Zasady doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2002.3.6

Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA
z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie zasad doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Na podstawie art. 2 pkt. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) oraz art. 12, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1. rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek (Dz. U. Nr 110, poz. 718, z 1998 r. Nr 132, poz. 863 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1269),

2. radzie nadzorczej - należy przez to rozumieć radę nadzorczą spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której Skarb Państwa jest reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa,

3. kandydacie na członka rady nadzorczej - należy przez to rozumieć osobę, która spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w pkt 1,

4. bazie kandydatów - należy przez to rozumieć ewidencję w systemie informatycznym kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa prowadzoną przez Biuro Ministra,

5. banku pytań - należy przez to rozumieć ewidencję w systemie informatycznym pytań egzaminacyjnych, obejmujących tematyką ramowy program kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych,

6. Dyrektorze Departamentu Nadzorującego - należy przez to rozumieć Dyrektora Departamentu:

a)
Nadzoru Właścicielskiego I,
b)
Nadzoru Właścicielskiego II,
c)
Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej,
d)
Instytucji Finansowych.
§  2.
1.
Wskazania osób będących reprezentantami Skarbu Państwa w radach nadzorczych dokonuje, zgodnie z przyjętym w Ministerstwie Skarbu Państwa podziałem kompetencji, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu, a zatwierdza Minister.
2.
Wskazanie następuje na wniosek Dyrektora Departamentu Nadzorującego uzgodniony z właściwym Sekretarzem lub Podsekretarzem Stanu.
3.
Wskazanie pracownika urzędu administracji rządowej do rady nadzorczej wymaga uzyskania uprzednio zgody Dyrektora Generalnego właściwego urzędu.
4.
Dyrektor Departamentu Nadzorującego powiadamia pisemnie:
a)
osoby powołane do rady nadzorczej - z podaniem adresu i numeru telefonu spółki,
b)
zarząd spółki - z podaniem adresów i numerów telefonu członków rady nadzorczej.
5.
Po wprowadzeniu zmian w składzie rady nadzorczej Departament Nadzorujący zawiadamia o tym Biuro Ministra, przesyłając wydruk składu rady nadzorczej, w której dokonano zmian.
6.
Biuro Ministra dokonuje adnotacji w kwestionariuszu osobowym kandydata.
7.
Wzór wniosku w sprawie ustalenia zmiany składu rady nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
8.
Powołując kandydatów do składu rady nadzorczej danej spółki uwzględnia się:
a)
wymagany skład zawodowy (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy),
b)
posiadanie przez kandydata co najmniej 2-letniego stażu zawodowego na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, finansami, prawem gospodarczym, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim - przy powołaniu do rady nadzorczej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa lub spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa, a co najmniej 5-letniego stażu zawodowego - przy powołaniu do rady nadzorczej spółki o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa,
c)
uczestnictwo w innych radach nadzorczych,
d)
miejsce zamieszkania kandydata i możliwość dojazdu do spółki.
9.
Członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa powołuje się wyłącznie spośród osób umieszczonych w bazie kandydatów.
§  3.
1.
Bazę kandydatów prowadzi Biuro Ministra.
2.
Do bazy kandydatów wprowadzane są dane z kwestionariuszy osobowych osób, które:
a)
spełniły wymogi określone w § 3 rozporządzenia,
b)
spełniły warunki określone w § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia,
c)
złożyły wniosek do Ministra Skarbu Państwa i spełniają wymogi określone w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia.
3.
Wzór "Kwestionariusza osobowego kandydata na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa" stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4.
Biuro Ministra uaktualnia dane w bazie kandydatów.
§  4.
1.
Dyrektor Generalny nadzoruje w imieniu Ministra Skarbu Państwa szkolenia i egzaminy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
2.
Stałym miejscem przeprowadzania egzaminów jest siedziba Ministerstwa Skarbu Państwa.
3.
Dyrektor Generalny akceptuje programy i harmonogramy kursów zgłaszanych Ministrowi Skarbu Państwa przez ośrodki szkoleniowe oraz ustala termin egzaminu.
4.
Informatyczną bazę ośrodków szkoleniowych, które otrzymują zgodę na organizację kursów prowadzi Biuro Kadr i Szkolenia.
5.
Minimum programowe kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, określające minimalną ilość godzin dydaktycznych przeznaczoną na omówienie poszczególnych tematów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  5.
1.
Listę egzaminatorów ustala Minister Skarbu Państwa na wniosek Dyrektora Generalnego.
2.
Na liście egzaminatorów mogą być umieszczone osoby posiadające wyższe wykształcenie w zakresie objętym programem kursu, a w szczególności: prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów, zarządzania i marketingu oraz posiadające doświadczenie w pracach rad nadzorczych.
3.
Na liście egzaminatorów mogą być umieszczone osoby mające dorobek naukowo-dydaktyczny i zgłoszone Ministrowi Skarbu Państwa przez ośrodki akademickie.
4.
Na liście egzaminatorów nie mogą być umieszczone osoby będące wykładowcami na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
§  6.
1.
Skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia, zwanej dalej "komisją", w tym przewodniczącego, wyznacza Dyrektor Generalny z listy egzaminatorów zatwierdzonej przez Ministra Skarbu Państwa.
2.
Komisja obowiązana jest do przestrzegania zasad i trybu przeprowadzania egzaminu, określonego w Regulaminie przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia oraz do postanowień niniejszego zarządzenia.
3.
W pracach komisji może uczestniczyć w charakterze społecznego obserwatora przebiegu egzaminu niezależny ekspert zewnętrzny.
4.
Sekretarz (sekretariat techniczny) komisji wyznaczany jest przez Dyrektora Generalnego spośród pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa.
§  7.
1.
Bank pytań egzaminacyjnych prowadzi i uaktualnia Biuro Kadr i Szkolenia.
2.
Pytania egzaminacyjne z banku pytań podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra Skarbu Państwa.
3.
Biuro Kadr i Szkolenia przygotowuje testy egzaminacyjne z banku pytań osobno na każdy termin egzaminu w 4 wersjach.
4.
Testy egzaminacyjne na dany egzamin wraz z opieczętowaną kopertą zawierającą wzory odpowiedzi przekazywane są przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej z zachowaniem zasady poufności. Testy egzaminacyjne nie podlegają rozpowszechnianiu.
5.
Przewodniczący komisji poprzez losowanie dokonuje wyboru określonego zestawu pytań testowych w obecności osób przystępujących do egzaminu.
6.
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zapewnia prawidłowe przechowywanie testów i wzorów odpowiedzi oraz ich zwrot z pełną dokumentacją po zakończonym egzaminie do Biura Kadr i Szkolenia z zachowaniem zasad przewidzianych dla ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone".
7.
Oryginały kwestionariuszy osobowych osób, które zdały egzamin Biuro Kadr i Szkolenia przekazuje do Biura Ministra.
8.
Testy egzaminacyjne i arkusze odpowiedzi, zwrócone przez przewodniczącego komisji po przeprowadzonym egzaminie podlegają likwidacji.
9.
Koszty egzaminu pokrywane są z wpłat kandydatów przystępujących do egzaminu. Wysokość opłaty za egzamin ustala Dyrektor Generalny.
10.
Za organizację egzaminów odpowiedzialni są:
a)
Biuro Kadr i Szkolenia od strony merytorycznej,
b)
Zakład Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa od strony organizacyjno-technicznej.
11.
Dyrektor Zakładu Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa zawiera umowy z członkami komisji i sekretariatu technicznego o udział w pracach komisji egzaminacyjnej.
12.
Wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego w wysokości:
a)
przewodniczący komisji: 1,4-krotność
b)
członek komisji: 1,1-krotność
c)
członkowie sekretariatu technicznego: 0,6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za pierwszy miesiąc poprzedniego kwartału (publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) rozliczane są w ramach kosztów, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia.
§  8.
Traci moc Decyzja Organizacyjna Nr 18 Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie zasad doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, prowadzenia bazy kandydatów na członków rad nadzorczych oraz przeprowadzania egzaminów na kandydatów do rad nadzorczych.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

NAZWA DEPARTAMENTU NADZORUJĄCEGO

ZAŁĄCZNIK Nr 2

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 3

"Minimium programowe kursu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych"

Lp.TEMATLiczba godzin
123
1.Rola państwa w gospodarce, w tym:2
- konstytucyjny trójpodział władz,
- podstawowe informacje o podziale administracyjnym państwa i

strukturze władzy publicznej,

- publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i

dominium); Skarb Państwa jako forma działania państwa w

stosunkach cywilnoprawnych, zamówienia publiczne,

- podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów

państwowych (Minister Finansów, Minister Skarbu Państwa,

Minister Gospodarki, Minister Spraw Wewnętrznych i

Administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

i inne).

2.Zasady działalności przedsiębiorców, w tym:6
- pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i

średnie przedsiębiorstwa,

- wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia

(koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne),

- tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz

ochrona informacji niejawnych,

- rejestr przedsiębiorców i inne rejestry,
- zasady uczciwej konkurencji,
- ochrona konsumentów,
- działalność gospodarcza cudzoziemców i przedsiębiorstw

zagranicznych, a podmiotów krajowych.

3.Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, w tym:4
- dopuszczalność pomocy,
- przesłanki udzielania pomocy,
- system organizacyjny,
- sprawozdawczość i monitoring.
4.Rynek kapitałowy w Polsce, w tym:6
- jego organizacja i funkcjonowanie,
- zasady obrotu papierami wartościowymi.
5.Elementy prawa cywilnego, w tym:6
- osoby fizyczne i prawne,
- przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura),
- przedsiębiorstwo,
- oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma,
- posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe

ograniczone, użytkowanie wieczyste),

- podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia

(dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób

prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego

działania, umowa rezultatu).

6.Spółki handlowe - tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie.10
7.Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych.8
8.Problematyka związków zawodowych w procesie komercjalizacji i prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy, w tym:3
- podstawowe zasady prawa pracy,
- uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy o komercjalizacji

i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

- kompetencje związków zawodowych.
9.Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.4
10.Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze.4
11.Zarządzanie przedsiębiorstwem.4
12.Marketing w przedsiębiorstwie, w tym:6
- zarządzanie marketingowe,
- planowanie strategiczne biznesu,
- analiza możliwości rynkowych,
- organizowanie, wdrażanie i kontrola programów marketingowych.
13.Biznes plan.3
14.Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie, w tym:12
- podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości,
- ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
- analiza czynników kształtujących wynik finansowy firmy.
15.Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa, w tym:4
- majątkowe,
- rynkowe,
- wycena nieruchomości.
16.Restrukturyzacja przedsiębiorstw, w tym:4
- przesłanki,
- zakres,
- metody.