Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1980.7.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1994 r.

INSTRUKCJA Nr 5/80
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 25 września 1980 r.
w sprawie zaopatrywania zakładów stacjonarnej opieki zdrowotnej w lecznicze środki techniczne.

W związku z § 30 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1974 r. w sprawie zaopatrywania ludności w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (Dz. U. z 1974 r. Nr 26, poz. 154; zm.: 1979 r. Nr 23, poz. 142), ustala się, co następuje:
§  1. Przez lecznicze środki techniczne rozumie się środki stanowiące istotny element zabiegu chirurgicznego, które pozostają czasowo lub trwale w organiźmie chorego.
§  2. Instytuty naukowo-badawcze, państwowe szpitale kliniczne akademii medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz zakłady społeczne służby zdrowia, w których skład wchodzą komórki stacjonarnej opieki zdrowotnej - zaopatrują się w niezbędne im lecznicze środki techniczne we właściwych terenowo przedsiębiorstwach zaopatrzenia lecznictwa, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, o ile dalsze postanowienia instrukcji nie stanowią inaczej.
§  3.
1. W celu racjonalnej gospodarki niektórymi trudno dostępnymi i kosztownymi leczniczymi środkami technicznymi, których zastosowanie wymaga ponadto szczególnych warunków, ustanawia się dysponentów określonych grup takich środków, którymi są:
1) Instytut Kardiologii w Warszawie w zakresie:
a) sztucznych zastawek serca,
b) wymienników gazów krwi (oksygenatory),
c) kardiostymulatorów do implantacji,
d) elektrod do czasowej i stałej stymulacji serca,
e) cewników i wyposażenia uzupełniającego do badań diagnostycznych serca,
2) Klinika Ortopedyczna Akademii Medycznej w Warszawie w zakresie:
a) endoprotez totalnych biodra (za wyjątkiem endoprotez Austin-Moore), stawu kolanowego, łokciowego i barkowego,
b) cementu do umacniania protez,
3) Klinika Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie w zakresie:
a) zastawek stosowanych przy wodogłowiu,
b) materiałów do pokrywania ubytków czaszki,
c) zacisków (klipsów) stosowanych przy leczeniu tętniaków mózgu,
d) stymulatorów wszczepialnych,
4) 1 II Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Warszawie w zakresie wszczepów narządu żucia i twarzoczaszki, a w szczególności:
a) wszczepów metalowych,
b) zestawów stomatologicznych do osteosyntezy
5) 2 Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w zakresie protez piersiowych,
6) 3 Klinika Okulistyczna Akademii Medycznej w Warszawie w zakresie soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów uzupełniających.
2. W placówkach określonych w ust. 1 tworzy się "banki leczniczych środków technicznych", zwane dalej bankami.
3. Zaopatrzenie banków w lecznicze środki techniczne następuje przez Centralną Składnicę Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal" w Warszawie.
4. Do zadań dysponentów określonych w ust. 1 należy:
1) planowanie i składanie w Centralnej Składnicy Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal" w Warszawie zamówień na lecznicze środki techniczne będące w ich dyspozycji,
2) ustalanie trybu sporządzania i zgłaszania wniosków o przydział konkretnego leczniczego środka technicznego,
3) ocena zgłoszonych wniosków,
4) zaopatrywanie nieodpłatnie w lecznicze środki techniczne będące w ich dyspozycji zakładów stacjonarnej opieki zdrowotnej, w tym również zakładów podległych Ministrom: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Komunikacji,
5) 4 sprawowanie bezpośredniego lub przez członków krajowego nadzoru specjalistycznego i specjalistów wojewódzkich nadzoru nad wykorzystaniem przydzielonego środka.
5. 5 Informacje określone w ust. 4 pkt 2 powinny być przez dysponentów podane do wiadomości urzędom wojewódzkim (wydziałom zdrowia i opieki społecznej), akademiom medycznym i instytutom naukowo-badawczym, specjalistom krajowym i wojewódzkim oraz zainteresowanym placówkom służby zdrowia.
§  4. W celu racjonalnego wykorzystania leczniczych środków technicznych w województwie i regionie, krajowe zespoły specjalistyczne w odpowiednich dziedzinach medycznych, w uzgodnieniu z lekarzami wojewódzkimi, specjalistami regionalnymi i wojewódzkimi, typują placówki służby zdrowia, które uprawnione są do stosowania wymienionych w § 3 ust. 1 leczniczych środków technicznych.
§  5. Niedopuszczalne jest wystawianie recept lub innych form zleceń na zakup leczniczych środków technicznych przez chorych lub ich rodziny.
§  6. Traci moc instrukcja Nr 6/77 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 listopada 1977 r. w sprawie zaopatrywania zakładów stacjonarnej opieki zdrowotnej w lecznicze środki techniczne (Dz. Urz. MZiOS Nr 19, poz. 55).
§  7. Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 instrukcji z dnia 2 grudnia 1994 r. (Dz.Urz.MZ.94.14.30) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 2 grudnia 1994 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 lit. a) instrukcji nr 8/83 z dnia 9 września 1983 r. (Dz.Urz.MZ.83.9.49) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 września 1983 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 instrukcji nr 5/85 z dnia 9 grudnia 1985 r. (Dz.Urz.MZ.85.12.49) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 grudnia 1985 r.
4 § 3 ust. 4 pkt 5 zmieniony przez § 1 lit. b) instrukcji nr 8/83 z dnia 9 września 1983 r. (Dz.Urz.MZ.83.9.49) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 września 1983 r.
5 § 3 ust. 5 zmieniony przez § 1 lit. c) instrukcji nr 8/83 z dnia 9 września 1983 r. (Dz.Urz.MZ.83.9.49) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 września 1983 r.