Zaopatrywanie - w 2006 roku jednostek Policji w sprzęt, materiały i usługi - realizowane ze środków budżetowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2006.4.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 2006 r.

DECYZJA NR 8
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 stycznia 2006 r.
w sprawie zaopatrywania - w 2006 roku jednostek Policji w sprzęt, materiały i usługi -realizowanego ze środków budżetowych

W celu unifikacji i racjonalizacji wyposażenia oraz efektywności gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki rzeczowe Policji postanawia się, co następuje:
§  1.
1.
Jednostki organizacyjne Policji (Komenda Główna Policji, komendy wojewódzkie Policji, Komenda Stołeczna Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, szkoły policyjne) udzielają zamówień publicznych na dostawy sprzętu, materiałów oraz usługi:
1)
w systemie scentralizowanym, w zakresie asortymentów wyszczególnionych w załączniku nr 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) 1
w systemie zdecentralizowanym, realizowanym samodzielnie przez jednostki organizacyjne Policji w zakresie:
a)
pozostałego sprzętu, materiałów i usług niewymienionych w załączniku nr 1 i 2, w tym w szczególności sprzętu łączności (radiotelefony konwencjonalne);
b)
sprzętu transportowego w ramach tzw. sponsoringu;
c)
sprzętu, materiałów i usług, których zakup ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia nie jest możliwy w systemie, o którym mowa w pkt 1.
2.
Dyrektor Biura Logistyki KGP może odstąpić od zasady wyrażonej w ust. 1 pkt 1 w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na pojedyncze rodzaje sprzętu, materiałów i usług.
§  2.
1.
Do udzielania zamówień, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1a określonych w załączniku 1 wyznaczam Biuro Logistyki Policji KGP.
2.
Do udzielania zamówień, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1a określonych w załączniku 2 wyznaczam Komendę Stołeczną Policji.
§  3.
1.
Biuro Logistyki Policji KGP i Komenda Stołeczna Policji w terminie do dnia 6 lutego 2006 roku przekaże - w zakresie właściwości wynikających z niniejszej decyzji - zainteresowanym jednostkom szczegółowe zasady składania zapotrzebowań oraz wzory formularzy.
2.
Jednostki organizacyjne Policji w terminie do dnia 15 lutego 2006 roku przekażą odpowiednio do Biura Logistyki Policji i Komendy Stołecznej Policji szczegółowe zapotrzebowanie - zgodnie z potrzebami ilościowymi stosownie do możliwości finansowych jednostki.
3.
Zamawiający, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, zobowiązani są do rozpoczęcia procedur udzielania zamówień publicznych najpóźniej w terminie do dnia 28 lutego 2006 roku.
4.
Środki przeznaczone na realizację zakupów zabezpieczają jednostki organizacyjne Policji w ramach przyznanych limitów finansowych z wyłączeniem środków na obsługę lotnictwa policyjnego, zakupów uzbrojenia i druków ścisłego zarachowania.
5.
Zasady rozliczania zakupów - z wyłączeniem zakupów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 - określi Dyrektor Biura Finansów KGP w terminie do dnia 30 stycznia 2006 roku w uzgodnieniu z zainteresowanymi jednostkami.
§  4.
Postępowania wszczęte przed wejściem w życie niniejszej decyzji mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach.
§  5.
Nadzór nad realizacją postanowień decyzji sprawuje Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP.
§  6.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Wykaz asortymentu przeznaczonego do zakupu przez wytypowane jednostki Policji

1. TRANSPORT - Biuro Logistyki Policji KGP
Samochody osobowe (o liczbie miejsc siedzących nie większej niż 7 i rodzaju nadwozia typu sedan, hatchback, kombi i kombivan).
1) oznakowane
a) OK - operacyjno-konwojowy z wydzielonym przedziałem do przewozu osób

zatrzymanych,

b) OK-Pies - operacyjno-konwojowy z wydzielonym przedziałem do przewozu osób

zatrzymanych oraz dodatkowym przedziałem do przewozu psów służbowych,

c) RD, APRD - pojazd wykorzystywany przez służbę ruchu drogowego, w tym

samochody Policji autostradowej i ambulanse pogotowia ruchu drogowego

(pogotowie wypadkowe),

2) oznakowane skrycie
d) OP - operacyjny posiadający ukrytą sygnalizację uprzywilejowania w ruchu oraz

dodatkowo wyposażony w tablice magnetyczne z napisem POLICJA,

e) OP-PIES - operacyjny z przedziałem do przewozu psów służbowych,
f) RD-Video - operacyjny przeznaczony dla służby ruchu drogowego, posiadający na

wyposażeniu video rejestrator,

Samochody osobowe terenowe
1) OK - operacyjno-konwojowy,
2) OP - operacyjny, posiadający ukrytą sygnalizację uprzywilejowania w ruchu

oraz dodatkowo wyposażony w tablice magnetyczne z napisem POLICJA,

Samochody furgon
1) OK - samochód osobowy operacyjno-konwojowy,
2) W - pojazd wypadowy przeznaczony do przewozu policjantów OPP,
3) RD - pojazd dla służby Ruchu Drogowego, wykorzystywany głównie przez

pogotowie ruchu drogowego,

4) AK - pojazd oznakowany przeznaczony dla Laboratoriów Kryminalistycznych,
5) ETDiE - samochód dla Ekip Techniki Drogowej i Ekologii z przeznaczeniem dla

służb Ruchu Drogowego,

6) WD - pojazd oznakowany (wóz dowodzenia),
7) MW - pojazd mała więźniarka przeznaczony do przewozu osób konwojowanych,
8) Mikrobus - pojazd nieoznakowany do przewozu od 6 do 9 osób,
Pojazdy specjalne
1) AW - miotacz wody,
2) TO/LTO - transporter opancerzony/lekki transporter opancerzony,
3) DW - pojazd ciężarowy lub autobus duża więźniarka przeznaczony do przewozu

powyżej 6 osób konwojowanych,

4) APS - furgon ambulans poczty specjalnej, oznakowany,
5) AWGŁ - pojazd osobowy terenowy, operacyjny przystosowany do przewozu

automatycznej wyrzutni gazów łzawiących,

6) RO - pojazd osobowy terenowy, operacyjny przystosowany do przewozu reflektora

olśniewającego.

Motocykle
1) lekkie - o pojemności skokowej silnika pow. 200 do 350 cm3 włącznie,

oznakowany,

2) średnie - o pojemności skokowej silnika pow. 350 do 750 cm3 włącznie,

nieoznakowany,

3) ciężkie - o pojemności skokowej silnika powyżej 750 cm3, oznakowany,
4) dla Policji autostradowej - przeznaczony dla służb Ruchu Drogowego,

wykorzystywany do jazdy po autostradach, oznakowany.

Łodzie
1) Kat. R-1 - łódź o długości całkowitej kadłuba powyżej 6,5 m,
2) Kat. R-2 - łódź o długości całkowitej kadłuba od 5,4 m do 6,5 m,
3) Kat. R-3 - łódź o długości całkowitej kadłuba od 3,9 m do 5,4 m.
Autobusy
1) Minibus - pojazd nieoznakowany przeznaczony do przewozu od 10 do 18 osób,
2) Bus - pojazd nieoznakowany przeznaczony do przewozu powyżej 18 osób.
Obsługa logistyczna lotnictwa policyjnego, z wyłączeniem zakupu mpis, w tym:
1) zakup części zamiennych,
2) remonty, przeglądy i naprawy sprzętu lotniczego,
3) zakup sprzętu i wyposażenia lotniczego,
4) ubezpieczenie śmigłowców.

2. UZBROJENIE - Biuro Logistyki Policji KGP

WYSZCZEGÓLNIENIE
Sprzęt uzbrojenia - wyszczególniony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 139 z późn. zm.) w szczególności:
Broń palna:
pistolety, rewolwery, broń gładkolufowa, pistolety maszynowe, karabinki, karabiny, karabiny maszynowe, granatniki
Przedmioty przeznaczone do miotania chemicznych i innych śr. obezwładniających:
pistolety i rewolwery gazowe, miotacze gazu, miotacze wody, wyrzutnie pocisków gumowych i z tworzyw sztucznych, pocisków ogłuszających, olśniewających i śrutowych, granatów i pocisków łzawiących oraz siatek obezwładniających.
pałki służbowe zwykłe, wielofunkcyjne, teleskopowe, szturmowe, obezwładniające
amunicja do broni palnej oraz pociski i siatki obezwładniające do ww. przedmiotów i wyrzutni,
granaty i materiały wybuchowe,
środki chemiczne
Urządzenia techniczne:
paralizatory elektryczne, kajdanki szczękowe, kajdanki jednorazowe, kajdanki na ręce i nogi, prowadnice, pasy i siatki obezwładniające
Osłony balistyczne
kamizelki, hełmy i tarcze kuloodporne,
Sprzęt ochronny:
policyjne kaski ochronne, tarcze ochronne,

3. DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA - Biuro Logistyki Policji KGP

(wyszczególnione w "Katalogu formularzy policyjnych centralnego zaopatrzenia" BLP KGP L. dz. Cut - 400/2001 oraz legitymacje służbowe policjanta)

4. UMUNDUROWANIE - Biuro Logistyki Policji KGP

WYSZCZEGÓLNIENIE
Bluza służbowaPółbuty
Czapka ćwiczebnaSpodnie gabardynowe do półbutów
Czapka gabardynowaSpodnie gabardynowe służbowe
Czapka letniaSpodnie letnie
Czapka zimowaSweter służbowy
Kombinezon ATTrzewiki botki
Kombinezon ochronny letniTrzewiki skoczka
Koszula służbowaKamizelka odblaskowa
Koszula służbowa letniaKamizelka przeciwuderzeniowa
Koszula wyjściowa letniaNarękawki odblaskowe
Kurtka gabardynowaPas biały
Kurtka 3/4 z podpinką futrzanąOchraniacze przedramienia
Kurtka ćwiczebna z podp. i kam.Ochraniacze nóg
Mundur ćwiczebnyRękawice przeciwuderzeniowe
Oznaka identyfikacyjnaKombinezon lotniczy
Pas głównyKurtka lotnicza
Płaszcz wyjściowy całorocznyTrzewiki pilota

5. TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA - Biuro Logistyki Policji KGP

Wyszczególnienie
Sprzęt, materiały i usługi na potrzeby wieloletnich projektów strategicznych związanych z kierunkami rozwoju kryminalistyki, w tym dotyczące krajowych baz danych (AFIS, ASIB, DNA).

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Wykaz asortymentu przeznaczonego do zakupu przez wytypowane jednostki Policji

SPRZĘT I MATERIAŁY TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ - Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

a) Sprzęt techniki kryminalistycznej

Lp.Wyszczególnienie
1Urządzenie do pomiaru prędkości wystrzelonych pocisków
2Mikroskop steroskopowy
3Aparat fotograficzny (cyfrowy, analogowy)
4Sprzęt do wizualizacji śladów daktyloskopijnych
5Wagi laboratoryjne
6Drukarki termosublimacyjne
7Urządzenia do elektrostatycznego ujawniania śladów pyłowych

b) Materiały techniki kryminalistycznej

Lp.Wyszczególnienie
1Materiały daktyloskopijne (folie, proszki, odczynniki)
2Zestawy do zabezpieczania materiału do badań daktyloskopijnych
3Materiały fotograficzne (negatywowe, pozytywowe)
4Materiały eksploatacyjne video
5Materiały eksploatacyjne do urządzeń do automatycznego cyfrowego wykonywania zdjęć fotograficznych (D-lab)
6Materiały eksploatacyjne do urządzeń do automatycznego analogowego wykonywania zdjęć fotograficznych (MSC)
7Pasta silikonowa
8Materiały do oznaczania osmalin powystrzałowych PIR-s
9Oprogramowanie - katalog sylwetek pojazdów AUTOVIEW 2005
10Oprogramowanie - katalog oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów TVIS
11Oprogramowanie - katalog amunicji Cart Win Proffesional edition
1 § 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 decyzji nr 114 z dnia 2 marca 2006 r. (Dz.Urz.KGP.06.6.29) zmieniającej nin. decyzję z dniem 2 marca 2006 r.