Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie bazy danych o sprzedanych, zakupionych i zamienionych nieruchomościach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2022.10.115

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 września 2022 r.
zmieniające zarządzenie nr 18 z dnia 4 marca 2009 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie bazy danych o sprzedanych, zakupionych i zamienionych nieruchomościach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych zmienione zarządzeniem nr 8 z dnia 9 stycznia 2013 r.

MG.2200.3.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a 3  ustawy o lasach, zarządzam, co następuje:

§  1. 
W zarządzeniu nr 18 z dnia 4 marca 2009 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie bazy danych o sprzedanych, zakupionych i zamienionych nieruchomościach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych zmienionym zarządzeniem nr 8 z dnia 9 stycznia 2013 r., wprowadzam następujące zmiany:
1.
Zmieniam treść § 1 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

"Prowadzenie bazy danych o sprzedanych, zakupionych i zamienionych nieruchomościach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, obejmuje transakcje dokonane na podstawie przepisów: art. 37, art. 37a, art. 38, art. 38e ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1374) oraz art. 231 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.)".

2.
Dodaję § 2a o treści:

"Informacje wprowadzane do bazy danych o sprzedanych, zakupionych i zamienionych nieruchomościach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, nie mogą zawierać danych osobowych osób fizycznych."

§  2. 
W związku z powyższym ustalam termin wprowadzenia informacji o transakcjach z okresu od 1 stycznia 2022 r. do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, dokonanych w oparciu o art. 37a ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, do dnia 31 października 2022 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.