Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2018.41

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie "Zasad etyki zawodowej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego"

Na podstawie § 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
1.  Mając na względzie dobro służby i dobre imię funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", a także świadomość działania funkcjonariusza ABW, jako funkcjonariusza publicznego w służbie Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się w ABW "Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza ABW, o których mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
2.  "Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza ABW" stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.
3.  Obowiązkiem funkcjonariusza ABW jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej funkcjonariusza ABW.
4.  Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza ABW nie zwalniają funkcjonariusza ABW z obowiązku przestrzegania zasad etyki zawodowej wynikających z odrębnych przepisów.
§  2. 
1.  Funkcjonariusza ABW zapoznaje się z "Zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza ABW" niezwłocznie po przyjęciu do służby w ABW.
2.  Fakt zapoznania się z "Zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza ABW" funkcjonariusz ABW potwierdza własnoręcznym podpisem.
3.  Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z "Zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza ABW" włącza się do akt osobowych funkcjonariusza ABW.
4.  Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  3.  Pisemne oświadczenia funkcjonariuszy ABW sporządzone na podstawie decyzji nr 27 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie "Zasad etyki zawodowej funkcjonariusza ABW" zachowują ważność.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

"Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza ABW"

Funkcjonariusz ABW wiemy rocie złożonego ślubowania, świadomy swoich praw i obowiązków, w swych działaniach podczas służby w ABW i poza nią powinien kierować się następującymi zasadami:
§  1.  Funkcjonariusz ABW powinien mieć na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochronę jej demokratycznego ustroju.
§  2.  W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętymi w niniejszych zasadach etyki zawodowej funkcjonariusz ABW powinien kierować się zasadami współżycia społecznego oraz rotą złożonego ślubowania postępując tak, aby jego działania mogły być przykładem praworządności i prowadziły do pogłębienia społecznego zaufania do ABW.
§  3.  Funkcjonariusz ABW działając na podstawie i w granicach prawa powinien kierować się zasadami praworządności, legalizmu i pogłębiania zaufania obywatela do Państwa i jego organów.
§  4.  Funkcjonariusz ABW powinien przedkładać dobro publiczne ponad własne interesy, a powierzone czynności służbowe wykonywać według najlepszej woli i wiedzy, z najwyższą starannością oraz rzetelnością, wykazując się profesjonalizmem, odwagą inicjatywą, odpowiedzialnością i ofiarnością.
§  5.  Funkcjonariusza ABW powinna cechować godność osobista, patriotyzm, uczciwość, odpowiedzialność i solidarność zawodowa rozumiana, jako poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za realizację zdań ustawowych. Funkcjonariusz ABW powinien dbać o wizerunek i etos służby, z którą się utożsamia.
§  6.  Funkcjonariusz ABW wykonując zadania służbowe powinien pamiętać o poszanowaniu godności osób trzecich i ich prawa do prywatności oraz postępować w sposób wykluczający uprzedzenia rasowe, narodowościowe, światopoglądowe i polityczne.
§  7.  Funkcjonariusz ABW powinien przestrzegać zasad poprawnego zachowania oraz kultury osobistej, a także dbać o odpowiedni wygląd i ubiór.
§  8.  Funkcjonariusz ABW w czasie służby i poza nią powinien postępować w sposób nie godzący w dobre imię ABW i jej funkcjonariuszy, prezentując w środowisku najwyższe wartości moralne.
§  9.  Funkcjonariusz ABW, jako funkcjonariusz publiczny powinien wystrzegać się korupcji w każdej postaci oraz zwalczać wszelkie jej przejawy.
§  10.  Funkcjonariusz ABW w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, a w szczególności podczas oficjalnych spotkań służbowych, może przyjmować, a także wręczać zwyczajowo określone upominki.
§  11.  Funkcjonariusz AB W nie powinien wykorzystywać zajmowanego stanowiska służbowego do osiągania jakichkolwiek nienależnych korzyści materialnych lub osobistych dla siebie lub kogoś innego, ani zachowywać się w sposób wskazujący na chęć uzyskania takich korzyści.
§  12.  Funkcjonariusz ABW powinien zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które mogą szkodzić dobremu imieniu służby, dobru służby oraz prawnie chronionym dobrom osób uczestniczących w działaniach podejmowanych przez tego funkcjonariusza.
§  13.  Funkcjonariusz ABW powinien dążyć do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
§  14.  Funkcjonariusz ABW nie powinien uchylać się od odpowiedzialności za własne postępowanie.
§  15.  Funkcjonariusz ABW powinien dbać o powierzone mu mienie Skarbu Państwa, racjonalnie nim gospodarować i nie wykorzystywać go do celów prywatnych.
§  16.  Relacje służbowe funkcjonariusza ABW powinny opierać się na współodpowiedzialności, współpracy i wzajemnym szacunku do innych funkcjonariuszy i pracowników ABW.
§  17.  Funkcjonariusz ABW powinien terminowo i rzetelnie wykonywać polecenia i rozkazy przełożonego oraz odnosić się do niego z szacunkiem.
§  18.  Przełożony funkcjonariusza ABW powinien swoim zachowaniem dawać podwładnym przykład nienagannego zachowania, w szczególności nie może nadużywać stanowiska służbowego ani sprawowanej funkcji w celu poniżenia podwładnych lub stosowania wobec nich przejawów dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, i wyznanie.
§  19.  Przełożony funkcjonariusza ABW powinien dbać o terminową i rzetelną realizację zadań służbowych, dając podwładnym przykład należytego ich wykonywania.
§  20.  Przełożony powinien zapewnić podległemu funkcjonariuszowi ABW odpowiednie warunki realizacji zadań służbowych i rozwoju zawodowego, pomóc w sprawach służbowych, a w miarę możliwości również w sprawach osobistych, a także powinien dbać o atmosferę służby i pozytywne relacje interpersonalne.
§  21.  Polecenia i rozkazy wydawane funkcjonariuszowi ABW przez przełożonych powinny być precyzyjne i zrozumiałe.
§  22.  W miarę swoich możliwości funkcjonariusz ABW powinien wspierać innych funkcjonariuszy ABW w realizacji zadań służbowych.
§  23.  Funkcjonariusz ABW nie powinien akceptować, tolerować ani lekceważyć naruszeń prawa lub zasad etyki zawodowej przez innych funkcjonariuszy ABW.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 ........................................

 (miejscowość, data)

...............................................................................

(stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza ABW)

...............................................................................

(nr identyfikacyjny funkcjonariusza ABW)

...............................................................................

(jednostka i komórka organizacyjna ABW)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w dniu ....... zostałem (-am) zapoznany (-a) z "Zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza ABW" stanowiącymi załącznik nr 1 do zarządzenia nr ... Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia ....... 2018 r. w sprawie "Zasad etyki zawodowej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

Ich treść jest dla mnie z rozumiała.

 ................................................................

 (czytelny podpis funkcjonariusza ABW)