Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.119

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 118/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa

Inspektorat Uzbrojenia

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189) oraz § 1 pkt 8 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

§  1. Zasady i tryb udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień, do których - zgodnie z art. 4 pkt 5b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) - nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, określa regulamin stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
1. Biuro do Spraw Procedur Antykorupcyjnych realizuje czynności w procesie udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji określonym w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.2)), w szczególności:
1) przeprowadza sprawdzenie zamówień i dokumentów, wskazanych przez Ministra Obrony Narodowej lub Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji;
2) przeprowadza sprawdzenie wybranych zamówień, realizowanych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz powstałych w tym czasie dokumentów, pod względem zagrożeń korupcyjnych oraz legalności, gospodarności i celowości.
2. Szczegółowe zasady prowadzania sprawdzeń, o których mowa w ust. 1, określa odrębna decyzja Ministra Obrony Narodowej.
§  3. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych, a niezakończonych przez dniem wejścia w życie niniejszej decyzji oraz do umów w sprawach zamówień zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  4. Traci moc decyzja Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 14, poz. 179, z późn. zm.3)).
§  5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia ustawy zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2007 r. Nr 4, poz.38, Nr 6, poz.73, Nr 17, poz.176, Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz.188, Nr 23, poz.287, Nr 20, poz. 260; z 2009 r. Nr 2, poz.17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106, Nr 23, poz. 304; z 2011 r. Nr 5, poz. 54 oraz z 2012 r. poz. 106, 307, 313 i 363.

3) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2008 r. Nr 6, poz. 59, z 2009 r. Nr 3, poz. 46 oraz z 2011 r. Nr 3, poz. 35.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin

udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Rozdział  1

Pojęcia i zakres obowiązywania

§  1.
1. Określa się zasady i tryb udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 4 pkt 5b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 4c tej ustawy.
2. Regulamin stosuje się do postępowań prowadzonych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane.
§  2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) kierownik - osobę lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -jest uprawniony do zarządzania zamawiającym;
2) odbiorca - wskazaną w umowie jednostkę organizacyjną przyjmującą na swoją ewidencję ilościowo-wartościową pozyskany sprzęt wojskowy;
3) oferta - oświadczenie woli wykonawcy wyrażające chęć zawarcia umowy, wyrażone pisemnie;
4) oferta wstępna - ofertę składaną w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia otwartego przez wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w tym postępowaniu;
5) oferta ostateczna - ofertę składaną w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia otwartego, po zakończeniu negocjacji;
6) postępowanie o udzielenie zamówienia - postępowanie wszczynane w drodze ogłoszenia o zamówieniu - w celu wyboru wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, lub przesłania zaproszenia do negocjacji - w przypadku negocjacji w trybie zamkniętym - w celu wynegocjowania postanowień umowy;
7) umowa ramowa - umowę, na mocy której strony określają harmonogram przyszłych działań w zakresie zawierania umów wykonawczych;
8) wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia, a także podmioty występujące wspólnie;
9) zamawiający - jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowaną.

Rozdział  2

Zasady udzielania zamówień

§  3. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia, mając na celu ochronę podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, którego występowanie ocenił Minister Obrony Narodowej w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 233), z zachowaniem zasad legalności, celowości i rzetelności, uwzględniając racjonalizację kosztów, a w przypadku zamówienia w trybie otwartym równego traktowania wykonawców.
§  4.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia uwzględnia się wymogi określone w odrębnych przepisach, w szczególności dotyczące:
1) pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego;
2) ochrony informacji niejawnych;
3) oceny zgodności wyrobu i certyfikacji;
4) systemów zapewnienia i zarządzania jakością;
5) wymagań metrologicznych;
6) kodyfikacji;
7) badań naukowych;
8) dozoru technicznego;
9) ochrony środowiska;
10) wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji lub dostaw.
2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
§  5.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
§  6.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje, z wyłączeniem dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. O dokonanym wyborze formy porozumiewania się zamawiający informuje wykonawców odpowiednio w ogłoszeniu lub w zaproszeniu do negocjacji.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, na żądanie jednej ze stron, druga strona niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Jeżeli w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia strony porozumiewają się w formie innej niż pisemna, zdarzenie takie powinno zostać udokumentowane w formie pisemnej, a treść przekazanej informacji musi niezwłocznie zostać potwierdzona na piśmie.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanym w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

Rozdział  3

Postępowanie o udzielenie zamówienia

§  7.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający.
2. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej lub podporządkowanej jednostce organizacyjnej.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, działają jako pełnomocnicy zamawiającego.
§  8.
1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kierownik może pisemnie powierzyć wykonywanie swoich obowiązków, podległym pracownikom lub żołnierzom.
3. Osoby, którym pisemnie powierzono wykonywanie obowiązków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, ponoszą odpowiedzialność w zakresie ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
§  9.
1. Kierownik powołuje komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz podejmuje decyzje o wyłączeniu osób, o których mowa w § 13 ust. 1.
2. Komisja jest zespołem pomocniczym kierownika.
3. Komisja składa się z co najmniej trzech osób.
4. W zakresie nieokreślonym przez kierownika tryb pracy komisji oraz zakres obowiązków jej członków, określa w formie pisemnej Przewodniczący komisji, mając w szczególności na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizację odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystość jej prac.
5. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiedzy specjalistycznej, kierownik, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji, może powołać za ich zgodą, spoza instytucji zamawiającego biegłych lub specjalistów w danej dziedzinie wiedzy. Przepis § 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  10.
1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania.
2. Komisja obraduje, w tym wykonuje czynności, o których mowa w ust. 6, na posiedzeniach. Z prac komisji sporządza się protokół.
3. Członkowie komisji wykonują powierzone im czynności w ramach swoich obowiązków służbowych.
4. Przełożony osoby będącej członkiem komisji jest obowiązany zapewnić tej osobie możliwość udziału w pracach komisji.
5. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia, z chwilą unieważnienia postępowania lub z chwilą jej odwołania przez kierownika.
6. Do obowiązków komisji należy w szczególności:
1) przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, w tym:
a) wybór trybu udzielenia zamówienia na podstawie przesłanek, o których mowa w § 22 ust. 1 i w § 23 ust. 1, wraz z uzasadnieniem,
b) sporządzenie listy wykonawców, do których zostanie skierowane zaproszenie do składania ofert wstępnych, wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru,
c) opracowanie projektu zaproszenia do negocjacji, składania ofert wstępnych lub ofert ostatecznych,
d) opracowanie projektu istotnych postanowień umowy, uwzględniających w szczególności, przedmiot umowy, termin realizacji, sposób wykonania zamówienia, warunki techniczne realizacji, warunki gwarancji, sposób rozliczeń finansowych stron oraz kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a także warunki zapewnienia bezpieczeństwa dostaw lub informacji ze względu na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa,
e) opracowywanie projektów instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, jako integralnej części umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej;
2) przygotowanie ogłoszeń o zamówieniu;
3) przygotowanie wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji udostępnianej wykonawcom ubiegającym się lub zamierzającym ubiegać się o udzielenie zamówienia;
4) dokonanie otwarcia ofert w miejscu i terminie wskazanym w zaproszeniu do negocjacji, składania ofert wstępnych lub ofert ostatecznych;
5) ocena wykonawców pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena treści złożonych ofert;
6) poprawianie oczywistych omyłek w ofertach - informując o poprawieniu oczywistych omyłek wykonawców;
7) prowadzenie negocjacji;
8) składanie wniosków do kierownika o wprowadzenie zmian do dokumentacji postępowania;
9) występowanie z wnioskiem do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą lub przedłużenie terminu ważności wadium;
10) przedstawienie kierownikowi propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty wykonawcy, wyboru oferty najkorzystniejszej, wyniku negocjacji oraz unieważnienia postępowania;
11) dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.
§  11. Do obowiązków przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1) odbieranie oświadczeń, o których mowa w § 13 ust. 2, od członków komisji oraz innych osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) ustalenie harmonogramu pracy komisji oraz zwoływanie posiedzeń;
3) określanie zakresów odpowiedzialności członków komisji za poszczególne elementy postępowania;
4) w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o opinie prawne w obszarach wymagających wyjaśnienia oraz o opinie rzeczoznawców, gdy czynności w prowadzonym postępowaniu wymagają wiedzy specjalistycznej;
5) wnioskowanie o wyłączenie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych członków komisji, którzy złożyli oświadczenie o zaistnieniu okoliczności wymienionych w § 13 ust. 1, lub odmówili jego złożenia;
6) nadzór nad dokumentacją sporządzaną w toku postępowania o udzielenie zamówienia przez sekretarza komisji;
7) nadzór nad zgodnym z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, działaniem komisji.
§  12. Do obowiązków sekretarza komisji należy w szczególności:
1) obsługa organizacyjna komisji;
2) prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji, zawiadomień i informacji, oraz chronologiczne kompletowanie dokumentów, a także ich archiwizowanie na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
3) przechowywanie dokumentacji w trakcie trwania postępowania;
4) skompletowanie całości dokumentacji postępowania i jej przechowywanie, a następnie archiwizacja zgodnie z przepisami odrębnymi.
§  13.
1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:
1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają niezwłocznie po identyfikacji wykonawców biorących udział w postępowaniu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku wiedzy osoby dokonującej czynności w postępowaniu o braku jakichkolwiek powiązań własnych z wykonawcą zamówienia, do którego kierowane jest zaproszenie do negocjacji, oświadczenie wskazane w ust. 2 składa się w dacie wszczęcia postępowania.
4. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu, po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.
§  14.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy przy uwzględnieniu postanowień, o których mowa w § 3, spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) posiadania odpowiedniego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający może określić w jakim zakresie wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do negocjacji.
3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
§  15.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia i solidarnej odpowiedzialności za jego realizację, na zasadach art. 366 Kodeksu cywilnego. Umowa powinna zawierać w szczególności:
1) określenie celu gospodarczego, który winien być powiązany z przedmiotem zamówienia;
2) oznaczenie czasu trwania umowy, który nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia określony przez zamawiającego;
3) zakaz wprowadzania zmian w umowie, w zakresie realizacji zamówienia, bez zgody zamawiającego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4
4. Warunki określone w § 14 ust. 1 pkt 2-4 mogą być wypełniane łącznie. Zasady spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, zamawiający obowiązany jest określić w zaproszeniu do negocjacji w trybie zamkniętym lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
§  16.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać, odpowiednio do ustalonych warunków udziału w postępowaniu, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, w szczególności:
1) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym odpowiednio w § 26 ust. 1 pkt 2-6 lub pkt 7, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert;
c) aktualnej koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
d) poświadczenia bezpieczeństwa, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub zgody na udostępnienie informacji niejawnych - jeżeli przygotowanie oferty lub realizacja zamówienia wiąże się z udostępnieniem wykonawcy informacji niejawnych;
2) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te zamówienia zostały wykonane, lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń), że zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
b) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych stosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
c) dokumentu, w drodze oświadczenia woli wykonawcy, upoważniający zamawiającego do przeprowadzenia kontroli możliwości produkcyjnych lub możliwości technicznych wykonawcy, a także dostępnych mu możliwości naukowych i badawczych oraz środków kontroli jakości, z których wykonawca będzie korzystał;
3) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada lub dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) wykazu podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
b) oświadczenia na temat narzędzi, materiałów i urządzeń technicznych lub źródeł zaopatrzenia, wraz z informacją na temat możliwości sprostania ewentualnemu wzrostowi uzasadnionych potrzeb zamawiającego, w szczególności w następstwie sytuacji kryzysowej, a także zapewnienia utrzymania, modernizacji oraz adaptacji dostaw będących przedmiotem zamówienia,
c) dokumentów potwierdzających wdrożenie przez wykonawcę systemów zapewnienia jakości, w szczególności natowskich publikacji standaryzacyjnych zawartych w AQAP serii 2000;
4) w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
c) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dokumenty, o których mowa odpowiednio w ust. 1, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, w celu zweryfikowania przedstawionych bezpośrednio zamawiającemu informacji lub dokumentów.
3. Jeżeli wykonawca składający wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3) nie został on prawomocnie skazany w zakresie, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 2-6 lub pkt 7;
4) posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w tym uprawnienia do dostępu i zdolności do przetwarzania informacji niejawnych, jeżeli taki obowiązek nakłada ustawa.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5. Zamawiający, mając na celu potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w zaproszeniu do negocjacji, może żądać w szczególności:
1) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, przy wykorzystaniu w szczególności testów weryfikacyjnych, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym deklarację zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235 poz. 1700, z późn. zm.);
2) próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
3) oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w § 21 ust. 4, o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.
§  17.
1. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 16, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 16, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym odpowiednio upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo w którym został wyznaczony przez Zamawiającego termin negocjacji w trybie zamkniętym.
2. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 16.

Rozdział  4

Wszczęcie postępowania

§  18.
1. Podstawą wszczęcia postępowania są właściwe plany rzeczowe lub zatwierdzone ich projekty, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy zadanie nie jest ujęte w planach, o których mowa w ust. 1, postępowanie może być wszczęte na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej. Z wnioskiem o wydanie decyzji występuje zainteresowana komórka lub jednostka organizacyjna, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Wystąpienie o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2, podlega uzgodnieniu z Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do wprowadzenia odpowiednich zmian w planach rzeczowych.
§  19. Dniem wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, a w przypadku negocjacji w trybie zamkniętym - dzień wysłania zaproszenia do negocjacji.
§  20. Do postępowań o udzielenie zamówienia przepisy normujące proces pozyskiwania sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio.

Rozdział  4

Zasady prowadzenia postępowania

§  21.
1. Postępowania o udzielenie zamówienia mogą być prowadzone:
1) w trybie zamówienia otwartego;
2) negocjacji w trybie zamkniętym.
2. Niedopuszczalne jest zawarcie umowy wyłącznie na podstawie oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. W przypadku złożenia takiej oferty zamawiający obowiązany jest do udzielenia niezwłocznie odpowiedzi negatywnej.
3. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem norm, aprobat oraz specyfikacji technicznych, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przepisy decyzji Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 78) stosuje się odpowiednio.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa dostaw zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności zobowiązanie wykonawcy:
1) do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
2) do złożenia dokumentacji gwarantującej spełnianie wymogów w zakresie wywozu, transferu lub tranzytu towarów związanych z zamówieniem;
3) do złożenia dokumentacji gwarantującej, że organizacja i lokalizacja realizowanych dostaw umożliwia mu spełnienie wymogów zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa dostaw określonych w dokumentacji zamówienia, a także zobowiązanie do zagwarantowania, że ewentualne zmiany w realizacji dostaw w trakcie realizacji zamówienia nie wpłyną negatywnie na zgodność z tymi wymogami;
4) do bezzwłocznego informowania zamawiającego o każdej zmianie, jaka zaszła w jego organizacji, realizacji dostaw lub strategii przemysłowej, mogącej mieć wpływ na jego zobowiązania wobec zamawiającego;
5) na uzgodnionych warunkach, do zapewnienia, w przypadku gdy nie będzie on już w stanie zapewnić dostaw zamawiającemu, wszelkich szczególnych środków produkcji części zamiennych, elementów oraz specjalnego wyposażenia testowego, w tym rysunków technicznych, licencji i instrukcji użytkowania.
5. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.
§  22.
1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia otwartego, jeżeli postępowanie, o którym mowa w § 3, wskazuje na więcej niż jednego wykonawcę.
2. Tryb zamówienia otwartego składa się z następujących etapów:
1) ogłoszenie o zamówieniu;
2) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3) zaproszenie wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny;
4) prowadzenie negocjacji z wykonawcami;
5) zaproszenie do składania ofert ostatecznych i rozstrzygnięcie postępowania.
3. Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia otwartego zamawiający wszczyna przez upublicznienie ogłoszenia o zamówieniu, w którym zamieszcza się w szczególności następujące informacje:
1) nazwę i adres zamawiającego;
2) określenie podstawy prawnej oraz trybu udzielenia zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia;
4) informacje o zastosowaniu dialogu technicznego, jeżeli zamawiający przeprowadził taki dialog;
5) pożądany termin wykonania zamówienia;
6) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
7) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
8) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;
9) informację, czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia;
10) informację na temat wadium;
11) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
12) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
13) informację o możliwości zmiany lub odwołania ogłoszenia.
4. Ogłoszenie publikowane jest w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej zamawiającego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej.
5. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty. W przypadku złożenia po terminie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu wniosku po upływie tego terminu, wykluczając go z postępowania.
6. Po złożeniu przez wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wraz z wymaganymi przez zamawiającego oświadczeniami i dokumentami, zamawiający dokonuje oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu.
9. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców wyłonionych na zasadach określonych w ogłoszeniu. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wszystkich wykonawców spełniających te warunki.
11. Zamawiający zaprasza wykonawców, których wyłonił po ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do złożenia ofert wstępnych niezawierających ceny.
12. W zaproszeniu do składania ofert wstępnych zamawiający określa co najmniej:
1) nazwę i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy, w tym terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jak również okresu wymaganej gwarancji;
3) termin i miejsce składania ofert wstępnych;
4) miejsce i termin negocjacji;
5) zasady oraz zakres prowadzenia negocjacji.
13. Zamawiający dokonuje oceny złożonych ofert wstępnych względem zgodności z wymogami określonymi w treści zaproszenia do składania ofert wstępnych i następnie zaprasza do negocjacji.
14. Prowadzenie negocjacji z wykonawcami ma na celu doprecyzowanie, jak również modyfikację opisu przedmiotu zamówienia i warunków umowy.
15. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Klauzula poufności jest bezterminowa i rozciąga się na czas po zawarciu umowy.
16. Zaproszenie do składania ofert ostatecznych zawiera co najmniej:
1) dane o miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert ostatecznych;
2) informację o zmianach w treści opisu przedmiotu zamówienia i warunkach umowy, jeżeli takie występują;
3) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty ostatecznej, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ich oceny;
4) informację o obowiązku wniesienia wadium;
5) wymogi formalne, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty ostatecznej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
6) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie było wymagane;
7) termin związania ofertą;
8) informację o możliwości zmiany lub odwołania zaproszenia do negocjacji przed terminem do składania ofert ostatecznych.
17. Kryteriami oceny ofert ostatecznych są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: jakość, parametry techniczne, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.
18. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w zaproszeniu do składania ofert ostatecznych, jednak nie dłużej niż 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ostatecznych.
19. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 5 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
20. Zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, bez odrębnego wezwania zamawiającego.
21. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty ostatecznej zawierającej cenę.
22. Rozstrzygniecie postępowania prowadzonego w trybie zamówienia otwartego, następuje na podstawie oceny ofert ostatecznych.
23. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zaproszeniu do składania ofert ostatecznych.
24. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
25. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert ostatecznych przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
§  23.
1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamkniętym, jeżeli postępowanie, o którym mowa w § 3, wskazuje na jednego wykonawcę.
2. W zaproszeniu do negocjacji w trybie zamkniętym zamawiający określa co najmniej:
1) nazwę i adres zamawiającego;
2) przedmiot zamówienia;
3) pożądany lub wymagany termin realizacji umowy;
4) miejsce i termin negocjacji;
5) warunki udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia;
6) niezbędne oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz termin ich złożenia;
7) istotne postanowienia umowy;
8) zastrzeżenie, że zaproszenie może być zmienione lub odwołane;
9) niezbędne dane osób upoważnionych do kontaktu w imieniu zamawiającego.
3. Negocjacje w trybie zamkniętym mają na celu opracowanie projektu umowy - uwzględniającego treść istotnych postanowień umowy zawartych w zaproszeniu oraz propozycję wykonania zamówienia określoną w ofercie wykonawcy - którą strony mają zamiar zawrzeć.
4. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia wykonawca składa oświadczenie, jak również dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
§  24.
1. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia otwartego zamawiający, pod rygorem niedopuszczenia do postępowania, może zastrzec obowiązek wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert ostatecznych.
3. Zamawiający określa kwotę wadium w granicach od 0,5 do 3% wartości szacunkowej zamówienia.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, zgodnie z art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie wykonawca składa zgodnie ze wskazaniem zamawiającego.
6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie ostatecznej;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
§  25.
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów lub jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do negocjacji;
2) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
3) oferta została złożona w formie innej niż pisemna;
4) oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;
5) oferta została sporządzona w języku innym niż język polski, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7;
6) oferta nie została zabezpieczona wadium na zasadach i w trybie określonym w zaproszeniu do składania ofert ostatecznych w trybie zamówienia otwartego;
7) wykonawca w celu sporządzenia oferty posługiwał się osobami uczestniczącymi w postępowaniu po stronie zamawiającego.
2. O odrzuceniu oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
§  26.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
3) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
8) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
9) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert ostatecznych lub na przedłużony okres związania ofertą ostateczną a także nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą ostateczną;
10) wykonawców, co do których Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencja Wywiadu wskazały na występowanie zastrzeżeń co do spełnienia wymagań, o których mowa w § 21 ust. 4;
11) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
12) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także nie złożyli wyjaśnień lub dokumentów, o których mowa w § 17;
13) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
§  27.
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
5) w postępowaniu prowadzonym w trybie zamkniętym nie można uzgodnić wszystkich postanowień umowy;
6) zamawiający odwołał ogłoszenie lub zaproszenie do negocjacji;
7) umowa może być nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział  5

Umowy ramowe

§  28.
1. Zamawiający zawiera umowę ramową, jeżeli nie może z góry precyzyjnie określić szczegółowych uwarunkowań dotyczących przedmiotu zamówienia, takich jak: jego wielkości, terminów i czasookresu realizacji oraz wszystkich jego cech. Celem umowy jest ustalenie ram i warunków, dla zamówień udzielanych w przyszłości.
2. Umowa ramowa nie zobowiązuje do zawarcia umowy wykonawczej, a jedynie nakłada obowiązek dołożenia starań do jej zawarcia. Skorzystanie z możliwości udzielenia zamówienia objętego przedmiotem umowy ramowej jest wyłącznie uprawnieniem zamawiającego.
3. Zamawiający zawiera umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy § 22 i § 23.
4. Umowę ramową zawiera się na okres do 10 lat, z zastrzeżeniem że, ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego, umowa taka może być zawarta na okres dłuższy.
5. O zawarciu umowy ramowej na okres dłuższy niż 10 lat zamawiający niezwłocznie zawiadamia Ministra Obrony Narodowej, podając wartość i przedmiot umowy oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową, wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową.
7. Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 6, zamawiający może dokonać zmiany warunków zamówienia w stosunku do określonych w umowie ramowej. Szczegółowe zasady zmian warunków zamówienia określa umowa ramowa.

Rozdział  6

Zasady zawierania umów

§  29.
1. Do umów w sprawach zamówień, zwanych dalej "umowami", przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
2. Warunkiem dostępu wykonawcy do informacji niejawnych w związku z wykonywaniem umowy jest zdolność do ochrony informacji niejawnych.
3. Zamawiający zawiera umowę z wykonawcą, z którym wynegocjował wszystkie postanowienia umowy lub który złożył najkorzystniejszą ofertę ostateczną.
4. Umowy zawiera się na czas określony.
5. Zakres świadczenia wykonawcy, zawarty w umowie, musi być tożsamy z wynegocjowanymi warunkami lub ofertą ostateczną.
6. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub jeżeli będą one korzystne dla zamawiającego.
§  30.
1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania umowy, przez co rozumie się także nienależyte wykonanie postanowień umowy.
3. W uzasadnionych sytuacjach, a w szczególności, gdy żądanie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogłoby uniemożliwić realizację umowy lub spowodować znaczący wzrost ceny oferty, za zgodą kierownika lub osoby przez niego upoważnionej, zamawiający może odstąpić od żądania wniesienia zabezpieczenia. Każdy taki przypadek wymaga uzasadnienia.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4, ustala się w granicach od 0,5% do 10 % wartości umowy.
6. W przypadku realizacji umów wieloletnich, wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w stosunku do rocznej wartości umowy. Zasady i terminy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kolejne lata jej realizacji ustala się w tej umowie.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Zabezpieczenie wniesione w innej formie wykonawca składa zgodnie ze wskazaniem zamawiającego.
8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu przechowywane jest na oprocentowanym rachunku bankowym zamawiającego. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
9. Po zakończeniu realizacji umowy i uznania jej przez zamawiającego za wykonaną należycie, zamawiający niezwłocznie zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy.