Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1992.1.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 1993 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 grudnia 1991 r.
w sprawie zasad i trybu ujawniania wobec cudzoziemców wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową w resorcie sprawiedliwości

Na podstawie art. 20 ust. 2 i w związku z art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz. U. Nr 40, poz. 271 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. 1
1. W razie uzasadnionej względami służbowymi potrzeby ujawnienia wobec cudzoziemca wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową - kierownicy jednostek organizacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości (Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, Gabinetu Ministra, departamentów, biu), dyrektor Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej, prezesi sądów apelacyjnych, prezesi sądów wojewódzkich, prokuratorzy apelacyjni, prokuratorzy wojewódzcy, naczelnicy rejonowych zakładów karnych i rejonowych aresztów śledczych, dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego "Wydawnictwo Prawnicze", dyrektorzy przedsiębiorstw działających przy rejonowych zakładach karnych, rejonowych aresztach śledczych, zakładach karnych, aresztach śledczych i dyrektorzy zakładów dla nieletnich - występują z odpowiednim wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości.
2. Wnioski prezesów sądów apelacyjnych, prezesów sądów wojewódzkich, prokuratorów apelacyjnych, prokuratorów wojewódzkich, jak również naczelników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej i dyrektorów przedsiębiorstw przy nich działających, o których mowa w ust. 1, podlegają zaopiniowaniu - odpowiednio do kompetencji - przez właściwego dyrektora departamentu (biura) w Ministerstwie Sprawiedliwości lub dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych.
§  2. Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1, powinien w szczególności zawierać:
1) określenie osoby (osób), której miałaby zostać przekazana wiadomość;
2) przyczyny służbowe, uzasadniające potrzebę przekazania wiadomości,
3) treść wiadomości i klauzulę tajności,
4) określenie osoby, która miałaby przekazać wiadomość oraz miejsce i formy jej przekazania.
§  3.
1. Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1, przesyła się w dwóch egzemplarzach do dyrektora Biura Spraw Obronnych, który podejmuje czynności związane z jego zaopiniowaniem przez osoby wymienione w § 1 ust. 2 oraz dokonaniem wymaganych uzgodnień międzyresortowych. Wniosek wraz z opinią dyrektor Biura Spraw Obronnych przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości.
2. Jeden egzemplarz wniosku wraz z decyzją Ministra Sprawiedliwości zwraca się wnioskodawcy, natomiast drugi - stosownie do klauzuli tajności - przechowuje się w kancelarii tajnej lub w aktach Biura Spraw Obronnych.
§  4. Tryb postępowania - określony w § 1-3 stosuje się odpowiednio w wypadkach uzasadnionej służbowo potrzeby wysłania lub wywozu za granicę materiałów, zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową lub służbową.
§  5. Tracą moc:
1) zarządzenie nr PF-10/BO/84 Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie zasad i trybu ujawniania wobec cudzoziemców wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową w resorcie sprawiedliwości,
2) zarządzenie nr PF-5/BO/88 Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu ujawniania wobec cudzoziemców wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową w resorcie sprawiedliwości.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 września 1993 r. (Dz.Urz.MS.93.6.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 września 1993 r.