Zasady i tryb doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, sposób prowadzenia bazy danych o kandydatach na członków rad nadzorczych oraz przeprowadzanie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2005.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, sposobu prowadzenia bazy danych o kandydatach na członków rad nadzorczych oraz przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Na podstawie art. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.2)) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038);
2)
radzie nadzorczej - należy przez to rozumieć radę nadzorczą, komisję rewizyjną albo pełnomocnika Ministra Skarbu Państwa w spółce handlowej z udziałem Skarbu Państwa, w której Skarb Państwa jest reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa;
3)
kandydacie na członka rady nadzorczej - należy przez to rozumieć osobę, która spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w pkt 1;
4)
bazie kandydatów - należy przez to rozumieć prowadzoną przez Biuro Ministra w systemie informatycznym ewidencję kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa;
5)
banku pytań - należy przez to rozumieć ewidencję w systemie informatycznym pytań egzaminacyjnych, obejmujących tematyką ramowy program kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych;
6)
dyrektorze departamentu nadzorującego - należy przez to rozumieć dyrektora:
a)
Departamentu Nadzoru Właścicielskiego I,
b)
Departamentu Nadzoru Właścicielskiego II,
c)
Departamentu Nadzoru Właścicielskiego III,
d)
Departamentu Instytucji Finansowych,
e)
Departamentu Spraw Obronnych,
f)
Departamentu Reprywatyzacji i Udostępniania Akcji.
§  2.
1.
Członków rad nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa powołuje się wyłącznie spośród osób umieszczonych w bazie kandydatów.
2.
Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Ministrowi Skarbu Państwa bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce, w szczególności poprzez udział w radzie nadzorczej członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Skarbu Państwa.
2a. 1
(uchylony).
3. 2
(uchylony).
4.
Wskazanie członka korpusu służby cywilnej do rady nadzorczej wymaga uprzedniej zgody dyrektora generalnego lub kierownika właściwego urzędu administracji rządowej.
5.
Pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa powoływani są spośród osób umieszczonych na liście utworzonej i aktualizowanej przez Dyrektora Generalnego, która zawiera:
1)
wykaz wszystkich uprawnionych pracowników,
2)
wykaz uprawnionych pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do sprawowania nadzoru w spółkach wymagających szczególnego nadzoru (załącznik nr 2 do zarządzenia).
6.
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny może przywrócić lub usunąć pracownika z listy.
7.
Wskazania kandydatów spośród osób, o których mowa w ust. 4 i 5, umieszczonych na liście, dokonuje właściwy sekretarz lub podsekretarz stanu po uzyskaniu przez pracownika zgody Dyrektora Generalnego.
8. 3
(uchylony).
9.
Wskazanie osób do składu rady nadzorczej następuje z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10.
Przy powoływaniu kandydatów do skład rady nadzorczej uwzględnia się:
1)
wymagany skład zawodowy (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);
2)
niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru;
3)
dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata;
4)
predyspozycje i nieskazitelną opinię.
11.
Osoby powoływane do składu rad nadzorczych powinny posiadać co najmniej 4-letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim.
12.
Osoby powoływane do składu rad nadzorczych spółek wymagających szczególnego nadzoru powinny posiadać co najmniej 7-letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim. Listę spółek zatwierdza Minister Skarbu Państwa.
13.
Do składu rady nadzorczej nie może być wskazana osoba:
1)
skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
2)
przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
3)
która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.
14.
Do składu rady nadzorczej może być wskazana osoba, która nie otrzymała absolutorium w związku z funkcją pełnioną w radzie nadzorczej, jeżeli czynności nadzoru wykonywane były przez nią zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami nadzoru właścicielskiego określonymi przez Ministra Skarbu Państwa, a uchwała o nieudzieleniu absolutorium została podjęta głosami innych akcjonariuszy lub wspólników.
15.
Osoba składająca rezygnację z pracy w radzie nadzorczej powinna uzasadnić powody rezygnacji.
§  3.
1.
Liczba członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Skarbu Państwa, wskazywanych do rady nadzorczej zależy od złożoności problemów występujących w spółce, jej charakteru i liczby miejsc w radzie nadzorczej obsadzanych przez Skarb Państwa.
2.
Po wskazaniu kandydata przez sekretarza lub podsekretarza stanu właściwy pracownik sprawujący nadzór nad spółką informuje zainteresowanego o propozycji powołania do składu rady nadzorczej spółki, uzyskuje jego pisemną zgodę na powołanie oraz odbiera pisemne oświadczenia kandydata o braku przeszkód do wskazania do skład rady nadzorczej - wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 3 i 4 do zarządzenia.
3.
Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników uchwały o powołaniu do składu rady nadzorczej, nie dłużej jednak jak w ciągu 5 dni, właściwy pracownik sprawujący nadzór nad spółką powiadamia na piśmie:
1)
zarząd spółki, podając adresy i numery telefonów nowych członków rady nadzorczej;
2)
osoby powołane do składu rady nadzorczej, podając adres i numer telefonu spółki oraz skład zarządu.
4.
Wraz z powiadomieniem o powołaniu przesyła się nowemu członkowi rady nadzorczej "Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi".
5.
Za aktualizację danych w systemie informatycznym w zakresie składu organów spółek odpowiadają Departamenty Nadzorujące.
6.
Pracownik departamentu sprawujący nadzór nad spółką, w terminie 5 dni od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników:
a)
wprowadza zmiany w systemie informatycznym,
b)
powiadamia Biuro Ministra o powołaniu, odwołaniu lub rezygnacji osoby ze składu rady nadzorczej, przekazując kopię wniosku w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej lub kopię rezygancji wraz z numerem PESEL lub datą urodzenia danej osoby oraz datą powołania/odwołania,
c)
w przypadku powołania pracownika Ministerstwa Skarbu Państwa, przekazuje do Biura Kadr i Szkolenia kopię wniosku w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.
7.
Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia załącza kopię wniosku o powołanie do rady nadzorczej do akt personalnych pracownika. Dyrektor Departamentu Nadzorującego wpisuje na kopii wniosku o powołanie do rady nadzorczej informację o wysokości wynagrodzenia przysługującego powołanemu.
8.
Wszelkie zmiany związane z powołaniem do rady nadzorczej są odnotowywane niezwłocznie w Zintegrowanym Systemie Informatycznym, bazie kandydatów i aktach pracowniczych.
§  4.
Przepisy zarządzenia o zasadach i trybie doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Skarbu Państwa do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa stosuje się odpowiednio do sposobu ustalania składu:
1)
rad nadzorczych działających w przedsiębiorstwach państwowych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa;
2)
rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego;
3)
rady nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych;
4)
spółek handlowych nadzorowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
§  5.
Tryb powołania pracownika spółki do składu rady nadzorczej regulują odrębne przepisy.
§  6.
1.
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek handlowych, z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotów, o których mowa w § 4, reprezentujących Skarb Państwa są jawne i podlegają publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa.
2.
Oświadczenie o wysokości wynagrodzenia składa się Ministrowi Skarbu Państwa w terminie jednego miesiąca od dnia powołania, a następnie corocznie w terminie do dnia 31 stycznia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  7.
1.
Bazę kandydatów prowadzi Biuro Ministra.
2.
Baza kandydatów prowadzona jest w systemie informatycznym oraz w postaci dokumentów.
3.
Do bazy kandydatów wprowadza się, na podstawie kwestionariusza osobowego, dane osób, które:
1)
zdały egzamin, o którym mowa w rozporządzeniu;
2)
spełniły wymogi określone w § 5 pkt 1 rozporządzenia;
3)
spełniły wymogi określone w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia i złożyły wniosek do Ministra Skarbu Państwa o wpis do bazy kandydatów.
4.
Wzór "Kwestionariusza osobowego kandydata na członka rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa" stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.
5.
Biuro Ministra odpowiada za bieżącą aktualizację danych osobowych przesyłanych przez kandydatów lub właściwe komórki Ministerstwa.
6.
Aktualizacji dokonuje się:
1)
na pisemne żądanie osoby znajdującej się w bazie kandydatów;
2)
na podstawie informacji przekazywanych przez departamenty nadzorujące;
3)
na podstawie danych przekazanych przez Biuro Kadr i Szkolenia.
7.
Biuro Kadr i Szkolenia, raz na kwartał, przekazuje do Biura Ministra wykaz zmian kadrowych pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa z uwzględnieniem stanowiska oraz daty zatrudnienia lub rozwiązania umowy o pracę.
8.
Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rad nadzorczych oraz dokumenty stanowiące podstawę aktualizacji danych w bazie kandydatów przechowywane są w Biurze Ministra.
9.
Biuro Ministra przetwarza dane zawarte w bazie kandydatów na potrzeby Ministra Skarbu Państwa i innych organów.
10.
Dane zawarte w bazie kandydatów podlegają zabezpieczeniu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
11.
Za stan bazy kandydatów, jej prawidłowe funkcjonowanie i zabezpieczenie odpowiada Dyrektor Biura Ministra.
§  8.
1.
Dyrektor Generalny nadzoruje w imieniu Ministra Skarbu Państwa sposób przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
2.
Stałym miejscem przeprowadzania egzaminów jest siedziba Ministerstwa Skarbu Państwa.
3.
Dyrektor Generalny akceptuje programy i harmonogramy kursów zgłaszanych Ministrowi Skarbu Państwa przez ośrodki szkoleniowe oraz ustala termin egzaminu.
4.
Informatyczną bazę ośrodków szkoleniowych, które otrzymują zgodę na organizację kursów prowadzi Biuro Kadr i Szkolenia.
5.
Minimum programowe kursu dla kandydatów na członków do rad nadzorczych, określające minimalną ilość 95 godzin dydaktycznych przeznaczoną na omówienie poszczególnych tematów stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.
§  9.
1.
Listę egzaminatorów ustala Minister Skarbu Państwa na wniosek Dyrektora Generalnego.
2.
Na liście egzaminatorów mogą być umieszczone osoby posiadające wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie objętym programem kursu, a w szczególności: prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów, zarządzania i marketingu oraz posiadające doświadczenie w pracach rad nadzorczych.
3.
Na liście egzaminatorów mogą być umieszczone osoby mające dorobek naukowo-dydaktyczny i zgłoszone Ministrowi Skarbu Państwa przez ośrodki akademickie.
§  10.
1.
Skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia, zwanej dalej "komisją", w tym przewodniczącego, wyznacza Dyrektor Generalny z listy egzaminatorów zatwierdzonej przez Ministra Skarbu Państwa.
2.
Komisja obowiązana jest do przestrzegania zasad i trybu przeprowadzania egzaminu, określonego w Regulaminie przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia oraz do postanowień niniejszego zarządzenia.
3.
W składzie komisji egzaminacyjnej nie mogą być umieszczone osoby będące wykładowcami na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, w których uczestniczyły osoby egzaminowane w danym dniu.
4.
W pracach komisji może uczestniczyć w charakterze społecznego obserwatora przebiegu egzaminu niezależny ekspert zewnętrzny.
5.
Sekretarz (sekretariat techniczny) komisji wyznaczany jest przez Dyrektora Generalnego spośród pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa.
§  11.
1.
Bank pytań egzaminacyjnych prowadzi i uaktualnia Biuro Kadr i Szkolenia. Testy egzaminacyjne nie podlegają rozpowszechnianiu.
2.
Biuro Kadr i Szkolenia przygotowuje testy egzaminacyjne z banku pytań osobno na każdy termin egzaminu w 3 wersjach.
3.
Testy egzaminacyjne na dany egzamin wraz z opieczętowaną kopertą zawierającą wzory odpowiedzi przekazywane są przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej z zachowaniem poufności. Przewodniczący Komisji przy odbiorze testów od pracownika Biura Kadr i Szkolenia ma obowiązek sprawdzenia zróżnicowania testów i kompletności wszystkich wersji testu.
4.
Osoba wskazana przez uczestników egzaminu losuje wersję pytań egzaminacyjnych.
5.
Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej zapewnia prawidłowe przechowywanie testów i wzorów odpowiedzi oraz ich zwrot z pełną dokumentacją po zakończonym egzaminie do Biura Kadr i Szkolenia z zachowaniem zasad przewidzianych dla ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "zastrzeżone".
6.
Oryginały kwestionariuszy osobowych osób, które zdały egzamin Biuro Kadr i Szkolenia przekazuje w ciągu 5 dni roboczych od terminu egzaminu do Biura Ministra.
7.
Po przeprowadzonym egzaminie:
1)
arkusze odpowiedzi na test wszystkich osób zdających są dołączone do ich kwestionariuszy osobowych;
2)
do protokołu Komisji dołącza się po jednym zeszycie testowym w wersji A i B wykorzystanych na danym egzaminie wraz z wzorami odpowiedzi;
3)
pozostałe zeszyty testowe i wzory odpowiedzi podlegają likwidacji.
8.
Koszty egzaminu pokrywane są z wpłat kandydatów przystępujących do egzaminu. Wysokość opłaty za egzamin ustala Dyrektor Generalny.
9.
Za organizację egzaminów odpowiedzialni są:
1)
Biuro Kadr i Szkolenia od strony merytorycznej;
2)
Zakład Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa od strony organizacyjno-technicznej.
10.
Dyrektor Zakładu Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa zawiera umowy z członkami komisji i sekretariatu technicznego o udział w pracach komisji egzaminacyjnej.
11.
Wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego w wysokości:
1)
przewodniczący komisji - 1,4-krotności;
2)
członek komisji - 1,1-krotności;
3)
członkowie sekretariatu technicznego - 0,6-krotności

- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za pierwszy miesiąc poprzedniego kwartału (publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) rozliczane są w ramach kosztów, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia.

§  12.
Traci moc zarządzenie nr 19 Ministra Skarbu Państwa z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zasad doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

_________

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 134, poz. 1434).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU / ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr 2 4

WYKAZ PRACOWNIKÓW MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA POWOŁANIA DO RAD NADZORCZYCH W SPÓŁKACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO NADZORU

Lp.Nazwisko i imięWykształcenieStanowiskoStaż zawodowy
1Arcimowicz-Kołeczek AnnaWyższeEkonomicznenaczelnik wydziału8
2Barszcz GrzegorzWyższeEkonomicznenaczelnik wydziałupowyżej 20
3Barszcz RadosławWyższeTechnicznenaczelnik wydziału12
4Bartosiewicz MarzennaWyższeEkonomicznenaczelnik wydziałupowyżej 20
5Bartosik AnnaWyższeHumanistycznenaczelnik wydziału15
6Bąkowska MagdalenaWyższeEkonomicznep.o. zastępca dyrektora15
7Błaszczyk MagdalenaWyższePrawniczeradca prawny7
8Bryl-Warewicz EwaWyższeEkonomicznenaczelnik wydziałupowyżej 20
9Burzyński AndrzejWyższeTechnicznep.o. zastępca dyrektorapowyżej 20
10Busz MartaWyższeEkonomicznezastępca dyrektora departamentu11
11Calski PawełWyższeEkonomicznenaczelnik wydziału13
12Choczaj JanWyższeEkonomicznedyrektor delegaturypowyżej 20
13Chwas AndrzejWyższeTechnicznenaczelnik wydziału16
14Czajka JacekWyższePrawniczeradca prawny18
15Czerwińska ElżbietaWyższeTechnicznenaczelnik wydziałupowyżej 20
16Dawidczyk KatarzynaWyższeEkonomicznenaczelnik wydziału12
17Dąbrowski WojciechWyższeEkonomicznezastępca dyrektora departamentu12
18Dobczyńska MałgorzataWyższeEkonomicznenaczelnik wydziału18
19Drzymała ArturWyższePrawniczenaczelnik wydziału12
20Dmitruk ElżbietaWyższeEkonomicznedyrektor delegaturypowyżej 20
21Forowicz MirosławWyższeTechnicznenaczelnik wydziałupowyżej 20
22Frącz JacekWyższeEkonomiczneradca ministrapowyżej 20
23Gawlik ZdzisławWyższeAdministracyjnedyrektor delegatury13
24Generowicz OlgierdWyższeTechnicznenaczelnik wydziałupowyżej 20
25Giler MonikaWyższePrawniczenaczelnik wydziału12
26Głowacki JózefWyższeEkonomicznezastępca dyrektora departamentupowyżej 20
27Gostkowski GrzegorzWyższeHumanistycznep.o. zastępca dyrektora8
28Grabarczuk JacekWyższeHumanistycznedyrektor departamentu8
29Gryglas ZbigniewWyższeTechnicznezastępca dyrektora departamentu14
30Jabłońska IrminaWyższeEkonomicznedyrektor biurapowyżej 20
31Jankowski KrzysztofWyższeTechnicznezastępca dyrektora departamentupowyżej 20
32Jerzak ElżbietaWyższeEkonomicznep.o. zastępca dyrektorapowyżej 20
33Jeznach KrzysztofWyższeEkonomicznep.o. dyrektor11
34Kadziński MichałWyższePrawniczep.o. zastępca dyrektora9
35Kalicka MałgorzataWyższeEkonomicznenaczelnik wydziału11
36Karpiński HenrykWyższeAdministracyjnenaczelnik wydziałupowyżej 20
37Kiełek GrażynaWyższeEkonomicznenaczelnik wydziału18
38Koczorowski PiotrWyższePrawniczedyrektor delegaturypowyżej 20
39Kokoszka BogdanWyższePrawniczep.o. dyrektor18
40Kołodziński WitoldWyższePrawniczep.o. zastępca dyrektora12
41Kosmowski WojciechWyższeRolniczedyrektor delegaturypowyżej 20
42Kowalik AnnaWyższePrawniczeradca prawny14
43Kruk MaciejWyższePrawniczep.o. dyrektorpowyżej 20
44Krupińska AgnieszkaWyższePrawniczep.o. dyrektor9
45Kuryluk IrenaWyższeEkonomicznenaczelnik wydziału8
46Kwiatkowski JanuszWyższeTechnicznep.o. dyrektorpowyżej 20
47Lehmann MichałWyższeEkonomicznenaczelnik wydziału10
48Leszczyński AndrzejWyższeTechnicznenaczelnik wydziału13
49Luty WłodzimierzWyższeHumanistycznedyrektor delegaturypowyżej 20
50Łaszkiewicz AnnaWyższeEkonomicznenaczelnik wydziałupowyżej 20
51Majeranowski MarcinWyższePrawniczenaczelnik wydziału8
52Małocha AgnieszkaWyższePrawniczeradca prawny12
53Marek ZbigniewWyższeAdministracyjnenaczelnik wydziału10
54Matuszewski JanWyższeEkonomicznedyrektor departamentu13
55Mikoda PawełWyższeEkonomicznestarszy specjalista8
56Mikołajczyk UrszulaWyższePrawniczeradca ministrapowyżej 20
57Moryń MarcinWyższePrawniczenaczelnik wydziału9
58Nadolnik BogusławWyższeEkonomicznep.o. dyrektor14
59Nawolski JózefWyższeEkonomicznedyrektor departamentupowyżej 20
60Niebisz ElżbietaWyższeEkonomicznedyrektor departamentupowyżej 20
61Ostowicz KazimierzWyższeEkonomicznegłówny specjalistapowyżej 20
62Pacholski PawełLicencjatEkonomicznenaczelnik wydziału13
63Pałaszek UrszulaWyższeEkonomicznedyrektor departamentu12
64Parzyński WojciechWyższePrawniczezastępca dyrektora departamentupowyżej 20
65Pawlak EwaWyższeEkonomicznep.o. zastępca dyrektora13
66Pawlak KrzysztofWyższeAdministracyjnep.o. dyrektorpowyżej 20
67Pawlik-Sikorska AnnaWyższeTechnicznenaczelnik wydziału16
68Pessel RyszardWyższePrawniczeradca ministrapowyżej 20
69Pietrzak-Potępa EdytaWyższePrawniczenaczelnik wydziału7
70Piotrowska DanutaWyższeEkonomicznep.o. dyrektorpowyżej 20
71Przychodzki MarcinWyższePrawniczep.o. zastępca dyrektora7
72Purzycka EwaWyższeEkonomicznenaczelnik wydziałupowyżej 20
73Radomski JanuszWyższeHumanistycznezastępca dyrektora departamentu9
74Rasińska AgnieszkaWyższeEkonomicznenaczelnik wydziału7
75Rodkiewicz PiotrWyższePrawniczep.o. dyrektor13
76Rogulski StefanWyższeEkonomicznezastępca dyrektora departamentupowyżej 20
77Rolicz JanuszWyższeEkonomicznep.o. zastępca dyrektorapowyżej 20
78Rowińska AgataWyższePrawniczezastępca dyrektora departamentu11
79Rutkowski KrzysztofWyższePrawniczedyrektor delegaturypowyżej 20
80Ryng AnitaWyższeHumanistycznedyrektor departamentu12
81Serwach TadeuszWyższeEkonomicznezastępca dyrektora departamentupowyżej 20
82Skłodowska-Hończar MariolaWyższePrawniczeradca prawny19
83Skowerski MirosławWyższeEkonomicznep.o. dyrektor19
84Smakowski TadeuszWyższeTechniczneradca ministrapowyżej 20
85Sochaczewska EdytaWyższeHumanistycznegłówny specjalista10
86Staniszewski JanWyższeTechnicznedyrektor departamentupowyżej 20
87Starzyński AndrzejWyższeAdministracyjnegłówny specjalistapowyżej 20
88Stępniewski MichałWyższePrawniczedoradca8
89Szkopowicz DanutaWyższeEkonomicznezastępca dyrektora departamentupowyżej 20
90Szymańska EmiliaWyższeEkonomicznezastępca dyrektora departamentupowyżej 20
91Szymański PiotrWyższeHumanistycznenaczelnik wydziałupowyżej 20
92Szynkiewicz-Wanat HannaWyższePrawniczeradca prawnypowyżej 20
93Świrska BarbaraWyższeEkonomicznegłówny specjalistapowyżej 20
94Tabak RadosławWyższeEkonomicznegłówny specjalista12
95Tomaszewska-Plecan EwaWyższePrawniczep.o. dyrektorpowyżej 20
96Tomkowiak TomaszWyższeTechnicznenaczelnik wydziałupowyżej 20
97Ukleja RomualdWyższeTechnicznenaczelnik wydziałuMON;

7 lat w MSP

98Wągrodzka JaninaWyższePrawniczenaczelnik wydziałupowyżej 20
99Wojtowicz JarosławWyższeTechnicznezastępca dyrektora departamentu13
100Wtorkiewicz AndrzejWyższeHumanistycznedoradcapowyżej 20
101Wyszomirska BeataWyższeEkonomicznenaczelnik wydziału18
102Zaleska ElżbietaWyższeEkonomicznenaczelnik wydziałupowyżej 20
103Zaręba WłodzimierzWyższeTechnicznenaczelnik wydziałuMON - od 1985;

5 lat w MSP

104Żuk KrzysztofWyższeEkonomicznedyrektor delegatury13

ZAŁĄCZNIK Nr 3

.............................. ............................

(imię i nazwisko) (miejscowość) (data)

..............................

(ul., nr domu, nr mieszkania)

..............................

(kod pocztowy, miejscowość)

..............................

(nr telefonu)

..............................

(PESEL)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w pracach Rady Nadzorczej:

..............................................................

(nazwa Spółki)

..............................................................

(siedziba Spółki)

oraz oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:

1. art. 214 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami);

2. art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 tekst jednolity z późn. zmianami);

3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679 z późn. zmianami);

4. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 tekst jednolity z późn. zmianami);

5. ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 tekst jednolity z późn. zmianami);

6. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn. zmianami);

7. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 tekst jednolity z późn. zmianami);

8. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 tekst jednolity z późn. zmianami);

9. ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zmianami).

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dnia od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja zostanie przekazana do Ministerstwa Skarbu Państwa.

Równocześnie zobowiązuję się w tym terminie powiadomić Ministerstwo Skarbu Państwa o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

......................

(podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr 4

............................. ...........................

(imię i nazwisko) (miejscowość) (data)

.............................

(ul., nr domu, nr mieszkania)

.............................

(kod pocztowy, miejscowość)

.............................

(nr telefonu)

.............................

(PESEL)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

2. nie zostałam/em skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami),

3. nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa.

.............................

(podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr 5

............................. ...........................

(imię i nazwisko) (miejscowość) (data)

.............................

(ul., nr domu, nr mieszkania)

.............................

(kod pocztowy, miejscowość)

.............................

(nr telefonu)

.............................

(PESEL)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że jestem członkiem Rady Nadzorczej

Spółki:

..............................................................

(nazwa Spółki)

..............................................................

(siedziba Spółki)

od dnia ......................................................

i pobieram z tego tytułu wynagrodzenie miesięczne netto w

wysokości ....................................................

..............................................................

(słownie)

..............................

(podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr 7

"MINIMUM PROGRAMOWE KURSU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH"

Lp.TEMATLiczba godzin
123
1Rola państwa w gospodarce, w tym:2
- publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i

dominium); Skarb Państwa jako forma działania państwa w

stosunkach cywilnoprawnych,

- zamówienia publiczne,
- zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
- podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów

państwowych (Minister Finansów, Minister Skarbu Państwa, Minister

Gospodarki i Pracy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne).

2Zasady działalności przedsiębiorców, w tym:6
- pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i

średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni

przedsiębiorcy, reguły konkurencji,

- swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje,

zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana),

- tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona

informacji niejawnych,

- rejestr przedsiębiorców i inne rejestry,
- zasady uczciwej konkurencji,
- ochrona konsumentów,
- działalność przedsiębiorców zagranicznych.
3Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, w tym:4
- dopuszczalność pomocy,
- przesłanki udzielania pomocy,
- system organizacyjny,
- plan restukturyzacji w oparciu o przepisy o pomocy publicznej
- sprawozdawczość i monitoring,
- stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.
4Rynek kapitałowy w Polsce, w tym:6
- jego organizacja i funkcjonowanie,
- zasady obrotu papierami wartościowymi.
5Elementy prawa cywilnego, w tym:6
- osoby fizyczne i prawne,
- przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura),
- przedsiębiorstwo,
- oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma,
- posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone,

użytkowanie wieczyste),

- podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia

(dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia

działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa

rezultatu).

6Spółki handlowe - tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie.12
7Komercjalizacja i prywatyzacja.2
8Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy, w tym:

Rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy;

3
- podstawowe zasady prawa pracy,
- uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy o komercjalizacji i

prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

- kompetencje związków zawodowych,
- zwolnienia grupowe/restrukturyzacja zatrudnienia.
9Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa. Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów.6
Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu:
- tryb przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której

będzie powierzone sprawowanie zarządu w spółce,

- wynagradzanie osób zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu

Państwa.

10Ład korporacyjny /corporate governance/ w spółkach Skarbu Państwa w tym:6
- cel wprowadzania zasad corporate governance,
- zasady dobrych praktyk w tym dobre praktyki rad nadzorczych,

zarządów i walnych zgromadzeń,

- standardy pracy członków rad nadzorczych,
- rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym.
11Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze.4
12Zarządzanie przedsiębiorstwem:4
- funkcje zarządzania, style,
- proces decyzyjny,
- strategia organizacji, misja, cele.
13Marketing w przedsiębiorstwie, w tym:6
- zarządzanie marketingowe,
- planowanie strategiczne biznesu,
- analiza możliwości rynkowych,
- organizowanie, wdrażanie i kontrola programów marketingowych.
14Biznesplan.2
Zakres i cel
15Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa, w tym:4
- majątkowe,
- rynkowe,
- wycena nieruchomości.
16Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie, w tym:14
- podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości,
- ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
- analiza czynników kształtujących wynik finansowy firmy.
17Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu, w tym:4
- rachunkowość jako źródło informacji,
- rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa,
- rola rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji

gospodarczych,

- narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej,
- istota, funkcje i zadania controllingu,
- budżetowanie i analiza odchyleń.
18Restrukturyzacja przedsiębiorstw, w tym:4
- przesłanki podejmowania działań restrukturyzacyjnych,
- techniki restrukturyzacji oparte na aktywach i pasywach,
- metody restrukturyzacji finansowej w oparciu o prawo upadłościowe

i naprawcze oraz ustawę o restrukturyzacji finansowej

przedsiębiorstw i banków,

- budowa programu restrukturyzacji.
- efekty restrukturyzacji.
95 godzin
1 § 2 ust. 2a uchylony przez § 9 zarządzenia nr 45 z dnia 6 grudnia 2007 r. (Dz.Urz.MSP.07.2.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 grudnia 2007 r.
2 § 2 ust. 3 uchylony przez § 9 zarządzenia nr 45 z dnia 6 grudnia 2007 r. (Dz.Urz.MSP.07.2.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 grudnia 2007 r.
3 § 2 ust. 8 uchylony przez § 9 zarządzenia nr 45 z dnia 6 grudnia 2007 r. (Dz.Urz.MSP.07.2.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 grudnia 2007 r.
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 i 2 zarządzenia nr 22 z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.MSP.05.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 czerwca 2005 r.