Dz.Urz.MSiT.2018.99

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Ministerstwie Sportu i Turystyki, zwanym dalej "Ministerstwem", wprowadza się:
1) Instrukcję kancelaryjną Ministerstwa Sportu i Turystyki, stanowiącą załacznik Nr 1 do zarządzenia;
2) Jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Sportu i Turystyki, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia;
3) Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Sportu i Turystyki, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§  2.  Sprawy niezakończone w Ministerstwie przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia prowadzi się bez zmiany dotychczasowego znaku sprawy, aż do jej zakończenia.
§  3.  Środki ewidencyjne dokumentacji sporządzone w archiwum zakładowym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność.
§  4.  Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie była kwalifikowana na podstawie dotychczas obowiązującego Jednolitego rzeczowego wykazu akt, jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, o którym mowa w § 1 pkt 2.
§  5.  Dyrektorzy komórek organizacyjnych albo inne osoby, którym powierzono kierowanie komórkami organizacyjnymi odpowiedzialni są za wprowadzenie i stosowanie Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji, o których mowa w § 1.
§  6.  Traci moc zarządzenie nr 37 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ministerstwie Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 96).
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

grafika

Załącznik Nr  1

Struktura metadanych opisujących przesyłkę wpływającą, przesyłkę wychodzącą, elementy akt sprawy niebędące przesyłkami oraz sprawę

Załącznik Nr  2

Minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych

Załącznik Nr  3

Wzór spisu zdawczo-odbiorczego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

grafika

Załącznik Nr  1

Warunki wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych archiwum zakładowego.

Załącznik Nr  2

Wzór opisu teczki aktowej spraw zakończonych przekazywanych do archiwum zakładowego w postaci nieelektronicznej

Załącznik Nr  3

Wzór karty udostepnienia dokumentacji w postaci nieelektronicznej

Załącznik Nr  4

Wzór wniosku o wycofanie dokumentacji w postaci nieelektronicznej z archiwum zakładowego

Załącznik Nr  5

Wzór protokołu wycofania dokumentacji w postaci nieelektronicznej

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).