Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2020 r. - OpenLEX

Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2020 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.83

Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 2020 r.

DECYZJA Nr 67/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2020 r.

Na podstawie art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) i § 1 pkt 7 lit. b oraz § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 9 ust. 1 pkt 4 i § 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 565 oraz z 2011 r. poz. 258), ustala się, co następuje:
§  1. 
W okresie od dnia 27 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r. organizuje się wypoczynek w formie kolonii i obozów z pełnym pokryciem jego kosztów, dla dzieci żołnierzy zawodowych w wieku od 7 do 17 lat, pozostających na ich utrzymaniu, zwany dalej "wypoczynkiem".
§  2. 
Wysokość i zasady ustalania dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego, uprawniającego do wypoczynku, ustala się w oparciu o postanowienia § 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych, zwanego dalej "rozporządzeniem".
§  3. 
Wypoczynek, zgodnie z § 4 i § 15 Umowy o świadczenie usług z dnia 18 listopada 2010 r. zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej i Wojskową Agencją Mieszkaniową 1  , organizuje się na bazie ośrodków wypoczynkowych w Solinie, Waplewie oraz Rogowie, zwanych dalej "ośrodkami".
§  4. 
Kolonie i obozy planowane do zorganizowania w sezonie letnim 2020 r. w ramach wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych z pełnym pokryciem jego kosztów określa załącznik do decyzji.
§  5. 
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Dyrektor Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych - spowodują wyznaczenie osób odpowiedzialnych za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych z podległych i zaopatrywanych jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, mając na uwadze postanowienia § 14 ust. 4 rozporządzenia.
§  6. 
Do zadań osób odpowiedzialnych za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych należą w szczególności: bezpośrednie kontakty z ośrodkami w zakresie ustalania liczby chętnych i dokonywania rezerwacji na wypoczynek, koordynacja kierowania dzieci na wypoczynek oraz monitorowanie jego przebiegu.
§  7. 
Osoby, o których mowa w § 5, na zasadach współdziałania, spowodują zapewnienie dowozu dzieci żołnierzy zawodowych z podległych i zaopatrywanych jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej do uzgodnionych z ośrodkami miejsc - punktów zbiórek, z których dzieci zostaną odebrane przez przedstawicieli ośrodków i do których zostaną odwiezione po zakończeniu wypoczynku.
§  8. 
Transport na kolonie i obozy z uzgodnionych punktów zbiórek, o których mowa w § 7, zapewniają ośrodki. Terminy i miejsca odbioru oraz odwiezienia dzieci po zakończeniu wypoczynku, zostaną uzgodnione między ośrodkami i osobami odpowiedzialnymi za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych.
§  9. 
Koszt wypoczynku jednego dziecka, obejmujący cenę pobytu i faktyczny koszt transportu poniesiony przez ośrodek, nie może przekraczać 1550 zł - w odniesieniu do kolonii sportowo-rekreacyjnych oraz 1700 zł - w odniesieniu do obozów specjalistycznych, z poszerzonym programem pobytu.
§  10. 
Po zakończeniu wypoczynku ośrodki wystawiają rachunki (faktury VAT) z wyszczególnieniem ceny pobytu i faktycznego kosztu transportu, obciążające jednostkę wojskową, w której żołnierz zawodowy pozostaje na zaopatrzeniu w dniu złożenia wniosku o wypoczynek dziecka, stosownie do postanowień § 14 ust. 4 rozporządzenia.
§  11. 
Pełne pokrycie kosztów wypoczynku, z zachowaniem przepisów § 9 i § 10, podlega sfinansowaniu ze środków budżetowych resortu obrony narodowej, w ramach posiadanego planu finansowego zawartego w decyzji budżetowej na rok 2020 Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26, 64 i 76).
§  12. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KOLONIE I OBOZY

PLANOWANE DO ZORGANIZOWANIA W SEZONIE LETNIM 2020 r. W RAMACH WYPOCZYNKU DZIECI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Z PEŁNYM POKRYCIEM JEGO KOSZTÓW
OŚRODEK

WYPOCZYNKOWY

KOLONIEOBOZY
ProgramWiekTerminy turnusówKosztProgramWiekTerminy turnusówKoszt
SOLINASport i rekreacja7-15 lat16.08-30.081550 złObóz pływacki10-17 lat*16.08-30.081700 zł
WAPLEWOSport i rekreacja7-15 lat05.07-19.07

19.07-02.08

1550 złObóz żeglarski8-17 lat*28.06-12.07

12.07-26.07

1700 zł
ROGOWOSport i rekreacja7-13 lat04.07-18.071550 złObóz językowo-sportowy14-17 lat*04.07-18.071700 zł

* dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia na dzień zakończenia obozu

Transport autokarowy w obie strony z/do Warszawy zapewnia organizator kolonii/obozu.

Istnieje możliwość dołączania grup dzieci na trasie przejazdu autokaru, po wcześniejszym uzgodnieniu przez jednostki i komórki organizacyjne resortu obrony narodowej z organizatorem.

1 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa z dniem 1 października 2015 r. po przejęciu Agencji Mienia Wojskowego otrzymała nazwę "Agencja Mienia Wojskowego" - art. 120 i 121 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 231 i 284).