa prowadzona jest przez osobę, której powierzono funkcję kasjera.
2. 
Powierzenie obowiązków kasjera każdorazowo wymaga zasięgnięcia opinii Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych CBA.
3. 
Kasjer odpowiada materialnie za: stan gotówki w kasie, prawidłowe udokumentowanie operacji kasowych, funkcjonowanie kasy oraz powierzone mienie.
4. 
Kasjer przyjmując obowiązki, składa pisemną deklarację o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie i zobowiązuje się do przestrzegania przepisów w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej. Wzór deklaracji o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie określa załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
5. 
Odpowiedzialność materialna kasjera rozpoczyna się z dniem powierzenia obowiązków kasjera oraz przyjęcia protokołu zdawczo-odbiorczego kasy, a kończy z chwilą dokonania inwentaryzacji i dokonania ostatecznego rozliczenia kasy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. Wzór protokołu zdawczo- odbiorczego kasy określa załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
6. 
Przejęcie stanu kasy następuje na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 5.
7. 
W protokole, o którym mowa w ust. 5, podaje się wyniki przeliczenia wszelkich wartości pieniężnych, jakie są przekazywane czasowo przejmującemu kasę. Protokół podpisują: osoba przekazująca i osoba przyjmująca stan kasy oraz dyrektor delegatury lub osoba przez niego upoważniona.
§  4. 
Kasjer zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującą w jednostce instrukcją kasową.
§  5. 
Funkcji kasjera nie można łączyć z innymi funkcjami o charakterze dyspozycyjnym i kontrolnym w zakresie obrotu pieniężnego.

Rozdział  3.

Gospodarka kasowa

§  6. 
W kasie delegatury CBA mogą znajdować się:
1)
niezbędny zapas gotówki podjęty z rachunku bankowego na bieżące wydatki oraz na pokrycie określonych rodzajowo wydatków;
2)
gotówka pochodząca z bieżących wpływów do kasy;
3)
środki funduszu operacyjnego.
§  7. 
1. 
Wysokość niezbędnego zapasu gotówki w kasie na bieżące wydatki jako "pogotowie kasowe" ustala się w wysokości 10 000 PLN.
2. 
Pogotowie kasowe w miarę wykorzystania powinno być na bieżąco uzupełniane do wysokości, o której mowa w ust. 1.
3. 
Pogotowie kasowe ponad wysokość określoną w ust. 1, na koniec miesiąca należy odprowadzić na rachunek bankowy.
4. 
Gotówkę podjętą z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków przeznacza się na cel określony przy jej podjęciu.
§  8. 
1. 
Wszystkie operacje kasowe dokumentuje się dowodami kasowymi:
1)
dokumentami źródłowymi;
2)
zastępczymi dowodami kasowymi KP - "Kasa przyjmie" i KW - "Kasa wypłaci", wystawianymi przez kasjera.
2. 
Dokumentami źródłowymi obrotu kasowego w szczególności są: opisane i zatwierdzone dokumenty przez osoby upoważnione zgodnie z odrębnymi przepisami wnioski o wypłatę zaliczek, rozliczenia zaliczek, faktury, rachunki, dowody wpłat na rachunki bankowe, pokwitowania wpłat, rozliczenia delegacji itp.
3. 
Wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonywane są na podstawie zastępczych dowodów kasowych KP i KW, wystawianych ręcznie lub komputerowo. Muszą one być podpisane przez kasjera przyjmującego/wypłacającego gotówkę, a ponadto zawierać numer dowodu, datę i tytuł dokonanej wpłaty/wypłaty oraz kwotę - wypisaną cyframi i słownie.
4. 
Zastępcze dowody kasowe KP i KW wystawiane są przez kasjera w 2 egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kasjera, drugi jest pokwitowaniem dla wpłacającego/przyjmującego gotówkę.
5. 
Przed dokonaniem wypłaty kasjer sprawdza, czy dokument źródłowy jest prawidłowy pod względem formalno-rachunkowym oraz czy dokument jest zatwierdzony przez osobę do tego upoważnioną.
6. 
Odbiorca kwituje czytelnym podpisem, w sposób trwały, odbiór gotówki. Otrzymaną gotówkę odbiorca powinien przeliczyć w obecności kasjera.
7. 
Przy wypłacie gotówki kasjer może zażądać okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość odbiorcy gotówki.
8. 
Dopuszcza się wypłaty na podstawie upoważnienia wystawionego przez osobę wymienioną w rozchodowym dowodzie kasowym. Upoważnienie do odbioru gotówki powinno zawierać imię, nazwisko osoby upoważnionej oraz własnoręczny podpis osoby wymienionej w dowodzie kasowym. Upoważnienia stałe przechowuje się w kasie, a upoważnienie jednorazowe dołącza do dowodu kasowego.
§  9. 
1. 
Przychody i rozchody gotówki są przypisywane na bieżąco w raporcie kasowym. Zapisy w raporcie kasowym powinny być dokonywane w ujęciu chronologicznym w dniu, w którym przychód i rozchód miał miejsce.
2. 
Zrealizowane dowody obrotu kasowego powinny być oznaczone przez wpisanie na nich daty i numeru dokumentu, pod którą przychody i rozchody zostały ujęte.
§  10. 
1. 
Raporty kasowe sporządza się na koniec miesiąca kalendarzowego, po zrealizowaniu wszystkich przychodów i rozchodów.
2. 
Raport kasowy zawiera wpłaty i wypłaty w porządku chronologicznym, z zachowaniem liczby porządkowej operacji oraz z podaniem symbolu źródłowego dowodu kasowego i krótkiej treści operacji.
3. 
Stan rzeczywisty gotówki kasjer sprawdza na koniec każdego dnia, po zrealizowaniu wszystkich przychodów i rozchodów gotówki i uzgadnia ze stanem wynikającym z raportu kasowego.
4. 
Raport kasowy zamyka się poprzez sumowanie wpłat i wypłat gotówkowych oraz obliczenie stanu końcowego i podpisywany jest przez kasjera.
5. 
Raport kasowy wraz z dokumentami KP i KW podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez dyrektora delegatury lub osobę upoważnioną.
6. 
Oryginał raportu wraz z dowodami kasowymi kasjer delegatury przekazuje do Wydziału Finansowo - Księgowego w Biurze Finansów CBA najpóźniej do piątego dnia następnego miesiąca celem ujęcia operacji kasowych w księgach rachunkowych jednostki. Kopia raportu pozostaje w kasie delegatury.
§  11. 
Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach i raportach kasowych przeróbek. Wszelkie błędy mogą być poprawione przez skreślenie błędnej treści lub kwoty z zachowaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i złożenie podpisu.
§  12. 
1. 
Rozchód gotówki z kasy nieudokumentowany rozchodowymi dowodami kasowymi stanowi niedobór kasowy i obciąża kasjera.
2. 
Niedoborem kasowym są także fałszywe banknoty i monety ujawnione w kasie.
3. 
Gotówka w kasie nieudokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi stanowi nadwyżkę kasową, co jest podstawą do przeprowadzenia kontroli i wyjaśnienia przyczyn powstałej nadwyżki.
§  13. 
1. 
Zasady i warunki wymiany wartości nominalnej zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych regulują przepisy odrębne.
2. 
Kasjer w przypadku przyjęcia do kasy uszkodzonego znaku pieniężnego:
1)
sporządza protokół w trzech egzemplarzach zawierający następujące dane:
a)
nazwisko, imię i adres osoby, która przedstawiła znak uszkodzony (o ile jest to możliwe),
b)
wartość nominalną, serię i numer znaku, datę emisji,
c)
dane dotyczące przyczyn zużycia, uszkodzenia, rodzaju zanieczyszczenia znaku pieniężnego oraz szczegółowy opis uszkodzeń znaku,
d)
datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz podpisy osoby przedstawiającej do wymiany znak pieniężny oraz kasjera;
2)
przedstawia w banku uszkodzony znak pieniężny do wymiany.
3. 
Osoba zainteresowana kwituje na protokole odbiór równowartości uszkodzonego znaku pieniężnego.
§  14. 
1. 
Podczas wpłaty gotówki, w przypadku otrzymania fałszywego lub budzącego wątpliwość co do autentyczności krajowego lub zagranicznego znaku pieniężnego, kasjer:
1)
zatrzymuje znak pieniężny i żąda dowodu osobistego od osoby wpłacającej;
2)
sporządza protokół w trzech egzemplarzach ujmując w nim następujące dane:
a)
numer protokołu i datę oraz miejsce sporządzenia,
b)
nazwę i adres miejsca, w którym wpłacono znak pieniężny,
c)
imię, nazwisko, adres oraz numer i serię dowodu osobistego wpłacającego,
d)
wartość nominalną, serię i numer znaku, datę emisji zatrzymanego znaku pieniężnego.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 podpisuje kasjer i osoba przedstawiająca znak pieniężny, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Znak pieniężny, o którym mowa w ust. 1, jest depozytem i nie stanowi podstawy wystawienia dowodu kasowego wpłaty "KP".
4. 
Obowiązkiem kasjera jest niezwłoczne powiadomienie o zaistniałym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz dyrektora delegatury.
§  15. 
1. 
Dowody kasowe należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. 
Dowody kasowe stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych jednostki, przechowuje się w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku dostosowanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w podziale na miesiące.
3. 
Dowody kasowe przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumenty kasowe dotyczą.
§  16. 
1. 
Funkcjonowanie kasy delegatury CBA podlega kontroli: bieżącej, doraźnej i okresowej.
2. 
Kontrola bieżąca kasy polega na sprawdzaniu przez kasjera zgodności rzeczywistego stanu gotówki ze stanem gotówki wynikającym z raportu kasowego.
3. 
Kontrolę doraźną kasy przeprowadza się:
1)
przy przekazywaniu lub przejmowaniu kasy;
2)
w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych,
3)
w przypadku stwierdzenia kradzieży lub włamania,
4)
w przypadku stwierdzenia przez kasjera niedoboru lub nadwyżki;
5)
na polecenie Szefa CBA, dyrektora Biura Finansów CBA lub dyrektora delegatury CBA - nie rzadziej niż raz na kwartał w roku obrachunkowym.
4. 
Kontrolę okresową kasy przeprowadza się na ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego.
5. 
Stan gotówki w kasie na ostatni dzień roboczy roku obrotowego powinien wynosić zero.
6. 
Kontroli doraźnej i okresowej kasy dokonuje komisja wyznaczona przez dyrektora delegatury CBA w obecności kasjera. Wzór protokołu kontroli kasy Delegatury CBA stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.
7. 
W przypadku zmiany kasjera dopuszczalne jest dokonanie inwentaryzacji przez kolejnego kasjera w obecności osoby wyznaczonej przez dyrektora delegatury CBA oraz udokumentowanie tego faktu notatką służbową.
§  17. 
Gospodarkę kasową funduszu operacyjnego określają przepisy odrębne.
§  18. 
Nadzór i kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem zadań określonych w instrukcji kasowej powierza się dyrektorowi delegatury CBA.

Załącznik Nr  1

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU KASY Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MATERIALNĄ

Ja, niżej podpisany

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

zatrudniony w delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w ............... na stanowisku ...................................................... któremu powierzono od dnia ...............................................

obowiązki w zakresie obsługi kasowej w delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w ........................., zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności z dnia .........................

OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

1.
Przyjmuję na siebie odpowiedzialność materialną z obowiązkiem wyliczenia się za powierzone mi składniki majątkowe, przyjęte protokołem zdawczo-odbiorczym kasy z dnia .................. oraz za wszelkie składniki mienia przyjęte w czasie wykonywania obowiązków kasjera. W szczególności przyjmuję odpowiedzialność materialną za powierzone mi pieniądze, papiery wartościowe, z których zobowiązuję się rozliczyć w każdym czasie na żądanie przełożonego. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie operacji kasowych i ponoszę odpowiedzialność za ich naruszenie.
2.
Przyjmuję obowiązek pokrycia straty, jaka wyniknie dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na skutek powstałego niedoboru, zniszczenia lub uszkodzenia środków pieniężnych i innych powierzonych mi składników majątkowych. Od obowiązku pokrycia straty będę zwolniony w takim zakresie, w jakim udowodnię, że niedobór, zniszczenie lub uszkodzenie powstały z przyczyn ode mnie niezależnych.
3.
Nie zgłaszam zastrzeżeń do warunków pracy i zabezpieczeń w kasie, w której mam wykonywać czynności kasjera jako osoba odpowiedzialna materialnie.
4.
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia swojego przełożonego o wszelkich przeszkodach, zdarzeniach i okolicznościach, mających wpływ na wykonywanie pracy kasjera.
5.
Zostałem zapoznany z przepisami o odpowiedzialności materialnej, a w szczególności znane mi są zasady określone w art. 114 - 127 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy/ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego*.
6.
Stosownie do treści pkt 2 zobowiązuję się, w przypadku zaistnienia niedoboru lub szkody objętej moją odpowiedzialnością, do niezwłocznego wpłacenia równowartości wyliczonej szkody oraz niedoboru.

Potwierdzam przyjęcie oświadczenia:

..............................................................................................................................................

(data i czytelny podpis kasjera)(data i czytelny podpis dyrektora delegatury CBA)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  2

Protokół zdawczo-odbiorczy kasy

sporządzony dnia ............................ w delegaturze CBA w ......................................................

Pani/Pan .................................. pełniąca/y obowiązki kasjera w delegaturze CBA w ................ do dnia ............................ zdała/zdał, a Pani/Pan ........................................... przejmująca/y czynności kasjera w dniu ............................. przyjęła/przyjął:

stan gotówki w kasie ..................................................

w kwocie zł ........................ gr ........... (słownie zł .................................... groszy ...................).

Powyższy stan gotówki wykazuje zgodność/niezgodność* z saldem ustalonym w raporcie kasowym nr ............... z dnia ............................... w kwocie zł ...................................................

Na różnicę w kwocie zł .......................... składają się następujące pozycje, nieujęte zgodnie z bieżącą ewidencją księgową:

..................................................................................

..................................................................................

W ostatecznym rozliczeniu stwierdzono nadwyżkę/niedobór* w kwocie .............................. zł

(słownie .................................................................................................................................. zł).

1. Papiery i znaki wartościowe

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(wyszczególnić według ilości przechowywanych w kasie papierów i znaków wartościowych i stwierdzić zgodność albo wykazać różnice między stanem faktycznym a ewidencją analityczną)

2. Depozyty

(wyszczególnić rodzaj depozytów według ilości i ich właścicieli oraz stwierdzić zgodność albo wykazać różnicę między stanem faktycznym a prowadzoną w kasie ewidencją depozytów)

3. Dokumentacja kasowa

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(wyszczególnić przyjmowane przez kasjera druki specjalnego przeznaczenia, takie jak: raport kasowy itp. Przy każdej pozycji należy podać numer kolejny i datę ostatniego zapisu)

4. Ustalenia końcowe

Przejmujący kasę, Pani/Pan ................................, oświadczył/a że znane jej/mu są przepisy instrukcji kasowej obowiązujące w Delegaturze CBA w ..................... i złożył/a oświadczenie pisemne o przyjęciu odpowiedzialności materialnej.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

1. Podpis osoby zdającej kasę:

imię i nazwisko ........................................................ podpis ...............................................

2. Podpis osoby przejmującej kasę:

imię i nazwisko ........................................................ podpis ...............................................

3. Podpis dyrektora delegatury CBA lub osoby przez niego upoważnionej:

imię i nazwisko ........................................................ podpis ...............................................

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  3

Protokół kontroli kasy

Komisja w składzie:

przewodniczący - .........................................................................................................................

członek - .......................................................................................................................................

członek - .......................................................................................................................................

w obecności kasjera - ...................................................................................................................

w dniu ............................. dokonała kontroli w kasie delegatury CBA w ...................................

1. Stan gotówki w kasie: ...........................................................................................................

2. Saldo kasowe na dzień: .................................................. wartość: .......................................

3. Nadwyżka/Niedobór .............................................................................................................

4. Ostatni numer raportu kasowego: .........................................................................................

5. Ostatni numer dowodu KP/KW: ...........................................................................................

6. Wyjaśnienia przyczyn powstania różnicy: ............................................................................

Protokół sporządzono w egzemplarzu pojedynczym i pozostawiono w dokumentacji kasy delegatury CBA w ........................................................................

Podpisy członków komisji:

1. ........................................................................

2. ........................................................................

3. ........................................................................

Podpis kasjera:

.............................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Zasady Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego

grafika

Załącznik Nr  1

PLAN FINANSOWY Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego na ................... rok

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Zasady Gospodarowania Środkami Pochodzącymi z Unii Europejskiej i Środkami Pochodzącymi z Innych Źródeł Zagranicznych Niepodlegających Zwrotowi

ZAŁĄCZNIK Nr  7  8  

Instrukcja planowania finansowego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Rozdział  1.

Zasady planowania finansowego w CBA

§  1. 
1. 
Planowanie finansowe w CBA na kolejny rok budżetowy odbywa się w oparciu o:
a)
przepisy prawa dotyczące sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej,
b)
wytyczne Ministra Finansów,
c)
wytyczne dyrektora Biura Finansów CBA,
- z zachowaniem wynikających z nich terminów.
2. 
W procesie planowania uwzględnia się dane przekazywane przez kierowników jednostek organizacyjnych CBA, priorytety wyznaczone przez kierownictwo CBA oraz zasady kontroli zarządczej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
§  2. 
Jednostki organizacyjne CBA:
1)
przekazują dane do opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w postaci zadań do realizacji na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata, zgodnie z wytycznymi i w terminie wyznaczonym przez dyrektora Biura Finansów CBA;
2)
wypełniają wskazane przez dyrektora Biura Finansów CBA załączniki do projektu ustawy budżetowej, o których mowa w przepisach dotyczących sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej;
3)
określają klasyfikację budżetową wydatków w zakresie realizowanych zadań;
4)
na wniosek dyrektora Biura Finansów CBA weryfikują dane do planu finansowego CBA.
§  3. 
1. 
Planowanie finansowe w CBA inicjuje Biuro Finansów CBA.
2. 
Biuro Finansów CBA występuje do jednostek organizacyjnych CBA o opracowanie oraz przekazanie materiałów do projektu ustawy budżetowej.
3. 
Zatwierdzone przez kierowników jednostek organizacyjnych CBA materiały do projektu ustawy budżetowej są przekazywane w wyznaczonym terminie do Biura Finansów CBA.
4. 
Biuro Finansów CBA weryfikuje otrzymane materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych Ministra Finansów oraz dostosowuje do otrzymanego na kolejny rok budżetowy limitu wydatków.
5. 
W planie finansowym CBA w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na:
1)
wynagrodzenia;
2)
zaciągnięte zobowiązania;
3)
utrzymanie ciągłości funkcjonowania CBA;
4)
inne obligatoryjne wydatki wynikające z przepisów prawa.
6. 
W zakresie zadań nie ujętych w kategoriach wymienionych w ust. 5, podziału pozostałej wstępnej kwoty limitu wydatków dokonuje dyrektor Biura Finansów CBA w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych CBA, zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez kierownictwo CBA.
7. 
Biuro Finansów opracowuje projekt planu finansowego CBA, a następnie plan finansowy CBA na podstawie planu zadań do realizacji w danym roku budżetowym, zgodnie z limitem wydatków przyznanym CBA określonym w ustawie budżetowej.
8. 
Projekt planu finansowego CBA stanowi podstawę do realizacji wydatków do momentu zatwierdzenia planu finansowego.
§  4. 
1. 
Proces planowania finansowego w CBA koordynuje i nadzoruje dyrektor Biura Finansów CBA.
2. 
Za przygotowanie i przekazanie materiałów do projektu ustawy budżetowej, projektu planu finansowego CBA, planu finansowego CBA oraz planu zadań do realizacji w danym roku budżetowym odpowiada Wydział Budżetu i Wydatków Osobowych (WBiWO) Biura Finansów CBA.
3. 
Materiały do projektu ustawy budżetowej, projekt planu finansowego CBA, plan finansowy CBA, plan zadań do realizacji na dany rok budżetowy zatwierdza Szef CBA, po uprzednim parafowaniu przez dyrektora Biura Finansów CBA i naczelnika WBiWO Biura Finansów CBA.

Rozdział  2.

Zasady realizacji planu finansowego CBA

§  5. 
1. 
Biuro Finansów CBA opracowuje harmonogram planowanych wydatków na podstawie danych dotyczących wydatków poniesionych w latach poprzednich, zaciągniętych zobowiązań oraz na podstawie innych, przekazanych przez jednostki organizacyjne CBA informacji, dotyczących płatności planowanych w danym roku.
2. 
Zapotrzebowania miesięczne na środki finansowe i prognozy kwartalne sporządzane są na podstawie zaciągniętych zobowiązań oraz innych posiadanych informacji dotyczących planowanych płatności.
3. 
Wydatki w CBA są dokonywane na podstawie zatwierdzonego przez Szefa CBA planu zadań do realizacji na dany rok budżetowy oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, a także przepisami regulującymi obieg i kontrolę dokumentów finansowo - księgowych w CBA.
4. 
Za prawidłową realizację zadań przydzielonych jednostkom organizacyjnym CBA odpowiadają kierownicy tych jednostek.

Rozdział  3.

Analiza i kontrola planu finansowego CBA

§  6. 
1. 
Biuro Finansów CBA sporządza kwartalnie pisemne zestawienie dotyczące wysokości zaangażowanych środków, wykonania oraz wolnych środków budżetowych, które przedkłada Szefowi CBA.
2. 
W celu sporządzenia zestawienia, o którym mowa w ust. 1, Biuro Finansów CBA występuje do jednostek organizacyjnych CBA o przedłożenie informacji obejmującej omówienie realizacji zadań i wykorzystanie przekazanych środków.
3. 
Dyrektor Biura Finansów CBA nie rzadziej niż raz na kwartał organizuje odprawę budżetową i przedstawia kierownictwu CBA oraz kierownikom jednostek organizacyjnych CBA informacje dotyczące realizacji budżetu.
4. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych CBA kontrolują wykonanie zadań jednostek organizacyjnych CBA.

Rozdział  4.

Zmiana planu finansowego CBA

§  7. 
1. 
Zmiany planu finansowego CBA mogą nastąpić na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej CBA składany do dyrektora Biura Finansów CBA. W przypadku gdy zmiana dotyczy wydatków majątkowych, wymagana jest zgoda Szefa CBA.
2. 
Wniosek o dokonanie zmiany w planie finansowym CBA powinien określać zadanie oraz rodzaj wydatku, który ulega przesunięciu, a także uzasadnienie dokonania tych zmian. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 1.
3. 
Zmiana w planie finansowym CBA może być dokonana przez Szefa CBA na zasadach i zakresie określonym w przepisach dotyczących finansów publicznych.
4. 
W przypadku konieczności uzyskania zgody Ministra Finansów na dokonanie zmian w planie finansowym CBA, WBiWO Biura Finansów CBA przygotowuje wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia wydatków.

Załącznik Nr  1

..................................................

  (miejscowość, data)

ZATWIERDZAM*

......................................................................

(data, pieczęć i podpis Szefa CBA)

WNIOSEK O ZMIANĘ PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH CBA
...................................................................................................

(jednostka organizacyjna CBA)

Paragraf/

zadanie

Nazwa zadaniaŹródło finansowaniaPlanZwiększeniaZmniejszeniaPlan po zmianach
Razem0,000,000,000,00

Uzasadnienie:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Wniosek sporządził:

......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail WSTD)

......................................................................................................................................................

(data, pieczęć i podpis sporządzającego)

......................................................................................................................................................

(data, pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej CBA)

Potwierdzenie możliwości dokonania zmian w planie finansowym CBA:

......................................................................................................................................................

(data, pieczęć i podpis naczelnika Wydziału Budżetu i Wydatków Osobowych Biura Finansów CBA)

.......................................................................................................................................................

(data, pieczęć i podpis dyrektora Biura Finansów CBA)

* zatwierdzenie przez Szefa CBA zmiany planu finansowego dotyczy wydatków majątkowych

1 § 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 4/21 z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz.Urz.CBA.2021.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2021 r.
2 § 8 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 5/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.CBA.2021.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
3 § 15 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 5/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.CBA.2021.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
4 § 19 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 4/21 z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz.Urz.CBA.2021.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2021 r.
5 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 15/21 z dnia 9 lipca 2021 r. (Dz.Urz.CBA.2021.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 czerwca 2021 r.
6 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 4/21 z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz.Urz.CBA.2021.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2021 r.
7 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 4/21 z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz.Urz.CBA.2021.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2021 r.
8 Załącznik nr 7 dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 4/21 z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz.Urz.CBA.2021.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2021 r.