Zasady ewidencji inwestycji i remontów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1972.7.17

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

INSTRUKCJA Nr 17/KS
z dnia 23 maja 1972 r.
w sprawie zasad ewidencji inwestycji i remontów.

W związku z uchwałą Nr 74 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów w jednostkach państwowych w 1972 r. (Monitor Polski Nr 23, poz. 132) ustala się następujące zasady ewidencji inwestycji i remontów finansowanych z funduszów specjalnych:
§  1.
1.
Instrukcja dotyczy jednostek państwowych działających według zasad rozrachunku gospodarczego.
2.
Ilekroć w instrukcji jest mowa bez bliższego określenia o:
  1)
kosztach inwestycji - należy przez to rozumieć koszty objęte jednym zadaniem inwestycyjnym,
  2)
dacie zakończenia inwestycji - należy przez to rozumieć datę określoną w protokóle przyjęcia zadania inwestycyjnego do eksploatacji,
  3)
dysponencie funduszu - należy przez to rozumieć centralę zjednoczenia, zakład wiodący kombinatu lub inną jednostkę uprawnioną do tworzenia funduszu na inwestycje branżowe.
§  2.
Realizowane zadania inwestycyjne polegające na budownictwie należy ujmować w prowadzonym chronologicznie wykazie, zawierającym m.in. określenie zadania, aktualną wartość kosztorysową zadania (wartość początkową i jej zmiany), dane o planowanych i rzeczywistych terminach rozpoczęcia i zakończenia zadania, a przy inwestycjach produkcyjnych także dane o planowanym i rzeczywistym terminie osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej. Wykaz ten powinien stanowić podstawę do odpowiedniego oznaczania dokumentów dla celów wyceny (kalkulacji) efektów uzyskanych w wyniku inwestycji.
§  3.
1.
Do ewidencji inwestycji i remontów finansowanych z funduszów specjalnych stosuje się w zespole 9 "Inwestycje i remonty" następujące konta syntetyczne:

900 - Rachunki środków na inwestycje i remonty

910 - Kredyty na inwestycje

919 - Pożyczki na inwestycje i remonty

920 - Rozrachunki z tytułu inwestycji i remontów

924 - Rozrachunki wewnętrznobranżowe z tytułu inwestycji

930 - Materiały

931 - Maszyny, urządzenia i ruchomości

939 - Przygotowanie inwestycji i remontów

951 - Inwestycje

952 - Rozliczenie inwestycji

953 - Inwestycje przekazane

961 - Remonty

962 - Rozliczenie remontów

980 - Fundusze na inwestycje i remonty

oraz konta pozabilansowe:

990 - Przyznane kredyty na inwestycje

995 - Rozliczenia z działalnością eksploatacyjną (konto fakultatywne)

998 - Rozliczenie finansowania zakończonych inwestycji i remontów (konto fakultatywne).

Ponadto do ewidencji rozliczeń międzyokresowych związanych z działalnością inwestycyjno-remontową stosuje się konto syntetyczne

459 - Rozliczenia międzyokresowe działalności nieoperacyjnej.

2.
Zamiast kont 900, 910 lub 980 można prowadzić odrębne konta syntetyczne dla poszczególnych kont rachunków bankowych, kredytów, funduszów lub ich grup, np. 904 - Rachunek środków funduszu inwestycyjno-remontowego, 907 - Rachunek środków funduszu inwestycyjno-remontowego na cele socjalne, 908 - Rachunki środków na inwestycje branżowe, 909 - Środki pieniężne w drodze, 911 - Kredyty na przygotowanie inwestycji (konto przejściowe), 912 - Kredyty na inwestycje, 913 - Kredyty na inwestycje w okresie spłaty, 914 - Przeterminowane kredyty na inwestycje, 984 - Fundusz inwestycyjno-remontowy, 986 - Fundusz na inwestycje mieszkaniowe, 987 - Fundusz inwestycyjno-remontowy na cele socjalne, 988 - Fundusze na inwestycje branżowe.

Można także zamiast kont 951 i 952 prowadzić jedno konto 950 "Inwestycje rozpoczęte", a zamiast kont 961 i 962 - jedno konto "Remonty rozpoczęte", pod warunkiem jednak, że ewidencja analityczna do konta 950 lub 960 zapewni wyodrębnienie obrotów i sald objętych zakresem kont 951 i 952 lub 961 i 962.

3.
Jednostki, do zakresu działania których należy wyłącznie działalność inwestycyjna, jak np. przedsiębiorstwa w budowie i zarządy inwestycji, prowadzą dodatkowo konta syntetyczne przeznaczone do ewidencji gotówki w kasie (w grupie 90), poszczególnych rodzajów rozrachunków (w grupie 92) i zapasów (w grupie 93), a w razie wykonywania inwestycji systemem gospodarczym - także kosztów produkcji (w grupie 95). Wykaz i zasady funkcjonowania tych kont określają branżowe (typowe) plany kont.
4.
Zawarte w instrukcji objaśnienia dotyczące funkcjonowania poszczególnych kont obejmują tylko operacje najczęściej występujące.
§  4.
Konto 900 - Rachunki środków na inwestycje i remonty
1.
Konto 900 jest przeznaczone do ewidencji środków pieniężnych na inwestycje i remonty, gromadzonych na rachunkach bankowych oraz środków pieniężnych w drodze, to jest przelewów lub wpłat na rachunki bankowe dokonanych przez jednostki podległe lub nadrzędne w końcu okresu sprawozdawczego, a potwierdzonych przez bank w następnym okresie sprawozdawczym. Na koncie 900 księguje się także wykorzystanie kredytów antycypacyjnych udzielanych bezpośrednio na rachunkach bankowych środków, w tym również na rachunkach środków na inwestycje wspólne.
2.
Konto 900 obciąża się wpływami na rachunki bankowe, a na koniec okresu sprawozdawczego - także z tytułu środków pieniężnych w drodze - uznaje zaś z tytułu wydatków z rachunków bankowych i wykorzystania kredytów antycypacyjnych. Odsetki od kredytów antycypacyjnych księguje się w ciężar konta funduszów na inwestycje i remonty (Wn konto 980 - Ma konto 900).
3.
W ewidencji analitycznej do konta 900 ujmuje się oddzielnie każdy rachunek bankowy oraz środki pieniężne w drodze, w sposób umożliwiający ustalenie poszczególnych tytułów wpływów i wydatków w układzie niezbędnym dla sporządzenia sprawozdań z finansowania inwestycji i remontów.
§  5.
Konto 910 - Kredyty na inwestycje
1.
Konto 910 służy do ewidencji wykorzystania i spłaty kredytów bankowych udzielonych na finansowanie inwestycji - z wyjątkiem kredytów antycypacyjnych udzielanych bezpośrednio na rachunkach bankowych środków (konto 900).
2. 1
 Konto 910 obciąża się przelewami zmniejszającymi wykorzystanie kredytów w okresie realizacji inwestycji np. pochodzącymi z amortyzacji i ewentualnie z zysku od obiektów oddanych do eksploatacji przed rozliczeniem inwestycji z bankiem (Ma konto 110), przekazanymi przez obce jednostki z tytułu udziałów na finansowanie inwestycji towarzyszących realizowanych przez inwestora (Ma konto 980) i przekazanymi z rachunku rozliczeniowego z tytułu rozliczeń refundacyjnych z działalnością eksploatacyjną (Ma konto 110). Konto 910 obciąża się ponadto spłatą kredytów z amortyzacji i z zysku lub w przypadku przeterminowania spłaty kredytów - ze środków obrotowych (Ma konto 110) oraz przekazaniem kredytów dysponentowi funduszu do spłaty (Ma konto 980). U dysponenta funduszu konto 910 obciąża się także spłatą kredytów ze środków funduszu inwestycyjnego (Ma konto 900). Jeżeli spłata kredytu ze środków dysponenta funduszu następuje w drodze sukcesywnego - w terminach płatności rat kredytu - przekazywania środków inwestorowi na jego rachunek kredytu w okresie spłaty, konto 910 u inwestora obciąża się w korespondencji ze stroną Ma konta 980 - "Fundusze na inwestycje". Dysponent funduszu księguje środki przekazane na spłatę rat kredytu w ciężar konta 980 i na dobro konta 900 - "Rachunki środków na inwestycje". W razie przeznaczenia środków własnego funduszu inwestycyjnego na spłatę bieżących rat kredytu albo na przedterminową spłatę kredytu operację tę księguje się w ciężar konta 910 (rachunek kredytu w okresie spłaty) i na dobro konta 900 (rachunek środków funduszu inwestycyjnego) oraz równolegle w ciężar konta 980 (fundusz inwestycyjny) i na dobro konta 980 (fundusz na inwestycje branżowe)".

Równolegle do spłaty kredytów z amortyzacji i zysku lub ze środków obrotowych, zwiększa się o ich równowartość fundusze na inwestycje i remonty (Ma konto 980) w korespondencji z kontem 265 - w przypadku spłaty kredytu z amortyzacji, 835 - w przypadku spłaty z zysku lub 852 - w przypadku spłaty obciążającej fundusz środków obrotowych. Podobnych księgowań (Wn konto 265 lub 835 - Ma konto 980) dokonuje się równolegle do przelewów zmniejszających wykorzystanie kredytów w okresie realizacji inwestycji, pochodzących ze środków amortyzacji i zysku od obiektów oddanych do eksploatacji przed rozliczeniem inwestycji z bankiem - z tym, że oprócz tych księgowań dokonuje się zapisu czerwonego po stronie Wn konta pozabilansowego 990 z tytułu zmniejszenia przyznanego kredytu o równowartość tych przelewów. Jeżeli spłata kredytów z amortyzacji lub zysku roku sprawozdawczego następuje w roku następnym, wówczas odpowiednią część amortyzacji lub zysku przeznaczoną na spłatę kredytów księguje się pod datą ostatniego dnia roku sprawozdawczego w ciężar konta 265 lub 835 i na dobro konta 980. W roku następnym, pod datą spłaty, dokonuje się zapisów związanych ze spłatą kredytów (Wn konto 910 - Ma konto 110 i równolegle Wn konto 980 - Ma konto 851, 852 lub 953).

Konto 910 uznaje się z tytułu wykorzystania kredytów na spłatę zobowiązań (Wn konto 920), na przelewy refundacyjne z tytułu rozrachunków z działalnością eksploatacyjną (Wn konto 110) i na otwarcie rachunku specjalnego (Wn konto 900).

U dysponenta funduszu konto 910 uznaje się także z tytułu kredytów przejętych do spłaty od inwestorów (Wn konto 980).

Odsetki od kredytów za okres realizacji inwestycji oraz za okres po rozliczeniu inwestycji, płacone przez inwestora z rachunku rozliczeniowego, obciążają konto rozliczeń międzyokresowych (Wn konto 459 - Ma konto 110). Odsetki za okres realizacji inwestycji podlegają rozliczeniu w ciężar kosztów działalności eksploatacyjnej (Wn konto 409 "Koszty niematerialne" albo inne konto o podobnym charakterze w zespole 5 lub 7 - Ma konto 459) jednorazowo lub stopniowo, w równych ratach miesięcznych, jednakże nie dłużej niż w ciągu trzech lat, począwszy od roku następnego po zapłaceniu odsetek.

Odsetki płacone jednorazowo po rozliczeniu inwestycji z bankiem od kredytów na inwestycje branżowe, realizowane przez przedsiębiorstwa w budowie i zarządy inwestycji oraz dyrekcje inwestycji miejskich i dyrekcje budownictwa rolniczego, podlegają rozliczeniu w ciężar kosztów działalności eksploatacyjnej jednorazowo lub stopniowo, w ratach miesięcznych, jednakże nie dłużej niż w ciągu trzech, a za zgodą ministra lub przewodniczącego prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) - w ciągu pięciu lat, począwszy od roku następnego po zakończeniu inwestycji. Odsetki za okres po rozliczeniu inwestycji podlegają rozliczeniu w ciężar kosztów działalności eksploatacyjnej w okresie tego roku, w którym zostały one zapłacone, z tym że odsetki podwyższone od zadłużenia przeterminowanego rozlicza się w ciężar strat działalności eksploatacyjnej (Wn konto 800 - Ma konto 459).

Odsetki od kredytów za okres po rozliczeniu inwestycji, których spłata następuje ze środków na inwestycje branżowe, obciążają u dysponenta fundusz na inwestycje (Wn konto 980 - Ma konto 900).

Przekazane przez bank na rachunek rozliczeniowy inwestora bonifikaty odsetek od kredytów za skrócenie normatywnego okresu osiągania projektowanej zdolności produkcyjnej, zmniejszają koszty odsetek zapłaconych (Wn konto 110 - Ma konto 459). Jeżeli bonifikaty te przewyższają zapłacone odsetki od kredytów, wówczas nadwyżkę z tego tytułu przenosi się pod datą ostatniego dnia roku sprawozdawczego na konto strat i zysków (Wn konto 459 - Ma konto 800)

3.
Ewidencję analityczną do konta 910 prowadzi się według poszczególnych rodzajów kredytów (na przygotowanie inwestycji, na inwestycje realizowane, w okresie spłaty, przeterminowane), z dalszym podziałem według rachunków bankowych.
§  6.
Konto 919 - Pożyczki na inwestycje i remonty
1.
Konto 919 jest przeznaczone do ewidencji wykorzystania i spłaty pożyczek udzielonych przez zjednoczenie z funduszu rezerwowego na zasilenie funduszu inwestycyjno-remontowego (inwestycyjnego).
2.
Konto 919 obciąża się z tytułu spłaty pożyczki (Ma konto 900) bądź jej umorzenia (Ma konto 980), a uznaje się otrzymanymi pożyczkami (Wn konto 900) i ewentualnymi odsetkami od nich (Wn konto 980).
3.
Do konta 919 nie prowadzi się w zasadzie ewidencji analitycznej.
§  7.
Konto 920 - Rozrachunki z tytułu inwestycji i remontów
1.
Konto 920 służy do ewidencji rozrachunków w zakresie inwestycji i remontów oraz likwidacji środków trwałych, a także funduszów nagród dla uczestników procesu inwestycyjnego. Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie 920 księguje się także odebrane lecz nie zafakturowane roboty i dostawy dotyczące inwestycji i remontów.
2.
Konto 920 obciąża się spłatą zobowiązań i wypłatą zaliczek dla wykonawców (Ma konto 900, 910, 139) oraz z tytułu powstania należności (Ma konto 930, 931, 951, 961, 980), a uznaje z tytułu powstania zobowiązań (Wn konto 930, 931, 939, 951, 961, 980), odpisów na fundusz nagród (Wn konto 951 lub 931) i wpływów należności (Wn konto 900, 910, 139) oraz odpisania należności umorzonych (Wn konto 951, 961).

Konto 920 obciąża się także z tytułu przeniesienia do rozrachunków eksploatacyjnych naliczonego, a nie wykorzystanego do czasu rozliczenia inwestycji, funduszu nagród (Ma konto 269). Księgowania tego dokonuje się równolegle do przelewu równowartości nie wykorzystanego funduszu nagród na rachunek rozliczeniowy (Wn konto 110 - Ma konto 910 lub 900).

Konto 920 uznaje się ponadto z tytułu przeniesienia na właściwe konta rozrachunków eksploatacyjnych (Wn odpowiednie konta zespołu 2) należności powstałych w związku z realizacją inwestycji a nie wyegzekwowanych do czasu zakończenia inwestycji. Równocześnie tworzy się rezerwę na pokrycie roszczeń spornych i roszczeń z tytułu niedoborów i szkód (Wn konto 800 - Ma konto 880) oraz dokonuje odpowiedniej refundacji środków pieniężnych (Wn konto 910 lub 900 - Ma konto 110).

3.
Ewidencję analityczną do konta 920 prowadzi się według rodzajów rozrachunków (np. rozrachunki z wykonawcami i dostawcami, roboty i dostawy nie fakturowane, rozliczenie funduszu nagród) - z dalszym podziałem według poszczególnych kontrahentów. Ponadto sposób ewidencji rozrachunków z tytułu inwestycji branżowych powinien umożliwić ustalenie, jakich zadań inwestycyjnych one dotyczą.
§  8.
Konto 924 - Rozrachunki wewnętrznobranżowe z tytułu inwestycji
1.
Konto 924 jest przeznaczone do ewidencji rozrachunków między inwestorem a dysponentem funduszu w szczególności z tytułu środków otrzymywanych na finansowanie przygotowania inwestycji branżowych do realizacji i na finansowanie inwestycji branżowych nie kredytowanych.
2.
Konto 924 prowadzone przez inwestora obciąża się zwrotami nie wykorzystanych środków (Ma konto 900), równowartością rozliczonych środków wykorzystanych na finansowanie przygotowania inwestycji branżowych, których realizację podjęto i na finansowanie inwestycji nie kredytowanych (Ma konto 980) oraz na finansowanie przygotowania inwestycji branżowych, których realizacji nie podjęto (Ma konto 800), a także ewentualną refundacją z kredytu inwestycyjnego środków wykorzystanych na przygotowanie inwestycji branżowych (Ma konto 910), - uznaje zaś z tytułu otrzymanych środków (Wn konto 900).

Konto 924 prowadzone przez dysponenta funduszu obciąża się środkami przekazanymi (Ma konto 900), a uznaje środkami zwróconymi przez inwestorów - w tym także zrefundowanymi z kredytów inwestycyjnych (Wn konto 900) oraz równowartością środków wykorzystanych przez inwestorów (Wn konto 980).

3.
U inwestorów ewidencję analityczną do konta 924 prowadzi się według poszczególnych tytułów rozrachunków (środki na przygotowanie inwestycji, środki na inwestycje nie kredytowane), a u dysponenta funduszu - według inwestorów, z dalszym podziałem na tytuły rozrachunków.
4. 2
 Operacje księgowe objęte zakresem konta 924 można w uzgodnieniu z dysponentem funduszu księgować na koncie 980 "Fundusze na inwestycje i remonty.
§  9.
 Konto 930 - Materiały
1.
Konto 930 służy do ewidencji uzyskanych w związku z realizacją inwestycji lub remontów albo likwidacją środków trwałych odpadów, produktów i innych przedmiotów - do czasu ich przekazania działalności eksploatacyjnej lub sprzedaży, a także zakupionych ze środków inwestycyjnych maszyn i urządzeń zaliczanych do wartości robót budowlano-montażowych.

Na koncie 930 księguje się również zakupione ze środków inwestycyjnych materiały budowlane, o ile na podstawie szczególnych przepisów zakupy takie są dopuszczalne (np. w przedsiębiorstwach w budowie).

2.
Konto 930 obciąża się wszelkimi przychodami materiałów i zwiększeniami ich wartości (Ma konto 920, 951, 961, 980), uznaje zaś wszelkimi rozchodami materiałów i zmniejszeniami ich wartości (Wn konto 951, 961, 920) oraz z tytułu przekazania materiałów działalności eksploatacyjnej (Wn odpowiednie konto zespołu 3). Temu ostatniemu księgowaniu powinna towarzyszyć odpowiednia refundacja środków pieniężnych (Wn konto 910 lub 900 - Ma konto 110).
3.
Ewidencję analityczną do konta 930 prowadzi się według zasad stosowanych do materiałów (zespół 3), z tym, że ewidencja materiałów przeznaczonych dla inwestycji branżowych powinna umożliwić ich ujęcie według poszczególnych zadań.
§  10.
Konto 931 - Maszyny, urządzenia i ruchomości
1.
Konto 931 jest przeznaczone do ewidencji tych dóbr inwestycyjnych - głównie maszyn i urządzeń oraz różnego rodzaju inwentarza, w tym także tzw. pierwszego wyposażenia w środki obrotowe - które zalicza się do wykonania planu nakładów inwestycyjnych już w momencie zakupu i nie obejmuje wartością robót budowlano-montażowych. Składniki te księguje się na koncie 931 nawet wtedy, gdy są one dostarczane wprost do montażu lub użytkowania.
2. 3
 Konto 931 działa analogicznie jak konto 930, z tym, że ewidencję zapasów księgowanych na tym koncie prowadzi się według cen nabycia, obejmujących cenę zakupu oraz wszelkie koszty związane z zakupem, jak np. koszty transportu, załadunku, wyładunku, narzuty pobierane przez generalnych dostawców, nagrody dla dostawców niektórych maszyn i urządzeń, koszty sprawdzenia sprawności technicznej maszyn i urządzeń. Ewidencję pierwszego wyposażenia w środki obrotowe można prowadzić według cen zakupu, a koszty związane z jego zakupem (dostawą) ujmować w analityce do konta 931 łącznie dla wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład pierwszego wyposażenia.

Gotowe dobra inwestycyjne, które mogą być eksploatowane dopiero po oddaniu całej inwestycji do użytkowania, a w szczególności maszyny i urządzenia nie wymagające montażu oraz pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, przenosi się na konto 951 pod datą oddania całego zadania do eksploatacji. Maszyny i urządzenia zakupione dla danej inwestycji, lecz nie wykorzystane do jej realizacji lub do realizacji innych inwestycji i nie upłynnione do czasu zakończenia zadania inwestycyjnego, przenosi się pod datą zakończenia inwestycji na konto środków trwałych (Wn konto 951 - Ma konto 931 i równolegle Wn konto 000 - Ma konto 952).

Przekazywane nieodpłatnie maszyny i urządzenia, pochodzące ze scentralizowanych zakupów inwestycyjnych, oddawane przez otrzymującego bezpośrednio po ich otrzymaniu do eksploatacji, księguje się u przekazującego Wn konto 951 - Ma konto 931 i następnie Wn konto 953 - Ma konto 952, a u otrzymującego Wn konto 000 - Ma konto 853.

Przekazywane nieodpłatnie maszyny i urządzenia podlegające montażowi albo składowaniu do czasu zakończenia zadania inwestycyjnego lub jego części, księguje się u przekazującego Wn konto 953 - Ma konto 931, a u otrzymującego Wn konto 931 - Ma konto 980

3.
Ewidencję analityczną do konta 931 prowadzi się według zadań inwestycyjnych w sposób umożliwiający ustalenie wartości wchodzących w ich skład przyszłych obiektów inwentarzowych - z dalszym podziałem na: maszyny i urządzenia (grupa 3 do 6 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych), środki transportowe (grupa 7) oraz narzędzia i inwentarz (grupa 8 i pierwsze wyposażenie w środki obrotowe).
§  11.
Konto 939 - Przygotowanie inwestycji i remontów
1.
Konto 939 służy do ewidencji kosztów dokumentacji i innych kosztów przygotowania inwestycji lub remontów do realizacji - z wyjątkiem kosztów finansowanych ze środków obrotowych (konto 459).
2.
Konto 939 obciąża się kosztami przygotowania inwestycji i remontów, a uznaje - w momencie przystąpienia do realizacji inwestycji lub remontu - przeniesieniem tych kosztów na konto 951 lub 961. Jeżeli koszty te były sfinansowane ze środków inwestycyjnych otrzymanych od dysponenta funduszu lub ze środków funduszów celowych (np. zakładowego funduszu mieszkaniowego), wówczas równowartość tych środków zwiększa fundusze na inwestycje i remonty (Wn konto 924 lub odpowiednie konto grupy 87 - Ma konto 980). Wydatki na przygotowanie inwestycji dokonane ze środków otrzymanych od dysponenta funduszu mogą być także refundowane z kredytu bankowego na inwestycje (Wn konto 924 - Ma konto 910).

Kosztami przygotowania inwestycji lub remontów, do realizacji których nie przystąpiono we właściwym czasie, konto 939 uznaje się - pod datą upływu terminu przewidzianego na rozliczenie tych kosztów - w ciężar strat działalności eksploatacyjnej (Wn konto 800). Jeżeli koszty te sfinansowano ze środków inwestycyjnych dysponenta funduszu, wówczas ich równowartość przenosi się jednocześnie na zyski działalności eksploatacyjnej (Wn konto 924 - Ma konto 800). Na zyski działalności eksploatacyjnej przenosi się także równowartość odpisanych w ciężar konta 800 kosztów sfinansowanych ze środków zakładowego funduszu mieszkaniowego, innych funduszów celowych lub funduszu inwestycyjno-remontowego na cele socjalne (Wn konto 980 - Ma konto 800).

U dysponenta funduszu koszty przygotowania inwestycji branżowych, do realizacji których nie przystąpiono we właściwym czasie, odpisuje się w ciężar funduszu na inwestycje (Wn konto 980 - Ma konto 939).

W przypadku późniejszego wykorzystania odpisanej w ciężar wyników dokumentacji - równowartością jej obciąża się konto inwestycji lub remontów na dobro konta funduszu na inwestycje i remonty (Wn konto 951 lub 961 - Ma konto 980).

3.
Ewidencję analityczną do konta 939 w zakresie inwestycji prowadzi się według przyszłych zadań inwestycyjnych - z dalszym podziałem według rodzajów kosztów.

Ewidencję analityczną w zakresie remontów prowadzi się według poszczególnych obiektów, które mają podlegać remontowi.

§  12.
Konto 951 - Inwestycje
1.
Konto 951 jest przeznaczone do ewidencji kosztów inwestycji oraz strat i zysków inwestycyjnych.
2. 4
 Konto 951 obciąża się wszelkimi kosztami inwestycji w korespondencji z właściwymi kontami (np. Ma konto 939, 459, 920, 931, odpowiednie konto zespołu 7), a uznaje pod datą zakończenia inwestycji przeniesieniem tych kosztów w ciężar konta 952 (tego ostatniego księgowania nie dokonuje się w przypadku przekazania części zadania inwestycyjnego do eksploatacji).

Ujawnione po rozliczeniu inwestycji dodatkowe koszty i ich zmniejszenia dotyczące zakończonej inwestycji księguje się według ogólnych zasad na koncie 951, a dodatkowe straty i zyski inwestycyjne - od razu na koncie 800.

3.
Ewidencję analityczną do konta 951 prowadzi się według zadań inwestycyjnych, z dalszym podziałem kosztów przynajmniej na: roboty budowlano-montażowe, zakupy, pozostałe koszty oraz straty i zmniejszające je zyski inwestycyjne.
§  13.
Konto 952 - Rozliczenie inwestycji
1.
Konto 952 służy do ewidencji rozliczenia efektów uzyskanych w wyniku inwestycji.
2. 5
 Konto 952 obciąża się sumą kosztów zakończonej inwestycji pod datą jej zakończenia (Ma konto 951), a uznaje:
  1)
pod datą przekazania zadania inwestycyjnego lub jego części do eksploatacji - z tytułu uzyskanych w wyniku inwestycji: obiektów majątku trwałego (Wn konto 000), kosztów modernizacji środków trwałych (Wn konto 010, a nadwyżka kosztów nad umorzeniem - Wn konto 000), pierwszego wyposażenia w środki obrotowe (Wn odpowiednie konto zespołu 3), inwestycji zakończonych przekazanych nieodpłatnie obcym jednostkom (Wn konto 953) oraz inwestycji zakończonych przekazanych nieodpłatnie własnym jednostkom organizacyjnie wydzielonym, np. zakładom kombinatu (Wn konto 861, 862),
  2)
pod datą zakończenia inwestycji - z tytułu powstałych w wyniku inwestycji: wartości niematerialnych i prawnych (Wn konto 051), kosztów bez efektu gospodarczego (Wn konto 980) i strat inwestycyjnych pomniejszonych o zyski (Wn konto 459),
  3)
bieżąco - z tytułu korekty wyceny efektów inwestycyjnych, spowodowanej poniesieniem dodatkowych kosztów dotyczących inwestycji zakończonej (Wn konto 000 lub inne właściwe konto) ; korektę spowodowaną zwrotem kosztów księguje się w sposób przeciwny (równolegle do tych korekt dokonuje się odpowiedniego sprostowania amortyzacji i umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie przepisami).

Ewentualną nadwyżkę zysków nad stratami inwestycyjnymi księguje się pod datą zakończenia inwestycji na koncie rozliczeń międzyokresowych (Wn konto 952 - Ma konto 459) jako zyski zmniejszające ewentualne straty powstałe na innych zadaniach inwestycyjnych. Jeżeli na innych zadaniach nie poniesiono strat lub są one mniejsze od zysków, wówczas nadwyżkę zysków nad stratami przenosi się pod datą ostatniego dnia roku sprawozdawczego na konto strat i zysków (Wn konto 459 - Ma konto 800). Nadwyżkę strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi (Wn konto 459 - Ma konto 952) rozlicza się w ciężar strat działalności eksploatacyjnej (Wn konto 800 - Ma konto 459) jednorazowo pod datą ostatniego dnia roku sprawozdawczego lub stopniowo w równych ratach miesięcznych, jednakże nie dłużej niż w ciągu trzech lat, licząc od roku następnego po zakończeniu inwestycji.

Saldo konto 952 wykazuje się w bilansie jako pozycję korygującą saldo konta 951.

3.
Do konta 952 prowadzi się ewidencję analityczną według poszczególnych zadań inwestycyjnych, z dalszym podziałem według rodzajów uzyskanych w wyniku inwestycji efektów.
§  14.
Konto 953 - Inwestycje przekazane
1.
Konto 953 jest przeznaczone do ewidencji nieodpłatnie przekazanych: inwestycji zakończonych, rozpoczętych oraz zapasów inwestycyjnych.
2.
Konto 953 obciąża się przekazanymi nieodpłatnie obcym jednostkom inwestycjami zakończonymi (Ma konto 952), inwestycjami rozpoczętymi (Ma konto 951) i zapasami inwestycyjnymi (Ma konto 930,931). W końcu każdego roku obroty strony Wn konta 953 powinny być potwierdzone pisemnie przez te jednostki, które w danym roku przejęły nieodpłatnie składniki inwestycyjne.

Konto 953 uznaje się rozliczoną równowartością przekazanych składników inwestycyjnych w ciężar konta funduszów na inwestycje i remonty (Wn konto 980). Księgowań tych dokonuje się pod datą zakończenia zadania inwestycyjnego, w skład którego wchodziły nieodpłatnie przekazane składniki inwestycyjne, a jeżeli zadanie to było finansowane z kredytu bankowego - pod datą spłaty kredytu, albo przekazania kredytu do spłaty dysponentowi funduszu.

Jednostki otrzymujące nieodpłatnie składniki inwestycyjne księgują równowartość inwestycji rozpoczętych lub zapasów inwestycyjnych (Wn konto 951, 930, 931) na dobro konta 980 "Fundusze na inwestycje i remonty", natomiast równowartość środków trwałych i obrotowych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Wn konto 000, 350, 310, 051) - na dobro konta 853 "Rozliczenie nieodpłatnego przekazania środków". Księgowań tych dokonuje się pod datą protokółu przekazania (przejęcia).

3.
Ewidencja analityczna do konta 953 powinna umożliwiać wyodrębnienie obrotów według poszczególnych kontrahentów.
§  15.
Konto 961 - Remonty
1.
Konto 961 służy do ewidencji kosztów remontów finansowanych ze środków funduszu inwestycyjno-remontowego lub remontowego, a także strat i zysków związanych z remontami. Do kosztów remontów należy zaliczać również koszty transportu remontowanych obiektów do i od wykonawcy oraz koszty ich załadunku i wyładunku (Koszty remontów finansowanych ze środków obrotowych, w tym również remontów kapitalnych, księguje się w ciężar odpowiednich kont kosztów. W uzasadnionych wypadkach koszty większych remontów mogą być rozliczane w czasie).
2.
Konto 961 obciąża się wszelkimi kosztami remontów w korespondencji z właściwymi kontami (np. Ma konto 920 lub odpowiednie konto zespołu 7), w tym również kosztami dokumentacji dla przyszłych remontów (Ma konto 459 lub 939), a uznaje w ciężar konta 962 rozliczonymi kosztami remontów.
3.
Ewidencję analityczną do konta 961 prowadzi się według poszczególnych remontowanych obiektów, z dalszym podziałem kosztów przynajmniej na: roboty budowlano-montażowe, inne roboty i usługi, pozostałe koszty oraz straty i zmniejszające je zyski.
§  16.
Konto 962 - Rozliczenie remontów
1.
Konto 962 jest przeznaczone do ewidencji rozliczenia kosztów remontów.
2.
Konto 962 obciąża się w korespondencji z kontem 961 rozliczonymi kosztami remontów, a uznaje:
  1)
pod datą oddania wyremontowanego obiektu do eksploatacji - kosztami zakończonych remontów kapitalnych (Wn konto 010 "Umorzenie środków trwałych" - także w przypadku gdy koszt zakończonego remontu przekracza dotychczasowe umorzenie obiektu) ; jeśli jednak z funduszu inwestycyjno-remontowego finansuje się oprócz remontów kapitalnych także remonty średnie, wówczas zakończenie remontu, zarówno kapitalnego jak i średniego, nie powoduje korekty umorzenia środków trwałych lecz zmniejszenie funduszu na inwestycje i remonty (Wn konto 980),
  2)
pod datą uznania remontu za zaniechany - kosztami bez efektu gospodarczego (Wn konto 980),
  3)
pod datą ostatniego dnia każdego kwartału - stratami pomniejszonymi o zyski, dotyczącymi zarówno remontów zakończonych jak i rozpoczętych (Wn konto 800).

Ewentualną nadwyżkę zysków nad stratami przeksięgowuje się pod datą ostatniego dnia każdego kwartału na zyski działalności eksploatacyjnej (Wn konto 962 - Ma konto 800).

Saldo konta 962 wykazuje się w bilansie jako pozycję korygującą saldo konta 961.

3.
Do konta 962 prowadzi się ewidencję analityczną z podziałem na: remonty zakończone, remonty zaniechane, odpisane straty i zyski - z tym, że remonty zakończone ujmuje się także według rodzajów wyremontowanych obiektów (budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne, budowle, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportowe, pozostałe środki trwałe).
§  17.
Konto 980 - Fundusze na inwestycje i remonty
1.
Konto 980 służy do ewidencji funduszów przeznaczonych na finansowanie inwestycji i remontów.
2. 6
 W ciężar konta 980 księguje się wykorzystanie funduszów na: zakończone inwestycje (Ma konto 851, 852, 953), inwestycje bez efektu gospodarczego (Ma konto 952), zakończone remonty kapitalne powodujące korektę umorzenia środków trwałych (Ma konto 851), zakończone remonty nie powodujące korekty umorzenia środków trwałych albo remonty zaniechane (Ma konto 962), przekazanie udziałów na inwestycje wspólne i towarzyszące lub wkładów na lokale użytkowe w spółdzielni mieszkaniowej albo przekazanie środków innej jednostce w ramach redystrybucji funduszów (Ma konto 900), pokrycie odsetek od bankowych kredytów antycypacyjnych (Ma konto 900), pokrycie kosztów likwidacji środków trwałych - z wyjątkiem dotyczących budynków mieszkalnych (Ma konto 920 lub odpowiednie konto zespołu 7).

Równowartość przekazanych wkładów na lokale użytkowe w spółdzielni mieszkaniowej (Wn konto 980 - Ma konto 900) zwiększa jednocześnie wartości trwałe w korespondencji z kontem funduszu statutowego w środkach trwałych (Wn konto 059 - Ma konto 851).

U dysponenta funduszu konto 980 obciąża się ponadto kredytami przejętymi do spłaty od inwestorów (Ma konto 910) a także równowartością środków funduszu wykorzystanych przez inwestorów na finansowanie przygotowania inwestycji branżowych lub realizację nie kredytowanych inwestycji branżowych (Ma konto 924) oraz kwotami przelewów na rachunki funduszów na inwestycje socjalne i na rachunki zakładowych funduszy mieszkaniowych inwestorów z tytułu części równowartości zaoszczędzonych nakładów na roboty budowlane w branżowych inwestycjach produkcyjnych (Ma konto 900).

Księgowań związanych z wykorzystaniem funduszów na zakończone inwestycje (Wn konto 980 - Ma konto 851, 852, 953) dokonuje się pod datą spłaty kredytu lub przekazania kredytu do spłaty dysponentowi funduszu. Przy ratalnej spłacie kredytu przyjmuje się umownie, że spłata kredytu dotyczy w pierwszej kolejności inwestycji przekazanych nieodpłatnie obcym jednostkom (Ma konto 953), w drugiej - pierwszego wyposażenia w środki obrotowe (Ma konto 852), a w trzeciej - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Ma konto 851). Jeżeli zakończona inwestycja nie była finansowana z kredytu bankowego, wówczas księgowań tych (Wn konto 980 - Ma konto 851, 852, 953) dokonuje się pod datą zakończenia inwestycji. Gdyby do momentu zakończenia inwestycji nie opłacono jeszcze wszystkich zobowiązań - w tym również wobec własnej działalności eksploatacyjnej - wówczas księgowań tych dokonuje się tylko do wysokości spłaconych zobowiązań. Dalsze zapisy z tego tytułu dokonywane są stopniowo, pod datą spłaty reszty zobowiązań.

Według podanych wyżej zasad dokonuje się także księgowań związanych z wykorzystaniem funduszów na zakończone remonty kapitalne korygujące umorzenie środków trwałych (Wn konto 980 - Ma konto 851).

Na dobro konta 980 księguje się utworzenie (zwiększenie) funduszów, w szczególności z: amortyzacji (Wn konto 265), części zysku (Wn konto 835), narzutów na koszty przy rozszerzonym funduszu inwestycyjno-remontowym (Wn odpowiednie konto kosztów), równowartości kredytów spłaconych z amortyzacji (Wn konto 265) i z zysku (Wn konto 835) lub z funduszów obrotowych (Wn konto 852) albo przekazanych dysponentowi funduszu do spłaty (Wn konto 910), równowartości rozliczonych środków otrzymanych od dysponenta funduszu na finansowanie przygotowania inwestycji branżowych lub na realizację nie kredytowanych inwestycji branżowych (Wn konto 924), umorzonych pożyczek zjednoczenia (Wn konto 919), nieodpłatnie otrzymanych rozpoczętych inwestycji i remontów (Wn konto 951, 961, 931, 930), równowartości inwestycyjnych lub remontowych czynów społecznych (Wn konto 951 lub 961), równowartości środków funduszów specjalnych wydatkowanych bezpośrednio na finansowanie inwestycji lub przekazanych na rachunki inwestycyjne (Wn odpowiednie konto grupy 87), udziałów otrzymanych na finansowanie inwestycji wspólnych i towarzyszących albo środków otrzymanych w ramach redystrybucji funduszów inwestycyjnych bądź dotacji otrzymanych z budżetu i ze środków pozabudżetowych (Wn konto 900), oprocentowania środków funduszów (Wn konto 900), równowartości nieprawidłowo sfinansowanych inwestycji lub remontów (Wn konto 800 lub odpowiednie konto grupy 87), równowartości uprzednio odpisanej z konta 939 lub 459 w ciężar wyników, a następnie wykorzystanej dokumentacji dla inwestycji lub remontów (Wn konto 951 lub 961), dochodów z likwidacji środków trwałych - z wyjątkiem dotyczących budynków mieszkalnych (Wn konto 930, 920).

Księgowania zwiększające fundusze na inwestycje i remonty - z wyjątkiem nie powodujących ruchu środków pieniężnych - powinny być dokonywane równolegle do wpływu środków na rachunki bankowe (Wn konto 900) lub spłaty kredytów (Wn konto 910). Wyjątek stanowią dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych księgowania dotyczące przeznaczenia na te fundusze środków z amortyzacji, zysku (w tym również przeznaczonych na spłatę kredytów inwestycyjnych), narzutów na koszty oraz dochodów z likwidacji środków trwałych - które powinny być ujęte na koncie 980 w wysokości faktycznie należnej za okres sprawozdawczy.

3.
Ewidencja analityczna do konta 980 powinna umożliwiać ustalenie poszczególnych tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszów na inwestycje i remonty.
§  18.
Konto pozabilansowe 990 - Przyznane kredyty na inwestycje
1.
Konto 990 jest przeznaczone do ewidencji przyznanych, a jeszcze nie rozliczonych z bankiem, kredytów na inwestycje - z wyłączeniem kredytów antycypacyjnych.
2. 7
 Konto 990 obciąża się kwotami przyznanych kredytów pod datą zawarcia umowy kredytowej, a uznaje (zamyka) pod datą rozliczenia inwestycji z bankiem łączną sumą przyznanych kredytów.

Zmniejszenia przyznanego kredytu z tytułu przekazanych na rachunek kredytu środków pochodzących z amortyzacji i zysku od obiektów oddanych do eksploatacji przed rozliczeniem inwestycji z bankiem (odpowiednik zapisów Wn konto 910 - Ma konto 110 i Wn konto 265 lub 835 - Ma konto 980) oraz z tytułu wpłaconych na ten rachunek udziałów obcych jednostek na finansowanie inwestycji towarzyszących (odpowiednik zapisu Wn konto 910 - Ma konto 980) księguje się zapisem czerwonym po stronie Wn konta 990

3.
Ewidencja analityczna do konta 990 powinna umożliwiać podział kredytów według poszczególnych zadań inwestycyjnych (rachunków kredytu), a w obrębie zadań - według rodzajów kredytu (podstawowy i dodatkowy).
§  19.
Konto pozabilansowe 995 - Rozliczenia z działalnością eksploatacyjną
1.
Konto 995, którego prowadzenie jest fakultatywne, służy do kontroli rozrachunków działalności inwestycyjnej z działalnością eksploatacyjną.
2.
W ciężar konta 995 księguje się należności, np. z tytułu zarachowanej a nie odprowadzonej amortyzacji (odpowiednik zapisu: Wn konto 265 - Ma konto 980) oraz zmniejszenia zobowiązań, np. z tytułu przelewów za roboty wykonane przez działalność eksploatacyjną na rzecz inwestycji (odpowiednik zapisu: Wn konto 110 - Ma konto 900) - na dobro zaś zobowiązania, np. z tytułu robót inwestycyjnych wykonanych przez działalność eksploatacyjną (odpowiednik zapisu: Wn konto 951 - Ma odpowiednie konto zespołu 7) oraz zmniejszenia należności, np. z tytułu przelewów amortyzacji na rachunki środków inwestycyjnych (odpowiednik zapisu: Wn konto 900 - Ma konto 110).
3.
Ewidencja analityczna do konta 995 powinna umożliwiać podział rozrachunków na dotyczące odpisów na fundusze (np. z tytułu amortyzacji, zysku, narzutów na koszty) i pozostałych tytułów (dostawy, roboty i usługi).
§  20.
Konto pozabilansowe 998 - Rozliczenie finansowania zakończonych inwestycji i remontów
1.
Konto 998, którego prowadzenie jest fakultatywne, służy do kontroli kompletności finansowania zakończonych inwestycji i remontów.
2.
Konto 998 obciąża się równowartością zakończonych inwestycji przekazanych do eksploatacji (odpowiednik zapisów: Wn konto 000, 051, odpowiednie konto zespołu 3, 861, 862 - Ma konto 952) oraz równowartością tych zakończonych remontów kapitalnych, zmniejszających umorzenia środków trwałych, które w momencie ich zakończenia nie zostały jeszcze w całości sfinansowane ze środków funduszów na inwestycje i remonty (odpowiednik zapisu: Wn konto 010 - Ma konto 962) - a uznaje z tytułu sfinansowania tych inwestycji i remontów z funduszów na inwestycje i remonty (odpowiednik zapisu: Wn konto 980 - Ma konto 851, 852).
3.
Do konta 998 prowadzi się ewidencję analityczną według poszczególnych zadań inwestycyjnych i wyremontowanych obiektów.
4.
W jednostkach, które prowadzą konta 995 i 998, łączna suma sald kont bilansowych zespołu 9 i kont pozabilansowych 995 i 998 powinna się bilansować.
§  21. 8
 Konto 459 - Rozliczenia międzyokresowe działalności nieoperacyjnej.
1.
 Konto 459 - poza dotychczasowym przeznaczeniem - służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych związanych z działalnością inwestycyjno-remontową.
2.
Konto 459 obciąża się: zapłaconymi odsetkami od kredytów inwestycyjnych (Ma konto 110); rozliczoną nadwyżką bonifikat odsetek od kredytów nad zapłaconymi odsetkami (Ma konto 800); nadwyżką strat nad zyskami inwestycyjnymi (Ma konto 952); rozliczoną nadwyżką zysków nad stratami inwestycyjnymi (Ma konto 800) oraz finansowanymi ze środków obrotowych kosztami dokumentacji dla przyszłych inwestycji i remontów (Ma odpowiednie konto zespołu 2 lub 7 albo konto 110).

Konto 459 uznaje się: nadwyżką zysków nad stratami inwestycyjnymi (Wn konto 952); bonifikatami odsetek od kredytów inwestycyjnych (Wn konto 110); rozliczonymi kosztami odsetek od kredytów (Wn konto 409 - "Koszty niematerialne" lub inne konto o podobnym charakterze w zespole 5 lub 7 albo Wn konto 800); rozliczoną nadwyżką strat nad zyskami inwestycyjnymi (Wn konto 800) i kosztami dokumentacji dotyczącymi podjętych inwestycji lub remontów (Wn konto 951 lub 961) oraz inwestycji i remontów, których realizacji nie podjęto w określonym terminie (Wn konto 800).

Równolegle do przeniesienia kosztów dokumentacji na konto 951 lub 961 należy dokonać odpowiedniej refundacji środków pieniężnych (Wn konto 110 - Ma konto 900 lub 910).

W przypadku późniejszego wykorzystania dokumentacji, której koszt został odpisany w ciężar wyników - równowartością jej obciąża się konto inwestycji lub remontów na dobro konta funduszu na inwestycje i remonty (Wn konto 951 lub 961 - Ma konto 980).

3.
Do konta 459 prowadzi się ewidencję analityczną według następujących tytułów rozliczeń: dokumentacja dla przyszłych inwestycji; dokumentacja dla przyszłych remontów; odsetki od kredytów za okres realizacji inwestycji; odsetki od kredytów za okres po rozliczeniu inwestycji; straty inwestycyjne.
§  22.
W celu dostosowania ewidencji do zasad ustalonych w mniejszej instrukcji należy najpóźniej pod datą 30 czerwca 1972 roku:
  1)
przeksięgować saldo Wn dawnego konta 962 "Remonty kapitalne zakończone" w części dotyczącej remontów sfinansowanych już ze środków funduszu inwestycyjno-remontowego w ciężar konta 980, a w pozostałej części - w ciężar konta 851 "Fundusz statutowy w środkach trwałych",
  2)
przeksięgować z kont 939 i 961 na konto 459 koszty dokumentacji dla przyszłych inwestycji i remontów sfinansowane ze środków obrotowych,
  3)
zmienić odpowiednio dotychczasowe brzmienie (symbole i nazwy) kont zespołu 9, dostosowując je do brzmienia tych kont ustalonego w instrukcji, np. symbol i nazwę konta 951/1 "Koszty inwestycji" zmienić na 951 "Inwestycje", a konta 951/11 "Przeniesienie kosztów inwestycji - na 952 "Rozliczenie inwestycji".
§  22a. 9
1.
 Zapłacone w 1973 r. przez dysponentów funduszu ze środków funduszów inwestycyjnych odsetki za okres do dnia 31 grudnia 1972 r. od kredytów na inwestycje branżowe nie zakończone i zakończone, lecz nie rozliczone z bankiem do tego dnia, księguje się:
  1)
u dysponentów funduszu: Wn konto 980 - Ma konto 900,
  2)
u inwestorów (na podstawie zawiadomienia banku lub dysponenta funduszu): Wn konto 459 - Ma konto 852 - jako koszty do rozliczenia w czasie.

Odsetki od kredytów na inwestycje zakończone powinny być rozliczone w ciężar kosztów najpóźniej do końca 1975 r., a odsetki od kredytów na inwestycje nie zakończone - w okresie trzech lat, począwszy od roku następnego po zakończeniu inwestycji.

2.
Zapłacone w 1973 r. przez inwestorów z rachunku rozliczeniowego odsetki podwyższone za okres do dnia 31 grudnia 1972 r. od kredytów na inwestycje branżowe zakończone w 1972 r., a rozliczone z bankiem w 1973 r. księguje się: Wn konto 459 - Ma konto 110 - jako koszty do rozliczenia w czasie. Odsetki te powinny być rozliczone w ciężar kosztów najpóźniej do końca 1975 r.
3.
Przekazanie w 1973 r. przez dysponentów funduszu niespłaconych kredytów na inwestycje branżowe inwestorom do spłaty z amortyzacji i zysku księguje się:
  1)
u dysponentów funduszu: Wn konto 910 - Ma konto 980,
  2)
u inwestorów: Wn konto 851, 852 lub 953 w zależności od rodzaju efektów sfinansowanych z kredytu - Ma konto 910.
§  23.
Uchyla się okólnik Nr 10/KS z dnia 16 kwietnia 1970 r. w sprawie ewidencji inwestycji (Dz. Urz. Min. Fin. z 1970 r. Nr 4, poz. 6 i z 1971 r. Nr 2, poz. 4).
1 § 5 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 instrukcji nr 22/KS z dnia 3 lipca 1973 r. (Dz.Urz.MF.73.10.25) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 lipca 1973 r.

- zmieniony przez § 2 instrukcji nr 1/KS z dnia 7 stycznia 1975 r. (Dz.Urz.MF.1975.2.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 stycznia 1975 r.

2 § 8 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 instrukcji nr 22/KS z dnia 3 lipca 1973 r. (Dz.Urz.MF.73.10.25) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 lipca 1973 r.
3 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 instrukcji nr 22/KS z dnia 3 lipca 1973 r. (Dz.Urz.MF.73.10.25) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 lipca 1973 r.
4 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 instrukcji nr 22/KS z dnia 3 lipca 1973 r. (Dz.Urz.MF.73.10.25) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 lipca 1973 r.
5 § 13 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 instrukcji nr 22/KS z dnia 3 lipca 1973 r. (Dz.Urz.MF.73.10.25) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 lipca 1973 r.
6 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 instrukcji nr 22/KS z dnia 3 lipca 1973 r. (Dz.Urz.MF.73.10.25) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 lipca 1973 r.
7 § 18 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 instrukcji nr 22/KS z dnia 3 lipca 1973 r. (Dz.Urz.MF.73.10.25) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 lipca 1973 r.
8 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 8 instrukcji nr 22/KS z dnia 3 lipca 1973 r. (Dz.Urz.MF.73.10.25) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 lipca 1973 r.
9 § 22a dodany przez § 1 pkt 9 instrukcji nr 22/KS z dnia 3 lipca 1973 r. (Dz.Urz.MF.73.10.25) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 lipca 1973 r.