Zasady i tryb prac legislacyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.27

Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 5 listopada 2004 r.
w sprawie zasad i trybu prac legislacyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908) w celu ustalenia oraz ujednolicenia zasad i trybu opracowania, uzgadniania i ogłaszania aktów prawnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zarządzam co następuje:

I.

Przepisy ogólne

§  1.
Zarządzenie określa:
1)
rodzaje aktów prawnych wydawanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
2)
zasady techniki legislacyjnej,
3)
zasady i tryb opracowywania oraz uzgadniania projektów aktów prawnych,
4)
zasady ewidencji, ogłaszania oraz rozdziału aktów prawnych.
§  2.
Użyte w zarządzeniu określenia należy rozumieć następująco:
1)
akty prawne - akty wydawane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
2)
Biuro - Biuro Organizacyjno-Prawne Centrali Kasy,
3)
Kasa - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
4)
jednostka organizacyjna - Centrala Kasy, oddziały regionalne, placówki terenowe i inne jednostki,
5)
komórka opracowująca - komórka organizacyjna odpowiedzialna za merytoryczne przygotowania projektu aktu prawnego,
6) 1
komórka organizacyjna - biuro, zespół.
§  3.
1.
Prezes Kasy wydaje następujące akty prawne:
1)
zarządzenia,
2)
komunikaty,
3)
obwieszczenia.
2.
Zarządzenia - zawierają postanowienia określając zasady postępowania w przedmiocie objętym regulacją.
3.
Komunikaty - zawierają informacje o decyzjach podjętych przez Prezesa Kasy oraz wzmianki o ukazaniu się przepisów prawnych.
4.
Obwieszczenia - wydawane są na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 1998 r., Nr 7, poz. 25, z późn. zm.) w celu ogłoszenia ustalonej przez Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników wysokości składki na jeden kwartał lub kilka kolejnych kwartałów.
§  4.
1.
Dyrektorzy biur Centrali Kasy i dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Kasy mogą wystąpić do Prezesa z inicjatywą wydania aktu prawnego (zarządzenia, komunikatu).
2.
Wniosek o wydanie aktu prawnego kierowany jest do Prezesa Kasy za pośrednictwem Biura.
3.
Biuro jest zobowiązane do sygnalizowania komórkom i jednostkom organizacyjnym potrzeby zmian aktów prawnych, wynikających ze zmiany aktów prawnych wyższego rzędu.

II.

Zasady techniki legislacyjnej

§  5.
1.
Tekst projektu aktu prawnego powinien rozpoczynać się od wskazania przepisu prawnego, na podstawie którego jest wydawany.
2.
Układ projektu aktu prawnego powinien być przejrzysty.
3.
Redakcja przepisów projektu powinna być jasna, ścisła i zwięzła.
§  6.
Dla oznaczenia jednakowych pojęć należy w projektach aktów prawnych używać wyrażeń i określeń przyjętych w obowiązującym ustawodawstwie.
§  7.
1.
Język projektu powinien być powszechnie zrozumiały.
2.
Tekst projektu powinien być opracowany ze szczególną starannością, odpowiadać zasadom poprawności języka polskiego oraz obowiązującej pisowni zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r., Nr 90, poz. 999 z późn. zm.).
3.
Należy unikać używania:
1)
określeń językowych oraz terminów technicznych nie będących w powszechnym użyciu, jeżeli można posłużyć się określeniem i terminem powszechnie stosowanym,
2)
obcych terminów i zwrotów, chyba że nie mają ustalonego, ścisłego odpowiednika w języku polskim.
§  8.
Tytuł aktu prawnego powinien składać się z trzech części:
1)
oznaczenia rodzaju aktu prawnego,
2)
daty wydania aktu,
3)
zwięzłego określenia przedmiotu aktu.
§  9.
1.
Przepisy umieszcza się w projekcie aktu prawnego w następującej kolejności:
1)
przepisy ogólne,
2)
przepisy szczegółowe,
3)
przepisy przejściowe,
4)
przepisy końcowe.
2.
Przepisy ogólne - powinny określać zakres stosunków normowanych aktem prawnym oraz zasady wspólne dalszym przepisom aktu prawnego.
3.
Przepisy szczegółowe - powinny zawierać konkretne postanowienia normujące sprawy stanowiące przedmiot regulacji.
4.
Przepisy przejściowe - normują oddziaływanie nowego prawa na stosunki powstałe pod działaniem dotychczasowego prawa.
5.
Przepisy końcowe - powinny zawierać przepisy uchylające oraz przepisy o wejściu w życie aktu prawnego, a w razie potrzeby również przepisy o wygaśnięciu.
6.
Projekt aktu prawnego dzieli się na: działy, rozdziały, paragrafy, ustępy, punkty, litery i tirety.
7.
W projektach krótkich aktów prawnych należy stosować podział na: paragrafy, ustępy, punkty, litery i tirety, a w miarę możliwości przepisy układać w zespoły, zaopatrzone w nazwy oznaczające poszczególne części aktu prawnego.
§  10.
1.
W przepisach ogólnych projektu aktu prawnego można omówić skróty.
2.
Jeżeli określona nazwa powtarza się w tekście projektu aktu prawnego, należy przytoczyć ją po raz pierwszy w pełnym brzmieniu, a następnie używać skrótu.
3.
Jeżeli w tekście projektu wielokrotnie powołuje się inny akt prawny, należy po raz pierwszy przytoczyć jego tytuł w całości, a następnie tylko rodzaje i datę, bądź rodzaj i przedmiot aktu.
§  11.
1.
Wzory formularzy, oznaczeń oraz schematy należy umieszczać w załącznikach do projektu aktu prawnego.
2.
Odesłanie do załącznika należy umieszczać w przepisach szczegółowych projektu.
§  12.
1.
Do projektu aktu prawnego dołącza się uzasadnienie.
2.
Uzasadnienie powinno wyjaśniać cel i potrzebę wydania aktu prawnego oraz omawiać podstawowe założenia projektu.
3.
Treść uzasadnienia powinna wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym stanem prawnym, a stanem projektowanym.
4.
Uzasadnienie powinno wykazywać skutki (np. finansowe) wydania projektowanego aktu prawnego.
5.
W uzasadnieniu nie należy powtarzać treści przepisów projektowanego aktu prawnego.
§  13.
1.
Nie należy wydawać aktów prawnych w sprawach szczegółowo uregulowanych w aktach prawnych wyższego rzędu.
2.
Jeżeli akt prawny jest wydawany na podstawie upoważnienia zawartego w akcie prawnym wyższego rzędu, przedmiot aktu nie może przekroczyć delegacji zawartej w upoważnieniu.
3.
Akty prawne mogą być zmieniane wyłącznie aktem tej samej lub wyższej rangi.
4.
Należy unikać szerszej zmiany aktu prawnego, a zamiast niej wydać nowy akt prawny.

III.

Zasady i tryb opracowywania oraz uzgadniania projektów aktów prawnych

§  14.
1.
Projekt aktu prawnego dotyczący zakresu działania danej komórki organizacyjnej wraz z uzasadnieniem opracowuje merytorycznie komórka w porozumieniu z Biurem.
2.
Projekt aktu prawnego obejmującego zakresy działania kilku komórek organizacyjnych, opracowuje komórka organizacyjna, której tematyka jest wiodąca, a pozostałe uczestniczą w opracowywaniu projektu.
3.
Projekty aktów prawnych dotyczących zakresu działania całej Kasy, opracowuje Biuro.
§  15.
1.
Uzgodnień merytorycznych projektu aktu prawnego z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi i Biurem dokonuje komórka opracowująca.
2.
W toku uzgodnień zainteresowane komórki organizacyjne zgłaszają na piśmie opinie do projektu.
3. 2
Komórka opracowująca projekt aktu prawnego opracowuje protokół rozbieżności, w którym zestawia opinie i uwagi komórek organizacyjnych do projektu oraz wskazuje o przyjęciu lub odrzuceniu poszczególnych uwag.
4. 3
Komórka opracowująca przekazuje do Biura, zaparafowany na każdej stronie przez dyrektora/kierownika komórki opracowującej, projekt aktu prawnego wraz z protokołem rozbieżności.
§  16.
1.
Projekty aktów prawnych mogą być przesyłane do oddziałów regionalnych w celu wyrażenia przez nie opinii.
2.
Oddziały regionalne mogą opiniować projekty aktów prawnych:
1)
regulujących organizację oddziałów,
2)
określających obowiązki oddziałów w przedmiocie objętym regulacją,
3)
normujących sposób realizacji zadań nakładanych na oddziały.
§  17.
1.
W przypadku, gdy projekt aktu prawnego wymaga uzgodnień z innymi, wskazanymi przez przepisy prawa urzędami, Biuro na wniosek komórki opracowującej, przy udziale jej przedstawiciela, dokonuje takich uzgodnień.
2.
Jeżeli w toku uzgodnień projektu aktu prawnego wystąpi różnica stanowisk, komórka opracowująca projekt sporządza protokół rozbieżności i przedstawia je do rozstrzygnięcia Prezesowi Kasy.
3.
Protokół rozbieżności powinien zawierać zwięzłe określenie przedmiotu sporu oraz stanowiska stron.
§  18.
1. 4
Biuro ocenia projekt aktu prawnego pod względem legalności i wewnętrznej spójności jego przepisów oraz zgodności z zasadami techniki legislacyjnej. Radca prawny parafuje ostateczny projekt aktu prawnego pod względem formalno-prawnym.
2.
Biuro ustala ostateczny tekst projektu pod względem prawnym i redakcyjnym, a następnie przedkłada do podpisu Prezesowi Kasy.
§  19.
1.
Projekty zewnętrznych aktów prawnych przesyłane do Kasy w celu uzgodnień lub wyrażenia opinii są ewidencjonowane w Biurze.
2.
Biuro projekty, o których mowa w ust I, przesyła do zaopiniowania właściwym komórkom organizacyjnym Kasy.
3.
Komórki organizacyjne przesyłają na piśmie do Biura opinie dotyczące projektu.
4.
Po zebraniu opinii od właściwych komórek organizacyjnych Biuro opracowuje opinię zbiorczą i przedkłada ją do podpisu Prezesowi Kasy.

IV.

Zasady ewidencji, ogłaszania i rozdziału aktów prawnych

§  20.
1.
Biuro prowadzi rejestr aktów prawnych Prezesa Kasy i przechowuje ich oryginały.
2. 5
Zatwierdzone przez Prezesa akty prawne (zarządzenia, komunikaty) upoważniony i przeszkolony pracownik Biura wprowadza do "Biblioteki dokumentów" w Zintegrowanym Systemie Zarządzania. Akty prawne dotyczące Centrów Rehabilitacji Rolników i Ośrodków Kasy Biuro przekazuje drogą elektroniczną.
3.
Obwieszczenie o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie Biuro przesyła do opublikowania w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski".
4.
Biuro opracowuje zbiorcze zestawienie aktów prawnych Prezesa (zarządzeń, komunikatów) celem umieszczenia ich w Dzienniku Urzędowym Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydawanym zgodnie z zarządzeniem Nr 24 Prezesa Kasy z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie wydawania Dziennika Urzędowego Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  21.
Traci moc Zarządzenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Nr 36 z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie zasad i trybu prac legislacyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z zarządzeniami zmieniającymi: Nr 23 z dnia 30 lipca 1998 r. oraz Nr 40 z dnia 29 grudnia 2000 r.
§  22.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 stycznia 2009 r. (Dz.Urz.PKRUS.10.2.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 stycznia 2010 r.
2 § 15 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 stycznia 2009 r. (Dz.Urz.PKRUS.10.2.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 stycznia 2010 r.
3 § 15 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 stycznia 2009 r. (Dz.Urz.PKRUS.10.2.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 stycznia 2010 r.
4 § 18 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 30 stycznia 2009 r. (Dz.Urz.PKRUS.10.2.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 stycznia 2010 r.
5 § 20 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 30 stycznia 2009 r. (Dz.Urz.PKRUS.10.2.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 stycznia 2010 r.