Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1994.25.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1994 r.

WYTYCZNE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 października 1994 r.
w sprawie zasad i trybu wydawania zaświadczeń przez urzędy skarbowe

Rozdział  1.

Zasady ogólne

§  1.
1. Zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji państwowej wydaje zaświadczenie na żądanie ubiegającej się osoby, jeżeli:
1) przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,
2) osoba ubiega się o wydanie zaświadczenia ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
2. Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia nie ma obowiązku powoływania się na przepis prawa, który wymaga urzędowego potwierdzenia określonego faktu lub stanu prawnego.

Okolicznością wystarczającą jest wskazanie przez nią swego interesu prawnego w otrzymaniu od urzędu skarbowego żądanego zaświadczenia. Natomiast obowiązek wskazania tego przepisu spoczywa na organie, który żąda zaświadczenia od strony lub bezpośrednio od urzędu skarbowego.

3. Jeżeli fakty lub stan prawny, o których potwierdzenie występuje osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia, wynikają z decyzji organu podatkowego, odrębnego zaświadczenia w tej sprawie nie wydaje się.

W razie odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, urząd skarbowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.

§  2. Zobowiązuje się naczelników urzędów skarbowych do organizacyjnego zabezpieczenia wydawania zaświadczeń i obiegu dokumentów. W urzędach skarbowych może być wyznaczony jeden pracownik do załatwiania spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz do przekazywania innych urzędom informacji niezbędnych do wydania przez nie zaświadczeń, o których mowa w wytycznych, jak również do zwracania się do innych urzędów o podanie informacji potrzebnych do wydania zaświadczenia.
§  3. W lokalu urzędu powinna być umieszczona w widocznym miejscu informacja, gdzie i do kogo należy się zwracać o wydanie zaświadczenia.

Rozdział  2.

Właściwość urzędów skarbowych w sprawach wydawania zaświadczeń.

§  4. Zaświadczenia w sprawie wysokości dochodu wydaje podatnikom podatków pobieranych przez urzędy skarbowe - urząd skarbowy zgodnie z właściwością miejscową.
§  5.
1. Zaświadczenia stwierdzające, że na osobie ubiegającej się o wydanie tego zaświadczenia nie ciążą zobowiązania podatkowe oraz, że nie prowadzi się w stosunku do niej egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych wydaje właściwy miejscowo urząd skarbowy.
2. Urząd ten wydaje zaświadczenie po porozumieniu się z urzędami skarbowymi, na terenie których jest lub była prowadzona działalność gospodarcza.
§  6.
1. Zwrócenie się właściwego urzędu skarbowego do innego urzędu o podanie informacji niezbędnej do wydania zaświadczenia, jak i przekazanie żądanej informacji innemu urzędowi powinno być dokonane telefonicznie, teleksem lub telefaksem i odnotowane w ewidencji prowadzonej przez ten organ ze wskazaniem urzędu oraz treści otrzymanej lub żądanej informacji, a także nazwiska pracownika innego urzędu, któremu przekazano informacje lub żądanie podania informacji. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 1 do wytycznych.
2. Przekazane informacje o stanie zaległości (o niezaleganiu w podatkach) powinny być bezzwłocznie potwierdzone pisemnie.

Rozdział  3.

Tryb postępowania.

§  7.
1. Podaniom i wnioskom o wydanie zaświadczenia - po zaewidencjonowaniu w rejestrze zaświadczeń stanowiącym załącznik nr 2 do wytycznych - nadaje się bezzwłocznie właściwy bieg. Jeżeli sprawy zaświadczeń prowadzi wyznaczony pracownik, przekazuje on wniosek właściwym referentom podatkowym celem odręcznego wpisania potrzebnych danych. Dane te powinny być potwierdzone czytelnym podpisem referenta (referentów) i przekazane przez nich do wyznaczonego pracownika.
2. Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia zwróci się do urzędu skarbowego nie będącego w jej sprawie organem właściwym rzeczowo lub miejscowo do wydania zaświadczenia, urząd ten bezzwłocznie przekazuje wniosek organowi właściwemu wraz ze wszystkimi posiadanymi w danej sprawie informacjami, o których jest mowa w rozdziale 4 niniejszych wytycznych.
3. W razie gdy wniosek o wydanie zaświadczenia nie dotyczy skomplikowanego stanu faktycznego lub prawnego, przyjęcie wniosku powinno nastąpić poprzez wpisanie do rejestru, o którym mowa w ust. 1.
§  8.
1. Każde zaświadczenie otrzymuje kolejny numer w ewidencji według daty wpływu i powinno być podpisane przez naczelnika urzędu skarbowego, do którego właściwości należy sprawa będąca przedmiotem zaświadczenia. Zaświadczenie może też być podpisane przez wyznaczonego pracownika na podstawie udzielonego mu pisemnego upoważnienia.
2. W zaświadczeniu należy określić termin ważności nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż trzy miesiące. Jednakże w zaświadczeniu przesyłanym polskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu w celu doręczenia osobie przebywającej za granicą, termin ważności tego zaświadczenia powinien być określony na czas nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż sześć miesięcy. Załatwione podania (wnioski) wraz z kopią wydanego zaświadczenia przechowuje się w odpowiednich teczkach według kolejności numerów.
3. Jeżeli osoba ubiegająca się o potwierdzenie określonego stanu faktycznego (np. dochodu) lub prawnego przedkłada specjalny formularz, potwierdzenie tego stanu następuje na przedłożonym formularzu, a nie odrębnym zaświadczeniem.
§  9. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
§  10. Od wniosku o wydanie zaświadczenia, jak i od każdego wydanego zaświadczenia należy pobrać opłatę skarbową w wysokości i na zasadach określonych przepisami o opłacie skarbowej.
§  11.
1. Jeżeli osoba przebywająca za granicą występuje osobiście lub za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego albo przez pełnomocnika zamieszkałego w kraju o wydanie zaświadczenia, urząd skarbowy właściwy do wydania zaświadczenia przesyła je właściwemu polskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu, celem doręczenia osobie zainteresowanej po pobraniu opłaty konsularnej. Wykaz polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych stanowi załącznik nr 5 do wytycznych.
2. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, lub jej pełnomocnika zamieszkałego w kraju, zaświadczenie może być wydane tej osobie podczas jej czasowego pobytu w kraju lub pełnomocnikowi tej osoby albo przesłane pod ich adresem w kraju.

Rozdział  4.

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach (stwierdzających stan zaległości)

§  12. Zaświadczenia określone w tym rozdziale przygotowuje się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do wytycznych - na podstawie danych z rachunkowości podatkowej oraz informacji otrzymanych od innego urzędu.

Przed wydaniem zaświadczenia lub udzieleniem informacji należy też ustalić, czy w stosunku do osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne z tytułu zaległości podatkowych lub innych należności podlegających egzekucji administracyjnej, a także z referatów wymiarowych, czy w stosunku do tej osoby nie prowadzi się postępowania mającego na celu ustalenie zobowiązania podatkowego, albo czy nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie karne skarbowe. Przed wydaniem zaświadczenia należy także porozumieć się z urzędami skarbowymi określonymi w § 6 w celu ustalenia, czy na terenie objętym ich właściwością osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia nie zalega z uiszczeniem zobowiązań podatkowych.

§  13.
1. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie zobowiązania podatkowego lub postępowanie karne skarbowe, organ podatkowy powinien bezzwłocznie wydać decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub orzeczenie karne i dokonać przepisu ustalonych należności w księgowości podatkowej, celem wykazania w zaświadczeniu powstałych zobowiązań.
. W razie gdy bezzwłoczne ustalenie zobowiązania podatkowego nie jest możliwe, w zaświadczeniu podaje się, że w stosunku do tej osoby prowadzone jest postępowanie wymiarowe (karne skarbowe) oraz określa się przewidywany termin zakończenia postępowania.

Rozdział  5.

Wydanie zaświadczeń dotyczących wysokości dochodu

§  14. W zaświadczeniach dotyczących wysokości dochodu stwierdza się wyłącznie, czy osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia na terenie objętym właściwością urzędu skarbowego jest lub nie jest:
1) podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z określeniem wysokości obrotu,
2) podatnikiem podatku dochodowego (we wszystkich formach opodatkowania); w przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - z określeniem wysokości dochodu przyjętego do podstawy opodatkowania, a w przypadku osób prawnych - z określeniem wysokości dochodu przyjętego do podstawy opodatkowania, jak również dochodu "netto" pozostającego po odliczeniu przypadającego od tego dochodu podatku dochodowego.
§  15. Tracą moc wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie zasad i trybu wydawania zaświadczeń przez organy podatkowe (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 19).

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń

Lp.Nazwisko i imię, adres osoby lub nazwa i siedziba firmy, której dotyczy wniosek o wydanie zaświadczeniaNumer ewidencyjny zaświadczeniaTreść informacjiUrząd i nazwisko pracownika, któremu informacje przekazano lub od którego otrzymano
przekazanejotrzymanej
1
2

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Rejestr zaświadczeń

Sposób załatwienia
Lp.Data wpływu wnioskuNazwisko i imię, adres lub nazwa i siedziba firmy wnioskodawcyTreść wnioskuDataTreść zaświadczeniaPodpis pracownika upoważn. do wydawania zaświadczeniaPokwitowanie odbioru
1
2

ZAŁĄCZNIK Nr 3

ZAŚWIADCZENIE Nr .........................

ZAŁĄCZNIK Nr 4

ZAŚWIADCZENIE Nr ........................

ZAŁĄCZNIK Nr 5

Wykaz polskich przedstawiciel dyplomatycznych i urzędów konsularnych

AfganistanSprawy załatwia Ambasada RP w Islambadzie.
AlbaniaAmbasada RP, Rruga Kongresi i Permetit 123, Tirana

tel. 341-90; tel./fax (0.035542) 333-64

AlgieriaAmbasada RP, 37 Avenue Ali Khodja, El-Biar, Alger

tel. (0.02132) 9323-474, 922-553

AndoraSprawy załatwia Ambasada RP w Madrycie
AngolaAmbasada RP, Rua Comandante N´zaji 21/23, Alvalade, Luanda; P.O. Box 1340

tel. (0.02442) 323-088; tel./fax 323-086

Arabia SaudyjskaBrak placówki i stosunków dyplomatycznych. Najbliższe polskie przedstawicielstwa to ambasady w: Kuwejcie (Kuwejt), Kairze (Egipt) i Sanie (Jemen)
ArgentynaAmbasada RP, Calle Alejandro Maria de Aguado 2870, 1425 Buenos Aires

tel. (0.0541) 802-96-81/2; fax 802-96-83.

Wydział Konsularny - jw.

AustraliaAmbasada RP, 7 Turrana Str., Yarralumla ACT, 2600 Canberr.

tel. 273-12-08, 273-12-11; fax (0.0616) 273-31-84; tlx (71) 62584 EPRR AA

Konsulat Generalny RP, 10 Trelawney Str., Woollahra NSW, 2025 Sydney.

tel. (0.0612) 363-98-16, 363-98-18; fax 327-85-68; tlx (71) 25546 POLCA AA

AustriaAmbasada RP, Hietzinger Haupstraße 42c, 1130 Wien. P.O. Box 17

te. (0.0431) 877-74-44 do 46; fax 877-74-44-222.

Wydział konsularny - jw. tel. 877-72-32

BahamaBrak placówki i stosunków dyplomatycznych. Najbliższa Ambasada RP w Hawanie (Kuba).
BahrianSprawy załatwia Ambasada RP w Kuwejcie
BangladeszAmbasada RP, 53, Gulshan Avenue, Dhaka-12, Bangladesh. P.O. Box 6089.

tel. 60-60-98, 60-60-03, 60-10-36; tlx (780) 632301 POL BJ.

BarbadosBrak placówki i stosunków dyplomatycznych. Najbliższa Ambasada RP w Caracas.
BelgiaAmbasada RP, Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles.

tel. (0.322) 733-73-40, 735-73-81; fax 736-18-81 (Ambasada przy UE tel. 735-72-12).

Konsulat Generalny RP, rue des Francs 28, 1040 Bruxelles.

tel. 735-72-12, 736-04-64; fax 736-44-59

Konsulat RP, Plantin Moretuslei 130, 2018 Antwerpen.

tel. (03) 235-63-34; fax 272-06-18

BeninSprawy załatwia Ambasada RP w Lagos (Nigeria).
BiałoruśAmbasada RP, 200034 Miński, ul. P. Rumiancewa 6.

tel. (0.070172) 333-601, 330-260, 331-313; fax 365-389; tlx (64) 252291 KGPL SU

BirmaSprawy załatwia Ambasada RP w Tajlandii
BoliwiaSprawy załatwia Ambasada RP w Argentynie
BotswanaSprawy załatwia Ambasada RP w Protorii (RPA).
BrazyliaAmbasada RP, Avenida das Nacoes, Lote 13, Brasilia-D.F. P.O. Box 07-02630

tel. (61) 243-3438, 242-9299; fax 242-85-43.

Wydział Konsularny - jw.; tlx (38) 611165 EPOL BR.

Konsulat Generalny RP, Rua Gabriel dos Santos 124, 01231-901 Santa Cecilia, Sâo Paulo-S.P.

tel. (0.05511) 825-4388, 825-4823, 662-513; fax 660-732; tlx (38) 1122283 CRPP BR

Konsulat Generalny RP, Rua Agostinho Leaô Júnior 234, 80.030.110 Curitiba-PR. C.P. 2366

tel. (0.05541) 264-4662; tlx (38) 415000 CRPP BR; fax 264-5597

BułgariaAmbasada RP, ul. Chan Krum 46. 1000 Sofia

tel. (0.03592) 885-166, 881-411, 885-182; fax 873-645; tlx (67) 22595 POLMIS BG.

Wydział Konsularny - jw. tel. 881-411.

Konsulat Generalny RP w Warnie, ul. Słowiańska 18, 9000 Warna.

tel. (0.035952) 225-586, 229-542; fax 225-753; tlx 77403

Burkina FasoSprawy załatwia Ambasada RP w Nigerii
BurundiSprawy załatwia Ambasada RP w Kenii
ChileAmbasada RP, Mar del Plata 2055, Providencia, Santiago

tel. (0.0562) 204-1213; fax 204-9332

ChinyAmbasada RP, Jianguomenwai, Ritan Lu 1, Beijing (Pekin)

tel. (0.0861) 532-1235; tel./fax 532-3567

Wydział Konsularny - jw.

Konsulat Generalny RP w Szanghaju, Jianguo Xilu 618, PR China

tel. 433-9288, 433-4735; fax 433-9288; tel. (85) 33524 PLKGS CN.

Konsulat Generalny RP w Kantonie, 63 Shamian Main Street, Guangzhou 510130

tel. (0.08620) 886-5009, 886-2872; tlx (85) 441131 CN

ChorwacjaAmbasada RP, ul. Krležin Gvozd 3, 41000 Zagreb

tel. (0.03841) 278-818, 420-305; fax 420-305; tlx (62) 21803 POLSKA YU

CyprAmbasada RP, 55/57 Stelios Mavrommatis Str., Ayios Dhometios, Nicosia

tel. (0.03572) 448-410/11; fax 462642; tlx (605) MORHAN CY

CzadSprawy załatwia Ambasada RP w Nigerii
CzechyAmbasada RP, ul. Valdstejnska 8, 11000 Praha 1, Mala Strana

tel. centr. (0.0422) 245-10-891/894; fax 245-10-811, tlx (66) 121841 POLA C.

Wydział Konsularny - Vaclavske Namesti 49, Praha 1

tel. 2422 8722-4; fax 2422 7320

Konsulat Generalny RP, ul. Blahoslavova 4, 70100 Ostrava

tel. (0.04269) 622-2822, 622-2983, 622-2863; fax 622-2468; tlx (66) 52584 KGO C

DaniaAmbasada RP, Richelieus Alle 12, Kopenhaga-2900 Hellerup

tel. (0.04531) 627-244 do 46, 627-128; fax 627-120.

Wydział Konsularny, Richelieus Alle 10.

tel. 622-633, 628-028

DominikanaSprawy załatwia Ambasada RP w Wenezueli
DżibutiSprawy załatwia Ambasada RP w Jemienie
EgitpAmbasada RP, 5 EL Aziz Osman Str., Zamalek, Cairo, Arab Republic of Egypt

tel. (0.0202) 3417-456, 3409-583, 3405-416; tlx (91) 21915 PLE UN.

Wydział Konsularny - jw.; fax 3405-427

EkwadorSprawy załatwia Ambasada RP w Kolumbii
EstoniaAmbasada RP, Parnu MNT 8. EE, 0001 Tallinn, Estonia-Esti

tel. (0.03722) 440-609; fax 445221; tlx 173061

Etiopiasprawy załatwia Ambasada RP w Sanie (Jemen)
FilipinySprawy załatwia Ambasada RP w Bangkoku (Tajlandia)
FinlandiaAmbasada RP, Armas Lindgrenin tie 21, 00570 Helsinki 57, Suomi-Finland

tel. (0.03580) 6848-090, 6848-179; fax 6847-477

Wydział Konsularny - jw.

FidżiBrak placówki i stosunków dyplomatycznych. Najbliższa Ambasada RP w Canberra
FrancjaAmbasada RP, 1 rue Talleyrand, 75007 Paris, France

tel. (0.0331) 4555-7202

Konsulat Generalny RP, 5 rue de Talleyrand, 75007 Paris

tel. 4551-8222, 4551-9113; fax 4753-0663

Konsulat Generalny RP, 45 Boulevard Carnot, 59000 Lille, France

tel. (0.033) 2006-5030; fax 2006-5824; tlx (42) 136183 CONSPOL F.

Konsulat Generalny RP, 79 rue Crillon, 69458 Lyon, Cédex 06, France

tel. (0.033) 7893-1485; fax 7893-5637

Konsulat Generalny RP, 2 rue Geiler, 67000 Strasbourg, France

tel. (0.033) 8825-5072; fax 8836-2109; tlx (42) 891064 POLCON F.

GabonSprawy załatwia Ambasada RP w Zairze
GhanaSprawy załatwia Ambasada RP w Nigerii
GrecjaAmbasada RP Chrysanthemon Str. Paleo Psychico, 154 52 Athens, Greece

tel. (0.0301) 6716-917, 6716-918; fax 6718-394

Wydział Konsularny - jw.

GrenadaSprawy załatwia Ambasada RP w Hawanie (Kuba)
GwatemalaSprawy załatwia Ambasada RP w Kostarce
GwineaSprawy załatwia Ambasada RP w Dakarze (Senegal)
Gwinea-BissauSprawy załatwia Ambasada RP w Dakarze (Senegal)
Gwinea RównikowaSprawy załatwia Ambasada RP w Lagos (Nigeria)
GujanaSprawy załatwia Ambasada RP w Wenezueli
HaitiSprawy załatwia Ambasada RP w Wenezueli
HiszpaniaAmbasada RP, c. Guisando 23 bis, 28035 Madrid, Espaňa

tel. (0.0341) 3736-605; fax 3602-810

HolandiaAmbasada RP, Alexanderstraat 25, 2514, JM Den Haag

tel. (0.070) 3602-806 do 11; fax 3602-810

HondurasSprawy załatwia Ambasada RP w Kostaryce
Hong-KongKonsulat Generalny RP, Suite 1006, One Pacific Place 88, Queensway, Hong-Kong

tel. (0.0852) 8400-779; fax 5960-062

IndieAmbasada RP, 50-M Shanti Path, Chanakyapuri. New Delhi 110021

tel. (0.09111) 608-851, 608-321; fax 6872-033 (NRH).

Konsulat RP Manavi Apartments, 36 Ridge Road,Malabar Hill, Bombay 400 006

tel. 3633-863, 3633-663, 3634-678; tlx 1175638 PLCO IN.

IndonezjaAmbasada RP, 65 Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Indonesie

tel. 320-509; fax 327-343

IrakAmbasada RP, Hay Babil, Mahalla 931, Zukak 13 No 30, P.O. Box 2051, Baghdad, Iraq

tel. (0.09641) 7190-297, 7191-817; fax 7190-296

IranAmbasada RP, Africa Expressway, Shahid Yazdan Panah Str. 1, P.O. Box 11365-3489, 19-174 Teheran

tel. (0.09821) 2227-26214; fax 8088-774

IrlandiaAmbasada RP, 5, Ailesbury Road, Dublin 4, Ireland

tel. (0.03531) 2830-855, 2837-562; fax 2698-309

IslandiaSprawy załatwia Ambasada RP w Norwegii
IzraelAmbasada RP, 16 Soutine Str., Tel-Aviv 64684 Israel

tel. (0.09723) 6240-186 do 88; 5240-191; fax 5237-806; tlx (606) 371765 SECIN IL

JamajkaSprawy załatwia Ambasada RP w Wenezueli
JaponiaAmbasada RP, 2-13-5, Mita, Meguro-ku, Tokyo 153

tel. (0.0813) 3711-5222 do 26; fax 3711-9721; tlx (72) 22314 POLAMBA J

JemenAmbasada RP, House No 19. Street No 14-B, P.O. Box 16, 168 Sana, Yemen

tel. (0.09671) 248-362/3; fax 265-835; tlx (895) 3335 POLAMB YE

JordaniaAmbasada RP, Jabal Amman, Third Circle, Mai Zeyadeh Street, P.O. Box 2124. Amman

tel. (0.0962) 637-153/4; fax 618-744; tlx (493) 21119 POLHAN JO

JugosławiaAmbasada RP, Kneza Milośa 38, Beograd

tel. (0.038111) 644-866, 644843

KambodżaAmbasada RP, 767 Monivong Boulevard, Phnom Penh, Cambodge, P.O. Box 58, tel. 25-581/2, 26-250, 23-582, 22-181
KamerunSprawy załatwia Ambasada RP w Nigerii
KanadaAmbasada RP, 443, Daly Avenue, Ottawa 2, Ontario K1N6H3

tel. (0.01613) 7890-468, 7893-376/7; fax 7891-218

Konsulat Generalny RP, 1500 Pine Avenue West, Montreal, Quebec H3G 1B4

tel. (001514) 9379-481/2; fax 9377-271, 9379-481

Konsulat Generalny RP, 26003 Lakeshore Blvd West, Toronto, Ontario M8V 1G5

tel. (0.01416) 2525-471, 2524-171, 2521-779, 2528-747, 2528-121; fax 2520-509; tlx (06) 967882

Konsulat Generalny RP, 1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, B.C. V6E 2K3

tel. (0.01604) 6883-530, 6884-730; fax 6883-537; tlx (04) 507677 CONSPOL VCR

KatarSprawy załatwia Ambasada RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
KazachstanAmbasada RP w Ałmaty, ul. Lenina 44/49

tel. 614-347

KeniaAmbasada RP, Kabarnet Road. Nairobi, P.O. Box 30084

tel. (0.02552) 566-288/9; fax 562-588; tlx (987) 22266 POLAMB KE

KolumbiaAmbasada RP, Calle 104a, No 23-48, Bogata, Colombia

tel. (0.0571) 214-0400; fax 214-0854; tlx (35) 44591 DHAN CO

KongoSprawy załatwia Ambasada RP w Zairze
Koreańska Republika Ludowo-DemokratycznaAmbasada RP, Tedongang-Munsudon, Phenian

tel. (0.0850) 817-325

Republika KoreiAmbasada RP, 448-144 Huam Dong, Yongsan-Ku, Seoul, Republic of Korea

tel. (02) 7790-163/6; fax 7790-162

KostarykaAmbasada RP, Avenida 9, Calle 33 No 3307 Correos Zapote, San José, Costa Rica, Apartado Postal 664-2010

tel. (0.05062) 51-571, 51-481; fax 51-592

KubaAmbasada RP 5ta Avenida esquina a Calle 46 No 4407, La Habana-Miramar, Cuba, Apartado Postal 16 840

tel./fax 331-323

KuwejtAmbasada RP, Third Ring Road, Block No 4, Area 111, Villa 13, P.O. Box 5066, Safat 13051, Kuwejt, Arabian Gulf

tel. (0.0965) 2511-666; tel.)fax 2524-760; tlx (496) 23211 POLAMBA KT

LaosAmbasada RP, Thadeua Km. 3, Vientiane, BP 1106, R.D.P. Lao

tel. 312-940; tlx 4358 MABPOL LS

LesothoSprawy załatwia Ambasada RP w RP
LibanAmbasada RP, Rue Sourati, imm. Nassif, Beyrouth, BP 3667

tel. 345-278/9

LiberiaSprawy załatwia Ambasada RP w Wybrzeżu Kości Słoniowej
LibiaAmbasada RP, 61 Sharia Ben Ashour, Tripolis, G.S.P.L.A.J, O.O. Box 519

tel. (0.021821) 607-619; fax 603-641

Wydział Konsularny - jw.

tel. (901) 20049 LY

Konsulat Generalny RP, Wadi Hatita, House No 8, Western Fwayhat, Benghazi, P.O. Box 6037

tel./fax (0.021861) 28792; tlx (901) 40441 POLCON LY

LichtensteinSprawy załatwia Ambasada RP w Szwajcarii
LitwaAmbasada RP, ul. Auszros Wartu 7, 2001, Vilnius

tel. (0.03702) 224-444; fax 223-454; tlx (64) 261125 KGPRL SU

Konsulat Generalny RP, Švitrigailos gve 6/15-1, 2009 Vilnius

tel. 650-075, 661-145; fax 651-294; tlx 261137

Punkt Konsularny w Kownie (obsługiwany przez KG RP w Wilnie), ul. Gruodzio 9, Kaunas

tel. 203-678

LuksemburgSprawy załatwia Ambasada RP w Belgii
ŁotwaAmbasada RP, ul. Elizabetes 2, LV 1340 Riga

tel. (0.03712) 321-617, 321-593, 320-622, 322-233; tel./fax 321-233; tlx (064) 161212 AMPOL SU; telex i fax przez Szwecję _(0.0469) 98830174

MacedoniaSprawy załatwia Ambasada w Belgradzie
MadagaskarSprawy załatwia Ambasada RP w Kenii
MalawiSprawy załatwia Ambasada RP w Harare (Zimbabwe)
MalezjaAmbasada RP, No 495, 4 1/2 Miles, Jalan Ampang, 68 000 Selangor, 50704 Kuala Lumpur, P.O. Box 10052

tel. (0.0603) 4576-733, 4576-719; fax 4570-123; tlx (84) 33291 AMPOL MA

MaliSprawy załatwia Ambasada RP w Dakarze (Senegal)
MaltaSprawy załatwia Ambasada RP we Włoszech
MarokoAmbasada RP, 23 Oqbah, Rabat, Maroc

tel. (0.02127) 771-173, 771-491; fax 775320; tlx (407) 31003 POLMRAB

Konsulat Generalyn RP, 9, rue d´Alger, Casablanca

tel. (2122) 279-138; tel./fax 279-139; tlx (407 21847 MORHAN

MauretaniaSprawy załatwia Ambasada RP w Maroku
Mauritius Sprawy załatwia Ambasada RP w Dar es Salaam (Tanszania)
MeksykAmbasada RP, Calle Cracovia 40, Colonia San Angel, Mexico 20, D.F., Apartado Postal 20383

tel. (0.0525) 5504-700, 5480-532; fax 6160-822; tlx (22) 1773090 POL ME

MonakoBrak placówki dyplomatycznej. Znajduje się w kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Paryżu (Francja)
MołdowaAmbasada RP w Kiszyniowie. Str. 31 August 1989, No 82, apt. 101, 102, 103 Chisinau

tel./fax (3732) 23-75-34

MongoliaAmbasada RP, Sambuugijn 1, Ułan Bator-13 P.O. Box 706, Mongolia

tel. 323-365, 320-062, 320-715

MozambikSprawy załatwia Ambasada RP w Pretorii (RPA)
NamibiaSprawy załatwia Ambasada RP w Pretorii (RPA)
NepalSprawy załatwia Ambasada RP w New Delhi (Indie)
NigerSprawy załatwia Ambasada RP w Nigerii
Nigeriaambasada RP, 10 Idejo Street, Victoria Island, Lagos, Nigeria

tel. 82311) 2614-684 do 87; fax 2614-685; tlx 21719 AMPO NG

NikaraguaSprawy załatwia Ambasada RP w Kostaryce
NorwegiaAmbasada RP, Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo 2

tel. (04722) 2255-5536, 2243-0015, 2244-8639; fax 2244-4839

Wydział Konsularny - jw.

tel. 430-161, 430-015

Nowa Gwineapatrz Papua-Nowa Gwinea nowa Kaledonia. Brak placówki i stosunków dyplomatycznych. Najbliższa ambasada RP w Canberra
Nowa ZelandiaAmbasada RP, 17, Upland Rd, Kelburn, Wellington, Zew Zealand

tel. (0.0644) 712-456; fax 712-455; tlx (74) 30147 POLAMB NZ

OmanSprawy załatwia Ambasada RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
PakistanAmbasada RP, Diplomatic Enclave, G-4, Street 24, Islamabad, P.O. Box 1032

tel. (0.09251) 211-133, 212-517, 212-979, fax 825-442, tlx 54679 EMPOL PK

Konsulat RP w Karachi, 10/B Lalazar, M.T. Khan Road, 74000 Karachi

tel. (0.09221) 5610-147, 552-177, 5610-177; fax 5687-125; tlx 29819 DLHAN PL

PanamaSprawy załatwia Ambasada RP w Kostaryce
Papua-Nowa GwineaSprawy załatwia Ambasada RP w Indonezji
ParagwajSprawy załatwia Ambasada RP w Montevideo
PeruAmbasada RP, Avenida Salaverry 1978, Jesús Maria, Miraflores, Lima, Peru

tel. (0.05114) 713-925; fax 713-920

PortugaliaAmbasada RP, Avenida das Descobertas 2, 1400, Lisboa, Portugal

tel. (0.03511) 3010-202, 3010-785; fax 3010-202

Puerto RicoSprawy załatwia Ambasada RP w USA
Republika Federalna NiemiecAmbasada RP Lindenallee 7, 50968 Köln, 51 Marienburg

tel. (0.049221) 937-300, 386-013, 386-062; fax 342-062, 343-089.

Wydział Konsularny - Leyboldstraße 74, Köln

tel. 937-300, 387-013 do 17; fax 382-535; tlx (41) 8881040.

Wydział Konsularny Przedstawicielstwa Ambasady RP, Unter den Linden 72/74, 10117 Berlin

tel. (0.04930) 2202-451; fax 2291-577

Konsulat Generalny RP w Lipsku Poetenweg 51, 04155 Leipzig

tel. (0.049341) centr. 51149, 58852-763; fax 5852-130; tlx (69) 312128 KGRPD.

Konsulat Generalny RP w Hamburgu, Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg

tel. (0.040) 6311-181, 6325-029; fax 6325-030; tlx (41) 212602 KGRPH D.

Konsulat Generalny RP w Monachium, Ismaninger Straße 62 a, 81675 München

tel. (089) 475-026/9; fax 471-318; tlx 622229 KGPRM D

Republika Południowej AfrykiAmbasada RP, 14 Amos Street, Colbyn, Pretoria 0083

tel. (012) 432-631/2, 432-621; fax 432-608; tlx (95) 323250 AMBRP SA

Republika Środkowo-AfrykańskaSprawy załatwia Ambasada RP w Zairze.
Republika Zielonego PrzylądkaSprawy załatwia Ambasada RP w Dakarze (Senegal)
Rosja (Federacja Rosyjska)Ambasada RP, ul. Klimaszkina 4, Moskwa

tel. centr. (0.07095) 2550-017, sekr. 2540-105, fax 2542-286; tlx (64) 414362 AMPOL SU.

Kompetencją terytorialną obejmuje Rosję, Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Kyrgyzystan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Wydział Konsularny - jw.

tel. 2543-612.

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, ul. 5 Sowietskaja 12/14

tel. (0.07812) 2744-170; fax 2744-318.

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie, ul. Kutuzowa 43/45

tel. 274-282; fax 274-035

RumuniaAmbasada RP, Al. Alexandru 23, Bucuresti

tel. (0.0401) 2122-330

Wydział Konsularny - jw.

tel. 2122-735; fax 3129-832; tlx (65) 11302 AMPOL R.

RwandaSprawy załatwia Ambasada RP w Nairobi (Kenia)
San MarinoKonsulat Generalny RP z siedzibą w Rzymie
SalwadorBrak placówki dyplomatycznej. Ambasador RP w Kostarce akredytowany jest również w Republice Salwadoru
SenegalAmbasada RP, Villa "Les Ailes", fenetre Mermoz, Fann-Residence, Dakar, BP 3192

tel. 242-354; tlx (906) 51245 POLMISS

SeszeleSprawy załatwia Ambasada RP w Nairobi (Kenia)
SingapurAmbasada RP, 100 Beach Road, Shaw Towers 33-11/12, Singapore 0718

tel. (0.065) 2942-513/14; fax 2950-016; tlx (87) 26355 MORHAN RS

SłowacjaAmbasada RP, ul. Hummelova 4, 81103 Bratysława

tel. (0.0427) 315-220/22, 315-243; fax 315-143; tlx (66) 93273 POLKO C

SłoweniaAmbasada RP w Lublanie

tel. 132-02-09, tel./fax 132-03-39, tlx 39199 EM POL.

ul. Avcinova 4/10 61113 Ljubijana Slovenija

SomaliaSprawy załatwia Ambasada RP w Kenii
Sri LankaSprawy załatwia Ambasada RP w Indiach
Stany Zjednoczone AmerykiAmbasada RP, 2610 16th Street, N.W., Washington, D.C. 20009

tel. (0.0104800112) 2343-800, 3632-189; fax 3286-271; tlx (230) 62075182 ESL UD.

Wydział Konsularny - 2224 Wyoming Ave., N.W. Washington, D.C. 20008

tel. 2343-800.

Stałe przedstawicielstwo RP przy ONZ, 9 East 66th Street, New York, N.Y. 10021

tel. 7442-506 i 509; fax 5176-771; tlx (23) 261201 PMUN UR.

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, 233 Madison Ave., New York, N.Y. 10016

tel. 8898-360, 6846-335; fax 7793-062; tlx (23) 6790660 CGY PNY

Konsulat Generalny RP w Chicago, 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 6061-1695 USA

tel. (313) 3378-166; fax 3377-841

Konsulat Generalny RP w Los Angeles, 12400 Wilshire Blvd., Suite 555, Los Angeles, California 90025, USA

tel. (310) 442-8500; fax 442-8515; tlx 49610354 POLKON LA

SudanSprawy załatwia Ambasada RP w Kairze (Egipt)
SurinamSprawy załatwia Ambasada RP w Wenezueli
SwazilandSprawy załatwia Ambasada RP w RPA
SyriaAmbasada RP, rue Georges Haddad, Damaszek, BP 501

tel. (0.096311) 3336-010; tel./fax 3333-010

SzwajcariaAmbasada RP, Elfenstraße 20a, CH-3006 BERN

tel. (0.031) 3520-452/3

Wydział Konsularny - jw.

tel. 3525-457, 3511-935/6; fax 3523-416; tlx 912841 PL CH

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, 15 Chemin de l´Ancienne Route, 1218 Grand-Saconnex, Genéve

tel. (0.04122) 7981-161; fax 7981-175; tlx (45) 415516 DEPOL CH.

SzwecjaAmbasad RP, Karlavagen 35, S-114 31 Stockholm

tel. (0.0468) 114-132; 118-166; 115-404; fax 101-069

Konsulat Generalny RP, Prästgardsgatan 5, 172 31 Sundbyberg, Stockholm

tel. (08) 7644-800, 983-522; fax 938-522; tlx (54) 17860 POLKON S

Konsulat Generalny RP, Adolf Fredriksgatan 13, 217 74 Malmö, P.O. Box 20512

tel. (040) 267-416, 268-786, 268-986, 268-946, 914-339; fax 914-590

TajlandiaAmbasada RP, 8 A Sukhumvit Road, Soi 5, P.O. Box 1167 BANGKOK

TEL. C. (0.0662) 2518-891/3, 2518-898; fax 2518-895

TajwanBrak placówki RP i stosunków dyplomatycznych. Znajduje się w kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Singapurze
TanzaniaAmbasada RP, 63 Alykhan Road, Upanga, Dar es Salaam, Tanzania, P.O. Box 2188

tel. 46294, 25777; fax 46294; tlx (989) 41022 POLMIS

TogoSprawy załatwia Ambasada RP w Nigerii
TongaBrak placówki RP i stosunków dyplomatycznyhc. Najbliższa Ambasada RP - w Canberra
Trinidad Y TobagoBrak placówki RP i stosunków dyplomatycznych. Najbliższa Ambasada RP - w Caracas
TunezjaAmbasada RP, 4 rue Sophonisbe, Notre-Dame, 1002 Tunis

tel. (0.0216) 286-237, 287-173; fax 795-118; tlx (409) 17024 POLMIS TN

TurcjaAmbasada RP, Atatürk Bulvari 241, Kavaklidere PK 20, Ankara

tel. (0.0904) 4261-694/8; fax 4273-987

Wydział Konsularny - jw.

Konsulat Generalny RP, Büyük Ciftlik Sok, Yücel Apt. 5/7 Nisantasi, Instanbul

tel. (0.0901) 2407-956, 2477-494; fax 2330-618; tlx (607) 28257 HAMPT TR

UgandaSprawy załatwia Ambasada RP w Kenii
UkrainaAmbasada RP w Kijowie, ul. Jaroslawiw Wał 12, 252034 Kijów

tel. (0.07044) 2248-040, 2247-030, 2292-040, 2243-283, 2280-443, 2257-009; fax 2293-575, 2241-984; tlx (64) 131171 GKPNR SU

Konsulat Generalny RP w Kijowie - adres jw.

tel. Konsula Gen.; 2255-114, tel. czynny całą dobę: 2290-453

Konsulat Generalny RP we Lwowie, ul. Iwana Franko 110,

Lwów tel. (0.070322) 760-544, 760-547; fax 760-974; tlx (64) 234131 AKPOL SU

UrugwajAmbasada RP, Jorge Canning 2389, C.P. 11600 Montevideo 005982

tel. 801-151, 801-313; tlx (32) 26447 MORHAN UX

VanuatuSprawy załatwia Ambasada RP w Canberra
WatykanAmbasada RP przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie, Borgo Santo Spirito 16 int. 4, 00193 Roma

tel. (0.0396) 6880-200, 6874-400; fax 6874-408

WenezuelaAmbasada RP, Urb. Las Mercedes, Avenida Nicolás Copérnico, Apartado Chacao 62293, Caracas 1060, Venezuela, tel.(0.0589) 911-461; fax 922-164;tlx (31) 232773 POLAM VC
WęgryAmbasada RP, Városligeti fasor 16, Budapest tel. sekr. (0-0361) 268-1826; tel./fax 268-1723; tel. centr. 268-1721, 142-8135

Wydział Konsularny, tel. 142-5566; fax 268-1722

Wielka BrytaniaAmbasada RP, 47 Portland Place, London W1N 3AG

tel. (0.04471) 580-2969, 580-4324/9; fax 323-4018; tlx (51) 265691 POLAMB

Konsulat Generalny RP, 73 New Cavendish Street, London W1N 7RB

tel. 580-0475/6; fax 323-2320

Konsulat Generalny RP, 2 Kinnear Road, Edinburgh E3H 5 PE

tel. (0.031) 552-0301; tel./fax 552-1086; tlx (51) 728267 POLCON G

WietnamAmbasada RP 3, Chua Mot Cot, Hanoi

tel. (0.08442) 425-2027, 425-3728; fax 236914; tlx 411235 MORHAN VT

Konsulat Generalny RP, Tran Cao Van 2 Q.1. Ho Chi Minh;

tel./fax (0.08482) 90114; tlx (805) 812639 PLO SGN VT

WłochyAmbasada RP, via P.P. Rubens 20, Monti Parioli 00197, Roma, Italia

tel. (0.0396) 322-4455, 321-6073, 323-3245; fax 323-3990

Wydział Konsularny - jw.

tlx BRH (43) 610325

Konsulat Generalny RP, via Sporting Mirasole 2. 20090 Noverasco di Opera, Milano tel. (0.0392) 5760-2241/3; fax 5760-2245; tlx (43) 316472 POLHAN I

Wybrzeże Kości SłoniowejAmbasada RP, B.P. 308, Abidjan 04

tel. 8225) 441-225, 441-067; tlx (983) 26114 MORHAN CI.

Wyspa Cooka (teryt. Nowej Zelandii)Sprawy załatwia Ambasada RP w Wellington
Wyspy Owcze (teryt. Danii)Sprawy załatwia Ambasada RP w Kopenhadze
Wyspy Salomona (ter. W. Brytanii)Sprawy załatwia Ambasada RP w Wellington
Wyspy Świętego Tomasza i KsiążęcaSprawy załatwia Ambasada RP w Angoli
ZairAmbasada RP 63, Avenue de la Justice, Kinshasa 1, BP 8553, Zaire

tel. 339-49; tlx (982) 21057 AMBPL ZR

ZambiaSprawy załatwia Ambasada RP w Tanzanii
Zielony PrzylądekSprawy załatwia Ambasada RP w Dakarze (Senegal)
ZimbabweAmbasada RP, 16 cork, Rd, Belgravia, Harare, P.O. Box 3932, Zimbabwe

tel. (0.02634) 732-159; tlx (907) 22745 POLHAN ZW

Zjednoczone Emiraty ArabskieAmbasada RP w Abu Zabi, P.O. Box 2334, Abu Dhabi

tel. (0.09712) 465-200; fax 462-967; tlx (893) 23283 ZABIPLEM. Dubai tlx (893) 46981 PTC EM