Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2013.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 10 czerwca 2013 r.
w sprawie zasad i trybu dokonywania ustaleń danych telekomunikacyjnych oraz sprawozdawczości ich uzyskiwania

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zarządzenie określa:
1) jednostki organizacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", uprawnione do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych;
2) obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej CBA w zakresie zapewnienia poprawności procesu uzyskiwania danych telekomunikacyjnych;
3) procedurę pozyskiwania danych telekomunikacyjnych,
4) zasady sprawozdawczości uzyskiwania danych telekomunikacyjnych.
2. Użyte w zarządzeniu wyrażenia oznaczają:
1) dane telekomunikacyjne - dane, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy;
2) rozliczalność - możliwość bezsprzecznego ustalenia co najmniej:
a) tożsamości funkcjonariusza dokonującego ustaleń telekomunikacyjnych,
b) numeru wniosku, obejmującego liczbę porządkową, oraz daty jego złożenia,
c) sprawy, do której zlecono przeprowadzenie ustaleń telekomunikacyjnych,
d) daty ostatecznego dokonania ustaleń telekomunikacyjnych, a w przypadku, gdy ustalenie wymagało więcej niż jednego zapytania - również okresu, w którym otrzymywano poszczególne odpowiedzi,
e) rodzaju danych telekomunikacyjnych, które zostały uzyskane;
3) ustalenia telekomunikacyjne - pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych;
4) ustawa - ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
§  2.
1. Ustaleń telekomunikacyjnych dokonują upoważnieni pisemnie przez Szefa CBA funkcjonariusze:
1) Departamentu Operacyjno-Śledczego CBA;
2) Departamentu Analiz CBA;
3) Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA;
4) Departamentu Ochrony CBA;
5) Biura Techniki Operacyjnej CBA;
6) Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych CBA;
7) jednostek organizacyjnych CBA, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 14-24 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 76, poz. 953).
2. Funkcjonariusze, o których mowa w ust. 1, w uzasadnionych przypadkach mogą dokonywać ustaleń telekomunikacyjnych również na rzecz innej wskazanej wyżej jednostki organizacyjnej CBA.
§  3. Kierownik jednostki organizacyjnej CBA jest obowiązany:
1) zapewniać rozliczalność uzyskanych danych telekomunikacyjnych;
2) sprawować nadzór nad poprawnością merytoryczną i formalną ustaleń telekomunikacyjnych;
3) sprawować nadzór nad zgodnością upoważnień do dokonywania ustaleń telekomunikacyjnych z treścią zakresów obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy pełniących służbę w podległej jednostce organizacyjnej CBA;
4) sprawować nadzór nad weryfikacją i usuwaniem danych telekomunikacyjnych, zawierających zbędne dane osobowe.
§  4.
1. Wniosek kierownika jednostki organizacyjnej CBA o wydanie lub cofnięcie upoważnienia składa się za pośrednictwem Biura Prawnego CBA.
2. Wydane upoważnienie oraz jego cofnięcie rejestruje się w Biurze Prawnym CBA.
§  5.
1. Ustalenia telekomunikacyjne dokonywane są na podstawie pisemnego zlecenia, sporządzonego przez funkcjonariusza i zaakceptowanego przez jego przełożonego.
2. Zlecenia podlegają rejestracji w dzienniku korespondencyjnym korespondencji jawnej jednostki organizacyjnej CBA, w której zlecający funkcjonariusz pełni służbę.
3. Wzór zlecenia określa załącznik nr 1.
§  6.
1. Funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 ust. 1, po dokonaniu ustaleń telekomunikacyjnych przekazuje funkcjonariuszowi prowadzącemu sprawę odpowiedź, zawierającą:
1) materiał źródłowy - w formie przekazanej przez operatora, lub
2) materiał przetworzony zgodnie z żądaniem funkcjonariusza prowadzącego sprawę, z uwzględnieniem możliwości organizacyjno-technicznych danej jednostki organizacyjnej CBA.
2. Przekazanie odpowiedzi odbywa się za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej WSTD.
§  7.
1. W jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1, prowadzi się rejestry zleceń ustaleń telekomunikacyjnych.
2. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2.
§  8.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych CBA, o których mowa w § 2 ust. 1, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, przekazują do Biura Techniki Operacyjnej CBA, informacje zbiorcze zawierające ilościowe zestawienia danych telekomunikacyjnych uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

w miesiącu poprzedzającym przesłanie zestawienia.

2. Dyrektor Biura Techniki Operacyjnej CBA, mając na uwadze obowiązki Szefa CBA w zakresie sprawozdawczości, określa, w formie wytycznych, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1, oraz metodykę ich zliczania.
§  9. W zarządzeniu nr 33/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 60), w § 8 w ust. 1 skreśla się pkt 6.
§  10. W zarządzeniu nr 34/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 61), w § 8 w ust. 2 skreśla się pkt 1.
§  11. W zarządzeniu nr 35/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 62 i 73), w § 8 w ust. 3 skreśla się pkt 1.
§  12. W zarządzeniu nr 36/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 63), w § 8 w ust. 3 w pkt 3 skreśla się lit. c.
§  13. W zarządzeniu nr 37/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 64), w § 8 w ust. 3 skreśla się pkt 13.
§  14. W zarządzeniu nr 38/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 65), w § 8:
1) w ust. 1 skreśla się pkt 8;
2) w ust. 3 skreśla się pkt 8.
§  15. W zarządzeniu nr 39/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 66), w § 8 w ust. 1 skreśla się pkt 10.
§  16. W zarządzeniu nr 40/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 67), w § 8 w ust. 3 w pkt 5 skreśla się lit. e.
§  17. W zarządzeniu nr 41/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 68), w § 8 w ust. 3 skreśla się pkt 7.
§  18. W zarządzeniu nr 42/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 69 i 74), w § 8 w ust. 3 skreśla się pkt 1.
§  19. W zarządzeniu nr 43/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 70 oraz z 2012 r. poz. 28), w § 8 w ust. 3 skreśla się pkt 1.
§  20. W zarządzeniu nr N/6/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki Operacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w § 7 w ust. 2 skreśla się pkt 10.
§  21. Decyzje, wytyczne, instrukcje oraz polecenia wydane przez kierowników jednostek organizacyjnych CBA w zakresie spraw objętych zarządzeniem, z dniem wejścia w życie zarządzenia tracą moc.
§  22. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627 i 664 oraz z 2013 r. poz. 628.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór

WNIOSEK

komórka/jednostka CBA ............................................

(miejscowość, data)

L.dz. ...............................

Egz. ......

.............................................

(adresat)

o dokonanie ustaleń telekomunikacyjnych

do sprawy .......................................................................

(kryptonim lub nr sprawy SOR, SOW, itp.)

Proszę o:

1. Lokalizację telefonu:

Numer lokalizowanyData rozpoczęciaGodzina rozpoczęciaData zakończeniaGodzina ZakończeniaCzęstotliwość przesyłania pozycji

/dotyczy sieci PLUS/

Numer do odbioru informacji

2. Ustalenie danych abonenta numeru telefonu:

.........................................

3. Ustalenie numerów telefonów komórkowych/stacjonarnych* zarejestrowanych na:

Osobę: ...............:...........; .....................; ....................................................................................

(imię i nazwisko) (PESEL) (adres - wymagany do ustalenia tel. stacjonarnych)

Podmiot: ..........................................; ..........................................; ...................:.......................;

(nazwa) (REGON) (NIP)

...........................................................................

(adres - wymagany do ustalenia tel. stacjonarnych)

3. Uzyskanie wykazu połączeń telefonicznych numeru:

..................................................... za okres od .................................do .......................................

5. Inne:

.....................................................................................................................................................

Upoważniony do kontaktu oraz odbioru wyników ustaleń:

....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko; nr tel. IP; nr tel. komórkowego, adres poczty WSTD w przypadku odbioru ustaleń drogą elektroniczną)

..............................................................

wyk. .......... /pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

* właściwe zakreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór rejestru wniosków o dokonanie ustaleń telekomunikacyjnych

........................................................................................

(pieczęć nagłówkowa jednostki organizacyjnej

Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

............................................................................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

REJESTR WNIOSKÓW O DOKONANIE USTALEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zawiera kart
Założono:
//
Zakończono:
//
Lp.Data wpływu wnioskuNumer sprawy

/z wyróżnikiem literowym jednostki realizującej oraz rokiem/

Jednostka/ Wydział lub numer wniosku /zlecającego/Kryptonim lub numer sprawy /SOR, SOW, RSD, itp./ID funkcjonariusza realizującego wniosekRodzaj wnioskowanych danych

/lokalizacja -L; wykaz połączeń - W; dane abonenta - A; ustalenia numeru - N; ustalenia dot. użytkowników sieci i inne (w tym IMSI,IMEI, SIM, itp.)- I/

Data przekazania wyniku ustaleńTryb przekazania wyników

/pisemny - P; odbiór osobisty - O; elektronicznie - WSTD, -W/