Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.11.98

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2020 r.

DECYZJA Nr 119
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie zasad i trybu organizacji pracy w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

GS.2610.17.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6. z późn. zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) postanawiam, co następuje:

§  1. 
1.  W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, mając na uwadze zachowanie ciągłości działania, od dnia 26 października 2020 r. do odwołania pracownicy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wykonują pracę zdalnie, o ile zakres i rodzaj zadań, a także możliwości techniczne i lokalowe, umożliwiają jej wykonywanie na właściwym poziomie poza miejscem jej stałego wykonywania.
§  2. 
1.  Celem zachowania prawidłowego funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w tym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przyjmuje się generalną zasadę rotacji, polegającej na obecności minimum jednego pracownika z każdej komórki organizacyjnej w ciągu 5 dni roboczych w siedzibie DGLP. Nie dotyczy to stanowisk jednoosobowych.
2.  Kierownicy komórek organizacyjnych, każdy w zakresie swojego działania, ustalą harmonogram pracy we własnej komórce organizacyjnej z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 1, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załączników nie drukujemy - przyp. red.).
3.  Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, kierownik komórki organizacyjnej przedkłada z zachowaniem obowiązującej drogi służbowej do Dyrektora Generalnego LP celem jego zatwierdzenia.
4.  Odstępstwa od zasady określonej w ust. 1 w szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualnie podejmuje kierownik komórki organizacyjnej po uzyskaniu zgody właściwego dyrektora pionowego w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych lub wskazanym przez niego pracownikiem DGLP.
§  3.  Wprowadzam następujące szczegółowe zasady dla pracowników wykonujących pracę zdalną:
1) potwierdzanie obecności w miejscu wykonywania pracy zdalnej w wirtualnym czytniku RCP (SILPWeb), a w uzasadnionych przypadkach w formie analogowej (lista papierowa). Listę obecności zatwierdzoną przez bezpośredniego przełożonego pracownik dostarcza do Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi niezwłocznie po zakończonym miesiącu;
2) wykonywanie pracy następuje we wskazanym przez pracownika miejscu;
3) do wykonywania pracy zdalnej pracownik wykorzystuje służbowy komputer, a w wypadku braku komputera wykonuje inne zadania zlecone do realizacji przez bezpośredniego przełożonego;
4) pracownik, który nie jest wyposażony w służbowy telefon, jest zobowiązany udostępnić własny numer prywatny w celach bezpieczeństwa oraz zapewnienia łączności w czasie wykonywanej pracy zdalnej. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik korzysta z prywatnego łącza, o ile to konieczne;
5) pracownicy wykonujący pracę zdalną pozostają w stałym kontakcie w godzinach wykonywania pracy z bezpośrednim przełożonym i w gotowości do natychmiastowego powrotu do pracy w siedzibie DGLP na ustne lub mailowe polecenie bezpośredniego przełożonego;
6) z realizacji pracy pracownicy przekazują bezpośredniemu przełożonemu wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
7) pracownicy sporządzają na bieżąco (za każdy dzień pracy) ewidencję wykonanych zadań służbowych zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji i przedkładają ją na wezwanie pracodawcy.
§  4.  W wypadku stwierdzenia zarażenia koronawirusem, objęcia kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, pracownicy zgłaszają ten fakt do bezpośredniego przełożonego oraz do Pana Tomasza Wisłockiego - Głównego Inspektora Straży Leśnej.
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 26 października 2020 r.