Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2018.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 23 października 2018 r.
w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury nadzoru nad instytutami badawczymi

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Ministerstwie Infrastruktury wprowadza się zasady organizacji i funkcjonowania nadzoru nad instytutami badawczymi, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 49 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzoru nad instytutami badawczymi (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 82).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY NADZORU NAD INSTYTUTAMI BADAWCZYMI

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Zasady organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury nadzoru nad instytutami badawczymi, zwane dalej "Zasadami", określają podział czynności między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie nadzoru sprawowanego przez Ministra, zgodnie z ustawą o instytutach badawczych, w tym zadań związanych z koordynacją działań nadzorczych.
§  2.  Użyte w Zasadach określenia oznaczają:
1) Minister - Ministra Infrastruktury;
2) Ministerstwo - urząd obsługujący Ministra;
3) właściwy członek kierownictwa Ministerstwa - członka kierownictwa Ministerstwa, który w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad instytutem, zgodnie z zarządzeniem nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 19);
4) instytut - instytut badawczy, o którym mowa w art. 1 ustawy o instytutach badawczych, nadzorowany przez Ministra;
5) komórka właściwa - komórkę organizacyjną Ministerstwa, która zgodnie z regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Infrastruktury stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 28), prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad instytutem;
6) ustawa o instytutach badawczych - ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669);
7) ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym - ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669 i 1735);
8) rozporządzenie Rady Ministrów - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz. U. poz. 1512).
§  3. 
1.  W procesie nadzoru nad zgodnością działań instytutu z przepisami prawa i statutem oraz realizacją przez instytut jego podstawowych zadań uczestniczą:
1) komórki właściwe, w tym w zakresie prowadzenia spraw dotyczących nadzoru nad czynnościami prawnymi instytutu, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
2) Departament Budżetu - w zakresie wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych instytutów, prowadzenia spraw dotyczących zatwierdzania sprawozdań finansowych instytutów oraz opiniowania wniosków o nagrody roczne;
3) Biuro Dyrektora Generalnego - w zakresie powoływania i odwoływania dyrektora instytutu, zastępców dyrektora instytutu, wyznaczania innych osób do pełnienia obowiązków dyrektora instytutu, powołania osób spoza instytutu w skład rady naukowej instytutu oraz w zakresie czynności, o których mowa w § 8 i 9;
4) Departament Kontroli - w zakresie prowadzenia kontroli, o której mowa w art. 35 ust. 2 oraz w art. 36 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych.
2.  Departament Kontroli koordynuje sprawy związane z nadzorem Ministra nad instytutami.

Rozdział  2

Zatwierdzanie statutu instytutu

§  4. 
1.  Statut instytutu, uchwalony przez radę naukową, jest przekazywany komórce właściwej.
2.  Komórka właściwa, po dokonaniu analizy i uzgodnieniu stanowiska do statutu z Departamentem Prawnym, Biurem Dyrektora Generalnego i Departamentem Kontroli, przygotowuje projekt zarządzenia Ministra w sprawie zatwierdzenia statutu.
3.  W przypadku zgłoszenia uwag do statutu komórka właściwa przygotowuje projekt zarządzenia Ministra w sprawie odmowy zatwierdzenia statutu.
4.  Do zatwierdzania zmian statutu ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
5.  Do nadawania pierwszego statutu nowo utworzonemu instytutowi oraz instytutowi powstałemu w wyniku połączenia lub podziału, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
6.  Zatwierdzony statut instytutu komórka właściwa przekazuje Departamentowi Prawnemu do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra.

Rozdział  3

Powołanie i odwołanie organów instytutu oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem

§  5. 
1.  Akt powołania dyrektora instytutu oraz zastępców dyrektora instytutu z określeniem wysokości wynagrodzenia przygotowuje i przedkłada Ministrowi Biuro Dyrektora Generalnego.
2.  W przypadku zastępcy dyrektora instytutu do spraw naukowych akt powołania sporządza się po uzyskaniu przez Biuro Dyrektora Generalnego opinii rady naukowej instytutu dotyczącej kandydata na to stanowisko.
3.  Kopie aktów, o których mowa w ust. 1 i 2, Biuro Dyrektora Generalnego przekazuje komórce właściwej, Departamentowi Budżetu oraz Departamentowi Kontroli.
§  6. 
1.  Biuro Dyrektora Generalnego przygotowuje i przedkłada Ministrowi akt wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytutu, w przypadkach o których mowa w art. 6 ust. 5 i art. 26 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych.
2.  Biuro Dyrektora Generalnego przygotowuje akt odwołania dyrektora instytutu i zastępcy dyrektora instytutu i przedkłada do podpisu Ministra.
3.  Kopie aktów, o których mowa w ust. 1 i 2, Biuro Dyrektora Generalnego przekazuje komórce właściwej, Departamentowi Budżetu oraz Departamentowi Kontroli.
§  7. 
1.  Komórka właściwa, po uzyskaniu akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa, przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego propozycje kandydatów do powołania w skład rady naukowej instytutu, o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych.
2.  Biuro Dyrektora Generalnego przygotowuje akt powołania na członka rady naukowej instytutu kandydatów, o których mowa w ust. 1, i przedkłada do podpisu Ministra.
3.  Biuro Dyrektora Generalnego przygotowuje akt odwołania członków rady naukowej powołanych przez Ministra i przedkłada do podpisu Ministra.
§  8. 
1.  Biuro Dyrektora Generalnego prowadzi sprawy w zakresie ustawowego upoważnienia Ministra wobec dyrektora instytutu dotyczące:
1) przyznawania świadczeń dodatkowych;
2) przyznawania nagrody rocznej;
3) zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej (umowa o zakazie konkurencji);
4) zgody na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy i prowadzenie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zakazu, o którym mowa w pkt 3;
5) mianowania na stanowisko profesora;
6) stwierdzenia wygaśnięcia powołania, w przypadku podjęcia czynności określonych w pkt 4 bez zgody Ministra.
2.  Biuro Dyrektora Generalnego prowadzi sprawy w zakresie ustawowego upoważnienia Ministra wobec zastępcy dyrektora instytutu dotyczące:
1) przyznawania świadczeń dodatkowych;
2) przyznawania nagrody rocznej;
3) zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej (umowa o zakazie konkurencji).
3.  Kopię decyzji stwierdzającej wygaśnięcie powołania, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, Biuro Dyrektora Generalnego przekazuje komórce właściwej, Departamentowi Budżetu oraz Departamentowi Kontroli.
§  9. 
1.  Nagrodę roczną dyrektorowi instytutu lub zastępcy dyrektora instytutu Minister może przyznać z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony przez właściwy organ:
1) radę naukową instytutu - w przypadku dyrektora instytutu;
2) dyrektora instytutu lub radę naukową instytutu - w przypadku zastępcy dyrektora instytutu.
2.  Decyzja Ministra w sprawie nagrody rocznej jest poprzedzona:
1) sprawdzeniem przez Biuro Dyrektora Generalnego warunków określonych w art. 10 ust. 1b ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252);
2) dokonaniem przez komórkę właściwą oceny spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 2256);
3) dokonaniem przez Departament Budżetu oceny spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2;
4) przedstawieniem przez właściwego członka kierownictwa Ministerstwa propozycji wysokości nagrody rocznej dla uprawnionego.
3.  Pismo informujące o wysokości przyznanej nagrody rocznej albo o nieprzyznaniu przez Ministra nagrody rocznej, Biuro Dyrektora Generalnego przesyła osobie uprawnionej oraz właściwemu organowi, o którym mowa w ust. 1, a jego kopię Departamentowi Kontroli.

Rozdział  4

Wybór podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych instytutów, zatwierdzanie sprawozdań finansowych instytutów, podziału zysku oraz opiniowanie wniosków o finasowanie kosztów restrukturyzacji

§  10. 
1.  Departament Budżetu dokonuje oceny przesłanych przez dyrektora instytutu ofert otrzymanych w wyniku postępowania ofertowego na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych instytutów pod względem:
1) zaoferowanej ceny;
2) terminu zakończenia badania;
3) dodatkowych czynności oferowanych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego w zaoferowanej cenie.
2.  O dokonanym wyborze biegłego rewidenta przez Ministra, Departament Budżetu powiadamia pisemnie dyrektora instytutu, który na tej podstawie zawiera z wybranym biegłym rewidentem umowę na badanie sprawozdania finansowego, w terminie umożliwiającym udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.
§  11. 
1.  Departament Budżetu, po otrzymaniu rocznego sprawozdania finansowego instytutu do zatwierdzenia przez Ministra, dokonuje:
1) weryfikacji formalnej obejmującej:
a) kompletność dostarczonych dokumentów,
b) prawidłowość złożenia podpisów pod dokumentami rocznego sprawozdania finansowego,
c) poprawność rachunkową sporządzonych dokumentów;
2) weryfikacji merytorycznej obejmującej:
a) ocenę zgodności wykazanych w sprawozdaniu pozycji z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629),
b) ocenę prawidłowości prezentacji danych wykazanych w bilansie z danymi zawartymi w rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacji dodatkowej.
2.  W przypadku stwierdzenia, w trakcie weryfikacji, o której mowa w ust. 1, oczywistych błędów lub omyłek, Departament Budżetu zwraca roczne sprawozdanie finansowe instytutowi w celu wprowadzenia stosownych poprawek.
3.  Po przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w ust. 1, Departament Budżetu dokonuje analizy:
1) przesłanego sprawozdania, w szczególności oceny:
a) sytuacji majątkowo-finansowej jednostki,
b) stanu zobowiązań i należności,
c) dynamiki zmian sytuacji finansowej pod kątem możliwości kontynuowania działalności;
2) sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego przez biegłego rewidenta;
3) propozycji podziału zysku lub pokrycia straty.
4.  Departament Budżetu występuje do komórki właściwej o przedstawienie opinii do rocznego sprawozdania finansowego instytutu oraz do propozycji podziału zysku lub pokrycia straty.
§  12. 
1.  Departament Budżetu po pozytywnym wyniku weryfikacji i analizy przedłożonego rocznego sprawozdania finansowego instytutu, rekomenduje Ministrowi zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z propozycją podziału zysku lub pokrycia straty, lub po uzgodnieniu z właściwym członkiem kierownictwa Ministerstwa, proponuje zatwierdzenie innego podziału zysku.
2.  Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego instytutu następuje w formie decyzji, której projekt przygotowuje Departament Budżetu.
§  13. 
1.  Oryginał decyzji Ministra zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe Departament Budżetu przekazuje dyrektorowi instytutu, a kopie decyzji przekazuje komórce właściwej oraz Departamentowi Kontroli.
2.  Podpisane przez Ministra pismo określające inny niż proponowany przez dyrektora instytutu i zaopiniowany przez radę naukową instytutu podział zysku, Departament Budżetu przekazuje dyrektorowi instytutu, radzie naukowej instytutu, komórce właściwej oraz Departamentowi Kontroli.
§  14.  Biuro Ministra, udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury, przekazane przez dyrektora instytutu roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego.

Rozdział  5

Nadzór nad zgodnością działań instytutu z przepisami prawa i statutem, realizacją przez instytut podstawowych zadań oraz prawidłowością wydatkowania środków publicznych

§  15. 
1.  W przypadku zgłoszenia przez instytut zamiaru dokonania czynności prawnej, o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, komórka właściwa dokonuje analizy wniosku i rekomenduje Ministrowi udzielenie zgody lub odmowę udzielenia zgody na dokonanie tej czynności, przedkładając jednocześnie projekt stosownego stanowiska do podpisu.
2.  W przypadku zgłoszenia przez instytut zamiaru utworzenia spółki kapitałowej, o której mowa w art. 17 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych, objęcia lub nabycia akcji i udziałów w takich spółkach, komórka właściwa dokonuje analizy i po uzyskaniu opinii Departamentu Budżetu, rekomenduje Ministrowi udzielenie zgody albo odmowę udzielenia zgody na dokonanie tej czynności, przedkładając jednocześnie projekt stosownego stanowiska do podpisu.
3.  W przypadku zgłoszenia przez instytut zamiaru utworzenia spółki kapitałowej, o której mowa w ust. 2, w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nią, a także obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w takich spółkach, komórka właściwa przygotowuje projekt stosownego stanowiska Ministra, a następnie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, celem zasięgnięcia opinii, o której mowa w art. 17 ust. 5a ustawy o instytutach badawczych.
4.  Komórka właściwa rekomenduje Ministrowi udzielenie instytutowi zgody lub odmowę udzielenia zgody, o której mowa w art. 17 ust. 7 ustawy o instytutach badawczych, na wykonywanie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 2.
5.  Kopie zgłoszeń instytutu, o których mowa w ust. 1-3 wraz z kopiami stanowiska Ministra dotyczącymi zgody lub odmowy udzielenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1-3, komórka właściwa przekazuje Departamentowi Kontroli.
§  16.  W przypadku zlecenia instytutowi przez Ministra zadań, o których mowa w art. 37 ustawy o instytutach badawczych, komórka właściwa w uzgodnieniu z komórką Ministerstwa odpowiadającą za realizację spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością i bezpieczeństwem państwa przygotowuje projekt stosownej decyzji Ministra.
§  17.  Czynności związane z przygotowaniem projektu decyzji administracyjnej uchylającej w całości lub w części uchwałę rady naukowej instytutu, o której mowa w art. 35a ust. 2 ustawy o instytutach badawczych, wykonują:
1) komórka właściwa - w odniesieniu do uchwał w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5-8, 17-19 ustawy o instytutach badawczych;
2) Departament Budżetu - w odniesieniu do uchwał w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 9-11 ustawy o instytutach badawczych.
§  18. 
1.  Komórki właściwe w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, występują do instytutów o przedstawienie informacji dotyczących działalności instytutu, w szczególności:
1) planów działalności instytutu na rok następny, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych;
2) informacji dotyczących realizacji planu działalności w roku poprzednim, w tym w szczególności: zrealizowanych badaniach lub zadaniach naukowych i pracach rozwojowych, upowszechnianiu i popularyzowaniu wyników działalności instytutu, udziale w realizacji programów badawczych;
3) kopii decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o wysokości przyznanych subwencji i dotacji;
4) kopii oceny, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych;
5) półrocznych sprawozdań finansowych;
6) kwartalnych sprawozdań finansowych, gdy instytut w rocznym lub półrocznym sprawozdaniu finansowym wykazał ujemny wynik finansowy;
7) informacji dotyczących działalności instytutu na koniec I półrocza i na koniec roku, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Zasad.
2.  Na podstawie analizy informacji, o których mowa w ust. 1 oraz uchwał rady naukowej instytutu, przekazanych zgodnie z art. 35a ustawy o instytutach badawczych, komórka właściwa przedkłada właściwemu członkowi kierownictwa Ministerstwa informację na temat oceny bieżącej działalności instytutu, w terminach: do dnia 15 sierpnia za I półrocze, do dnia 31 marca za II półrocze, a w przypadku sprawozdań kwartalnych składanych przez instytut - w terminie 45 dni następujących po kwartale. Komórka właściwa przekazuje kopię informacji Departamentowi Kontroli.
§  19. 
1.  Departament Kontroli przekazuje komórce właściwej:
1) kopię wyników kontroli przeprowadzonej w instytucie wraz z kopią informacji dyrektora instytutu o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
2) kopię dokumentu organu kontroli zewnętrznej zawierającego wyniki kontroli instytutu

- w celu monitorowania wdrażania przez instytut zaleceń pokontrolnych.

2.  Komórka właściwa przekazuje Departamentowi Kontroli informacje o stopniu zrealizowania zaleceń pokontrolnych, o których mowa w ust. 1, w terminie sporządzania opinii do rocznego sprawozdania finansowego.
§  20. 
1.  Departament Kontroli:
1) gromadzi i przetwarza informacje o działalności instytutów;
2) opracowuje zbiorcze informacje na potrzeby kierownictwa Ministerstwa dotyczące działalności instytutów;
3) może występować do instytutów, w porozumieniu z komórkami właściwymi, w celu uzyskania informacji i dokumentów w zakresie wynikającym z art. 35 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych;
4) współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wymiany informacji w sprawie finansowania instytutów oraz oceny jakości pracy instytutów nadzorowanych przez Ministra.
2.  Na podstawie dokumentów i informacji otrzymywanych z komórek właściwych, Biura Dyrektora Generalnego, Departamentu Budżetu, wyników kontroli oraz analizy skarg i wniosków dotyczących działalności instytutów, Departament Kontroli sporządza co roku, w terminie do dnia 30 września, zbiorczą analizę za rok poprzedni, dotyczącą działalności nadzorowanych przez Ministra instytutów.
3.  Wyniki analizy, o której mowa w ust. 2, są przekazywane kierownictwu Ministerstwa oraz udostępniane przez Departament Kontroli na wewnętrznym portalu internetowym.

Rozdział  6

Tworzenie, łączenie, podział, reorganizacja, przekształcanie lub likwidacja instytutów

§  21.  Postępowanie przygotowawcze w zakresie utworzenia, połączenia, podziału, reorganizacji lub przekształcenia prowadzi komórka właściwa, która w szczególności:
1) proponuje skład zespołów roboczych, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 4 ustawy o instytutach badawczych oraz przygotowuje projekt odpowiednego zarządzenia Ministra w sprawie powołania zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego;
2) zapewnia obsługę prac zespołów roboczych, o których mowa w pkt 1;
3) proponuje skład komisji, o których mowa w § 12, 20 i 26 rozporządzenia Rady Ministrów, wyznacza ich przewodniczących oraz przygotowuje projekt odpowiedniego zarządzenia Ministra w sprawie powołania komisji;
4) po otrzymaniu z instytutu spisów z natury oraz sprawozdania finansowego łączonych lub dzielonych instytutów, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów, przekazuje je do Departamentu Budżetu; do zatwierdzenia sprawozdania finansowego przepisy § 12 stosuje się odpowiednio;
5) w przypadku podziału instytutu, stosownie do § 14 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów, przygotowuje wniosek o wykreślenie instytutu z Krajowego Rejestru Sądowego;
6) przedkłada Ministrowi opinię odpowiedniego zespołu roboczego, o którym mowa w pkt 1, lub odpowiedniej komisji, o której mowa w pkt 3.
§  22.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 4 lub art. 7 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, komórka właściwa przygotowuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów, odpowiednio w sprawie: utworzenia, połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji instytutu i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w celu zasięgnięcia opinii, o której mowa w art. 5 ust. 1 lub art. 7 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych, a następnie przekazuje Radzie Ministrów.
§  23.  W przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego komórka właściwa, w szczególności:
1) proponuje skład komisji, o której mowa w § 31 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów, i wyznacza jej przewodniczącego oraz przygotowuje projekt zarządzenia Ministra w sprawie powołania komisji w celu szczegółowego ustalenia warunków likwidacji instytutu,
2) przedkłada Ministrowi opinię komisji, o której mowa w pkt 1;
3) przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego wniosek o odwołanie dyrektora instytutu z dniem otwarcia likwidacji instytutu;
4) w celu wyboru likwidatora:
a) ogłasza nabór kandydatów na likwidatora instytutu,
b) dokonuje oceny zgłoszonych ofert i wyboru kandydata na likwidatora,
c) przedkłada do akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa propozycję kandydata na likwidatora;
5) w uzgodnieniu z Biurem Dyrektora Generalnego przygotowuje projekt umowy z likwidatorem, o której mowa w § 35 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów;
6) po uzgodnieniu z Departamentem Budżetu przedkłada do akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa plan finansowy likwidacji, harmonogram likwidacji oraz sprawozdanie finansowe sporządzone przez likwidatora;
7) analizuje wnioski likwidatora i po uzgodnieniu z Departamentem Budżetu przedkłada Ministrowi projekty decyzji w sprawie zagospodarowania mienia;
8) przygotowuje projekt decyzji Ministra o uznaniu instytutu za zlikwidowany, po dokonaniu oceny dokumentacji z przebiegu likwidacji i uzyskaniu opinii Departamentu Budżetu;
9) analizuje i przedkłada właściwemu członkowi kierownictwa Ministerstwa wraz z własną opinią, sprawozdania likwidatora z przebiegu likwidacji;
10) przygotowuje i przedstawia Ministrowi do podpisu projekt decyzji w sprawie przekazania innemu instytutowi aparatury badawczej i księgozbiorów zakupionych ze środków publicznych oraz w sprawie posiadanych praw, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych;
11) w przypadku uzyskania informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości instytutu, w trakcie prowadzonego postępowania likwidacyjnego, przygotowuje projekt decyzji Ministra w sprawie zawieszenia postępowania likwidacyjnego, który po zaopiniowaniu przez Departament Prawny, przedstawia Ministrowi do podpisu;
12) po uzgodnieniu z Departamentem Budżetu, przedstawia Ministrowi propozycje wskazań co do dalszego działania likwidatora, w przypadku wystąpienia likwidatora na podstawie § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z wnioskiem o takie wskazania.
§  24. 
1.  Komórka właściwa, na polecenie Ministra lub po otrzymaniu wniosku dyrektora instytutu zaopiniowanego przez radę naukową instytutu dotyczącego komercjalizacji instytutu, przeprowadza postępowanie przygotowawcze, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych. Przepisy § 21 stosuje się odpowiednio.
2.  Komórka właściwa, po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje projekt aktu komercjalizacji instytutu, który po zaopiniowaniu przez Departament Prawny, przekazuje właściwemu członkowi kierownictwa do akceptacji.
3.  Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa ust. 2, komórka właściwa przesyła akt komercjalizacji ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w celu uzgodnienia.
4.  Po uzgodnieniu, o którym mowa w ust. 3, komórka właściwa przekazuje akt komercjalizacji do podpisu Ministrowi.
§  25. 
1.  Komórka właściwa przygotowuje projekt wniosku Ministra w sprawie nadania instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego.
2.  Podpisany przez Ministra wniosek oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów komórka właściwa przekazuje do uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a następnie przekazuje Radzie Ministrów.

Załącznik

Informacja

o działalności Instytutu.......... na koniec l/1l półrocza........... roku *)

Wybrane dane [kwoty w tys. zł]
Lp.WyszczególnienieWykonanie
1.Subwencje/Dotacje
1.Środki finansowe na naukę w tym:
2.- przyznana subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
3.- przyznane dotacje podmiotowe i celowe
II.Przychody (wymienione w ustawie o instytutach badawczych)
4.Przychody z działalności podstawowej (art. 2 ust. 1)
5.Przychody z działalności prowadzonej w związku z działalnością podstawową (art. 2 ust. 2)
6.Przychody z działalności szkoleniowej (art. 2 ust. 3)
7.Przychody z innej działalności (art. 2 ust. 4), w tym:
8.- przychody z najmu powierzchni oraz wynajmu/dzierżawy terenu
III.Nakłady na działalność badawczo-rozwojową
9.Nakłady na działalność badawczo-rozwojową ogółem, w tym pochodzące z:
10.- środków własnych
11.- budżetu państwa
12.- środków zagranicznych
IV.Realizowane projekty badawczo-rozwojowe
13.Liczba złożonych wniosków o finansowanie projektów
14.Liczba realizowanych projektów krajowych finansowanych w ramach ogłaszanych konkursów
15.Liczba projektów w ramach europejskich i międzynarodowych programów
V.Zatrudnienie na koniec okresu sprawozdawczego [osoby]
16.Zatrudnienie ogółem
17.Pracownicy naukowi
18.Pracownicy z tytułem prof.
19.Pracownicy z tytułem dr hab.
20.Pracownicy z tytułem dr
VI.Patenty/Publikacje/Konferencje
21.Liczba uzyskanych patentów
22.Liczba publikacji w czasopismach naukowych (Web of science)
23.Liczba zorganizowanych konferencji/seminariów

*) zaznacz właściwy okres sprawozdawczy

Informacje na temat podjętych i zamierzonych działań mających na celu utrzymanie kondycji finansowej Instytutu

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz krótki opis działań mających na celu poprawę kondycji Instytutu

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Informacja o przeprowadzonych w Instytucie kontrolach (przedmiot kontroli i ich wyniki, skala błędów i nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli i ich wpływ na działalność Instytutu, działania podjęte przez Instytut w celu wyeliminowania błędów i nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Informacje na temat realizowanych projektów, finansowanych z budżetu państwa i/lub ze środków zagranicznych

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Informacje na temat otrzymanych przez Instytut nagród i wyróżnień Istotne zdarzenia wpływające na działalność Instytutu

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Uwaga:

Wszelkie odchylenia danych od ich planów mające wpływ na wyniki finansowe należy wyjaśnić.

1 Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - łączność oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).