Dz.Urz.MSZ.2018.45

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz placówkach zagranicznych

Na podstawie art. 24 ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówkach zagranicznych, zawarte w:
1) Polityce Bezpieczeństwa danych osobowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz placówkach zagranicznych;
2) Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych.
§  2.  Dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz każdorazowa ich zmiana, podlegają akceptacji Ministra Spraw Zagranicznych.
§  3.  Traci moc zarządzenie nr 10 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz placówkach zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 11).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).