Zasady i sposób oznaczania numerami taktycznymi uprzywilejowanych oznakowanych pojazdów jednostek organizacyjnych Policji,... - OpenLEX

Zasady i sposób oznaczania numerami taktycznymi uprzywilejowanych oznakowanych pojazdów jednostek organizacyjnych Policji, zasady prowadzenia ewidencji numerów taktycznych oraz zasady eksploatacji i dostępu do systemu ewidencji numerów taktycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2006.12.77

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2007 r.

DECYZJA Nr 403
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie zasad i sposobu oznaczania numerami taktycznymi uprzywilejowanych oznakowanych pojazdów jednostek organizacyjnych Policji, zasad prowadzenia ewidencji numerów taktycznych oraz zasad eksploatacji i dostępu do systemu ewidencji numerów taktycznych

W związku z art. 9 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. Nr 262, poz. 2615) ustala się, co następuje:
§  1.
1.
Decyzja ma zastosowanie do oznaczania numerami taktycznymi pojazdów uprzywilejowanych oznakowanych, zwanych dalej "pojazdami", Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i szkół policyjnych oraz jednostek im podległych.
2.
Decyzja określa:
1)
zasady oznaczania pojazdów numerami taktycznymi;
2)
sposób oznaczania pojazdów numerami taktycznymi;
3)
zasady prowadzenia ewidencji numerów taktycznych;
4)
zasady eksploatacji i organizacji dostępu do systemu ewidencji numerów taktycznych.
§  2.
1.
Pojazdowi przypisuje się jeden, niepowtarzalny w skali kraju numer taktyczny.
2.
Numer taktyczny powinien zawierać jedną lub dwie litery stanowiące wyróżnik literowy określający organizacyjne przyporządkowanie pojazdu znajdującego się na stanie Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i szkoły policyjnej oraz trzy cyfry stanowiące numer indywidualny pojazdu.
3.
Wykaz wyróżników literowych i zakresów numerów taktycznych określa załącznik nr 1 do decyzji.
4.
Jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w ust. 2, ustalają numery indywidualne dla poszczególnych pojazdów będących na ich stanie oraz na stanie jednostek podległych.
§  3. 1
1.
w pojazdach o niebiesko-granatowej barwie nadwozia numery taktyczne rozmieszcza się:
1)
na dachu pojazdu - w dwóch rzędach symetrycznie, poprzecznie do jego wzdłużnej osi symetrii, lakierowane na biało lakierem odblaskowym, przy czym w górnym rzędzie wpisana jest litera lub dwie litery, a w dolnym trzycyfrowa liczba o rozmiarach: długość całej liczby - 70 % szerokości dachu znakowanego pojazdu, nie mniej niż 75 cm, wielkość litery - proporcjonalna do wielkości cyfr;
2)
w tylnej bocznej części pojazdu, z obu jego stron, na białym pasie wyróżniającym lakierowane na granatowo lakierem nieodblaskowym o rozmiarach: wysokość numeru - równa szerokości białego pasa wyróżniającego pomniejszona o wartość po 1,5 cm licząc od górnej i dolnej krawędzi tego pasa;
3)
tyłu pojazdu po jego prawej stronie, na białym pasie wyróżniającym lakierowany na granatowo lakierem nieodblaskowym lub bezpośrednio nad pasem - białym lakierem odblaskowym, o wymiarach jak w pkt. 2.
2.
w pojazdach o srebrnej barwie nadwozia numery taktyczne rozmieszcza się:
1)
na dachu pojazdu - w dwóch rzędach symetrycznie, poprzecznie do jego wzdłużnej osi symetrii, wykonane z folii odblaskowej barwy niebieskiej, przy czym w górnym rzędzie wpisana jest litera lub dwie litery, a w dolnym trzycyfrowa liczba o rozmiarach: długość całej liczby - 70 % szerokości dachu znakowanego pojazdu, nie mniej niż 75 cm, wielkość litery -proporcjonalna do wielkości cyfr;
2)
w tylnej bocznej części pojazdu, z obu jego stron, na niebieskim pasie wyróżniającym, wykonane z folii odblaskowej barwy białej o wymiarach nie większych niż wysokość liter napisu "POLICJA" umieszczony na drzwiach przednich pojazdu;
3)
z tyłu pojazdu po jego prawej stronie, na niebieskim pasie wyróżniającym wykonane z folii odblaskowej barwy białej lub nad pasem wykonane z folii odblaskowej barwy niebieskiej o wymiarach jak w pkt. 2.
3.
Sposób zestawienia napisu numeru taktycznego, wzory proporcji liter i cyfr stosowanych w napisie numeru taktycznego oraz wzór zestawienia napisu numeru taktycznego określa załącznik nr 2 do decyzji.
4.
Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej określa załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.
5.
Dopuszcza się oznaczenie pojazdu, o którym mowa w ust. 1 numerem taktycznym wykonanym z folii odblaskowej.
§  4.
1.
Ewidencja numerów taktycznych prowadzona jest w systemie informatycznym pod nazwą NRTAKT, zwanym dalej "systemem NRTAKT".
2.
Zasady eksploatacji i dostępu do systemu NRTAKT określa załącznik nr 3 do decyzji.
3.
Numer taktyczny pojazdu należy wpisać do dowodu technicznego sprzętu transportowego Policji.
§  5.
Traci moc decyzja nr 85 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie zapewnienia jednolitego systemu numerów taktycznych pojazdów uprzywilejowanych oznakowanych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 61 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 39).
§  6.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Wykaz wyróżników literowych i zakresów numerów taktycznych

Lp.JednostkaPrzydzielony wyróżnik literowyZakres numerów taktycznych (wyróżnik literowy i numer indywidualny pojazdu)
1.KOMENDA GŁÓWNA POLICJIAA 001 - A 999
2.KWP W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIMB

BB

B 001 - B 999

BB 001 - BB 999

3.KWP W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIMC

CC

C 001 - C 999

CC 001 - CC 999

4.KWP W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIMD

DD

D 001 - D 999

DD 001 - DD 999

5.KWP W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIME

EE

E 001 - E 999

EE 001 - EE 999

6.KWP W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIMF

FF

F 001 - F 999

FF 001 - FF 999

7.KWP W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIMG

GG

G 001 - G 999

GG 001 - GG 999

8.KWP W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIMH

Y

H 001 - H 999

Y 001 - Y 999

9.KWP W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIMJ

JJ

J 001 - J 999

JJ 001 - JJ 999

10.KWP W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIMK

KK

K 001 - K 999

KK 001 - KK 999

11.KWP W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIMM

MM

M 001 - M 999

MM 001 - MM 999

12.KWP W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIMN

NN

N 001 - N 999

NN 001 - NN 999

13.KWP W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIMP

R

P 001 - P 999

R 001 - R 999

14.KWP W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIMS

SS

S 001 - S 999

SS 001 - SS 999

15.KWP W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIMT

TT

T 001 - T 999

TT 001 - TT 999

16.KWP W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIMU

UU

U 001 - U 999

UU 001 - UU 999

17.KWP W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIMW

WW

W 001 - W 999

WW 001 - WW 999

18.KOMENDA STOŁECZNA POLICJIZ

ZZ

Z 001 - Z 999

ZZ 001 - ZZ 999

19.Wyższa Szkoła Policji w SzczytnieLL 001 - L 199
20.Szkoła Policji w PileLL 200 - L 399
21.Szkoła Policji w SłupskuLL 400 - L 599
22.Centrum Szkolenia Policji w LegionowieLL 600 - L 799
23.Szkoła Policji w KatowicachLL 800 - L 999

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Sposób zestawienia napisu numeru taktycznego, wzory proporcji liter i cyfr stosowanych w napisie numeru taktycznego oraz wzór zestawienia napisu numeru taktycznego

1. Napis zestawia się ze zbioru 23 dużych drukowanych liter alfabetu łacińskiego i 10 cyfr (od 1 do 0), przedstawionych na rysunku 1.

2. Treść napisu zestawia się, zgodnie ze wzorem przedstawionym na rysunku 2, z jednej lub dwóch liter, odstępu między literą lub literami a cyframi grubości litery i trzech cyfr wypisanych kolejno z odstępami pomiędzy nimi równymi 1/2 grubości tych cyfr; odstęp między literami wynosi 1/2 grubości litery.

3. W treści numeru wszystkie pola przeznaczone na cyfry muszą być wypełnione.

4. Wymiary numerów taktycznych powinny odpowiadać proporcjom podanym w § 3 decyzji w zależności od części nadwozia pojazdu, na którym są umieszczone, przy zachowaniu proporcji wymiarowych określonych we wzorach proporcji liter i cyfr oraz wzorze zestawienia napisu numeru taktycznego, przedstawionych na rysunkach 1 i 2.

5. Numer każdego oznakowanego pojazdu składa się z:

1) jednej lub dwóch liter stanowiących wyróżnik literowy określający przyporządkowanie organizacyjne pojazdu znajdującego się na stanie Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji i szkoły policyjnej;

2) pierwszej cyfry oznaczającej przyporządkowanie poszczególnych pojazdów KPP, KMP, KP; w przypadku, gdy na terenie komendy wojewódzkiej Policji znajduje się więcej niż osiem KPP, KMP, KP do pierwszej cyfry numeru należy przyporządkować kilka ww. jednostek; wyjątek stanowią Oddziały Prewencji, dla których w całym kraju przyporządkowuje się cyfrę 7;

3) dwóch pozostałych cyfr oznaczających kolejny indywidualny numer danej KPP, KMP, KP.

Przykład:

Pojazdy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. mają przypisany numer zaczynający się od cyfry 0, np. E012 oznacza dwunasty pojazd w KWP w Gorzowie Wlkp.

Numer E120 będzie przypisany dwudziestemu radiowozowi pierwszej w kolejności komendy powiatowej (miejskiej) w woj. lubuskim - w tym konkretnym przypadku będzie to KMP w Gorzowie Wlkp.

Jako że KWP w Gorzowie Wlkp. posiada więcej niż 10 jednostek (tj. komendę wojewódzką, miejską i powiatową) niektórym z komend zostanie przyporządkowana taka sama pierwsza cyfra, np.:

KWP Gorzów Wlkp. E001 - E099

KMP Gorzów Wlkp. E101 - E199

KMP Zielona Góra E201 - E299

KPP Krosno Odrzańskie E301 - E329

KPP Międzyrzecz E330 - E365

KPP Nowa Sól E366 - E399

KPP Słubice E401 - E499

KPP Strzelce Krajeński E501 - E599

KPP Sulęcin E601 - E699

OPP KWP Gorzów Wlkp. E701 - E799

KPP Żagań E801 - E849

KPP Świebodzin E850 - E899

KPP Żary E901 - E999

Uwaga: Powyższy podział nie odnosi się do rzeczywistych stanów posiadania ww. jednostek, a ma jedynie charakter poglądowy.

Wzory proporcji liter i cyfr stosowanych w napisie numeru taktycznego oraz wzór zestawienia napisu numeru taktycznego

Oznaczenia do rysunku 1 i 2:

d - wysokość liter i cyfr,

gr - podstawowa grubość elementów liter i cyfr (gr = A-B = B-C = C-D... = 1-2 = 2-3 = 3...),

R, r - promień krzywizny elementów liter i cyfr,

k - linia korekcyjna,

x = 1 gr - odstęp między literą i cyfrą,

y = 1/2 gr - odstęp między cyframi

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Zasady eksploatacji i organizacji dostępu do systemu NRTAKT

1. System NRTAKT jest zainstalowany na serwerze w Biurze Łączności i Informatyki KGP.

2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem serwera, systemu operacyjnego, aplikacji systemu NRTAKT oraz nad technologią zabezpieczeń bazy danych systemu sprawuje Biuro Łączności i Informatyki KGP.

3. System ochrony dostępu do systemu NRTAKT automatycznie rejestruje wszystkie sesje pracy użytkowników. Rejestrowane są: użytkownik, terminal, data i czas pracy.

4. Nadzór nad merytoryczną zawartością bazy danych systemu sprawuje Biuro Logistyki Policji KGP.

5. Dostęp do systemu możliwy jest z terenu całego kraju, za pośrednictwem włączonych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych terminala Digilab AVT200ID lub Uniwersalnych Komputerowych Stanowisk Pracy (UKSP). Podstawowym warunkiem korzystania z systemu jest posiadanie przez użytkownika aktywnego Osobistego Identyfikatora Cyfrowego (tzw. Kluczyka) oraz nadanych uprawnień wg określonej kategorii/typu uprawnień użytkownika.

6. Wyróżnia się dwie kategorie użytkowników:

Kategoria I - uprawnienie do odczytu, zapisu, modyfikacji i kasowania;

Kategoria II - uprawnienie do odczytu danych.

7. Uprawnienia Kategorii I nadawane są dwóm osobom z KGP oraz dwóm osobom z każdej jednostki określonej w § 2 ust. 2 decyzji. Uprawnienia te nadawane są przez służby technologiczne Biura Łączności i Informatyki KGP, po pisemnym zgłoszeniu przez służby logistyczne ww. jednostek.

8. Uprawnienia Kategorii II nadawane są dyżurnym jednostek Policji wszystkich szczebli. Uprawnienia te dla dyżurnych z terenu KWP nadają służby informatyczne komend wojewódzkich, dla dyżurnych KGP - służby technologiczne Biura Łączności i Informatyki KGP.

9. Uprawnienia do przedmiotowego systemu zostają usunięte na pisemny wniosek służb logistycznych jednostki, która występowała o nadanie uprawnień.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4 2

Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli poniżej

Barwa materiałuWspółrzędne punktów narożnychMinimalne wartości współczynnika luminacji ß
1234
Białax0,3550,3050,2850,3350,27
y0,3550,3050,3250,375
Niebieskax0,0780,1500,2100,1370,01
y0,1710,2200,1600,038
1 § 3 zmieniony przez § 1 decyzji nr 901 z dnia 7 grudnia 2007 r. (Dz.Urz.KGP.07.23.202) zmieniającej nin. decyzję z dniem 7 grudnia 2007 r.
2 Załącznik nr 4 dodany przez § 1 decyzji nr 901 z dnia 7 grudnia 2007 r. (Dz.Urz.KGP.07.23.202) zmieniającej nin. decyzję z dniem 7 grudnia 2007 r.