Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.4.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 marca 2013 r.
w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach oraz ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

EM- 900-3/2013

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z upoważnieniem zawartym w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§  1. Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych:
1) tymczasowe warunki techniczne dla drewna iglastego kłodowanego, stanowiące załącznik nr 1;
2) zasady ewidencji przychodu i rozchodu drewna, stanowiące załącznik nr 2 (załącznika nie drukujemy*) - przyp. red.);
3) tymczasowe tablice miąższości kłód iglastych, stanowiące załącznik nr 3.
§  2. Z dniem 1 kwietnia 2013 r.:
1. 1 Traci moc Zarządzenie nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach oraz ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
2. 2 Traci moc Zarządzenie nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 czerwca 2012 r. (znak: EM-900-9/2012) w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna wyrabianego w kłodach oraz ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2013 roku.
______

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TYMCZASOWE WARUNKI TECHNICZNE

dla drewna iglastego kłodowanego (WK)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot warunków technicznych. Przedmiotem warunków są wymagania jakościowo-wymiarowe, zasady pomiaru, obliczania miąższości i cechowania surowca drzewnego wyrabianego w postaci kłód.

1.2. Zakres stosowania warunków technicznych. Warunki techniczne stosuje się przy pozyskaniu i obrocie surowcem drzewnym iglastym wyrabianym w postaci kłód, jego pomiarze, obliczaniu miąższości i cechowaniu.

1.3. Określenia:

Metr przestrzenny m3(p) - jednostka pomocnicza do obliczania miąższości drewna mierzonego w stosach.

Kłoda - część strzały o długości nominalnej od 2,7 m do 6,0 m i średnicy mierzonej wg pkt 2.2.3. w górnym końcu bez kory od 14 cm. W zakresie terminologii długości kłód nie stosuje się normy PN-93/D-02002. Kłody wyrabia się z odstopniowaniem co 10 cm, długość nominalną ustala się z nabywcą drewna. Standardowe długości kłód to: 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 m.

2. Pomiar

2.1. Postanowienia ogólne dotyczące przygotowania drewna do pomiaru

2.1.1. Okrzesywanie. Jakość okrzesywania dobra zgodnie z normą PN-D-95000:2002.

2.1.2. Przycięcie końców. Końce kłód powinny być przycięte prostopadle do ich podłużnej osi. Dopuszcza się odchylenie do 1/10 średnicy w miejscu przycięcia.

2.1.3. Przygotowanie do pomiaru

2.1.3.1. Kłody mierzone w sztukach pojedynczo i grupowo. Kłody należy ułożyć w stosy górnymi końcami w jednym kierunku. Stos układa się tak, aby czoła kłód były w jednej płaszczyźnie. Stos winien zawierać drewno jednego gatunku lub rodzaju i jednakowej długości. Przy kłodach mierzonych grupowo, przeznaczonych dla jednego odbiorcy, za zgodą stron dopuszcza się rozchód częściowy metodą statystyczną oddzielnie dla każdej umowy.

2.1.3.2. Kłody mierzone w stosach. W stosach mierzy się kłody klas jakości C i D o średnicy w górnym końcu bez kory (g.k.b.k.) do 22 cm włącznie i długości do 5,0 m. Stos układa się tak, aby czoła stosu były w jednej płaszczyźnie. Stos winien zawierać drewno jednego gatunku lub rodzaju, jednakowej długości, jednej klasy jakości, do których stosuje się jedną cenę i jeden zamiennik. Zaleca się układać stosy szersze niż 4 m. W przypadku reklamacji jakościowych surowca kłodowanego odebranego w stosach miąższość reklamowanego drewna oblicza się w sztukach pojedynczo.

2.2. Pomiar kłód w sztukach pojedynczo i grupowo

2.2.1. Elementy pomiaru. Elementami pomiaru kłód są długość l (długość nominalna bez nadmiaru dla celów kontrolnych) i średnica górna (dg) oraz liczba sztuk kłód o jednakowej średnicy górnej przy pomiarze drewna w sztukach grupowo.

2.2.2. Pomiar długości. Długość kłód mierzy się taśmą lub innym przyrządem pomiarowym, z dokładnością do 1 cm. Pomiar powinien być wykonany wzdłuż najkrótszej linii łączącej obydwa czoła. Obowiązuje nadmiar długości kłód nie mniejszy niż 5 cm i nie większy niż 10 cm. Za długość do obliczenia miąższości przyjmuje się długość nominalną.

2.2.3. Pomiar średnicy górnej (dg). Pomiar średnicy wykonuje się bez kory po najmniejszej średnicy, z dokładnością do 1 mm, a wynik pomiaru zaokrągla się do pełnych centymetrów w dół. Średnicę górną (dg) mierzy się przymiarem liniowym.

2.2.4. Klasy grubości. Klasy grubości kłód przyjmuje się według tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Średnica górnaKlasa grubości
14-22 cm1K
23-29 cm2K
≥ 30 cm3K

2.3. Pomiar kłód w stosach nieregularnych na gruncie

2.3.1. Elementami pomiaru są: długość l, szerokość s oraz wysokość h. Pomiar długości, szerokości i wysokości wykonuje się z dokładnością do 1 cm. Pomiary wykonuje się taśmą lub innym przyrządem pomiarowym. Za długość stosu / przyjmuje się nominalną długość kłód.

2.3.2. Szerokość stosu mierzy się wzdłuż krawędzi dolnej, po obu stronach stosu, przyjmując średnią arytmetyczną tych pomiarów.

2.3.3. Wysokość stosu, dla każdej ze stron, określa się jako średnią arytmetyczną przynajmniej czterech pomiarów. Miejsca pomiaru powinny być rozłożone równomiernie wzdłuż szerokości stosu i trwale oznaczone. Odległości między miejscami pomiaru wysokości nie mogą być większe niż 1 m w przypadku stosów o szerokości do 6 m oraz nie większe niż 2 m w przypadku stosów o szerokości powyżej 6 m. Przy szerokościach stosu większych niż 6 m wykonuje się pomiary wysokości z jednej strony na metrach parzystych, z drugiej strony na metrach nieparzystych. Pierwszą i ostatnią wysokością dla każdej ze stron stosu jest wysokość, która nie może być mniejsza niż suma średnic dwóch kłód. Pomiaru wysokości stosu dokonuje się od dolnej do górnej krawędzi stosu.

grafika

l - długość stosu (długość nominalna kłód),

h - wysokość stosu,

s - szerokość stosu (s1, s2,....sn - miejsca pomiaru wysokości stosu; dla szerokości do 6 metrów - odległości nie większe niż 1 metr oraz dla stosu o szerokości większej niż 6 m nie większe niż 2 metry.

3. Określanie miąższości. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Miąższość kłód określa się z dokładnością do drugiego znaku po przecinku.

3.1. Miąższość kłód mierzonych w sztukach pojedynczo i grupowo

3.1.1. Określanie miąższości na podstawie tablic. Miąższość kłód odczytuje się z tablic stanowiących załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 26, na podstawie średnicy górnej (dg) i długości l.

3.1.2. Obliczanie miąższości na podstawie wzoru. Miąższość kłody V oblicza się w metrach sześciennych na podstawie uproszczonego wzoru:

gdzie:

l - długość kłody w metrach,

dg - średnica górna bez kory w centymetrach,

z - zbieżystość na odcinku kłody od przekroju górnego do środkowego w cm/m.

Zbieżystość kłody (z) = 0,7 cm/m.

3.1.3. Określanie miąższości za pomocą urządzeń elektronicznych. Dopuszcza się, za zgodą stron, pomiar i obliczanie miąższości kłód za pomocą elektronicznych urządzeń pomiarowych u odbiorcy. W przypadku pomiaru średnicy w korze potrącenia na korę zostaną ustalone odrębnym trybem.

3.2. Określanie miąższości kłód mierzonych w stosach na gruncie. Dla każdej ze stron stosu (czoła) oblicza się pole jego powierzchni, której elementami są średnia arytmetyczna wysokości h oraz szerokość stosu s. Średnia arytmetyczna pól powierzchni obu czół pomnożona przez długość stosu l stanowi objętość stosu. Miąższość stosu kłód na gruncie oblicza się w metrach sześciennych, stosując do przeliczenia z objętości stosu na miąższość drewna [z m3(p) na m3] odpowiednie współczynniki zamienne. Współczynniki zamienne dla kłód iglastych mierzonych w stosach przyjmuje się według tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Kłody

Rodzaj drewna

Długość kłód (m)Współczynniki zamienne m(p) w korze na m3 bez kory
Sosna, Modrzew, Daglezja2,7-5,00,61
Świerk, Jodła2,7-5,00,66

4. Cechowanie

4.1. Cechowanie kłód mierzonych w sztukach pojedynczo. Na czole każdej kłody umieszcza się następujące znaki:

a) znak graficzny Lasów Państwowych,

b) płytkę w kolorze czerwonym zawierającą oznaczenie cyfrowe numeru sztuki oraz 6-cyfrowy numer jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

4.2. Cechowanie kłód mierzonych w sztukach grupowo. Stos cechuje się przez umieszczenie na czole jednej z kłód:

a) znaku graficznego Lasów Państwowych,

b) płytki w kolorze czerwonym zawierającej oznaczenie cyfrowe numeru stosu oraz 6-cyfrowy numer jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

Na czole każdej kłody zapisuje się lubryką wymiar (dg).

4.3. Cechowanie kłód mierzonych w stosach na gruncie. Na czole jednej z kłód umieszcza się:

a) znak graficzny Lasów Państwowych,

b) płytkę w kolorze czerwonym zawierającą oznaczenie cyfrowe numeru stosu oraz 6-cyfrowy numer jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

5. Wymagania

5.1. Jakość kłód. Każdą kłodę w całości należy zaliczyć do jednej z klas jakości według tabeli nr 3 dla drewna sosnowego, modrzewiowego i daglezjowego, a drewna świerkowego i jodłowego według tabeli nr 4. Klasy jakości A, B i D oznacza się poprzez naniesienie symbolu klasy jakości na czole górnego końca. Klasę jakości C pozostawia się bez oznaczenia.

Tabela nr 3. Warunki techniczne dla drewna so0snowego (So), modrzewiowego (Md) i daglezjowego (Dg) w kłodach

Cecha jakościowaWarunki techniczne dla kłód
ABCD1)
Długość standardowa (m)3,0; 4,0; 5,0 i 6,0
Minimalna średnica górna bez kory (cm)302314
Sęki otwarte (cm)niedopuszczalnedopuszczalne zdrowe do 3 cmdopuszczalne
Sęki zarośnięte (guzy)o wysokości do 1 cm nie bierze się pod uwagędopuszczalne
wyższe:
niedopuszczalnedopuszczalne na 1/2 obwodu
Krzywizna jednostronna1 cm/m1,5 cm/m2 cm/m4 cm/m dopuszczalna krzywizna dwustronna w rozmiarze 2 cm/m
Pęknięciaczołowo-boczne głębokie i przechodząceniedopuszczalnedopuszczalne
Chodniki owadzieniedopuszczalnedopuszczalne powierzchniowedopuszczalne
Zgniliznawewnętrznaniedopuszczalnadopuszczalna do 1/3 średnicy czoła
zewnętrznaniedopuszczalnadopuszczalna
Spała żywiczarskaniedopuszczalnadopuszczalna
Wielordzennośćniedopuszczalnadopuszczalna
Obecność ciał obcychniedopuszczalnadopuszczalne
Zabarwieniasiniznaniedopuszczalnadopuszczalna na przekrojach do 1/2 powierzchni bieludopuszczalna
brunatnicaniedopuszczalnadopuszczalna
Uszkodzenia maszynowego pozyskaniadopuszczalne powierzchniowe na pobocznicy do 2 cm głębokościdopuszczalne

1) Drewno klasy D to drewno nieodpowiadające warunkom klas: A, B i C, które jednak nadaje się do przerobu.

Wad niewymienionych w tabeli nie bierze się pod uwagę.

Tabela 4. Warunki techniczne dla drewna świerkowego (Św) i jodłowego (Jd) w kłodach

Cecha jakościowaWarunki techniczne dla kłód
ABCD1)
Długość standardowa (m)3,0; 4,0; 5,0 i 6,0
Minimalna średnica górna bez kory (cm)302314
Sęki otwarte (cm)dopuszczalne do 2 cmdopuszczalne
Krzywizna jednostronna1 cm/m2 cm/m5 cm/m
Pęknięciaczołowo-boczne głębokie i przechodząceniedopuszczalnedopuszczalne niegłębokiedopuszczalne
Zabitkiniedopuszczalnedopuszczalne
Chodniki owadzieniedopuszczalnedopuszczalne powierzchniowedopuszczalne
Zgniliznawewnętrznaniedopuszczalnadopuszczalna do 1/5 średnicy czoła
zewnętrznaniedopuszczalnadopuszczalna
Obecność ciał obcychniedopuszczalnadopuszczalna
Zabarwieniasiniznaniedopuszczalnadopuszczalna na przekrojach do 1/2 powierzchni bieludopuszczalna
brunatnicaniedopuszczalnadopuszczalna
Uszkodzenia maszynowego pozyskaniadopuszczalne na pobocznicy do 2 cm głębokościdopuszczalne

1) Drewno klasy D to drewno nieodpowiadające warunkom klas: A, B i C, które jednak nadaje się do przerobu.

Wad niewymienionych w tabeli nie bierze się pod uwagę.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TYMCZASOWE TABLICE MIĄŻSZOŚCI KŁÓD IGLASTYCH

DługośćŚrednica w c.k. [cm]
[m]1011121314151617181920
2,00,020,020,030,030,030,040,040,050,050,060,07
2,10,020,020,030,030,040,040,050,050,060,060,07
2,20,020,020,030,030,040,040,050,050,060,070,07
2,30,020,030,030,030,040,050,050,060,060,070,08
2,40,020,030,030,040,040,050,050,060,070,070,08
2,50,020,030,030,040,040,050,060,060,070,080,09
2,60,020,030,030,040,050,050,060,070,070,080,09
2,70,030,030,040,040,050,050,060,070,080,080,09
2,80,030,030,040,040,050,060,060,070,080,090,10
2,90,030,030,040,040,050,060,070,070,080,090,10
3,00,030,030,040,050,050,060,070,080,090,090,10
3,10,030,040,040,050,060,060,070,080,090,100,11
3,20,030,040,040,050,060,070,070,080,090,100,11
3,30,030,040,040,050,060,070,080,090,100,110,12
3,40,030,040,050,050,060,070,080,090,100,110,12
3,50,030,040,050,060,060,070,080,090,100,110,12
3,60,040,040,050,060,070,070,080,090,100,120,13
3,70,040,040,050,060,070,080,090,100,110,120,13
3,80,040,050,050,060,070,080,090,100,110,120,14
3,90,040,050,050,060,070,080,090,100,110,130,14
4,00,040,050,060,070,070,080,100,110,120,130,14
4,10,040,050,060,070,080,090,100,110,120,130,15
4,20,040,050,060,070,080,090,100,110,130,140,15
4,30,040,050,060,070,080,090,100,120,130,140,16
4,40,050,050,060,070,080,090,110,120,130,150,16
4,50,050,060,070,080,090,100,110,120,140,150,16
4,60,050,060,070,080,090,100,110,130,140,150,17
4,70,050,060,070,080,090,100,110,130,140,160,17
4,80,050,060,070,080,090,100,120,130,150,160,18
4,90,050,060,070,080,100,110,120,130,150,170,18
DługośćŚrednica c.k. [cm]
[m]1011121314151617181920
5,00,050,060,070,090,100,110,120,140,150,170,19
5,10,060,070,080,090,100,110,130,140,160,170,19
5,20,060,070,080,090,100,120,130,140,160,180,19
5,30,060,070,080,090,100,120,130,150,160,180,20
5,40,060,070,080,090,110,120,140,150,170,190,20
5,50,060,070,080,100,110,120,140,150,170,190,21
5,60,060,070,090,100,110,130,140,160,180,190,21
5,70,060,080,090,100,110,130,140,160,180,200,22
5,80,070,080,090,100,120,130,150,160,180,200,22
5,90,070,080,090,110,120,130,150,170,190,210,23
DługośćŚrednica w c.k. [cm]
[m]101112IZ14151617181920
6,00,070,080,090,110,120,140,150,170,190,210,23
6,10,070,080,100,110,120,140,160,180,190,210,23
6,20,070,080,100,110,130,140,160,180,200,220,24
6,30,070,090,100,110,130,150,160,180,200,220,24
6,40,080,090,100,120,130,150,170,190,210,230,25
6,50,080,090,100,120,140,150,170,190,210,230,25
6,60,080,090,110,120,140,160,170,190,210,240,26
6,70,080,090,110,120,140,160,180,200,220,240,26
6,80,080,100,110,130,140,160,180,200,220,240,27
6,90,080,100,110,130,150,160,180,200,230,250,27
7,00,090,100,110,130,150,170,190,210,230,250,28
DługośćŚrednica w c.k. [cm]
[m]21222324252627282930
2,00,070,080,090,100,100,110,120,130,140,15
2,10,080,090,090,100,110,120,130,140,150,16
2,20,080,090,100,110,110,120,130,140,150,16
2,30,090,090,100,110,120,130,140,150,160,17
2,40,090,100,110,120,130,140,150,160,170,18
2,50,090,100,110,120,130,140,150,160,180,19
2,60,100,110,120,130,140,150,160,170,180,20
2,70,100,110,120,130,140,150,170,180,190,20
2,80,110,120,130,140,150,160,170,180,200,21
2,90,110,120,130,140,150,170,180,190,210,22
3,00,110,130,140,150,160,170,190,200,210,23
3,10,120,130,140,150,170,180,190,210,220,24
3,20,120,130,150,160,170,180,200,210,230,24
3,30,130,140,150,160,180,190,210,220,240,25
3,40,130,140,160,170,180,200,210,230,240,26
3,50,140,150,160,170,190,200,220,230,250,27
3,60,140,150,170,180,190,210,230,240,260,28
3,70,140,160,170,190,200,220,230,250,270,28
3,80,150,160,180,190,210,220,240,260,270,29
3,90,150,170,180,200,210,230,250,260,280,30
4,00,160,170,190,200,220,240,250,270,290,31
4,10,160,180,190,210,230,240,260,280,300,32
4,20,170,180,200,210,230,250,270,290,310,33
4,30,170,190,200,220,240,260,270,290,310,34
4,40,180,190,210,230,240,260,280,300,320,34
4,50,180,200,210,230,250,270,290,310,330,35
4,60,180,200,220,240,260,280,300,320,340,36
4,70,190,210,220,240,260,280,300,320,350,37
4,80,190,210,230,250,270,290,310,330,350,38
4,90,200,220,240,250,270,300,320,340,360,39
DługośćŚrednica w c.k. [cm]
[m]21222324252627282930
5,00,200,220,240,260,280,300,320,350,370,40
5,10,210,230,250,270,290,310,330,360,380,40
5,20,210,230,250,270,290,320,340,360,390,41
5,30,220,240,260,280,300,320,350,370,400,42
5,40,220,240,260,280,310,330,350,380,400,43
5,50,230,250,270,290,310,340,360,390,410,44
5,60,230,250,270,300,320,340,370,390,420,45
5,70,240,260,280,300,330,350,380,400,430,46
5,80,240,260,290,310,330,360,380,410,440,47
5,90,250,270,290,310,340,360,390,420,450,48
6,00,250,270,300,320,350,370,400,430,460,49
6,10,260,280,300,330,350,380,410,440,460,49
6,20,260,280,310,330,360,390,410,440,470,50
6,30,270,290,310,340,370,390,420,450,480,51
6,40,270,300,320,350,370,400,430,460,490,52
6,50,280,300,330,350,380,410,440,470,500,53
6,60,280,310,330,360,390,420,450,480,510,54
6,70,290,310,340,370,390,420,450,480,520,55
6,80,290,320,340,370,400,430,460,490,530,56
6,90,300,320,350,380,410,440,470,500,530,57
7,00,300,330,360,380,410,440,480,510,540,58
DługośćŚrednica w c.k. [cm]
[m]31323334353637383940
2,00,160,170,180,190,200,210,220,240,250,26
2,10,170,180,190,200,210,220,230,250,260,27
2,20,170,190,200,210,220,230,250,260,270,29
2,30,180,190,210,220,230,240,260,270,290,30
2,40,190,200,220,230,240,260,270,280,300,31
2,50,200,210,230,240,250,270,280,300,310,33
2,60,210,220,230,250,260,280,290,310,330,34
2,70,220,230,240,260,270,290,310,320,340,36
2,80,220,240,250,270,280,300,320,330,350,37
2,90,230,250,260,280,300,310,330,350,360,38
3,00,240,260,270,290,310,320,340,360,380,40
3,10,250,270,280,300,320,330,350,370,390,41
3,20,260,280,290,310,330,350,370,380,400,42
3,30,270,280,300,320,340,360,380,400,420,44
3,40,280,290,310,330,350,370,390,410,430,45
3,50,290,300,320,340,360,380,400,420,440,47
3,60,290,310,330,350,370,390,410,440,460,48
3,70,300,320,340,360,380,400,430,450,470,50
3,80,310,330,350,370,390,420,440,460,490,51
3,90,320,340,360,380,410,430,450,470,500,52
4,00,330,350,370,390,420,440,460,490,510,54
4,10,340,360,380,400,430,450,480,500,530,55
DługośćŚrednica w c.k. [cm]
[m]31323334353637383940
4,20,350,370,390,420,440,460,490,510,540,57
4,30,360,380,400,430,450,480,500,530,550,58
4,40,370,390,410,440,460,490,510,540,570,60
4,50,380,400,420,450,470,500,530,550,580,61
4,60,380,410,430,460,480,510,540,570,600,63
4,70,390,420,440,470,500,520,550,580,610,64
4,80,400,430,450,480,510,540,560,590,620,65
4,90,410,440,460,490,520,550,580,610,640,67
DługośćŚrednica w c.k. [cm]
[m]31323334353637383940
5,00,420,450,470,500,530,560,590,620,650,68
5,10,430,460,480,510,540,570,600,630,670,70
5,20,440,470,500,520,550,580,620,650,680,71
5,30,450,480,510,540,570,600,630,660,690,73
5,40,460,490,520,550,580,610,640,670,710,74
5,50,470,500,530,560,590,620,650,690,720,76
5,60,480,510,540,570,600,630,670,700,740,77
5,70,490,520,550,580,610,650,680,720,750,79
5,80,500,530,560,590,620,660,690,730,770,80
5,90,510,540,570,600,640,670,710,740,780,82
6,00,520,550,580,610,650,680,720,760,800,84
6,10,530,560,590,630,660,700,730,770,810,85
6,20,540,570,600,640,670,710,750,790,830,87
6,30,550,580,610,650,680,720,760,800,840,88
6,40,560,590,620,660,700,740,770,810,850,90
6,50,570,600,640,670,710,750,790,830,870,91
6,60,580,610,650,680,720,760,800,840,880,93
6,70,590,620,660,700,730,770,810,860,900,94
6,80,600,630,670,710,750,790,830,870,910,96
6,90,610,640,680,720,760,800,840,890,930,97
7,00,620,650,690,730,770,810,860,900,940,99
DługośćŚrednica c.k. [cm]
[m]41424344454647484950
2,00,270,290,300,310,330,340,360,370,390,40
2,10,290,300,320,330,340,360,380,390,410,42
2,20,300,320,330,350,360,380,390,410,430,45
2,30,320,330,350,360,380,400,410,430,450,47
2,40,330,350,360,380,400,410,430,450,470,49
2,50,340,360,380,400,410,430,450,470,490,51
2,60,360,380,390,410,430,450,470,490,510,53
2,70,370,390,410,430,450,470,490,510,530,55
2,80,390,410,430,440,460,490,510,530,550,57
DługośćŚrednica w c.k. [cm]
[m]41424344454647484950
2,90,400,420,440,460,480,500,530,550,570,59
3,00,420,440,460,480,500,520,540,570,590,61
3,10,430,450,470,490,520,540,560,590,610,64
3,20,450,470,490,510,530,560,580,610,630,66
3,30,460,480,510,530,550,580,600,630,650,68
3,40,480,500,520,550,570,590,620,650,670,70
3,50,490,510,540,560,590,610,640,670,690,72
3,60,500,530,550,580,610,630,660,690,710,74
3,70,520,540,570,600,620,650,680,710,740,76
3,80,530,560,590,610,640,670,700,730,760,79
3,90,550,580,600,630,660,690,720,750,780,81
4,00,560,590,620,650,680,710,740,770,800,83
4,10,580,610,640,660,690,720,760,790,820,85
4,20,590,620,650,680,710,740,770,810,840,87
4,30,610,640,670,700,730,760,790,830,860,90
4,40,630,660,690,720,750,780,810,850,880,92
4,50,640,670,700,730,770,800,830,870,900,94
4,60,660,690,720,750,780,820,850,890,930,96
4,70,670,700,740,770,800,840,870,910,950,98
4,80,690,720,750,790,820,860,890,930,971,01
4,90,700,740,770,800,840,880,910,950,991,03
DługośćŚrednica c.k. [cm]
[m]41424344454647484950
5,00,720,750,790,820,860,900,930,971,011,05
5,10,730,770,800,840,880,910,950,991,031,07
5,20,750,780,820,860,900,930,971,011,051,10
5,30,760,800,840,880,910,950,991,031,081,12
5,40,780,820,850,890,930,971,011,061,101,14
5,50,800,830,870,910,950,991,031,081,121,16
5,60,810,850,890,930,971,011,051,101,141,19
5,70,830,870,910,950,991,031,071,121,161,21
5,80,840,880,920,971,011,051,101,141,191,23
5,90,860,900,940,981,031,071,121,161,211,26
6,00,880,920,961,001,051,091,141,181,231,28
6,10,890,930,981,021,061,111,161,201,251,30
6,20,910,950,991,041,081,131,181,231,281,33
6,30,920,971,011,061,101,151,201,251,301,35
6,40,940,981,031,071,121,171,221,271,321,37
6,50,961,001,051,091,141,191,241,291,341,40
6,60,971,021,061,111,161,211,261,311,361,42
6,70,991,031,081,131,181,231,281,331,391,44
6,81,011,051,101,151,201,251,301,361,411,47
6,91,021,071,121,171,221,271,321,381,431,49
7,01,041,091,141,191,241,291,341,401,461,51
DługośćŚrednica w c.k. [cm]
[m]51525354555657585960
2,00,420,440,450,470,490,500,520,540,560,58
2,10,440,460,480,490,510,530,550,570,590,61
2,20,460,480,500,520,540,560,580,600,620,64
2,30,480,500,520,540,560,580,600,620,650,67
2,40,510,530,550,570,590,610,630,650,670,70
2,50,530,550,570,590,610,640,660,680,700,73
2,60,550,570,590,620,640,660,680,710,730,76
2,70,570,590,620,640,660,690,710,740,760,79
2,80,590,620,640,660,690,710,740,760,790,82
2,90,620,640,660,690,710,740,770,790,820,85
3,00,640,660,690,710,740,770,790,820,850,88
3,10,660,690,710,740,770,790,820,850,880,91
3,20,680,710,740,760,790,820,850,880,910,94
3,30,710,730,760,790,820,850,880,910,940,97
3,40,730,760,780,810,840,870,900,940,971,00
3,50,750,780,810,840,870,900,930,961,001,03
3,60,770,800,830,860,890,930,960,991,031,06
3,70,790,830,860,890,920,950,991,021,061,09
3,80,820,850,880,910,950,981,021,051,091,12
3,90,840,870,910,940,971,011,041,081,121,15
4,00,860,900,930,961,001,041,071,111,151,18
4,10,890,920,950,991,031,061,101,141,181,22
4,20,910,940,981,011,051,091,131,171,211,25
4,30,930,971,001,041,081,121,161,201,241,28
4,40,950,991,031,071,101,141,181,231,271,31
4,50,981,011,051,091,131,171,211,251,301,34
4,61,001,041,081,121,161,201,241,281,331,37
4,71,021,061,101,141,181,231,271,311,361,40
4,81,051,091,131,171,211,251,301,341,391,43
4,91,071,111,151,191,241,281,331,371,421,47
DługośćŚrednica w c.k. [cm]
[m]51525354555657585960
5,01,091,131,181,221,261,311,361,401,451,50
5,11,121,161,201,251,291,341,381,431,481,53
5,21,141,181,231,271,321,371,411,461,511,56
5,31,161,211,251,301,351,391,441,491,541,59
5,41,191,231,281,321,371,421,471,521,571,62
5,51,211,261,301,351,401,451,501,551,601,66
5,61,231,281,331,381,431,481,531,581,631,69
5,71,261,311,351,401,451,511,561,611,671,72
5,81,281,331,381,431,481,531,591,641,701,75
5,91,301,351,411,461,511,561,621,671,731,78
6,01,331,381,431,481,541,591,651,701,761,82
6,11,351,401,461,511,561,621,681,731,791,85
DługośćŚrednica w c.k. [cm]
[m]51525354555657585960
6,21,381,431,481,541,591,651,701,761,821,88
6,31,401,451,511,561,621,681,731,791,851,91
6,41,421,481,531,591,651,701,761,821,891,95
6,51,451,501,561,621,671,731,791,851,921,98
6,61,471,531,591,641,701,761,821,891,952,01
6,71,501,551,611,671,731,791,851,921,982,05
6,81,521,581,641,701,761,821,881,952,012,08
6,91,551,601,661,721,791,851,911,982,042,11
7,01,571,631,691,751,811,881,942,012,082,14
1 § 2 pkt 1 zmieniony przez zarządzenie nr 28 z dnia 20 marca 2013 r. (B.I.LP.13.4.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 kwietnia 2013 r.
2 § 2 pkt 2 zmieniony przez zarządzenie nr 28 z dnia 20 marca 2013 r. (B.I.LP.13.4.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 kwietnia 2013 r.