Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.4.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2007 r.

REGULAMIN NR 1
w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad przeznaczania środków tego Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, a także przyznawania świadczeń z tego Funduszu pracownikom Komendy Głównej Straży Granicznej
z dnia 2 kwietnia 2007 r.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz w związku z § 13 pkt 6 zarządzenia Nr 61 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 października 2005 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 67 oraz z 2006 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 6, poz. 49) zmienionego zarządzeniem nr 15 z dnia 31 stycznia 2007 r. i zarządzeniem nr 30 z dnia 28 lutego 2007 r., określa się, co następuje:

I.

PRZEPISY OGÓLNE

§  1.
1. Administratorem środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanego dalej "Funduszem", jest, z upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.
2. Podstawę podziału środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy.
3. Środki Funduszu są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który przekazuje się środki pieniężne dokonanych odpisów na fundusz w wysokości, terminach i na warunkach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
4. Koszty obsługi rachunku bankowego Funduszu obciążają koszty działalności Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie.
5. W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się przepisy dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

II.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§  2.
1. Do korzystania ze środków Funduszu są uprawnieni pracownicy zatrudnieni w Komendzie Głównej Straży Granicznej na czas określony lub nieokreślony, zwani dalej "pracownikami", a także:
1) rodziny pracowników;
2) dzieci zmarłych pracowników (własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie);
3) emeryci i renciści będący byłymi pracownikami Komendy Głównej Straży Granicznej i Dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza, zwani dalej "osobami uprawnionymi".
2. Do korzystania ze środków Funduszu w postaci jednorazowego świadczenia (zapomogi bezzwrotnej) uprawniony jest również małżonek zmarłego pracownika.
§  3.
1. Prawo do korzystania ze środków Funduszu pracownik lub osoby uprawnione, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, nabywają po przepracowaniu przez pracownika w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy zachowaniu ciągłości pracy, jednego roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Prawo do korzystania ze środków Funduszu w formie rzeczowych i pieniężnych świadczeń okolicznościowych oraz pomocy finansowej w sytuacjach losowych pracownik lub osoby uprawnione, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, nabywają z chwilą zatrudnienia pracownika w Komendzie Głównej Straży Granicznej.
3. Prawo do korzystania ze środków Funduszu osobie uprawnionej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przysługuje do końca roku kalendarzowego, w którym osiąga pełnoletność.

III.

PRZEZNACZENIE FUNDUSZU

§  4. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie (dofinansowanie):
1) zapomóg bezzwrotnych;
2) krajowego wypoczynku dzieci pracowników;
3) krajowych wycieczek i wczasów, w tym wczasów profilaktyczno-leczniczych, organizowanych lub zakupionych przez zakład pracy albo przez pracownika. W przypadku skorzystania z tej formy dofinansowania pracownik nie może ubiegać się dofinansowanie wypoczynku, o którym mowa w pkt. 4;
4) wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie;
5) pożyczek mieszkaniowych;
6) działalności kulturalno-oświatowej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakupu biletów wstępu na takie imprezy;
7) imprez sportowych, uczestnictwa w różnych formach rekreacji ruchowej, w tym zakupu biletów wstępu na te imprezy;
8) imprez okolicznościowych organizowanych przez zakład pracy, w tym zakupu drobnych upominków dla dzieci pracowników (do ukończenia przez nie 15 lat życia) oraz pracowników odchodzących na emeryturę;
9) rzeczowych lub pieniężnych świadczeń okolicznościowych dla pracowników po podjęciu uchwały przez Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komendzie Głównej Straży Granicznej i Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej lub na wniosek Przewodniczącego Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komendzie Głównej Straży Granicznej;
10) zakupu sprzętu turystycznego i sportowego do wspólnego użytku pracowników;
11) innych wydatków o charakterze socjalnym na rzecz pracowników po podjęciu uchwały przez Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komendzie Głównej Straży Granicznej i Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej.
§  5. Pożyczki mieszkaniowe mogą być przeznaczone na:
1) pokrycie kaucji i innych opłat wymaganych przy zamianie lub uzyskiwaniu mieszkań lub domów mieszkalnych, przeznaczonej na cele mieszkalne pożyczkobiorcy;
2) przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkaniowe;
3) remont i modernizację domów jednorodzinnych lub mieszkań;
4) opłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamianie mieszkań;
5) przystosowanie domów jednorodzinnych i mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej;
6) budowę lub zakup domu jednorodzinnego albo mieszkania;
7) zakup budynku przeznaczonego na cele mieszkaniowe;
8) na pomoc w spłacie kredytu (pożyczki) udzielonego na cele mieszkaniowe.

IV.

ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§  6. Przyznawanie świadczeń ze środków Funduszu uzależnione jest od sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej pracownika lub osoby uprawnionej, w szczególności zaś środki te powinny być przyznawane pracownikom i osobom uprawnionym, które:
1) znajdują się w trudnych warunkach materialnych;
2) samotnie wychowują dzieci - do końca roku kalendarzowego, w którym dzieci te osiągną pełnoletniość;
3) posiadają dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia,
4) znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej;
5) zostały dotknięte poważnym wypadkiem losowym, w szczególności ucierpieli z powodu klęsk żywiołowych.
§  7. Warunki materialne, o których mowa w § 6 pkt 1, określa się na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, biorąc za podstawę dochody pracowników i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie świadczenia ze środków Funduszu.
§  8.
1. O dofinansowanie wypoczynku, o którym mowa w § 4 pkt 2, mogą ubiegać się pracownicy dwa razy w roku, w tym raz w okresie od 01 czerwca do 30 września.
2. O dofinansowanie wypoczynku, o którym mowa w § 4 pkt 3, mogą ubiegać się pracownicy raz na dwa lata.
3. O dofinansowanie wypoczynku, o którym mowa w § 4 pkt 4, mogą ubiegać się pracownicy raz w roku, korzystający w danym roku z urlopu w wymiarze nie mniejszym niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
§  9. Ustala się następujące maksymalne wysokości dofinansowania ze środków Funduszu do form wypoczynku i rekreacji wymienionych w § 4:
1) do 40% przedstawionej na rachunku ceny wczasów, przy czym dofinansowanie nie może obejmować więcej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych pobytu na wczasach oraz być większe od kwoty obliczonej jako iloczyn 14 dni kalendarzowych i 150% diety za dobę podróży służbowej na terenie kraju, obowiązującej w poprzednim roku kalendarzowym, zwanej dalej "dietą";
2) równowartość 150% diety za dzień wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie, pod warunkiem skorzystania z urlopu w wymiarze nie mniejszym niż 14 kolejnych dni kalendarzowych,
3) do 40% przedstawionej na rachunku ceny kolonii lub zimowiska, przy czym dofinansowanie nie może obejmować więcej niż 21 kolejnych dni kalendarzowych pobytu na kolonii lub zimowisku oraz być większe od kwoty obliczonej jako iloczyn 21 dni kalendarzowych i 150% diety;
4) do 40% przedstawionej na rachunku ceny wycieczki krajowej, przy czym dofinansowanie nie może obejmować więcej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych pobytu na wycieczce oraz być większe od kwoty obliczonej jako iloczyn 14 dni kalendarzowych i 150% diety;
5) do 50% ceny dwóch biletów na imprezy artystyczne, kulturalne i rozrywkowe, przy uczestniczeniu w tych imprezach nie częściej niż raz w kwartale;
6) do 30% przedstawionej na rachunku ceny za korzystanie z różnych form zajęć sportowo-rekreacyjnych przy uczestniczeniu w zajęciach nie częściej niż raz w miesiącu przez dwie godziny.
§  10. Wysokość pożyczek mieszkaniowych oraz zapomóg zwrotnych ustalana jest w formie decyzji Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej, podjętej w porozumieniu z Zarządem Zakładowym Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komendzie Głównej Straży Granicznej i zaopiniowanej przez Komisję ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej, w zależności od wielkości środków finansowych Funduszu posiadanych w danym roku kalendarzowym.
§  11. Pracownik ubiegający się o przyznanie pożyczki mieszkaniowej powinien dołączyć do wniosku o przyznanie tej pożyczki ze środków Funduszu:
1) dokument potwierdzający jego prawo do domu jednorodzinnego lub mieszkania;
2) odpowiednie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące uzupełnienia wkładu;
3) aktualne pozwolenie na budowę, kosztorys robót potwierdzony przez pracownika;
4) wykaz prac z określeniem szacunkowych kosztów remontu domu jednorodzinnego lub mieszkania którego pracownik jest właścicielem lub współwłaścicielem, albo w którym zameldowany jest na pobyt stały;
5) oświadczenie o wysokości kaucji i opłat wymaganych przy uzyskaniu i zamianie mieszkań.
§  12.
1. Podstawą wypłacenia pożyczki mieszkaniowej jest umowa zawarta między Komendantem Głównym Straży Granicznej, reprezentowanym przez Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej, a pracownikiem oraz poręczenie spłaty tej pożyczki przez dwie osoby będące pracownikami lub funkcjonariuszami Komendy Głównej Straży Granicznej.
2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się w Biurze Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej w obecności poręczycieli. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1.
3. Wysokość pożyczki mieszkaniowej oraz warunki jej spłaty ustalone są w umowie, o której mowa w ust. 1.
4. Okres spłaty pożyczki mieszkaniowej, nie dłuższy niż 3 lata, ustala Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej w porozumieniu z Komisją ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przy czym spłata tej pożyczki powinna rozpoczynać się nie później niż po upływie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.
5. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy niespłacona część pożyczki mieszkaniowej podlega natychmiastowej spłacie w całości. Obowiązku natychmiastowej spłaty nie stosuje się do pracowników przechodzących na emeryturę, rentę lub zwalnianych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.
6. W razie śmierci pracownika przyznana pożyczka mieszkaniowa ulega umorzeniu.
7. Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o umorzeniu części pożyczki mieszkaniowej lub rozłożeniu jej na raty, w porozumieniu z Zarządem Zakładowym Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komendzie Głównej Straży Granicznej.
8. Pracownik może ubiegać się o przyznanie pożyczki mieszkaniowej po spłaceniu poprzednio uzyskanej pożyczki na ten cel.
9. Oprocentowanie pożyczki ustala się na 2% w stosunku rocznym i oblicza według algorytmu: (kwota pożyczki x 2% x liczba rat): 12.

V.

KOMISJA DO SPRAW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§  13.
1. Komisję do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwaną dalej "Komisją", powołuje Komendant Główny Straży Granicznej na wniosek Przewodniczącego Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komendzie Głównej Straży Granicznej.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji - Przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komendzie Głównej Straży Granicznej;
2) Członkowie Komisji:
a) przedstawiciel Komendanta Głównego Straży Granicznej będący pracownikiem Komendy Głównej Straży Granicznej;
b) przedstawiciel Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej;
c) przedstawiciel Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej;
d) przedstawiciel Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komendzie Głównej Straży Granicznej.
3) Sekretarz Komisji - członek Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komendzie Głównej Straży Granicznej.
§  14. Komisja przedkłada Dyrektorowi Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej, do zatwierdzenia, plan podziału środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej w danym roku kalendarzowym, do dnia 15 stycznia.
§  15. Na wniosek przewodniczącego Komisji komórka organizacyjna właściwa w sprawach finansów zobowiązana jest do udzielania informacji o stanie konta Funduszu, a Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej do udzielenia informacji niezbędnych do naliczenia odpisu na Fundusz, dotyczących zatrudnienia pracowników oraz liczby emerytów i rencistów.

VI.

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ

§  16.
1. Świadczenia z Funduszu mogą być przyznawane na wniosek pracownika lub osób uprawnionych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, zwanych dalej "ubiegającymi się". Z wnioskami o przyznanie świadczenia ze środków Funduszu mogą występować także: przełożony pracownika oraz Przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komendzie Głównej Straży Granicznej.
2. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu, w zależności od rodzaju świadczenia, stanowią odpowiednio załączniki 2-4.
3. Ubiegający się o przyznanie świadczenia ze środków Funduszu składa wniosek do Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej za pośrednictwem Komisji, która go opiniuje. Komisja opiniuje wnioski o przyznanie świadczenia ze środków Funduszu bezwzględną większością głosów.
4. Przewodniczący Komisji lub Sekretarz Komisji zobowiązany jest do poinformowania ubiegających się o sposobie rozpatrzenia złożonych przez nich wniosków.
5. Komisja prowadzi rejestr wniosków o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu według kolejności ich wpływania, sporządza protokół z posiedzenia, na którym były one rozpatrywane, a następnie przedkłada protokół Dyrektorowi Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej do zatwierdzenia.

VII.

PRZEPISY KOŃCOWE

§  17. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej do zapoznania wszystkich podległych im pracowników z treścią regulaminu.
§  18. Traci moc Regulamin Nr 1 korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego Funduszu pracownikom cywilnym Komendy Głównej Straży Granicznej z dnia 6 maja 2002 r. (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 53) zmieniony Aneksem nr 2/nr 1 z dnia 13 grudnia 2006 r.
§  19. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Umowa

o udzielenie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W dniu .............................. pomiędzy Komendantem

Głównym Straży Granicznej, zwanym dalej "pracodawcą",

reprezentowanym przez Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej

Straży Granicznej .............................. a Panią/Panem

..................................... zatrudnioną/zatrudnionym

w ............................................... zwaną/zwanym

w treści umowy "pożyczkobiorcą" została zawarta umowa

następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki mieszkaniowej w

kwocie ........................ zł (słownie ...............

............................................zł), przyznanej

na podstawie decyzji Dyrektora Biura Finansów Komendy

Głównej Straży Granicznej, podjętej w porozumieniu z

Zarządem Zakładowym Związku Zawodowego Pracowników

Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w

Komendzie Głównej Straży Granicznej i zaopiniowanej przez

Komisję ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Komendy Głównej Straży Granicznej.

2. Odsetki z tytułu oprocentowania wymienionej pożyczki wg

stopy 2% wynoszą .................. zł (słownie ...........

.........................................................).

§ 2.

Wraz z podpisaniem umowy pracodawca przekazuje pożyczkobiorcy

wymienioną kwotę pieniężną, którą pożyczkobiorca kwituje.

§ 3.

1. Spłata udzielonej pożyczki zostaje rozłożona na ...... rat.

2. Wysokość pożyczki łącznie z oprocentowaniem wynosi ........

.............. zł (słownie ..............................).

3. Spłata pożyczki łącznie z oprocentowaniem następuje od dnia

..................... w równych, miesięcznych ratach,

po ................... zł każda.

§ 4.

Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę do potrącania należnych

rat wraz z odsetkami, o których mowa w § 3 ust. 3, z

przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

§ 5.

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą, nie

spłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w

całości, na wskazany przez pracodawcę rachunek bankowy, lub w

kasie.

§ 6.

W przypadku przechodzenia pożyczkobiorcy na emeryturę, rentę

lub zwalniania z pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu

pracy, warunki spłaty pożyczki są renegocjowane w drodze

aneksu do niniejszej umowy.

§ 7.

1. W razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w

niniejszej umowie, które powodują natychmiastową

wymagalność niespłaconej pożyczki, pracodawca może

dochodzić spłaty tych należności na drodze postępowania

sądowego, bez uprzedniego wezwania pożyczkobiorcy.

2. Jeżeli pożyczkobiorca spóźni się ze spłatą zadłużenia,

pracodawca zawiadamia o tym niezwłocznie poręczycieli.

3. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna

również wówczas, gdy pożyczkobiorca, o którym mowa w § 6,

dopuści się zwłoki w spłacie co najmniej trzech rat.

4. Dochodzenie roszczeń o spłatę wymaganej pożyczki następować

będzie przed sądem powszechnym (wydział cywilny), właściwym

dla siedziby pracodawcy.

§ 8.

Przyznana pożyczka ulega umorzeniu w razie śmierci

pożyczkobiorcy.

§ 9.

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy

pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących

egzemplarzach:

1 egzemplarz - dla pożyczkobiorcy,

2 egzemplarz - dla pracodawcy,

3 egzemplarz - ad acta.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Poręczenie

1. Imię i nazwisko ...........................................

zam. ......................................................

nr dow. osob. .............................................

data i podpis poręczyciela ................................

2. Imię i nazwisko ...........................................

zam. ......................................................

nr dow. osob. .............................................

data i podpis poręczyciela ................................

........................ ..............................

Data i podpis Dyrektor Biura Finansów

pożyczkobiorcy Komendy Głównej

Straży Granicznej

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Warszawa, dnia ........

DYREKTORBIURA FINANSÓWKOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJWNIOSEK

o dofinansowanie wypoczynku urlopowego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Imię i nazwisko pracownika:

..............................................................

Adres:

..............................................................

Nr telefonu służbowego ..................

Data zatrudnienia w KGSG ............... Potwierdzenie Komórki

Kadrowej ...............

Termin otrzymania urlopu wypoczynkowego: od ....... do .......

Potwierdzenie kierownika komórki organizacyjnej o otrzymaniu

urlopu wypoczynkowego przez pracownika (do otrzymania świadczenia wymagane jest uzyskanie urlopu wypoczynkowego w ilości 14 dni kalendarzowych) ................................

Wnoszę o przyznanie mi:

- dofinansowania wypoczynku urlopowego

Oświadczam, że jest to jedyne źródło dofinansowania wypoczynku

urlopowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

........................

(podpis pracownika)

OPINIA KOMISJI SOCJALNEJ

Na podstawie przepisów § 2 ust. 1 § 4 pkt 4 oraz § 8 ust. 3 i

§ 9 pkt 2 Regulaminu Nr 2 z dnia ............... 2007 r.,

dot. ZFŚS Komisja postanowiła wystąpić do Dyrektora Biura

Finansów KGSG o dofinansowanie urlopu wypoczynkowego,

organizowanego we własnym zakresie, w kwocie .............. zł

(słownie .................................... zł. Jednocześnie

Komisja prosi o akceptację wniosku.

Podpisy członków Komisji:

Przewodniczący: ..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Decyzja Dyrektora Biura Finansów KGSG:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Warszawa, dnia ..........

DYREKTORBIURA FINANSÓWKOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJWNIOSEK

o przyznanie pożyczki mieszkaniowej lub zapomogi bezzwrotnej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Imię i nazwisko pracownika:

..............................................................

Adres:

..............................................................

Nr telefonu służbowego .............

Data zatrudnienia w KGSG ....................... Potwierdzenie

Komórki Kadrowej .............................................

Sytuacja rodzinna (ilość osób we wspólnym gospodarstwie

domowym) .....................................................

Rodzaj zajmowanego mieszkania (tytuł prawny) .................

Potwierdzenie Kom. Finansowej o spłacie dotychczasowej

pożyczki .....................................................

Wnoszę o przyznanie mi:

- pożyczki na cel mieszkaniowy ...............................

........................... w kwocie ..................... zł;

- zapomogi bezzwrotnej ......................................;

Data otrzymania ostatniej zapomogi bezzwrotnej ...............

Inne .........................................................

Oświadczam, że dochód na jedną osobę miesięcznie wynosi w

mojej rodzinie (gospodarstwie domowym) - za ostatnie 3

miesiące średnio ......................................... zł,

w tym dochód pracownika ........................... zł, dochód

współmałżonka ............................................ zł,

dochód innego członka rodziny pozostającego we wspólnym

gospodarstwie domowym .................................... zł.

......................

(podpis pracownika)

UZASADNIENIE

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

......................

(podpis pracownika)

- niepotrzebne skreślić.

Załączniki:

..............................................................

OPINIA KOMISJI SOCJALNEJ

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Podpisy członków Komisji:

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

Decyzja Dyrektora Biura Finansów KGSG:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Warszawa, dnia ................

DYREKTORBIURA FINANSÓWKOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJWNIOSEK

o dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Imię i nazwisko pracownika:

..............................................................

Adres:

..............................................................

Nr telefonu służbowego ..................

Data zatrudnienia w KGSG ....................... Potwierdzenie

Komórki Kadrowej .............................................

Sytuacja rodzinna (ilość osób we wspólnym gospodarstwie

domowym) .....................................................

Wnoszę o przyznanie mi:

- dofinansowania wypoczynku dziecka ..........................

Data ostatniego dofinansowania wypoczynku dziecka ............

Inne .........................................................

Oświadczam, że dochód na jedną osobę miesięcznie wynosi w

mojej rodzinie (gospodarstwie domowym) - za ostatnie

3 miesiące średnio ....................................... zł,

w tym dochód pracownika ........................... zł, dochód

współmałżonka ............................................ zł,

dochód innego członka rodziny pozostającego we wspólnym

gospodarstwie domowym .................................... zł.

......................

(podpis pracownika)

UZASADNIENIE

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

......................

(podpis pracownika)

- niepotrzebne skreślić.

Załączniki: ..................................................

OPINIA KOMISJI SOCJALNEJ

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Podpisy członków Komisji:

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Decyzja Dyrektora Biura Finansów KGSG:

..............................................................

..............................................................

..............................................................