Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2019.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się do stosowania w Ministerstwie Infrastruktury:
1) zasady organizacji rachunkowości, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) zakładowy plan kont, określony w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3) opis informatycznego systemu komputerowego Quorum, określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 45).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZASADY ORGANIZACJI RACHUNKOWOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKŁADOWY PLAN KONT

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS INFORMATYCZNEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO "QUORUM"

1 Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - łączność oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).