Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2006.5.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Minister właściwy do spraw zdrowia upoważnia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia, zwanego dalej "Dyrektorem Generalnym", do dysponowania środkami publicznymi na realizację merytorycznych zadań komórek organizacyjnych w celu zapewnienia legalnego, gospodarnego, celowego i rzetelnego gospodarowania tymi środkami, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 oraz § 8.
2. Dyrektor Generalny może udzielać dalszych pełnomocnictw do dysponowania środkami i zawierania umów w jego imieniu.
3. Dyrektor Generalny odpowiada za prawidłową realizację określonych w niniejszym zarządzeniu zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia.
§  2.
1. Zawarcie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, zwanych dalej "umową", z osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wymaga uprzedniego przeprowadzenia przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej, zwanego dalej "dyrektorem", analizy celowości jej zawarcia wraz z uzasadnieniem i odpowiednim uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych oraz wypełnienia arkusza kalkulacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 4.
2. Dokonywanie wydatków na zadania realizowane w drodze umów cywilnoprawnych następuje w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z planowanym przeznaczeniem środków finansowych.
3. Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji, na podstawie zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego planów rzeczowo-finansowych opracowanych przez dyrektorów komórek organizacyjnych, opracowuje, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, roczny plan finansowy na rok bieżący.
4. Roczny plan finansowy zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
5. Tryb określony w ust. 3 i 4 stosuje się również w przypadku zmiany rocznego planu finansowego.
§  3.
1. Dyrektor występuje z wnioskiem o zawarcie umowy do Dyrektora Generalnego, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem jej zawarcia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać:
1) opis przedmiotu umowy;
2) określenie kwalifikacji wymaganych do realizacji umowy;
3) czas trwania umowy niezbędny do jej realizacji;
4) wysokość wynagrodzenia, uwzględniającą w szczególności uzasadnione koszty, czas wykonywania umowy, w podziale na łączne wynagrodzenie za wykonanie umowy oraz każdy okres rozliczeniowy;
5) podpis dyrektora komórki wnioskującej.
3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wypełniony arkusz kalkulacyjny dla osoby fizycznej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia albo arkusz kalkulacyjny dla osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wzór którego stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wypełniony formularz danych zleceniobiorcy albo wykonawcy, wzór którego stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
6. W przypadku wskazania zleceniobiorcy albo wykonawcy będącego osobą fizyczną, do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz danych potrzebnych do przygotowania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wzór którego stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  4.
1. Jeżeli umowa dotyczy zadań należących do kompetencji innej komórki organizacyjnej niż komórka wnioskującego dyrektora, konieczne jest uzyskanie akceptacji wniosku przez komórkę współpracującą.
2. Jeżeli przedmiotem umowy jest sporządzenie ekspertyzy przez pracownika jednostki podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia, przed jej zawarciem konieczne jest złożenie przez dyrektora oświadczenia, iż przedmiot umowy nie stanowi działalności statutowej jednostki ani zadania zleconego jednostce przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  5. Zawarcie umowy, której wykonanie wiąże się z koniecznością dostępu osoby realizującej przedmiot umowy do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, uwarunkowane jest spełnieniem wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
§  6.
1. Wniosek o zawarcie umowy nie może zostać uwzględniony w szczególności, gdy:
1) zadanie objęte wnioskiem możliwe jest do realizacji w ramach bieżącej działalności komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia;
2) jego realizacja może spowodować przekroczenie rocznego planu finansowego lub rzeczowo-finansowego w zakresie planowanych wydatków danej komórki organizacyjnej;
3) zleceniobiorca albo wykonawca jest pracownikiem Ministerstwa Zdrowia a przedmiot umowy pokrywa się z jego obowiązkami pracowniczymi;
4) nie zostały spełnione warunki określone w § 3.
2. Wniosek wymagający uzupełnienia zwracany jest dyrektorowi.
§  7.
1. 1 W przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, przed zawarciem umowy dokonuje się wyboru oferenta, stosując tryb określony w przepisach o zamówieniach publicznych.
2. Wniosek o zawarcie umowy w trybie określonym w ust. 1, o wartości przedmiotu umowy nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 20.000 euro, powinien zostać złożony do Biura Dyrektora Generalnego wraz z opisem przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie procedury wynikającej z przepisów o zamówieniach publicznych.
3. W przypadku wniosku o zawarcie umowy, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000 euro, procedurę zamówień publicznych realizuje Komisja Zamówień Publicznych Ministerstwa Zdrowia w Biurze Administracyjno-Gospodarczym. Tryb określony w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§  8. 2 Jeżeli wartość przedmiotu umowy przekracza kwotę 10.000 zł lub nie została objęta planem finansowym, zawarcie umowy wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia lub Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia albo Dyrektora Generalnego, nadzorującego wykonywanie zadań przez komórkę organizacyjną wnioskującego dyrektora.
§  9.
1. Projekt umowy sporządza Biuro Dyrektora Generalnego.
2. Umowy podpisuje Dyrektor Generalny lub upoważniona przez niego osoba.
3. Naruszenie przepisów zarządzenia, przez osobę upoważnioną do podpisywania umów, może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
4. W treści umowy powinno być zawarte w szczególności wyszczególnienie prac do wykonania, stanowiących jej przedmiot, termin i miejsce ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz wysokość kar umownych naliczanych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz wyłączenie przenoszenia wierzytelności z umowy na osoby trzecie.
5. Umowę sporządza się w trzech egzemplarzach.
§  10.
1. Umowa i każda jej zmiana dotycząca jej wartości wymaga dla swej ważności kontrasygnaty głównego księgowego Ministerstwa Zdrowia, stwierdzającej zapewnienie środków finansowych niezbędnych do jej realizacji. Kontrasygnata powinna zostać udzielona w terminie 2 dni od daty przekazania umowy głównemu księgowemu.
2. W przypadku braku środków finansowych główny księgowy odmawia kontrasygnaty.
3. Biuro Administracyjno-Gospodarcze prowadzi odrębną ewidencję umów kontrasygnowanych przez głównego księgowego Ministerstwa Zdrowia.
§  11.
1. Umowa z kontrasygnatą głównego księgowego przekazywana jest do sekretariatu Biura Dyrektora Generalnego celem przedłożenia do podpisania.
2. Podpisaną umowę sekretariat Biura Dyrektora Generalnego przekazuje:
1) po 1 egzemplarzu - dla zleceniobiorcy albo wykonawcy i dla Biura Administracyjno-Gospodarczego;
2) kopię - dla wnioskodawcy.
3. Jeden egzemplarz podpisanej umowy przechowywany jest przez Biuro Dyrektora Generalnego.
4. Sekretariaty komórek organizacyjnych prowadzą ewidencję zawartych umów.
§  12. Dopełnienie wszystkich czynności związanych z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności z przestrzeganiem terminów jej wykonania, wprowadzaniem zmian oraz potwierdzeniem jej wykonania należy do obowiązków dyrektora.
§  13.
1. W przypadku braku możliwości doprowadzenia do prawidłowego wykonania umowy, dyrektor, działając w porozumieniu ze zleceniobiorcą albo wykonawcą, przedstawia wniosek do Dyrektora Generalnego o przygotowanie aneksów, albo wypłatę częściowego wynagrodzenia lub odstąpienie od umowy, bądź też naliczenie kar umownych.
2. Dyrektor Generalny podejmuje decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 1, informując zleceniobiorcę albo wykonawcę, dyrektora oraz głównego księgowego Ministerstwa Zdrowia.
§  14.
1. Po wykonaniu umowy zleceniobiorca albo wykonawca przedstawia dyrektorowi rachunek. Wzór rachunku określa załącznik nr 6 do zarządzenia.
2. Dyrektor potwierdza na rachunku przyjęcie całości pracy wykonanej w sposób należyty i zgodny z umową przez dokonanie adnotacji o treści: "sprawdzono pod względem merytorycznym" oraz złożenie podpisu. Potwierdzenie wykonania umowy przechowuje komórka organizacyjna, której dyrektor wnioskował o zawarcie umowy.
3. Dyrektor przekazuje rachunek do akceptacji Dyrektorowi Generalnemu.
4. W przypadku negatywnej oceny realizacji przedmiotu umowy lub braków w potwierdzeniu rachunku, jest on zwracany dyrektorowi celem uzupełnienia.
5. Zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego rachunek przekazywany jest do Biura Administracyjno-Gospodarczego celem realizacji zgodnie z procedurą realizacji rachunków.
§  15.
1. Rejestr zawartych i wykonanych umów prowadzony jest przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze.
2. W terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca oraz do 15 lutego roku następnego, Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego przedkłada Dyrektorowi Generalnemu rejestr zawartych umów oraz sprawozdanie z realizacji planu finansowego w zakresie gospodarowania środkami rozdziału klasyfikacji budżetowej 85195.
§  16. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia i do sprawozdań za rok budżetowy obejmujący datę wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  17. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 76 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 62).
§  18. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR

WNIOSEK O ZAWARCIE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO UMOWY O DZIEŁO/ZLECENIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ZADANIA MERYTORYCZNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ Z .....

1Opis przedmiotu umowy
2Kwalifikacje zleceniobiorcy (wykonawcy) do wykonania przedmiotu umowy
3Czas trwania niezbędny lub przewidywany co do realizacji zadania
4Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

- za każdy okres rozliczeniowy,

- łączne wynagrodzenie

5Stanowisko Departamentu Prawnego, jeżeli przedmiotem umowy jest sporządzanie opinii prawnej lub ekspertyzy
6Podpis Dyrektora komórki wnioskującej
7Decyzja Dyrektora Generalnego

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR

ARKUSZ KALKULACYJNY DO UMOWY O DZIEŁO/UMOWY ZLECENIA (POZ. 4 WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY)

(osoby fizyczne)

Lp.Kryteria ocenyWaga kryterium w punktach
12345
1Opis zadania (wg oceny wnioskodawcy):

- stopień skomplikowania przedmiotu umowy

- uciążliwość wykonywania zadania
2Kwalifikacje zleceniobiorcy (wykonawcy) do realizacji przedmiotu umowy:

- wykształcenie, stopień naukowy (inż., licencjat

- 1, mgr - 2, dr - 3, dr hab. - 4, prof. - 5)

- dodatkowa specjalizacja, studia podyplomowe,

studia doktoranckie, egzaminy państwowe, kursy

doskonalące itp. (za każdy rodzaj - 1 pkt.

Maksymalna ilość punktów - 5) Jeżeli brak nie

wypełniać.

- osiągnięcia naukowe (publikacje - artykuły

związane z przedmiotem umowy itp.) Jeżeli brak

nie wypełniać.

3Doświadczenie zawodowe (dotychczasowe zatrudnienie):

- staż pracy ogółem (0-3 lat - 1, 4-6 lat - 2,

7-10 lat - 3, 11-15 lat - 4, 16 lat i więcej

- 5)

- staż pracy w instytucjach prowadzących

działalność związaną z przedmiotem umowy (ocena

jw.)

4Rozliczenie czasu wykonywania przedmiotu umowy w ujęciu miesięcznym (ocenić w skali punktowej od 1 do 5):

- liczba czynności

- liczba przygotowanych dokumentów
5Suma punktów
6Inne szczególne uwarunkowania mające wpływ na koszt realizacji umowy w ujęciu miesięcznym (prawa autorskie, dostępność na rynku itp.) - po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego.

1. ...............................................

2. ...............................................

3. ...............................................

Kwota zwiększenia w PLN/1 miesiąc ................

Zgoda Dyrektora Generalnego

..........................

7Koszt umowy ogółem (zgodnie z wzorem: K = A + B)

Podpis wnioskodawcy

...........................

Sposób obliczania:

K = A + B

A - suma punktów (wiersz 5) w przeliczeniu na PLN (1 pkt = 100 zł)

B - kwota wynikająca ze szczególnego zwiększenia kosztu realizacji umowy (wiersz - 6)

K - koszt umowy

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WZÓR

ARKUSZ KALKULACYJNY DO UMOWY O DZIEŁO/UMOWY ZLECENIA (POZ. 4 WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY)

(osoby prawne/jednostki nieposiadające osobowości prawnej)

Lp.Kryteria ocenyWaga kryterium w punktach
12345
1Opis zadania (wg oceny wnioskodawcy):

- stopień skomplikowania przedmiotu umowy

- uciążliwość wykonywania zadania
- innowacyjność
2Kwalifikacje zleceniobiorcy (wykonawcy) do realizacji przedmiotu umowy (wg oceny wnioskodawcy na podstawie własnej znajomości charakteru realizowanych zadań przez zleceniobiorcę/wykonawcę)
3Doświadczenie zawodowe:

- liczba lat funkcjonowania na rynku (1-2 lata - 1,

3-4 lata - 2, 5-6 lat - 3, 7-8 lat - 4, 9 lat i

powyżej - 5)

- liczba lat wykonywania działalności związanej z

przedmiotem umowy (wg skali ocen jw.)

- osiągnięcia zawodowe/referencje (ilość

referencji odpowiada ilości punktów - nie więcej

niż 5)

- dotychczas realizowane zadania związane z

przedmiotem umowy (1-3 zadania - 1, 4-6 zadań

- 2, 7-9 zadań - 3, 10-12 zadań - 4, 13 zadań i

więcej - 5)

4Rozliczenie czasu wykonywania przedmiotu umowy w ujęciu miesięcznym (ocenić w skali punktowej od 1 do 5):

- liczba czynności

- liczba przygotowanych dokumentów
5Suma punktów
6Inne szczególne uwarunkowania mające wpływ na koszt realizacji umowy w ujęciu miesięcznym (prawa autorskie, dostępność na rynku itp.) - po uzyskaniu zgody Członka Kierownictwa nadzorującego komórkę wnioskującą.

1. ...............................................

2. ...............................................

3. ...............................................

Kwota zwiększenia w PLN/1 miesiąc ................

Zgoda Członka Kierownictwa nadzorującego komórkę wnioskującą

.........................

7Koszt umowy ogółem (zgodnie z wzorem: K = A + B)

Podpis wnioskodawcy

...........................

Sposób obliczania:

K = A + B

A - suma punktów (wiersz 5) w przeliczeniu na PLN (1 pkt = 200 zł)

B - kwota wynikająca ze szczególnego zwiększenia kosztu realizacji umowy (wiersz - 6)

K - koszt umowy

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

WZÓR

DANE ZLECENIOBIORCY/WYKONAWCY

Imię .........................................................

Nazwisko (ew. Nazwa firmy) ..................................

Nr PESEL (ew. REGON firmy) ..................................

Adres Zameldowania (ew. siedziba firmy) .....................

ul. .........................................................

Nr telefonu .................................................

Nr rachunku bankowego (bank) .................................

I. Wykształcenie (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł

zawodowy) ....................................................

..............................................................

.............................................................

II. Wykształcenie uzupełniające/osiągnięcia naukowe .........

.............................................................

III. Dotychczasowe zatrudnienie (staż pracy ogółem, w tym staż

pracy związanej z przedmiotem umowy) .........................

.............................................................

..............................................................

..............................................................

IV. Doświadczenie (liczba lat funkcjonowania na rynku, w tym

liczba lat wykonywania działalności związanej z przedmiotem

umowy) .......................................................

..............................................................

V. Przygotowanie zleceniobiorcy do realizacji umowy

(referencje, kwalifikacje pracowników) .......................

..............................................................

UWAGA!

Pkt I, II i III - dotyczą osób fizycznych

Pkt IV i V - dotyczą osób prawnych lub jednostki

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZAŁĄCZNIK  Nr 5 3

WZÓR DANE ZLECENIOBIORCY (WYKONAWCY) POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH l UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO, ROZLICZENIA Z URZĘDEM SKARBOWYM

A. Dane personalne

Dane osobowe:

Nazwisko: ....................................................

Imię (imiona): ...............................................

Nazwisko rodowe: .............................................

Data i miejsce urodzenia: ....................................

Obywatelstwo: ................................................

Seria i numer dowodu osobistego: .............................

Telefon kontaktowy ...........................................

Miejsce zameldowania:

Województwo ...................... powiat ....................

gmina/dzielnica ..............................................

Miejscowość, kod pocztowy ....................................

Ulica, nr domu i mieszkania ..................................

Miejsce zamieszkania:

Województwo ..................... powiat .....................

gmina/dzielnica ..............................................

Miejscowość, kod pocztowy ....................................

Ulica, nr domu i mieszkania ..................................

Urząd Skarbowy (nazwa i adres): ..............................

NIP ........................ PESEL ...........................

B. Dane dla potrzeb obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz

ubezpieczenia zdrowotnego

1. Oświadczam, iż jestem:

a) uczniem/studentem(-tką) w wieku do ukończenia 26 roku

życia*,

...........................................................

NAZWA I ADRES UCZELNI/SZKOŁY (do oświadczenia należy

dołączyć kopię legitymacji studenckiej, potwierdzoną za

zgodność z oryginałem)

b) pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w

firmie*,

...........................................................

NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY

c) zleceniobiorcą otrzymującym wynagrodzenie z tytułu

wykonywanej umowy zlecenia dla innego zleceniodawcy*.

Wybieram umowę zlecenia zawartą ze zleceniodawcą

...........................................................

NAZWA I ADRES ZLECENIODAWCY

jako umowę rodzącą obowiązek ubezpieczeń emerytalnych i

rentowych

d) emerytem*/rencistą* numer emerytury/renty: .........

orzeczony stopień niepełnosprawności: tak/nie*

stopień: lekki/umiarkowany/znaczny*

e) zarejestrowany(a) w Urzędzie Pracy jako bezrobotny z

prawem/bez prawa do zasiłku*,

...........................................................

NAZWA I ADRES URZĘDU PRACY

2. Wnoszę o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym od dnia ........

w .........................................................

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

3. Praca z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej wykonywana

jest w siedzibie firmy: TAK/NIE*

4. Okres, na który umowa jest zawarta (od - do): .............

C. Dane dla potrzeb dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i

dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

1. Zgłaszam wniosek o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem

emerytalno-rentowym z tytułu wykonywanej umowy

cywilnoprawnej: TAK/NIE*

2. Zgłaszam wniosek o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem

chorobowym z tytułu wykonywanej umowy cywilnoprawnej:

TAK/NIE*

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że powyższe zgłoszenie wypełniłem(am) zgodnie z

prawdą i że świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej z art.

247 § 1 Kodeksu karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie

prawdy. Przyjmuję także do wiadomości, że o wszelkich

zaistniałych zmianach powiadomię zleceniodawcę na piśmie w

ciągu 7 dni.

Data ......... Podpis ................

CZYTELNY

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

WZÓR RACHUNKU

...................... Warszawa, dnia ................

imię i nazwisko

RACHUNEK DLA MINISTERSTWA ZDROWIA

Za wykonanie prac według umowy zlecenia/o dzieło zawartej

dnia ........................ ustalono wynagrodzenie

w kwocie zł ................... słownie ......................

za okres od dnia ............... do dnia ................ .

Proszę o wypłatę:

- gotówką

- na konto w banku ................ nr konta ................

Dla zleceniobiorców zatrudnionych poza Ministerstwem Zdrowia

lub wykonujących inną umowę zlecenia u innego pracodawcy lub

zleceniodawcy.

Oświadczam, że moje wynagrodzenie ze stosunku pracy w

macierzystym zakładzie pracy/umowy-zlecenia, która jako

pierwsza rodziła obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia

społeczne, otrzymanew okresie wykonywania umowy zlecenia dla

Ministerstwa Zdrowia, tj. od ..............................

do ........................ w przeliczeniu na okres jednego

miesiąca nie jest niższe od kwoty minimalnego

wynagrodzenia określonego przez ustawę z dnia 10 października

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracę (Dz. U. Nr 200

poz. 1679, z późn. zm.), tj. kwoty ................... .

.................................

data i podpis wystawcy rachunku

Kierując bez zastrzeżeń do zapłaty ww. rachunek stwierdzam

wykonanie i przyjęcie w całości pracy wykonanej w sposób

należyty i zgodny ze zleceniem oraz w terminie umownym.

Materiały służące na potwierdzenie wykonywanej pracy znajdują

się w aktach komórki zlecającej.

sprawdzono pod względem merytorycznym

..........................................

data i podpis Dyrektora Departamentu/Biura

Zatwierdzam

..........................................

data i podpis Dyrektora Generalnego

1 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 21 września 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.14.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 października 2007 r.
2 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 21 września 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.14.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 października 2007 r.
3 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 21 września 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.14.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 października 2007 r.