Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 8
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 stycznia 2013 r.
w sprawie zaopatrywania i finansowania komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji oraz wykonywania na ich rzecz robót budowlanych

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1) ) postanawia się, co następuje:
§  1.
1. 1 Zaopatrywanie komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji, zwanych dalej "terenowymi komórkami organizacyjnymi KGP", w sprzęt, wyposażenie, materiały, usługi oraz oprogramowanie, jest realizowane przez:
1) Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, zwane dalej "BLP", z zakupów centralnych, których zakres określa wykaz w części I-IV stanowiący załącznik nr 1 do wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 19 oraz z 2013 r. poz. 20);
2) Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, zwane dalej "BŁiI", z zakupów, których zakres określa wykaz w części V stanowiący załącznik nr 1 do wytycznych, o których mowa w pkt 1;
3) komendy wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji, zwane dalej "KWP", w pozostałym zakresie, ze środków wyodrębnionych w ich planach finansowych na utrzymanie terenowych komórek organizacyjnych KGP.
2. Roboty budowlane na rzecz terenowych komórek organizacyjnych KGP są realizowane w zakresie:
1) remontów - ze środków wyodrębnionych w planach finansowych KWP;
2) inwestycji - w ramach środków określonych w planach finansowych KWP na wydatki inwestycyjne.
§  2.
1. KWP sporządzają projekty planów rzeczowych na dostawy sprzętu, wyposażenia, materiałów, usług oraz oprogramowania, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, z uwzględnieniem potrzeb zgłoszonych przez kierowników terenowych komórek organizacyjnych KGP - zgodnie z obowiązującymi normami należności i wskaźnikami określonymi w odrębnych przepisach.
2. Projekty planów, o których mowa w ust. 1, na następny rok budżetowy, sporządzają KWP i przesyłają do BLP i BŁiI w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku.
3. BLP i BŁiI, każde w zakresie swojej właściwości, w uzgodnieniu z Centralnym Biurem Śledczym Komendy Głównej Policji, zwanym dalej "CBŚ", i Biurem Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, zwanym dalej "BSW", dokonują bilansu potrzeb terenowych komórek organizacyjnych KGP w zakresie możliwości zakupów sprzętu, wyposażenia, materiałów, usług oraz oprogramowania, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2.
§  3.
1. KWP po dokonaniu przeglądów i oceny stanu technicznego użytkowanych pomieszczeń, sporządzają projekty planów remontów obiektów, w ujęciu przedmiotowo-wartościowym, odrębnie dla CBŚ i BSW. Przewidywany zakres robót wymaga zaopiniowania przez kierownika terenowej komórki organizacyjnej KGP.
2. Projekty planów remontów obiektów na następny rok budżetowy, sporządzają KWP i przesyłają do BLP w terminie określonym przez tę komórkę organizacyjną.
3. BLP w uzgodnieniu z CBŚ i BSW, na podstawie otrzymanych projektów planów remontów, dokonuje bilansu potrzeb remontowych dotyczących pomieszczeń i budynków zajmowanych przez terenowe komórki organizacyjne KGP.
§  4.
1. BLP i BŁiI, każde w zakresie swojej właściwości rzeczowej, w uzgodnieniu z CBŚ i BSW ujmują w planach rzeczowo-finansowych na następny rok budżetowy, odrębnie dla CBŚ i BSW, potrzeby zgłoszone przez KWP w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, i możliwe do uwzględnienia w ramach określonych środków.
2. Dyrektor BLP, po otrzymaniu od Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Policji limitu wydatków, opracowuje w uzgodnieniu z dyrektorami CBŚ i BSW plan remontów obiektów, odrębnie dla CBŚ i BSW i przedkłada go do akceptacji Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego BLP.
3. Kopia zaakceptowanego planu, o którym mowa w ust. 2, jest przekazywana zgodnie z właściwością odpowiednio do CBŚ i BSW oraz do KWP.
4. W razie konieczności, zgodnie z właściwością rzeczową Dyrektor BLP lub Dyrektor BŁiI, w uzgodnieniu z Dyrektorem CBŚ lub Dyrektorem BSW, dokonuje korekty planów rzeczowo-finansowych na zakupy sprzętu, wyposażenia, materiałów, usług oraz oprogramowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2.
§  5.
1. Składniki majątkowe zakupione przez BLP i BŁiI na potrzeby terenowych komórek organizacyjnych KGP, zwane dalej "mieniem", przekazuje się nieodpłatnie właściwym KWP ze wskazaniem docelowego przeznaczenia.
2. KWP gospodarują mieniem, w tym w szczególności:
1) prowadzą ewidencję;
2) przeprowadzają okresowe inwentaryzacje;
3) dokonują oceny stanu technicznego;
4) wycofują z eksploatacji, dokonują wybrakowania i zbywają składniki mienia nienadające się do dalszej eksploatacji;
5) zapewniają naprawy i konserwacje;
6) prowadzą depozyt.
3. Zakupy oraz usługi, inne niż wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania CBŚ i BSW, są realizowane przez KWP do wysokości limitów finansowych wyodrębnionych w planach finansowych na rzecz terenowych komórek organizacyjnych KGP.
4. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji w odniesieniu do zakupów oraz usług, o których mowa w ust. 3, a także robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2, ponosi odpowiedzialność za:
1) udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
2) zapewnienie właściwej jakości tych zakupów, usług i robót budowlanych oraz ich odbioru we właściwym terminie.
5. KWP przekazują, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, do CBŚ i BSW informacje kwartalne na temat stopnia realizacji zatwierdzonych planów rzeczowo-finansowych na dany rok budżetowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i ust. 2.
6. Informacje, o których mowa w ust. 5, przed przekazaniem, wymagają zaopiniowania przez właściwych kierowników terenowych komórek organizacyjnych KGP.
§  6.
1. Traci moc decyzja nr 132 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zaopatrywania i finansowania komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 15 i 68).
2. Z dniem uchylenia decyzji, o której mowa w ust. 1, tracą moc porozumienia zawarte na podstawie § 2 ust. 1 tej decyzji.
§  7. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.

1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 decyzji nr 100 z dnia 22 marca 2013 r. (Dz.Urz.KGP.13.23) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2013 r.